Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

7oC, 14:00

12oC, 20:00

9oC - Υγρασία 61%-100% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:48 - Δύση ηλίου: 18:49

€0.80

¢ëëç ìéá êáóêáñßêá ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç

Και στο θέμα του εμβολιασμού υπολείπεται σε αντανακλαστικά και επιδόσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και στις τόσες γεωπολιτικές κρίσεις, που είτε καθυστέρησε απελπιστικά να πάρει θέση είτε η ηγεσία της «έκανε τον
Κινέζο», διασώζοντας την συνοχή της δια της εκποίησης της πολιτικής της αξιοπρέπειας. Κάποτε μάλιστα, που η Ελλάδα είχε
την προεδρία της Ε.Ε., ο πρωθυπουργός Σημίτης δέχθηκε τα συγχαρητήρια άλλων ηγετών, της Γερμανίας προεξάρχουσας, διότι
κατόρθωσε να μην μπει σε συζήτηση το θέμα που θα διαιρούσε την Σύνοδο Κορυφής! Έτσι σε πλείστες όσες περιπτώσεις η Ευρώπη που δημιουργήθηκε ως το «αντίπαλο δέος» απέναντι στις δυο τότε, υπερδυνάμεις, ατύχησε... 3»

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5318

ΣΤΕΝΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Õðü Ýëåã÷ï ðáñáìÝíåé ç ÊÝñêõñá

• ¸îé áóèåíåßò
óôç ÌïíÜäá
Åéäéêþí ëïéìþîåùí
• Êáíåßò óôç ÌÅÈ

Óáí äéáâáôÞñéï ôï øçöéáêü, ðñÜóéíï ðéóôïðïéçôéêü

3465 νέα κρούσματα, εννιά (9)
στην Κέρκυρα. 30 στα Γιάννενα, τέσσερα στη Θεσπρωτία,
εννιά στην Άρτα. 11 νέα κρούσματα στη Ζάκυνθο, από ένα
στην Κεφαλονιά και τη Λευκάδα. Οκτώ στην Πρέβεζα. 152
δείγματα βρίκονται από περαιτέρω διερεύνηση.
ΣΕΛΙΔΑ

Åìâïëéáóôåßôå
êáé åëÜôå ÷ùñßò
ðåñéïñéóìïýò, ôåóô
êáé êáñáíôßíåò,
ëÝåé ç Éóëáíäßá 6»

6»

ΑΘΗΝΑ. Σε τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε από τον ΣΕΤΕ, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.
Μαργαρίτης Σχοινάς ενημέρωσε τον Πρόεδρο, κ. Γιάννη Ρέτσο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου, για τις βασικές αρχές που θα διέπουν την εφαρμογή του πιστοποιητικού εμβολιασμού. 7»

ËáúêÞ Óõóðåßñùóç: ÎáíÜ
«ìðáæùìÝíï» áðü öýêéá
ôï ëéìÜíé Ìáèñáêßïõ »
5

ÓáñëÞò: Ãéáôß øÞöéóá «ü÷é» óôç
ðáñÜäïóç ôïõ öáêÝëïõ ôïõ
åñãïóôáóßïõ óôïí íÝï ÖÏÄÓÁ »

Το μεσιτικό γραφείο
"ΠΡΟΤΑΣΗ"
Λόγω της ξαφνικής απώλειας της Δήμητρας Αργιανά, θα μείνει κλειστό για
λίγες μέρες και θα επαναλειτουργήσει σύντομα στον
ίδιο χώρο.
6949271495-6942797163
Σπ. Κοντομάρη 12

Ôï 1821 êáé ï áäéêçìÝíïò ÌáõñïêïñäÜôïò
ΓΡΑΦΕΙ Ο

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΕΣ 10 & 11

8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα