Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 13- Κυριακή 14
Μαρτίου 2021
Η άνακομιδή του ίερου λειψάνου Νικηφόρου
Νέα Σελήνη | Ανατολή ήλίου 6.39-Δύσις 6.30
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις και νοτιοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 14β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και δυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 14β .
Αριθμ. φύλ.41907
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
1ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΠΑ ΤΟΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΤΕΡΘΗ ΤΟ 1884
Μαθήματα βασιλικής ίστορίας
στά ύπόγεια τν άναχτόρων τοϋ Τατοΐου!
Τατοιου.
Έκπαιδευτικά προγράμματα μαθητν-φοιτητν στίς αiθουσες πού έβλεπε πριβέ κινηματογράφο όβασιλεύς
Μουσείο πού θά άπεικονίζει τήν έποχή του Γεωργίου Α ' στό Τατόν
ΜΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ έγκαταλείψεως τά θερινά Άνάκτορα
του τ . βασιλικού κτήματος του Τατοΐου θά ζωντανέψουν
ξανά, καθς προχωρεί μέ γρήγορους ρυθμούς ή όλοποίησις του σχεδίου άναπλάσεως μετά τήν έγκριση άπό τό Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων τν όριστικν
μελετν-άρχιτεκτονική , στατική, ήλεκτρομηχανική-οί
όποίες άφορουν στήν άποκατάσταση του θερινού άνακτό
ρου. Σύμφωνα μέ την μελέτη, προβλέπεται ή οίκοδομική .
λειτουργική και αίσθητική άποκατάστασις του μνημείου
στήν έποχή του Γεωργίου Α. Το άνάκτορο θά μετατραπεί σε μουσείο και οί χροι του θά άντανακλούν τήν πε
ρίοδο του Γεωργίου του A, έκθέτοντας έπιπλα, άντικεί .
μενα, πίνακες άλλά καί χαρτες μαρτυρίες , πού τεκμαί
ρουν τήν διαδρομή της τ. βασιλικής οίκογενείας . Παραλλήλως, στούς χρους του ύπογείου θά ύπάρχουν αίθουσες άνάκτορο
για έκπαιδευτικά προγράμματα ή μικρές θεματικές περιοδικές έκθέσεις, ένφ ή αίθουσα του κινηματογράφου θά
χρησιμοποιείται για προβολές συναφούς ίστορικού ύλικού. Σύμφωνα μέ την έγκεκριμένη μελέτη, ή έπαναφορά
στήν έποχή του Γεωργίου Α προετάθη μόνο για όσα στοχεία ύπήρχε έπαρκής έπιστη μονική τεκμηρίωσις.
Τόκτίριο του θερινού άνακτόρου άποτελεί άντίγραφο άγροικίας του Peterhof. Εξεπονήθη άπό τόν άρχιτέ
κτονα Σάββα Μπούκη, ό όποιος, ύστερα άπό έντολή του
Γεωργίου Α, μετέβη τό 1880 στήν Άγία Πετρούπολη
για τόν σκοπό αυτό . Η άνέγερσις του κτιρίου ξεκίνησε
τό 1884 και όλοκληρθηκε τό 1886. Πρόκειται γιά κτίριο λιθόκτιστο, μήκους 72 μ. και μεγίστου πλάτους 16 μ.
Η ΌΙεργιος ό Α'καί τό
Συνέχεια στήν σελ. 1
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Παρέλασις μέ κόσμο
στό Σύνταγμα
την 25η Μαρτίου
Πς νά ξερριζσεις την Έλλάδα
άπό τόν Έλληνα
Τά άρθρα τν:
Προκοπίου Παυλοπούλου (σελ. 2 )
Ο ΕΦΕΤΝΟΣ έορτασμός της έθνικής
Παλιγγενεσίας είναι ξεχωριστός λόγω
της συμπληρσεως 200 έτν άπό την
έναρξη τής Ελληνικής Επαναστάσε
ως . Η Κυβέρνησις δέν θά μπορούσε νά
μήν τιμήσει μέ λαμπρότητα τόν Αγνα
τν 'Ελλήνων , άκόμη καί στις δύσκολες
στιγμές πού περνα ή άνθρωπότης λόγω
τής πανδημίας. Στίς συσκέψεις πού έχουν
πραγματοποιηθεί στό Μέγαρο Μαξίμου
και στό Πεντάγωνο έχουν συζητηθεί
οί έπιλογές, άναφορικς μέ τόν τρόπο έορτασμού της σημαντικής έπετείου.
