Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Μαρτίου
(Κιδημερινή οικονομική ειδική ερμρίδ Διακηρύβευν-Δημοηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7316
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Φορομπόνουs
40% για
εργασίεs
επισκευήs ή
ανακαίνισns
ακινήτων
Νέο σχέδιο
για τιs συντάξειs από
το υπουργείο Εργασίαs
και τον ΕΦΚΑ
Μέσα στην εβδομάδα
αναμένεται να οριστ .
φόρου κοποιηθεί το νέο χροφιοποίησης των διαδι
κασιων,
Δεύτερον , στην αξιοΈκπτωση
έως 1.600 ευρ στο
φετινό εκκαθαριστικό
της εφορίας για εργασίες ανακαίνισης , επσκευής
ενεργειακής αναβάθ .
μισης ακινήτων που
πραγματοποιήθηκαν
το 2020, θα παρέχει
το υπουργείο Οικονομικν με την σχετική
συνέχεια στην 11
νοδιάγραμμα έκδοσης ποίηση κάθε δυνατού
των εκκρεμν αιτήσεων συνταξιοδότησης σε συνεργασία με
τον projeα manager M χάλη
και την ομάδα έργου
που rαρέχει τεχνική
υποστήριξη στον ηλεκτρονικό
Φορέα
Ασφάλισης ( e-ΕΦΚΑ)
σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaioiogtka
News.
Τα επόμενα βήματα
της ηγεσίας του .
υπουργείου Εργασίας
χωρίζονται σε δυο κα τευθύνσεις:
Πρτον στην απλοποίηση του θεσμικού
μέσου σε τεχνικό και
ανθρπινο επίπεδο .
. Το χρονοδιάγραμμα
έκδοσης των συντά
ξεων είναι ασφυκτικό,
καθς μέχρι το καλοκαίρι του 2021 πρέπει
να εκδοθούν 120.000
αιτήσεις συνταξιοδόκαι
Κεφαλογιάννη
Εθνικό
Κοινωνικής
τησης.
Τα επόμενα βήματα
που δρομολογούνται
είναι τα εξής:
1. Απλοποίηση των
διαδικασιν για την
έκδοση
Προωθούνται αλλαγές
σε κανονιστικές και
νομοθετικές ρυθμί.
σεις, στε να συμπτυχ.
θούν τα "βήματα- rou
σήμερα απαιτούνται.
2. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταΣύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας , αυτή
την στιγμή υπάρχουν ξιοδότησης.
περισσότεροι
1.000 τρόποι ασφάλισης των μισθωτν , με
αποτέλεσμα το σύστημα συνταξιοδότη.
σης .
πολύπλοκο και χρονο
βόρο.
Πτωχευτικόs:
πλαίσιο της ψηφιακής
απονομής σύνταξης
ΑΤΛΑΣ, δρομολογεί .
ται η υποβολή και επεξεργασία
συνταξιοδοτικού αιτή.
ματος μόνο ηλεκτρο
συνέχεια στην 10
Ενεργοποιείται
η Πλατφόρμα
- Βήμα βήμα
η διαδικασία για τη
ρύθμιση των χρεν πλαισίου και της ψη
σύνταξης .
είναι
Οι πιστωτές θα εγκρίνουν το σχέδιο
εξυγίανσης μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφο
Τη διαδικασία και τις
προδιαγραφές κάτω
από τις οποίες θα
τεθεί σε λειτουργία η
ηλεκτρονική πλατ
Ηλεκτρονικές
και χάρτινεs
αποδείξειs
-Τι εξετάζεται
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9