Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

7oC, 14:00

13oC, 20:00

9oC - Υγρασία 56%-98% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:49 - Δύση ηλίου: 18:49

€0.80

ÌðÜôóïé, áýñåò, ñÜììáôá, ôþñá óôá ãåñÜìáôá ìÜèå ãÝñï ãñÜììáôá*

Οι παλιότεροι
ονειρεύονται
την αναγέννηση ενός παλιού κεντρώου κόμματος, ίσως από την τέφρα του ΠΑΣΟΚ, ώστε να γεφυρώσει τη φαγωμάρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ. Η
προσδοκία μυρίζει μούχλα. Αλλά και η αντιπαράθεση ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια τυπική τέτοια, Δεξιάς - Αριστεράς. Και τούτο παρά το
γεγονός ότι το κόμμα του «Κεντρώου» Μητσοτάκη παίζει όλα τα ακροδεξιά χαρτιά, προκειμένου να αποσοβήσει τη δημιουργία άλλου υπολογίσιμου σχηματισμού στα δεξιά του. Κάτι τέτοιο θα τον υποχρεώσει σε κινήσεις εξουδετέρωσης, στην απόπειρά του να δημιουργήσει προϋποθέσεις «δεδηλωμένης» μετά τις επόμενες, αναλογικές εκλογές, με στόχο την επικράτηση ίσως στις μεθεπόμενες. 3»

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5317

ΑΡΧΕΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ

Ôé áêñéâþò Ýöôáéîå ìå ôç öùôéÜ;
Ðïéüò êáé ôé
åñãáóßåò Ýêáíå
óôï êáôÜóôñùìá;

Ô

ο ερώτημα δεν είναι ρητορικό. Κι αυτό αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον που εκδήλωσε
το συνδικάτο μετάλλου, που ζητάει να μάθει ποιός έκανε τις εργασίες; Αν είχε τέτοια άδεια; Και
αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα
μέτρα ασφαλείας; Με αφορμή
την πυρκαϊά σύσκεψη κάλεσε και
η περιφερειάρχης, Ρ. Κράτσα.
ΣΕΛΙΔΑ

Ðñüãñáììá ãéá
ôçí áðïôñïðÞ ôïõ
êéíäýíïõ äéáóðïñÜò
ôïõ êïñïíïúïý
óôçí åóôßáóç 7»

3»

ËéìåíéêÞ ðñüóâáóç êáé
äéÜóùóç ôïõ Ìïõóåßïõ
óôï íçóÜêé ËáæáñÝôï,
æçôÜåé ç ÁÍÁÓÁ
Στη Ρόδη Κράτσα απευθύνεται η ερώτηση της ΑΝΑΣΑ και αφορά στην κατάσταση που έχει περιέλθει η νησίδαμνημείο του Λαζαρέτου παρά την προστασία του από το υπουργείο Πολιτισμού και την ένταξη του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα επί ημερών Θ. Γαλιατσάτου. 4»

Êïñåóìüò óôï ÅÓÕ,
ðåñéóóüôåñïé áðü ðïôÝ,
ïé äéáóùëçíùìÝíïé »
6

Το μεσιτικό γραφείο
"ΠΡΟΤΑΣΗ"
Λόγω της ξαφνικής απώλειας της Δήμητρας Αργιανά, θα μείνει κλειστό για
λίγες μέρες και θα επαναλειτουργήσει σύντομα στον
ίδιο χώρο.
6949271495-6942797163
Σπ. Κοντομάρη 12

Óðýñïò Ãéáííéþôçò:
Ïöåßëù íá ðñïóöÝñù 13»

¸íáò ÷ñüíïò åãêëåéóìüò: Ïðïéá
ïìïéüôçôá ìå ðñüóùðá êáé
êáôáóôÜóåéò åßíáé óõìðôùìáôéêÞ »
11



Τελευταία νέα από την εφημερίδα