Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Τετάρτη
17 Μαρτίου 2021
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις και δυτικοί άνεμο, Θερμοκρασία έως 15β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 14β.
Αριθμ. φύλ, 41909
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Αλεξίου όσ. του άνθρπου του Θεου
Σελήνη 4 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.33-Δύσις 6.34
ΠΡΟΠΕΤΑΣΜΑ ΚΑΠΝΟΥ ΟΙΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ-PΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣΜΕ ΚΑΛΟΓΡΙΙΣΑ-ΒEΝΕΖΟΥΕΛΑ
Όμυστικός δείπνος Κυριάκου
γιά τίς πρόωρες έκλογές
Παρόντος του ίδιοκτήτου του Σκάν Τοάννη Άλαφούζου -π άπήντησε
για τόν κπελάτην χύριο Τσίτρα
καί γιά τόν λόγο πού καθυστερεί τήν άναμέτρηση
Έκείνος δέν άπήντησε άμέσως. Ηθέλη-ς λίαν έξαιρετικό ένδεχόμενο δέν θά τις
άπεκάλυπτε ποτέ στό πλαίσιο ένός ίδιωτικού άνεπισήμου δείπνου . Ακόμη καί άν
σέ αυτόν μετείχαν άνθρωποι έμπιστούνης του , φημισμένοι καί δοκιμασμένοι
νά άποφύγουν τόν σκόπελο έπιμένοντες γιά την έχεμύθειά τους. Εκλογές να κάνω γιά ποιό λόγο; Ό Τσίπρας έχει άποδειχθεί ότι είναι πελάτης μας! Γιατί νά τό
ρισκάρουμε, νά τόν κατανικήσουμε καί να
ρα οίκειότητος καθς οί συνδαιτυμόνες
είναι γνριμοι του Πρωθυπουργού πολλά
ΤΟ ΔΕΠΝΟ διεξήχθη μετά πάσης μυ
στικότητος και μέ τήν τήρηση όλων τν
ύγειονομικν πρωτοκόλλων σέ διαμέρι- χρόνια, ούτως στε άλλες φορές τόν προτου ίστορικου κέντρου τν Αθηνν σφωνούσαν μέ τήν φράση ακύριε Πρόσε νάκερδίσει χρόνο καί πρός τουτο έζήτησε την γνμη τν παρισταμένων της
μικρής πλήν σημαντικής όμηγύρεως.
Παλαιές καραβάνες όμως έκείνοι ήξεραν
πρό ήμερν . Η σύνθεσις , έξαιρετικς εδρεν και άλλες φορές μέ τό μικρό του
περιορισμένη. Αμφιτρύων ήταν γνωστός όνομα . Τό μενού είχε βεβαίως πανδημία,
σοβαρός μηντιάρχης τν κοινωνικν δ κτύων και έπίτιμος προσκεκλημένος δ
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης . τρύονες ένδιαφέροντο τά μέγιστα γιά τό
Μεταξύ τν όλίγων συνδαιτυμόνων ήταν κλασσικό έρτημα: ύπάρχει περίπτωσις
έπίσης δ έπίσης πασίγνωστος ίδιοκτήτης διεξαγωγής πρόωρων έκλογν ; Το έρωτηλεοπτικοϋ σταθμού , κύριος Ιωάννης
Άλαφουζος. Ή βραδυά κύλησε εύχάρι- πουργό, όχι πάντως άπό τόν κύριο Άλα
στα σέ χαλαρό κλίμα καί σέ άτμόσφαι- φούζο ότως καταφέραμε να μάθουμε . Κυριάκος Μητσοτάκης
έλληνοτουρκικά, άπόδοση Κυβερνήάλλά όπως είναι φυσικό οί άμφι
ότι αύτή ή άπάντησις άνήκει δικαιωμτικς στόν Πρωθυπουργό .
