Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΕΣΤΙΑ Ο
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σαββίνου του Αίγυπτίου . Ιουλιανου μάρτ
Σελήνη 3 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 6.35 -Δύσις 6.33
ΑΤΤΚΗ Νεφσεις και δυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 14β.
Αριθμ. φύλ . 41908
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
16 Μαρτίου 2021
ΠΕΚΡΥΨΑΝΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΜΕTRONΑΝAYSISΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΤΥΚΥΚΛΟΥ ΙΔΕΩΝ
Σόκ: Το 38 τοίς έκατό τν Ελλήνων θεωρεϊ
Έλλήνων θεωρεί
ότι ή πολλή Δημοκρατία χρα!
βλάπτει την
Γοητεύονται άπό τά πρότυπα Κίνας -Ρωσσίας/ έν τό 66% τν νέων λέει ότι τά μέτρα της πανδημίας
άδιαφορούνγια τούς δημοκρατικούς
χανόνες
86% τν Έλλήνων ζητεϊάλλαγές στό πολιτικό σύστημα
Ο ΔΥΙΣΜΟΣ στόν δη μόσιο βίο πειθαρχημένης Δημοκρατίας, όπως
της πατρίδος μας ήταν άνέκαθεν τήν όνομάζει τό Πεκίνο.
ύπαρκτός . Μέ κυριτερο δίπολο
τό έκκρεμές μεταξύ ΆνατολήςΔύσεως . Τό περίφημο δίλημμα γιά
το απου άνήκομεν . Τά δέκα χρό-γαριασμό του Κύκλου Ίδεν του
νια της οίκονομικής κρίσεως πάνω Εύάγγελου Βενιζέλου είναι έξοστά όποια προσετέθη και ή δίδυμη χως άνησυχητικά . Διότι δείχνουν
κρίσις της πανδημίας και του έθνικου-μεταναστευτικού θέματος δδηγούν ς φαίνεται σέ έναν νέο, έξαι -(86% τν Ελλήνων ζητεί γενναίες
ρετικς έπικίνδυνο δυΐσμό: μετα - άλλαγές στήν άρχιτεκτονική του)
ξύ της Δημοκρατίας ς άποδεκτού
πολιτεύματος και τν παραλλαγν σβητήσεως . Η πρτη είναι οί νέτης μέ στοιχεία αυταρχισμού. Τής
ταγγέλλουν ύποχρηση τν δη - Έλλήνων , πάνω άπό ένα έκατομμοκρατικν κανόνων μέσα στήν μύριο πολίτες δηλαδή , τήν θεωρεί
πανδημία. Και ή δεύτερη είναι συντηρητικοί τολίτες αυτοπροσδιο- μέρους ποιοτικά φαίνεται νά
ριζόμενοι ς κκεντρουν και κδεξιούν οί όποίοι ζητούν άλλαγή τού
δημοκρατικού ύποδείγματος. Μολονότι ή δημοκρατία δένάμφισβη-λνουν κάριστερούν .
τείται έπί τής άρχής ς πολίτευμα
άπό το 83% τν πολιτν πού τήν
θεωρούν τό καλύτερο στίς ήμέρες
έν τούτοις ύπάρχουν ίσχυρς
Απόψεις για τη Δημοκρατία
Φο οος διο6ήοω τpα δtο πpotioς κάι 60 ήθο ω μου nthe w opωνίκ ή δαφωνία με κθε μο αό ατiς"
αξεπερασμένον πολίτευμα! Στά έπί
Τά εύρήματα της δημοσκοπήσεως της Metron Analysis γιά λοσυμφωνεί μέ τήν άποψη αύτή τό 17%
τν πολιτν πού δηλνουν δεξιού και τό 15% τν πολιτν πού δηMπολλή Δημοκραtiα λάπτει την οχό taν κpν και τελκά τφς
πς ή προϊοϋσα άπονομιμοποίησις του πολιτικού συστήματος
Το πράγμα γίνεται περισσότερο έπικίνδυνο στήν έρτηση του
μας Στράτου Φαναρά έάν συμφωνούν μέ
ένστάσεις. Καίγιά τό πς λειτουργεί και σέ ί πρέπει νά έξελιχθεϊ.