Τό Πεντάγωνο πρότεινε ή στρατιωτική
παρέλασις να γίνει στο στρατιωτικό άεροδρόμιο της Δεκελείας, ένφ άντιθέτως
τό Μαξίμου στην πλατεία Συντάγματος ,
παρουσία κόσμου . Σημεινεται δέ ότι
όλες οί προτάσεις κατετέθησαν πρίν άπό
τήν ραγδαία αύξηση τν κρουσμάτων
στίς άρχές τής έβδομάδος, γεγονός πού
ένδεχομένως νά έπηρεάσει τήν τελική
Ήήττα τν άναθεωρητν τής ίστορίας
Ττου Ιω. Αθανασιάδη (σελ. 8)
Τηλέμαχου Μαράτου (σελ. 4)
ΤΑ στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας που πραγ-τελείς του Κέντρου νά έπιβεβαισουν τά πρό διματοποίησε ή έταιρεία δημοσκοπήσεων Marc γιά το ετίας εύρήματά τους ξανά κατά τήν διάρκεια τής
Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετν (ΚΕΦΙΜ ) μέ θέμα έπετείου όρόσημο. Τά ποσοστά πού ούτως ή άλλως
τό πως βλέπουν οί νετεροι"Ελληνες τήν Επανά - τους έξέπληξαν θά άνέβαιναν κι άλλο . Αύτό πού
Άλεξάνδρου Π Κοστάρα (σελ. 9)
Γιωργίου Οίκονόμου (σελ . 6)
τί άπό τά εύρή ματά της προκύπτει πς πέφτει στο ντας τίς τοποθετήσεις τους κατά τήν διάρκεια συκενό ή πολυετής προσπάθεια μιάς όμάδος άναθε- νέντευξης Τύπου είναι ότι μέ έξαίρεση τήν καθηωρητν της έλληνικής ίστορίας νά άλλάξουν τά γήτρια Μαρία Εύθυμίου και τόν μετριοπαθή Γεν γεγονότα. Νά τά φέρουν στά γεωπολιτικά μέτρα κό Διευθυντή Άλέξανδρο Σκούρα, οί λοιποί διανοτους. Νά ίσχυριστουν ότι όλα ήταν μυθος. Ότι οί ούμενοι μέ έπι κεφαλής τόν πασίγνωστο Άριστείδ
ήρωες δέν ήταν καί τόσο ήρωες. Το Κρυφό Σχολειό Χατζή έκαναν πς δέν κατάλαβαν τί διάβασαν! Ή
δέν ήταν καί τόσο Κρυφό . Η Έκκλησία δέν ήταν και άρνηση πραγματικότητας πρέπει νά έρμηνευτεϊ
τόσο παροϋ σα . Η Επανάσταση δέν ήταν καί τόσο καί μέ άλλους όρους , ίατρικούς! Ένφ οί "Ελληνες
έθνική. Ό Καποδίστριας δέν ήταν καί τόσο δημο- στήν έρευνα θεωρούν τήν έπανάσταση "έθνική
κράτης. Ή Ρωσσία δέν βοήθησε καί τόσο . Τά άπο- σέ ποσοστό 90% και κατά 54% κοινωνική (άπορρίτελέσματά τους διέψευσαν όλους οίκτρά. Ήταν
ένα μεγάλο χαστούκι . Θά παρακάμψω τό γεγονός
ότι οί άγαπητοί φίλοι του ΚΕΦΙΜ παρουσίασαν ως Εέσπασμάτης σέ ποσοστό 90% άναγνωρίζοντας τον
ανέα μια έρευνα πού πραγματοποιήθηκε τόν Δεκέμβριο του 2019 , όπως φαίνεται άπό μια πρόχει- ρολο του (ξεχασμένου) Υψηλάντη καί τόν ρόλο της
ρη άναζήτηση στό διαδίκτυο . Γι' αυτό στήν ταυτό- (συκοφαντημένης) έκκλησίας σέ ποσοστό 72%-ή
τητά της διαβάζω ότι διεξήχθη άορίστως στίς 10-μετρηση ειχε προβοκατόρικο έρτημα έως καί για
17 Δεκεμβρίου. Ποιας χρονιάς, άγνωστο! Υποθέτω
ότι θα ήταν δοκιμασία για κάποιους άπό τούς έπιΧρήστου Φασλή (σελ. 1 )
Λογόκριναν λόγο
του Κολοκοτρνη
στά σχολικά βιβλία
πτοντας τήν άριστερή ίστοριογραφία).