σεως,
Όκύριος Μητσοτάκης δέν είχε πολ
λά περιθρια. Οί πρόωρες έκλογές είναι pρεθούμε στόμέλλον άπέναντι νέου άντιένα έξαιρετικό προνόμιο πού έπιφυλάσσει τό Σύνταγμα στόν Πρωθυπουργό γιά
λόγους έξαιρετικής έθνικής σημασίας,
και άκόμη και νά τίς έχει στό μυαλό του
πάλουνήταν τό έπιχείρημα του Πρωθυπουργού γιά την άπόρριψη κάθε σεναρίου διεξαγωγής έκλογν. Άπάντησις
τημα έτέθη κάποια στιγμή στόν ΠρωθυΊωάννης Άλαφοΰζος
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
"Εξοδος στίς άγορές
μένόημα
Θάζητήσεικανείς συγγνμη
για το γεωπολιτικό φιάσκο ;
Ο Κολοκοτρνης
στήν Λυρική Σκηνή
Εκδοσις 30ετούς
όμολόγου μετά 13 έτη
λη διελεύσεως . Αρανά κλείνει
τήν "κάνουλα πρός τήν Ελλάδα όποτε του < κάπνιζε!
ΜΕΤΑ 13 έτη τό έλληνικό δημόσιο βγαίνει σήμερα στίς άγορές μέ την έκδοση
όμολόγου 30ετούς διαρκείας. Η έκδοσις
έχει έκτός τν ηύξημένων ταμειακν
άναγκν καί συμβολικό χαρακτήρα κα
θς θέλει νά στείλει μήνυμα ότι ή έλληνική οίκονομία έπιστρέφει στήν κανονικότητα και είναι είς θέσιν νά έκδσει τίτλους μεγάλης διαρκείας. Το περιβάλλον
είναι ίδιαίτερα θετικό για την διαχείριση
του δημοσίου χρέους άφού σχεδόν ταυ τοχρόνως προπληρνονται δύο δόσεις
του δανείου πρός τό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ποσόν άντλήσεως δέν
έχει άποφασισθεί , καθς θά καθορισθεί
Η ΠΡΩΤΗ άπόφαση της κυβερνήσεως του Γεωργίου Παπανδρέου τό 2009 ήταν ή άνατροπή της ένεργειακής πολιτικής
του προκατόχου του Κστα Καραμανλη . Επικαλούμενος περιβαλλοντικούς λόγους ό πρην
Πρωθυπουργός και άρχηγός
του ΠΑΣΟΚ άκύρωσε τήν χάραξη του ρωσσικού άγωγού South
Stream , ό όποιος παρέκαμπτε
τήν Ούκρανία και τήν Τουρκία ,
ύποβάθμιζε τά Δαρδανέλλια και
καθιστούσε τήν Ελλάδα ένεργειακό κόμβο διέλευσης άερί ου πρός τήν Εύρπη . Ίσχυρότατο παίκτη στόν όποιο πολύ
δύσκολα θά μπορούσε νά έπιβάλλει κανείς μνημόνια, λιτότητα, τρόικα καί ΔΝΤ.Η μετέφερε δυτικό φυσικό άέριο στήν Εύρπη . Για νά
στρατηγική έκείνη της κυβέρνησης Καραμανλή ήταν την απαλλάξει άπό τήν ρωσσική έξάρτηση, δήθεν .