Στήν σκληρή έρτηση , τό 13% τν
γεννα δύο ίσχυρές έστίες άμφ την άποψη, ότι κή πολλή δημοκρα, τία βλάπτει τήν ίσχύ τν χωρν,
οι και οί διάμεσες ήλικίες πού καΣυνέχεια στήν σελ .3
ΜΕTROΝΑΝΑLYSI5
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Άτακτος ύποχρησις
Κουφοντίνα
Όδεύουμε πρός τόν Μάη:
Ή άντισυστη μικότης έπιστρέφει
ΤΕΛΟΣ στήν πολυήμερη άπεργία πεί
νης έθεσε ό τρομοκράτης Δημήτρης
Κουφοντίνας. Βλέποντας τήν άποφασιστικότητα της Κυβερνήσεως άλλά και
τίς άποφάσεις της Δικαιοσύνης πού δέν
ίκανοποίησαν τά αίτήματά του για μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού καί δι ακοπή της ποινής , το περιβάλλον του
Κουφοντίνα και φυσικά δ ίδιος δ πολυσοβίτης πανεχρησαν, βάζοντας τέ λος σέ μια παρατεταμένη πολιτική άντιπαράθεση. Μόλις έγινε γνωστή ή διακοπή της άπεργίας πείνης σταμάτησαν
οί βίαιες διαδηλσεις και οι έκατοντάδες έπιθέσεις σέ πολιτικά γραφεία, δημόσια κτίρια, τράπεζες, έπιχειρήσεις,
κατοικίες και άστυνομικά τμήματα.
Όπως έγινε γνωστό , πρίν άπό την λήψη
Έλληνικές
τοιχογραφίες
καί έπιγραφές
στό παλαιότερο
μοναστήρι
του κόσμου
ΗΔΙΑΚΟΠΗ της άπεργίας πείναςτου Δημήτρη Κου- έκλογές . Οχιμόνο γιατί ή στρατηγική της άγιοποίφοντίνα μετά άπό 65 ήμέρες καί ή παραδοχή του
άρχηγου τής άξιωματικής Αντιπολίτευσης Άλέξη και συνεχίστηκε μέ έπισκέψεις σέ τόπους έγκλήΤσίπρα άπό του βήματος του κοινοβουλίου, πς ματος κορυφθηκε μέ 400 έπιθέσεις όπαδν ν το ήγετικό στέλεχος της 17 Νοέμβρη είναι δο- ας έσοδείας σέ όλη τήν έπικράτεια.
λοφόνοςν, άποτελεί μία μεγάλη διπλή ίδεολογική νίκη τής Πολιτείας και της κεντροδεξιάς παράταξης. Νίκη της Πολιτείας γιατί το άστικό κρα - καρδιά της έξουσίας του άστικού κράτους.
τος δέν ύπέκυψε στούς ήθικούς έκβιασμούς ένός
ίσοβίτη ό όποιος ήξερε νά άφαιρεϊ ζωές για τους
" κοινωνικούς άγνες, άλλά δέν είχε τό σθένος ζοντας τίς τελευταίες δημοσκοπήσεις διαπίστωσε
νά θυσιάσει τή δική του . Νίκη τής παράταξης, για - άνήσυχος ότι ή διπλή νίκη έπισκιάζεται άπό μία νέα
τί πρτη φορά άπό τήν μεταπολίτευση ήγέτης διπλή άντισυστημικότητα. Τν νέων οί όποιοι έπητης άριστεράς έσύρθη άπό άρχηγό της δεξιάς να ρεαζόμενοι καί άπό το διαδίκτυο άπομακρύνονται
χαρακτηρίσει τρομοκράτη της 17Ν αδολοφόνον. σέ ποσοστό 66 τοίς έκατό άπό τό πολιτικό σύστηΟ Τσίπρας είναι ό πρτος πού τό έκανε κόντρα μα και ριζοσπαστικοποιο υνται. Τν σκληρν δεστό βαθύ κόμμα του , προκληθείς άπό τόν Κυριά - ξιων Ψηφοφόρων οι όποιοι θεωρουν άδικα τά μέ κο Μητσοτάκη. Ωστόσο, ή διπλή αύτή νίκη δέν τρα της πανδημίας, ύποστηρίζουν ότι αύτή άλλοί-.
