Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Μαρτίου
(Κδιμερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Δακηρύξευν- Δημοηραστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7314
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ατομικόςs κουμπαράs
ατομοκορο για κάθε νέο ασφαλισμένο
από το 2022
ΙΕΛΚΑ:
Πόσα χρήματα
εξοικονόμησαν
τα νοικοκυριά
και εκπτσειs
στα σούπερ
μάρκετ
Στην αρμόδια Εmτρoή
της Βουλής η , μετατροπή του συστήματος δοποίησαν
εικουρικής ασφάλισης
"Αν θελήσουμε να επ .
μένουμε σε υπερβολι
κές απαιτήσεις προς τη
νέα γενιά , μην έχετε αμ
φιβολία , ζούμε σε ανοι
αγορές, .
φύγουν. Θα μείνουμε
εδ να βράζουμε στο
ζουμί μας", δήλωσε ο
από τις προσφορές υφυπουργός Εργασίας ψεις , προτού καταθέσει
Τσακλόγλου,
ολοκληρνοντας την
ενημέρωση της Επτροτων κομμάτων της αντι.
πολίτευσης που προει
κυβέρνηση ότι στη με.
τατροπή του συστήματος
κεφαλαιοποιητικό .
βρει απέναντι της , κόμ .
ματα και εργαζόμενους
θα και συνεπς οφείλει να
καταθέσει
μένα στοιχεία και να
ακουστούν όλες οι απόσε
Εξοικονόμηση
ύψους 250 ευρ είχε
κατά μέσο όρο το
2020 ένα νοικοκυριό
ότι " στόχος της κυβέρνησης είναι να μεισει
την έκθεση του συστή
ματος στον
αυτό".
Ως προς τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση, ο κ.
Τσακλόγλου είπε ότι η
δημόσια
ασφάλιση σταδιακά με .
τατρέπεται από διανε
μητική
κεφαλαιοποιητική , είναι
τμήμα της κοινωνικής
35 ετν . "Αντί οι εισφορές των νέων χρησιμοποιούνται για την
πληρωμή της επικουρ κής σύνταξης των σημε
ρινν συνταξιούχων , θα
αnoταμιεύονται και θα
επενδύονται.
ασφαλισμένος έχει τον
ατομικό του κουμπαρά
και από αυτόν λαμβάνει
την αναλογιστικά ουδέ .
τερη σύνταξή του ", τονισε ο υφυπουργός.
"Δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση . Θα είναι Νομικό
Δημοσίου Δικαίου , το
ΔΣ ο μάνατζερ κλn θα
διορίζονται από την κυ βέρνηση με την ευρύ τερη δυνατή
τεκμηριω κίνδυνο
Πάνος
και τις εκπτσεις που
είχαν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ
στα προϊόντα, όπως πής Παρακολούθησης
προκύπτει από στοι
συνέχεια στην 11
νομοσχέδιο στη Βουλή .
Ο υφυπουργός χρειάστηκε πολλές φορές
να επικαλε στεί τα στοι.
χεία για την επδείνωση
του δημογραφικού η
οποία θα έχει συνέπεια
και τη δραματική επιδε
νωση του αλόγου εξάρ
τησης- ( εργαζόμενοι ασφάλισης και παρέχει
ανά συνταξιούχο) και
άρα περισσότερο βάρος
στους μους διαρκς εις, θα συμμετέχουν
λιγότερων . "Το σύστημα
μας είναι απόλυτα εκτεθειμένο στον δημογρα.
φικό κίνδυνο" , δηλωσε ο
υφυπουργός και τόνισε
επικουρική
του συστήματος Κοινω.
νικής Ασφάλισης της
Βουλής , για τους βασι.
κούς άξονες της επικεί.
μενης μεταρρύθμισης
για τη μετατροπή του
συστήματος επικουρι .
Έρχεται Ειδικό
Πρόγραμμα
φωτοβολταϊκν | κής ασφάλισης, από δια .
στέγns για
οικιακή χρήση
- Εus 750 ευρ εnous
τις αντίστοιχες εγγυή
Πρόσωπο
νεμητικό
κεφαλαιοποιητικό σύ σε
στημα .
Κατά τη διάρκεια της
συζήτησης έγιναν naρεμβάσεις βουλευτν
νεοεισερχόμενοι
υποχρέωση επικουρικής
ασφάλισης εν σε προαιρετική βάση θα συμ
μετέχουν
εργαζόμενοι κάτω των
ένα νοικοκυριό
συνέχεια στην 10
Voucher
για laptop και
tablet:
Πότε θα ανοίξει
η πλατφόρμα και
Ανατυηςουτοβο ΠΟΙΟΙ είναι δικαιούχΟ
Ένα νέοσχέδιο ΚΥΑ
των Υπουργν Οικο νομικν,
Επενδύσεων και Περι.
βάλλοντος και Ενέργειας επε ξεργάζεται
το ΥΠΕΝ σχετικά με
το Ειδικό Πρόγραμμα
τυξης &
ταϊκν Συστημάτων
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9 υ