Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
18 Μαρτίου 2021
Κυρίλλου άρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων
Σελήνη 5 ήμερων Ι Άνατολή ήλίου 6.32-Δύσις 6.35
ΑΤΚΗ Νεφσεις και δυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία εος 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 14β
Άριθμ. φύλ 41910
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΟΙΛΟΑΤΚΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΠΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Τολμηρός Μητσοτάκης: Ίδούει
Έπιτροπή Ίσότητος Όμοφυλοφίλων!
Ό δικαστής Λίνος Σισιλιάνος έπί χεφαλής της-Ποιά είναι τά μέλη της- Ό ρόλος του Άλέξη Πατέλη
ΤΟΛΜΗΡΕΣ πρωτοβουλίες μέ πού δ Πάπας τής Ρμης καταδικάίσχυρότατη δόση πολιτικουρίσκου ζειτόν γάμο τν όμοφυλοφίλων και
δείχνει άποφασισμένος νά άναλά- μέ βάση τήν τελευταία δημοσκόβει δ Πρωθυπουργός Κυριάκος τηση του 2020 (Kappa Research).
Μητσοτάκης σέ θέματα άτομικν
δικαιωμάτων . Μετά τό βίαιο κάδειασμαν πού έπεφύλαξε στόν εύρω - νής του α βαθμού έχει αύτήν την
βουλευτή τοϋ κόμματος Στέλιο Κυ- σεξουαλική ταυτότητα, δ Πρωθυμπουρόπουλο για την στάση του
στό θέμα τν άμβλσεων και την γει ζήτημα ίδρύσεως Επιτροπής
συγγνμη την όποία τόν ύπεχρέω - Ισότητος τν άτόμων μέ διαφορεσε νά ζητήσει κατόπιν πιέσεως πού
του ήσκήθη , χθές άνοιξε καί έπισή- Γνωρίζοντας άριστα τίς συντηρητι
μως τό ζήτημα της έθνικής στρατηγικής για την κοινότητα τν όμοφυ - θέμα στήν έκλογική καί κοινωνική
λοφίλων (ΛΟΑΤΚ). Σέ μιά έποχή βάση τής ΝΔ. Κομβικό ρόλο στήν
Επιτροπή άναλαμβάνει ό οίκονομι - 2023. Ο Πρωθυπουργός συνηντήκός σύμβουλος του κυρίου Μητσο- θη χθές στό Μέγαρο Μαξίμου μέ
τάκη Άλέξης Πατέλης καθς πι στεύει σύμφωνα μέ άναρτήσεις του
στό twitter ότι όστόχος της αύξήσε - Άνθρπου (ΕΔΔΑ) και καθηγητή
ως του ΑΕΠ στό 4% είναι έφικτός Δημοσίου Διεθνους Δικαίου στήν
μόνον έάν δημιουργηθεί μιά κοινωνία (συμπεριλήψεωςν της όποίας ή άγορά έργασίας θά άξιοποιεί πρόεδρο της Επιτροπής. Στήν έπιάνδρες , γυναϊκες και όμοφυλόφι - τροπή θά συμμετάσχουν δύο καθηλους ίσοτίμως.
τόν πρην Πρόεδρο του Εύρωπαϊκου Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του
τό 72% τν Ελλήνων δηλνει ότι
δέν νοιθει βολικά άν ένας συγγεΝομική Σχολή Αθηνν , Λίνο Άλέξανδρο Σισιλιάνο, τόν όποίο δρισε
πουργός μέ περίσσια τόλμη άνοίγήτριες της Νομικής Σχολής του
Ή Επιτροπή θά συντάξει τήν Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ή
Έθνική Στρατηγική γιά την ίσότητα τν όμοφυλοφίλων και θά χαράξει και ύλοποιήσει τις πολιτικές
πού θά άφορούν τήν περίοδο 2021τικό σεξουαλικό προσανατολισμό.