πανηγυρίστηκε, και σωστά άπό τόν Πρωθυπουρ
γό. Όχι απλς γιατί ό τρομοκράτης που υπέ κυψε γενναιες άλλαγές στό πολιτικό σύστημα . Ακόμη
στούς νόμους του άστικού κράτους γνρισε άκοπη δημοσιότητα έπί σχεδόν τρείς μήνες (οί άνα-ΟηΛαοη μέσα στο τρίμηνο σέ συνδυασμό μέ χειριφορές στόν ίστό στο έπνυμό του έκτοξευτη καν τό σύμπτωμα, όχι ή αίτία του προβλήματος. Ή ήττα
στά 2.370.000) μέ συνέπεια έντυπα φιλοκυβερνη- τοϋλαϊκισμοϋ~ και της άντισυστημικότητας την
τικά νά έκφράζουν τήν άνησυχία τους τό Σαββατοκύριακο γιά κάθοδο κόμματος τρομοκρατν στίς
ησης και τής πρόκλησης πού άρχισε μέ ένα βιβλίο
Ούτε έπειδή κατάφερε νά κάνει άνω κάτω τόν
πολιτικό, δικαστικό, νομικό κόσμο διχάζοντας τήν
Ο Πρωθυπουργός δένπανηγύρισε γιατί διαβά(σελ. 7)
Μεινεται
όπληθωρισμός
καί έξαφανίζονται
οι εύκαιρίες
Συνέχεια στήν σελ. 3
. ωσε τούς δημοκρατικούς κανόνες καί άπαιτουν
ΠΕΝΝΙΕΣ
και άλλαγή πολιτειακου ύποδείγματος. Απεδείχθη
του Γιργου Κουρή
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
σμούς σέ άλλα γεγονότα ότι ο Κουφοντίνας ήταν
ΤΟ 2020 είχαμε μία σημαντική πτση στο μέσο έπίπεδο τν τιμν κατά 1,2% , ή όποία συνεχίζεται καί το
2021. Στά μάτια του καταναλωτή μπορετ αύτό νά φαίνεται καλό και πράγ ματι είναι σέ όρισμένες περιπτσεις, όπως στή μείωση των ένοικίων.
Η Εύρωπαϊκή κεντρική τράπεζα συμ
βουλεύει δότι ό έπιθυμητός ρυθμός
του πληθωρισμού πρέπει να είναι θετικός για τήν όμαλή ροή της οίκονομίας και έως 2% γιατί άποθαρρύνει το
παραγωγικό κομμάτι της οίκονομίας
άπό το να αύξήσει τό προσφερόμενο
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Ένα άγρόκτημα στήν Γερμανία προσφέρει σέ
όσους στεροϊντα τήν άνθρπινη έπαφή λόγω Τής
πανδημίας καί τν περιορισμν που έχουν έπιβληθεί μια άσυνήθιστη έναλλακτική λύση: Τήν εύκαιρία νά άγκαλιάσουν ένα πρόβατο. Εχουμε ύπέροχα πρόβατα έδ πού τους άρέσουν πολύ οί έπισκέ
πτερ δηλνει ή Λέξα φΦό, ή όποία έει όργανσει
ένα έκπαιδευτικό πρόγραμμα στό άγρόκτημα, κοντά
στό Χάτινγκν τής Γρμανία, γιά νά ένθαρρύνε τούς
άνθρπους νά έρθουν Τ κοντά στά ζα Οι έπισκέπτες θά πρέπει νά κλείνουν ραντεβού, όμως έπιτρέπεται νά πλησιάσουν όσο κοντά θέλουν τά μαλλιαρά πρόβατα Οι κουνεδρίε είναι δωρεάν, άν καί
ένθαρρύνονται νά κάνουν κάποια δωρεά στή φάρμα
Στό Ecofin το έλληνικό
σχέδιο Ανακάμψεως
Ή μισή Εύρπη
άναστέλλει τό AstraZeneca
ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ παραμέτρους του έθνικού σχεδίου
Άνακάμψεως πρόκειται νά παρουσιάσει κατά τήν
συνεδρίαση του Ecofin ό ύπουργός Οίκονομικν
Χρήστος Σταϊκούρας . Τό σχέδιο προχωρεί μέ έντα
τικούς ρυθμούς ένφ ή Κομμισσιόν έχει ήδη κκόψεν
τά έργα πού άφορουν στούς δδικούς άξονες - γίνονται
άκόμη διαπραγματεύσεις για τόν BOAΚ - καί τά δίκτυα φυσικού άερίου.
