Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΟ ΕΚΠΛΗΗΕΔΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΕΜΑΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
εκτονικές oλλaστό στο 71% του Αμα .
γιου tου Αστακού, και το
ρα δεδομένα για
Αρες Τσελίκος
γn της xpήoης tων uno - στην Τρonεζo Πειραις
δομν για τη δημουp . Αγοροστής είνα μα κοι .
γiα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ nμένα νoηρol . στην onoia
για τον 0αλάooo τουρ . ουμμετέχουν η εξειb .
npέpei η συμφωνία της
Apha Barκ για το nμάν.
του Αστακού , Σύμφωνα
κευμένη εταρεία A1 Υ
σιεύματα , to mog pro γους
μανιού Αστακού , εγκαταλείφθηκε και η συν
της κατοσκευοστικής
οναφέρουν οt , η κατ
νει με την Alpha nanx , n
Καθαρά Δευτέρα με αυστηρά περιοριστικά μέτρα
Το Lockdown σε ισχύ .
τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν επιτρέπουν χαλάρωση
Μήνυμα για τα νέα μέτρα
οικονομικής στήριξης
Έστειλε Προς τους Πολίτες ο Πρωθυπουργός Κ. Mητσοτάκης
ριστικό μέτρα 0α είνo κι ετινή Το
αυστηρό iocoown βρίσκετα και θα
| φού τα εnδημιολονικά δε δομένα δεν
| ο yα τπάνα npooηoθε ενiσουσης του ΕΣΥ κοθς μέοα στο
|2000 61ατέonκαν 24 6ιαεκετομμύρα ευρ γα tmν στηρίη των
Τ0 ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ φνia iποα
για τα αυτονόητα .
Καλές οι υμφωνίες για το δίκτυο
Η Χίος ήταν το ηλουΦότερο μέρος του ελΤα ηλοία των εηαναστατημένων νησιν.
nεuθύνθηκε στον Δη
φωτισμού οε ολόκληρο τον Δήμο
κάτοικοί του , nspiooo - να μεταφέρουν στην ντος την συνδρομή
τερο anό 120000 , a .
noλάμβανον σημαντ ναστόσεω . δεν βρή.
κν npovoμίων, λoγω καν αντanκpισn
του , Ομως η στηγμή
δεν ήταν κατάλληλn.
ό1 μονο γιατί η κεντρ
δεν είχε
Χiο το μήνυμα της Εno
Μια ano τις nρτες
στίχας , Μάλιστα τα εnavαστατημένες συΜαστιχοχρια, ήτoν νεδήσεις nτoν ο Αντ - στείλe βoήeεa και μ unό την nροστοσία της νης Μnoupνιάς γeν.
την δυνατότητα να
λιστα στnν αρκή του a.
1788) , nου υπήρξε a - yuνα, αλλά κυρίως ενου , της Εμέ Οι Χι δωματικός τoυ γanM nειδή η xίος δεν μη τες ήταν ένας φλήou - κού στρατού και είχε ε - pούσε να αναπτίξει δ .
κος λοός nou δέθετε Πnpεασθεί anό το εna κό της στρατό
naτpωτικό, on on . ναστατικό πνεύμα tηs
αλλά προς το napόν το Πρόβλημα
nαραμένει και διογκνεται.
| ο Μιγάλης ουκάς