Κατερίνα Φουντεδάκη (καθηγήτρια Άστικού Δικαίου) και ή Λίνα Παπαδοπούλου ( άναπληρτρια
κές άπόψεις πού έπικρατουν για τό
ΟΠρωθυπουργός μαζί μέ τόν Λίνο Σισιλιάνο
Συνέχεια στήν σελ .3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μείζων χρίσις
στίς σχέσεις
Ούάσιγκτων - Μόσχας
Ό Κυμπουρόπουλος δέν είναι γλάστρα
Έπίσκεψη
Μνήμης καί Τιμής
Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ του Στέλιου
Κυμπουρόπουλου στίς εύρωεκλογές του 2019 προεβλήθη ς
μία πρωτοποριακή και άνατρεπτική άπόφαση του κόμματος
της ΝΔ . Ως άπόδειξη ότι ένα φιλελεύθερο κόμμα δίδει εύκαιρίες
σέ νέους άνθρπους , νέους έπιστήμονες , άτομα μέ είδικές δεξιότητες, είς τρόπον στε νά έκτεθούν στήν λαϊκή έτυμηγορία , νά
έπιδοκιμαστουν άπό τούς πολιτες και νά άποδείΔένείναι γλάστρα ό Κυμπουρόπουλος" σχολίασε μέ όργή
έκείνη τήν ήμέρα ό Κυριάκος ς
άρχηγός της άξιωματικής Άντιπολίτευσης και ζήτησε τόν λόγο
άπό τόν συριζαιο ύπουργό έπειδή προσέβαλε έναν άξιο άνθρωπΟν. Το άποτέλεσμα τής κάλτης
δικαίωσε άπολύτως τήν έπιλογή
του . Ο γενναίος Στέλιος Κυμπουρόπουλος, μέ μυϊκή άτροφία άπό
τά δεκατέσσερά του, σημαιοφόρος σέ παρέλαση
του 1999 μέ τό άμαξίδιό του , άριστουχος τής Ιατου Δρος Προδρόμου Έμφιετζόγλου
Ή Ρωσσία άνακαλετ
τόν πρέσβη της μετά τήν
έπίθεση Μπάιντεν σέ Πούτιν
ΤΟ ΡΩΣΣΙΚΟ ύτουργείο Εξωτερικν
άνεκάλεσε στήν Μόσχα τόν πρέσβη
της χρας στήν Ούάσιγκτων για διαβουλεύσεις σχετικά μέ τό μέλλον των
άμερικανορωσσικν σχέσεων , στόν
άπόηχο τν σχολίων Μπάιντεν για τον
Πρόεδρο Πούτιν. Αίτία ύπήρξε ή σφοδρή έπίθεσις πού έξαπέλυσε ό Αμερικανός Πρόεδρος στόν Ρσσο Πρόεδρο, τόν όποίο χαρακτήρισε φονιάν
ένφ παραλλή λως προειδοποίησε δτι
θά κληθεί νά πληρσει βαρύ τίμημαν. Είδικτερα ό Μπάιντεν άπήντησε
Συνέχεια στήν σελ .5
Στήμνήμη τν κ.. Καργάκου καί
Έλευθερόπουλου
( σελ. 6)
ξουν μέ τήν δράση τους ότι άξίζουν τίς ίσες ευκαι - τρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνν , έπιμερίες και τά ίσα δικαιματα. Άν καί οι παραδοσιακς λητής στό Νοσοκομείο Αττικόν", έξελέγη πρωτος
παροικούντες καχύποπτοι τήν (νεοδημοκρατική) σέψήφους εύρωβουλευτής της ΝΔ μέ 577.114 Ψήφους , Μετά τίς εύρωεκλογές , όρκίζεται, έντάσσε
ριάκου Μητσοτάκη τήνπρόθεση νά υποβαθμιστεϊ ή ται στήν όμάδα του Εύρωπαϊκου Λαϊκού Κόμματος
ύποψηφιότητα του πρην Προέδρου του κόμματος καί δραστηριοποιεϊται σέ πλήθος θεμάτων . Μέχρι
Εύάγγελου Μεϊμαράκη-ό όποιος πράγματι κατετά- που προχθές , δύο σχεδόν χρόνια μετά τίς εύρωεγη δεύτερος σέ ψήφους σέ έθνικό έπίπεδο- τό έπ- κλογές του 2019, γίνεται ξανά το έπίκεντρο τής δηχείρημα τν ισων δικαιωμάτων καί ίσων εύκαιριν μοσιότητας , μέ άφορμή τήν άρνητική ψήφο του γιά