Έξαίρουν τόν ρόλο της Φιλικής Εταιρείας στό
του Δημήτρη Νατσιού *
ΣΤΙΣ7Οκτωβρίου τοϋ 1838, στήν Αθήνα καί συγκεκριμένα στήν Πνύκα, έκεϊ
που οι άρχαίοι φανέρωναν τήν δημοκρατία , έκεί πού ο άπόστολος Παύλος
άποκαλύπτει τό όνομα του άγνστου
θεού, που άνέμεναν οί" Ελληνες, τό
ύπέρ πάν όνομα του Χριστου, έκει
όμιλεϊό νέος Ελληνισμός διά στόματος του πρτου τν Έλλήνων (Τερτσέτης) του Θοδωρή Κολοκοτρνη.
Συνέχεια στήν σελ . 4
τόν ήρωικό Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε.
Συνέχεια σττήν σελ. 4
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τί θά κρίνει την έπιστροφή
στήν άνάπτυξη
ΕΣΤΙΑ Οναυμάχος
Μανλης
Τομπάζης
καί τό
.Ο ήθοποιός
Ουίλλιαμ Σάτνερ, ό όποιoς έγιε γνωστός άπό
Τόν έμβληματικό
του ρόλο στήν
σειρά έπιστημονικής φαντασίας
Star Trek, προΗΣΥΝΕΧΙΣΙΣ της πανδημίας δυσχεραίνει τίς όποιες
προβλέψεις γιά την βραχυπρόθεσμη πορεία του ΑΕΠ.
Εάν έπικρατήσουν οί πιό εύνοϊκές έξελίξεις ή τό δυσμενές σενάριο θά έξαρτηθεί άπό τρείς βασικούς πα
ράγοντες : τήν διάρκεια τού lockdown , την πορεία του
τουρισμού και τους πόρους του Ταμείου Άνακάμψεως
Άλλοι παράγοντες που θά καθορίσουν την άνάπτυξη,
είναι οι έξαγωγές, οί έπενδύσεις και ή άπασχόλησις
Ένα άπόσπασμα άπό τόν ίδρυ| τικό του κράτους μας αυτόν λόγο
συμπεριελήφθη στό βιβλίο Γλσσας της Στ' Δημοτικου (σελ . 105, β'
τεύχος ) . Τό κείμενο όμως λογοκρίθηκε σ' ένα πολύ συγκεκριμένο καί
κρίσιμο σημεο . Αποσιπη σαν οί συγγραφείς τν βιβλίων την παράγραφο όπου ό Γέρος του Μοριά άναφέρεται στά φρικτά δεινά της Τουρκοκρατίας καί στό πς σθηκε ό λαός.
