Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέα ρεκόρ για τον ελληνόκτητο στόλο
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5936 Τετάρτη 17.03.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Fast track
Παγνειο ΕΝΦΙΑ
Πειραις ΑΕΠΕΥ
>>> ελ.
>>> ελ
η κατεδάφιση
ετοιμόρροπων
κτιρίων
Με τις σημερινές αντικειμενικές θα
υπολογιστεί ο φόρος του 2021
Πρόστιμα 33.000 ευρμοίρασε
η Επιτροτή Κεφαλαιαγοράς
Πρωτοβουλία για την αποτε
λεσματική διαχείριση των
επικινδύνως ετοιμόρροπων
κτιρίων έχει αναληφθεί από
την υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού , Λίνα Μενδνη
και τον υψυπουργό Περιβάλ
λοντος και Ενέργειας , Νίκο
Ταγαρά , όπως ανακοίνωσε το
ΥΠΕΝ.
Ειδικότερα , με νομοθετική
ρύθμιση που αναμένεται να
φέρει το υπουργείο Περιβά
λοντος και Ενέργειας σύντομα , πρόκειται να συσταθεί
Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως
( Ε.ΕΠ.ΕΤ.) χτιρίων με απο
λειστικό αντικείμενο την
αυτοψία και τη λήψη απόμασης , για την κατεδάφιση
όσων χτισμάτων κρίνονται ότι
είναι επιχινδύνως ετοιμόρροΕτοιμόρροπων
Αχ. Καραμανλής
Οι έξι στύχοι του υπουργείου
Υποδομν για ο 021
Σύμφωνα με το υπουργεί
βασικός στόχος της Ειδικής
Επιτροπής που θα συσταθεί
είναι να αρθούν οι υφιστάμε
νες δαιδαλδεις γραφειοκο
ατικές διαδικασίες, όπως οι
χρονοβόρες συνεδριάσεις
πολλν επιτραπν γιατο ίδιο
θέμα, καθς και αντιφοατικές
γνωμοδοτήσεις που κωλυσιε
gγούν μέχρι σήμερα τη λήψη
επόφασης για την κατεδάφι
BCE ECB ZΒ ΕΚΤ ΕΚΡ 2902
τους, καθς και συσχέτισή
τους με τις στρατηγικές
Έξι στόχους περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Δρά σης του υπουργείου Υποδομν για το 2021. Αυτοί
οι στόχοι είναι οι εξής:
επιλογές
ησης.Το Σχέδιο δημοστην επίσημη
ιστοσελίδα της χυβέρνησης και, όπως εγκρίθηκε
υπουργικό
αποτελεί
σιεύεται
Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί η δράση Στήρ
ιξη νεοφυν επιχειρήσεων εθνικού μπρου Elevate Greece εν μέσω
πανδημίας COVID-19s που προβλέπει τη χρηματοδότηση των startups
που είναι εγγεγραμμένες ή θα εγγραφούν στη συνέχεια στο Εθνικό
Μιπρο Νεοφυν Επιχειρήσεων Elevate Greeces .Η δράση τελεί σε
καθεστς προδημοσίευσης, ωστόσο, μετά την απόφαση του ειδικού
γραμματέα ΕΤΠΑ και ΤΣ του υπουργείου Ανάπυξης και Επενδύσεων
Γιργου Ζερβού
Βελτίωση ποιότητας σχε
διασμού έργων υποδομν .
Μείωση του περιβαλλοντι -συμβούλιο,
κού αποτυπματος στις
μεταφορές.Αναμόρφωση πουη μένου Σχεδίου Κυβετου μεταφορικού έργου ονητικής Πολιτικής.Στο
και μετάβαση σε νέες μορφές κινητικότητας
Εκσυγχρονισμός αερομεταφορν.
Βελτίωση της ασφάλειας
των μετακινήσεων και της
οδικής ασφάλειας.
Βελτίωση των διαδικασιν
όσων κτιρίων είναι
δομικό στοιχείο του Ενοεπικίνδυνα για τη δημόσια
ασφάλεια και την προστασία
του περιβάλλοντος και του
πολιτιστικού κτιριαχού αποθέματος
ετήσιο Σχέδιο Δοάσης
περιλαμβάνονται , επίσης,
βασικά μετρήσιμα
προσδοκμενα αποτελέσματα από την επίτευξη
αυτν των στόχων, οι δρά - ηματικότητα Καινοτομία με
σεις για την υλοποίησή προυπολογισμό 60 εκατ. ευρ , επιχειρήσεις.
τους, καθς και τα σχετι
κά με αυτές τις δράσεις
για την ένταξη της δράσης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρ-συγκ εκριμένη
αρχίσει η uποβολή των αιτήσεων. Εκτιμάται ότι από τη
δράση
χρηματοδοτηθούν περτου 600
άνοιξε ο δρόμος για
υπουργείου,
μέσω της απλούστευσης ή εμβλη ματικά έργα.
Ψηφιοποίησής
Created by Universal Document Converter