συγκίνησε τό έκλογικό σωμα. Σέ σημετο που ό κύρι - τίς άμβλσεις σέ ψηφοφορία στό Εύρωπαϊκό Κοιος Μητσοτάκης-πέραν τν δημόσιων προτροπων νοβούλιο . Δέν θά σταθ ίδιαίτερα στό γεγονός όι
στήν βάση της ΝΔ ύπέρ της ψήφισης του νεαρού όλα άρχισαν μετά τήν λυσσαλέα έπίθεση που έξαπέέπιστήμονα- νά ύποβάλει έως καί πρόταση μομφής λυσε έναντίον του ή Αριστερά καί είδικς ό ΣΥΡΙΖΑ
κατά του τότε 'Υπουργου Ύγείας Παύλου Πολάκη έπειδή Στέλιος τόλμησε νά έκφράσει άνοικτά τις
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ο Macron
στά δεξιά η
Ιερουσαλήμείδαν πίσω άπό τήν άπόφαση του Κυτου Α. Π. Δημόπουλου*
ΟΛΑ ξεκίνησαν μέ τήν άποτρόπαιη
δολοφονία του καθηγητή Samuel Paty
τόν περασμένο Όκτβριο σέ προάστιο του Παρισιου άπό Τσετσένο φανατικό Ίσλαμιστή - Paty άποκεφαλίστηκε για τήν υποτιθέμενη βλασφημία τήν όποία διέπραξε , όταν , σέ ένα
μάθημα γιά τήν έλευθερία της έκφραέπέδειξε στούς μαθητές του γεΠρός έπίταξιν ύπηρεσιν
ίδιωτν ίατον
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
για άπρεπές σχόλιο κατά του ύποψηφίου του .
λοιογραφίες της έφημερίδας Charlie
Hebdo στίς όποίες περιλαμβανόταν και άποτύπωση του Μωάμεθ. Καί
μπορεί αύτό το συμβάν νά χριουσε
μπροστά σέ άλλα , όπως όταν τό 2016
ένα φορτηγό όδηγούμενο άπό άλλον
Ισλαμιστή έπεσε έπάνω σέ πεζούς
ΠΕΝΝΙΕΣ
Βαθύτερη ή ύφεσις
το α τρίμηνο
Στίς 14 Άπριλίου ό Δένδιας
στήν Τουρκία
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Oί τουριστικοί όδηγοίμάς ένημερνουν ότι στήν
Φερράρα, στήν βόρειο περιοχή τής Εμίλια Ρομά
νια, μπορεί νά πάρει κανείς μιά γύση άπό Τήν Αναγέννηση , μιά και τά έστιατόρια συνεχίζουν τις συνταγές έκείνης τής έποχής Μάς ένημερνουν άκόμη ότι Τό πιό γνωστό άναγεννησιακό πιάτο είναι
τό παστίτσιο, μακαρόνια μέ κιμά ραγού, μπεσαμέλ και πολύ τρί Έ δέν χρειάζεται νά πάμε στήν
Φερράρα γιά νά φάμε παστίτσιο. Τό βρίσκουμε καί
στό Τελευταίο συνοικιακό έστιατόριο τν Αθηνν
Έστω και άν τρα λόγω τής πανδημίας μόνο σέ
πακέτο είναι διαθέσιμο.
ΤΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ lockdown στό λιανεμπόριο άνοίγει πληγές στήν οίκονομία και άντισταθμί ζει πλήρως τό όφελος άπό την πιο ρηχήν ύφεση
του 2020.Οπως διαμορφνονται οί συνθήκες στήν
άγορά, ή ύφεσις κατά τό πρτο τρίμηνο του έτους θά
είναι βαθιάν και μεγαλύτερη άπό τν πρόβλεψη για
10,5% του ΑΕΠ, τού ύπάρχει στόν προϋπολογισμό .
Ημεγάλη άγωνία δπως φαίνεται είναι νά διαπιστωθεί.