έπίγραμμα
του τάφου του
του Ελευθ. . Σκιαδά
γραμματίζει τόν
έορτασμό τν
90ν γενεθλίων
Του Ο Σάτνερ, ό όποίος έσάρκωσε τόν πλοίαρχο
Τζαίημ Τιμπέριους Κέρκ, κυβερνήτης του άστροπλοίου Εντερπράιζ, έτπ' είκαιρία τν γενεθλίων
του θά μετάσχει σέ παρουσίαση της έπιτυχημένης
σειράς στήν Τκοντερόγκα τής Νίος Υόρκης Τό Σαββατοκύριακο 23-241ουλίου . Οι θιαστες τής σειράς
θά μπορέσουν νά τόν γνωρίσουν , νά συζητήσουν
μαζί του καί νά τους ξεναγήσει σέ άναπαράσταση τν σκηνικν του Εντερπράιζ Ησυμμετοχή
στόσο είναι μάλλον άλμυρή . Το φθηνότερο είσιτήριο τιμάται 80 δολλάρια, άν καί μπορεί κανείς νά
άποκτήσει μέ έκ τν προτέρων κράτηση άντί 49,90
δολλαρίων. Ή τιμή άνεβαίνει στά 499 δολλάρια άν
θέλει και ξενάγηση. Σέ αυτά θά προστεθούύν άλλα
160 δολλάρια άν θέλει νά φωτογραφηθεί στήν θέση
του κυβερνήτου σύν άλλα 80 άν θέλει καί τήν ύπογραφή του Ουίλλιαμ Σάτνερ σέ αυτήν. Τό πλήρες
VIP πακέτο Τιμάτα 1.500 δολλάρια.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Στό προοίμιο του λόγου του ο Κολοκοτρνης όμιλεϊ γιά τούς παλιούς
"Ελληνες, τήν διχόνοια που ύπηρχε .
Αντιγράφω άπό το σχολικό βιβλίο: α. ..
Τργονταν μεταξύ τους και έτσι έλαβαν καιρόν πρτα οί Ρωμαΐοι, έπειτα
άλλοι βάρβαροι καί τούς ύποτάξαν.
"Υστερα ήλθαν οι μουσουλμάνοι. Οί
έμποροι καί οί προκομμένοι, τό καλύτερο μέρος τν πολιτν, μή ύποφέροντες τόν ζυγόν , έφευγαν ...
Άνατρέχοντας όμως στό αύθεντικό
κείμενο , μετά τήν λέξη μουσουλμάνοιν, επε και κάτι άλλο ό ήρωας .
Διαβάζω άπό τον τόμο Απαντα περί
Κολοκοτρωναίωνν , του 1ΔΕΒ , σελ.
253: α . καί έκαμαν ό,τι ήμποροϋ σαν ,
διά να άλλάξη ό λαός τήν πίστιν του .
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Σκέψεις τής πανδημίας καί της κοινής λογικής
φορές όλα τά πλακάκια τής που μάζευα μανιωδς, άπό
αύλής μας. Χθές άρχισα νά
μετρ τίς πλάκες τής ταράτσας . Έχω άνακατατάξει πέντε φορές τήν συλλογή μου τν γραμματοΈχω μετρήσει άπειρες φούντες τν κομπολογιν θυπουργν, τούς δποί-γάτο μας, τον κΑστερίξο και
μού είπε παππού, άν άρχ
σεις νά νιαουρίζεις, νά τό κοιέπισκεπτόμουν. Έχω γνα - άφορολόγη του ύπήρχε τάξειςν! Γιά νά κατέβω άπό
τό σπίτι μας στόν Ναυτικό
ποια στιγμή άρχισα να Όμιλο, χρειάζομα 1.234 βή
ματα και δταν έπιστρέφω ,
άπό Τήν δδό Μυρτιδιωτίσσης , άνεβανω-καθημερινάους άκολουθούσα , ς ρεδποια χρα Τής Άνατολής πόρτερ ) τόν καιρό που τό
και ήταν πραγματικό. Κάλίσει όλα τά ρολόγια πο
έπίσης μάζευα, άγοράζοντας τά τράνζιτο στά άe άλλάζω τις χορδές άπό τή
σήμων. Άλλες τόσες έκεί- ροπλάνα, όταν ταξιδεύαμε μια κιθάρα μου στήν άλλη!
Προχθές μέ είδε ή έγγονή μου νά κσυνομιλν μέ τόν
νη τν νομισμάτων. Έχω συνεχς (λόγω τν ταξιχτενίσει άπειρες φορές τίς διν τν έκάστοτε πρωΣυνέχεια στήν σελ. 5
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 6
13-03-2021