πρωτίστως έθνική και άντιτουρκική. Ούτε άντιαμε - ην στρατηγική Παπανδρέου άκολούθησαν πιστά
ρικανική , ούτε φιλορωσσική . Ο ναλλακτικός άζερι - ολες οι μετέπειτα κυβερνήσεις καί όλοι οί μετέπει κός άγωγός IGTB που ύποστήριζαν οί ΗΠΑ είχε ένα
μειονέκτημα . Διερχόταν άπό τουρκικό έδαφος καί ό
Έρντογάν άπαιτουσε νά άποκτήσει δικαιματα με ταπλησης του άερίου -όχι νά είσπράττει άπλως τέIsrael in talks with Turkey over
East Med
Παρά τά προφανή πλεονεκτήματα του South Stream-ό
όποιος άνασχεδιάστηκε πλέ
ον καί πρόκειται νά περάσει μόνο άπό τουρκικό έδαφος μέ τήν
έπωνυμία TurkStream- ό Παπανδρέου πιστός στήν Δύση έστριψε άσοφα τό τιμόνι . Έγκατέλειψε τόν άγωγό του Πούτιν
και υίοθέτησε το άφήγημα του
EastMed. Ενός άγωγου που θά
ξεκινούσε άπό τό Ίσραήλ καί μέ
ύποθαλάσσια σύνδεση μέσω
Κύπρου , Κρήτης καί Ιταλίας θά
(σελ. 7)
Νομιμοποιντας
τόν τουρκικό
έπεχτατισμό ()
utsef Prime Minister Benamin Netaryalu gestures 6s he delivers
&Jofat stetement with Hungertsn Pfime Mniser Viktor orbah dnd
Cxech Prime Mnister Anore) 8auis ding their meting in
lenusalen, stae March 11, 2025, (EUTERS)
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
Ζαγοράκης κατά ΛΟΑTΚI
Κυμπουρόπουλος κατά άμβλσεων
οι ύπό έξέλιξη διερευνητικές έπαφές μέ τήν Τουρκία είναι σαφές, παρόλες τίς διπλωματικές και άλλες λέξεις που χρησιμοποιοϋνται, ότι άποτελούν <πολιτικές διαβουλεύσεις..
Μάλιστα έκτός άπό τόν έπιθετικό
προσδιορισμό πολιτικές πού προσδιορίζει καί τίς άποφάσεις, οί συζητήσεις άφορούν προφανς τήν συμ φωνία Έλλάδας καί Τουρκίας γιά την
<παραπομπή στό Δικαστήριο της Χάγης", της έθνικής μας κυριαρχίας ..
δεκασυνολικς συναπτά έτη . ΟΛουκάς Παπαδήμος
-δ' όλίγον-ό Αντνης Σαμαράς (έπικουρούμενος
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Χαλάρωσις lockdowm
μέ έκατομμύρια τέστ
Έκπτωσις φόρου έως 1.600E
γιά τίς άνακαινίσεις άκινήτων
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Παράλληλα ένφ είναι γνωστό πς
σέ αυτές τίς έπαφές ή τουρκική πλευρά θέτει όλες οί διεκδικήσεις της,
. Οί άστρονόμοι ένετόπισαν τό2020 τόν άριθμόρεκόρ τν 2958 προηγουμένως άγνστων άστε
ροειδν πού πέρασαν σχετικά κοντά άπό τήν Γή.
Πιθανς ύπήρξαν και άλλοι που ποτέ δέν έγιναν
άντιληπτοί Εξ άλλου, φέτος, στίς 21 Μαρτίου,
άναμένεται νά περάσει σέ άπόσταση άσφαλείας άπό
Τόν πλανήτη μας ό μεγαλύτερος άστεροειδής πού
έχει κάνει κάτι Τέτοιο μέσα στό 2021. Άπό τό 1998,
πού ή Άμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA)
άρχισε τήν σχετική άναζήτηση, έχουν παφατηρηθεί
περισσότεροι άπό 25.000 άστεροειδες νά κινούνται
κοντά στήν Γή.
ΗΜΕΡΙΚΗ άρσις του lockdown πού μπορεί νά ίσχύσει άκόμη και άπό τό προσεχές Σαββατοκύριακο θά συνοδευθεί μέ έπέκταση τον rapid tests στόν γενικό πληθυσμό, συμφνως πρός πληροφορίες . Άρκετά μέλη
της Επιτροπής 'Επιστημόνων έκτιμούν ότι έφθασεή
ρα νά άνοίξει προσεκτικά ή άγορά-μέ πρτα ένδεχομένως τά κομμωτήρια-άλλά προκειμένου νά έντοπίζονται έγκαίρως τά θετικά κρούσματα πρέπει νά γίνονται
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ για έκπτωση φόρου έως 1.600 εύρ στό
φετινό έκκαθαριστικό της έφορίας γιά έργασίες άνακαινίσεως, έπισκευής και ένεργειακής άναβαθμίσεως
άκινήτων πού έπραγματοποιήθησαν τό 2020, θά άνοίγει ή ύπό έκδοσιν ύπουργική άπόφασις. Η άπόφασις
έπρεπε να έχει έκδοθεί έδ και ένα έτος και καθορίζει
τις προϋποθέσεις, τούς δρους και τήν διαδικασία έφαρμογής του φορομπόνους του 40%.