Η ΜΜΑ μετά την άλλη εύρωπαϊκές χρες άναστέλλουν τήν χορήγηση του έμβολίου τής AstraZeneca,
μετά τάπεριστατικά θρομβσεων πού παρετηρήθησαν
σέ έμβολιασθέντες, Η έξέλιξις αύτή έχει προκαλέσει
άναστάτωση και έχει σημάνει συναγερμό στίς ύγεινομικές Αρχές. Σήμερα θά συνεδριάσει ή Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού γιανά έξετάσει τά νέα δεδομένα. Το πρόγραμμα μέ τό έν λόγφ έμβόλιο άναμένεται
Συνέχεια στήν σελ .3
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΑΠΟ ΤΟ ΑΒΒΑΤΟ 20 ΜΑΡΠΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΟ ΑΒΒΑΤΟ ΥΗΝ ΕΣΤΙΑ
.Ενόψει Πάσχα καί έν μέσω του έμβολιασμού τού
κόσμον για τόν κορωνοϊό, ό Οίγγρος ζαχαροπλάστης Λάζλο Ρίμοτσι στέλνει ένα μήνυμα έλπίδας δημιουργντας λαγουδάκια σοκολάτας που κρατούν
σύριγγς έμβολίων . Ο Ρίμοτοι είπε ότι τά έμβόλια
φτιαγμένα άπό έκλεκτή ίταλική σοκολάτα και πασπαλισμένα μέ άσημένια χρωστική σκόνη Τροφίμων
σηματοδοτούν ότι ύπάρχει διέξοδος άπό Τήν παν
δημία του ορωνοίού Σέ άντίθεση μέ τους σοκολα
τίνιους Άγιους Βασίληδες τά Χριστούγεννα τά ουνελάκια τού Ρίμοτσι δέν φορούν πλέον μάσκες . Δέν
ύπάρχει καθόλου γέμιση στά έμβόλια, είναι μόνο
100% καλή ποιότητα ίταλικού γάλακτος ή μαύρης
σοκολάταςν δήλωσε ό Ρίμοται, ό όποος δημιούργησε τά έμβόλια σοκολάτας στό μικρό έργαστήριό
του, 70 χλμ. νότια της Βουδαπέστης
Λεπτομέρειες στήν σελ2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μία συλλογή αστυνομικν
διηγημάτων από τους
μεγαλύτερους σύγχρονους
συγγραφείς του είδους
αποκλειστικά για
την <Εστία >.
Μέ τόν περυσινό άετό , υγεία νά έχουμε ..
νουμε τον άητό μας νά πετά- <κεφάλιν κι έσύ τραβούσες βρείς τά ύλικά . Κλειστά τά
ξει, ή έγγονή μας είχε άρχί- τόν σπάγκο και δ αητός ση- καταστήματα, μόνο μέ άλευσει νά έκνευρίζεται. Βεβα - κωνόταν περήφανος, μέ Τις ρόκολλα δέν φτιάχνεις άε
ωs, έχουν άλλάξει πολύ τά σβουρήχτρες νά κάνουν
πράγματα . Άλλο ή ταράτσα έκείνον τόν όμορφο ήχο καί δ
και άλλο ή άλάνα!
Προσπαθντας νά κά- μέτρα πιό πέρα, κρατούσε άετό μόνοι μας, άλλά που νά στήν άποθήκη της ταρά τσας , Κουτσά-στραβά, μέ
μια προσεκτική διόρθωση
στά <ζύγιαν και δύο μεγάτό . Θέλεις και τό κατάλλη- λα σκουλαρίκια, τόν φέ
ραμε σέ ίσορροπία και , Επειτα άπό μερικές άποτυχημέ
νες προσπάθειες , σηκθηκ αί πέταξε, βάζοντας άπό
Οταν η ιστορικότερη
ελληνική εφημερίδα
ξανασυναντά τη
λογοτεχνία και
σας ταξιδεύει κάθε
εβδομάδα σε μαγικές
ιστορίες μυστηρίου
λο χαρτί, τά ξύλα ή τά κα. Παροιμιδης είναι ή κακή όρατότης του Πeκίνου . Όφείλεται στήν αίθαλομίχλη, άποτέλεσμα
τής ρυπάνσεως της άτμοσφαίρας . Τρα μιάν ήδη
κακή κατάσταση έρχεται νά τήν έπιβαρύνει καί ή
άμμος τήν όποία μετέφεραν σφοδροί άνεμοι άπό
τήν έρημο Γκόμπι.
χάρτινος φίλος σου νά ύψο - λάμια, κομμένα συμμετρικά.
νεται κουνιστός και λυγιστός
στόν ούρανό! Ή έγγονή έπέ
μενε νά φτιάξουμε καινούριο προνοητικός ν- φυλάξει
Στήν άλάνα, άμόλαγες
καλούμπα και ό φίλος σου
τήγαινε κάμμιά πενηνταριά
Έτσι, άρκεστήκαμε στόν
περυσινό, που τόν είχαΣυνέχεια στήν σελ. 4
16-03-2021
'771108 703120