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εξωτερικν Νίκος Δένδιας άπεδέχθη κατ ' άρχήν την πρόταση του Τούρκου όμολόγου του Μεβλούτ Τσαβούσογλου νά έπισκεφθεί την
Άγκυρα στίς 14 Απριλίου . Η είδησις έγινε γνωστή
άπό διπλωματικές τηγές χθές , μετά τήν όλοκλήρωση τν διερευνητικν έπαφν μεταξύ τν Υπουργείων 'Εξωτερικν Ελλάδος-Τουρκίας. Οι ίδιες πληροφορίες άναφέρουν δτι ό Γενικός Γραμματεύς του
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΑΠΟ ΤΟ ΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΠΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ AΒΒΑΤΟ ΥΗΝ ΕΣΤΙΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μία συλλογή αστυνομικν
διηγημάτων από τους
μεγαλύτερους σύγχρονους
συγγραφείς του είδους
αποκλειστικά για
Πθά γινόταν σέμιά πολιτισμένη χρα .
. Τό Instagram θά έφαρμόσει μία σειρά μέτρων
που στοχεύουν στήν προστασία Τν άνηλίκων.
Πρόκειται γιά μια τεχνολογία , που χρησιμοποιί τεχνητή νοημοσύνη καί μηχανική μάθηση προκειμένου νά μαντεύει τήν ήλικία τν χρηστν Ή
νόμιμη καττερη ήλικία για να έγγραφεί κανείς
στήν πλατφόρμα διαμοιρασμού φωτογραφιν καί
βίντεο είναι τά 13 έτη . Αν και πολλοί άνθρωποι
είναι είλικρινείς σχετικά μέ τήν ήλικία τους , έμείς
γνωρίζουμε πς οί νέοι μπορεί νά πουν ψέματα
στό θέμα Ττής ήμερομηνίας γεννήσες τουSν έπισημαίνει ή έταιρεία . Άκόμη όμως δέν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μέ τό έργαλείο πού
άναπτύσσει γιά νά έντοπίζει Τήν πραγματική ήλικία τν χρηστν.
σεως άκούω τά ακανάλια τήν γεύση του στό στόμα .
καί τά ραδιόφωνα νά μίλούν Καί τό πρωί , πάλι τά ίδια!
γιά κάνοιγμα τν κομμωτη Έχουμε φοβηθεί , είναι
άλήθεια! Η παρέα μου , οι
στενοί μου φίλοι, είναι σχε
δόν όλοι ίατροί, καθηγητές.
Παιδί ίατρού, άπέφυγα νά
άκολουθήσω τό έπάγγελμα λότερη καμπή τής πανδημίτου πατέρα , άλλά δέν ήταν
γραφτό νά ξεκόψω άπό τόν
χρο . Μλ, λοιπόν , καθημερινά μέ κορυφαίους τής Ιατρικής έπιστήμης στήν χ ρα . Ούτε ένας δέν μού είπε
<μήν άνησυχεί . .
Είναι βέβαιο ότι βρισκό-ρίων τήν Δευτέρο .
μαστε έμπρός στήν δυσκοτην Εστίαν.
Βλέπουμε τούς δημοσιολόγους νά άγωνιούν γιά
Απορεύγω τήν τηλεόρα - τό ποιός θά μάς πανικοβάλει περισσότερο! Φαντάζο
μαι ότι μόλις τελεινουν τό
καθήκον τους , σκάνε στά γe
λια! κΡέ σύ, φαντάζεσα τήν
Oταν η ιστορικότερη!
ελληνική εφημερίδα
ξανασυναντά τη
Λογοτεχνία και
σας ταξιδεύει κάθε
εβδομάδα σε μαγικές
ιστορίες μυστηρίου
ση, τά πρωινά. Κάνει καικό
στήν ύπόλοιτη ήμέρα . Σάν
aς . Γ' αύτό και άπορω όταν
τήν στιγμή κατά τήν δποία τό μουρουνέλαιο που πίνατό Σύστημα Ύγείας βρίσκεται στά δρια Τής καταρεύ- βράδυ, πρίν κοιμηθείς , είχες
με μικροί τό πρωί . Μέχρι τό
Συνέχεια στήν σελ.4
18-03-2021