ΑΠΟ ΤΟ ΣΑBΒΑTΟ 20 ΜΑΡΠΟΥ
ΙΑΙ ΚΑΟ MBΒΑΤΟΥΗΝ ΕΣΤΙΑ
Συνέχεια στήν σελ .3
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μία συλλογή αστυνομικν
διηγημάτων από τους
μεγαλύτερους σύγχρονους
συγγραφείς του είδους
αποκλειστικά για
Αφωνους άφησε τούς θεατές στό θέατρο Olympia
στό Παρίσι μιά ήθοποιός όταν κατά Τήν διάρκεια τής
τελετής άπονομής τν βραβείων Σεζάρ Υδύθηκε έπί
σκηνής άπατντας άπό τήν κυβέρνηση Της Γαλλί
aς νά κάνει περισσότερα γιά νά στηρίξει τόν πολιτισμό. Ή57χρονη Κορίν Μαζιερ ένεφανίσθη άρχικά μέ
στολή γαίδάρου πάνω άπό ένα λεκιασμένο φόρεμα μέ
κόκκινη μπογιά σάν κηλίδες αίματο, προτού πετά
ξει έντελς τάρούχα της κι έν ή τελετή μετεδίδετο
ive άπό τό τηλεοπτικό δίκτυο Canal+. Στόστήθος
καί τό κορμί της είχε γράψει τό σύνθημα Χωρίς πο
λιτισμό δέν ύπάρχει μέλλον , θέλοντας νά έκφράσει
την ύποστήριξή της σέ καλλιτέχνε , ήθο ποιούς καιί άν κάποιος Υδάρει τό πολυτεχνικούς πού έχουν πληγεί άπό τά περιοριστικά με
τρα που έθεσε σέ ίσχύ ή κιβέρνησις γιά νά φρενάρει
τήν πανδημία.
Ήάβάσταχτη έλαφρότητα τής άριστοκρατίας..
μων του ίδίου φύλου (όπως άποτελεί πλέον μονοπλιο
oί περισσότεροι φιλελεύθε- τής-δποιας-άριστεράς
Γνρισα πολλούς αδικαιωματιστέρ. Άριστερούς καπνίζουν έγγλέζικα άφιλ- άριστοκράτες- που πιστεύουν σέ έναν καλύτερο κόσμο γαλλικά <γκωλουάζ .
( όπως όλοι μας ) , άντιπα
θούν τούς μπάτσους (άλλά <προοδευτικν άπόψε
σπεύδουν νά τους καλέσουν
μέ τις καλύτερες <φίρμε καί
την Εστία >.
τρα ή έκείνα τά δύσοσμα ροι) και ύπέρ τής νομιμοποιήσεως τν μαλακν ναρκωτικν (όπως και οί περισσότεροι φιλελεύθερο )..
Έπρεπε, λοιπν, νά βρε
θεί ένα σημείο που νά μήν
<τακιμάζεν (ταυτζεται) ή
ασινιέν άριστερά μέ τούς φλελέδες . Καί βρέθηκε , στό
πλέον άπεχθές και φρικδες
πρόσωπο!
Οταν η ιστορικότερη
ελληνική εφημερίδα
ξανασυναντά τη
λογοτεχνία και
σας ταξιδεύει κάθε
εβδομάδα σε μαγικές
ιστορίες μυστηρίου. . .
Είναι ύπέρ όλων τν
Που βρίσκεται ή διαων (όπως και oί περισσότε- φορά μεταξύ τν δύο κατηγοριν ; Πουθενά , καθς
ή προοδευτικότηταν δέν
ων. Ύπέρ τν άμβλσετελές πολυμορφικόν του),
ντύνονται πάντα σπόρ άλλά συμφνου συμβισεως άτο
ροι φιλελεύθεροι ) , ύπέρ το
Συνέχεια στήν σελ. 4
17-03-2021