Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò

“ÈÝëïõìå ëßãá

Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

áðü ôïõò ðïëëïýò
êáé ü÷é ðïëëÜ

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ

s

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

967 - ÅÔÏÓ 18ï

KYΡIAKH 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

11 ψηφιακά εργαλεία
• Η ευκαιρία για επενδύσεις, η υλοποίηση σημαντικών έργων που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα και η
απλούστευση πολλών διαδικασιών ταλαιπωρίας

s

Eργα

Αρθρο
Η αδιέξοδη
νεοφιλελεύθερη πολιτική
της Ν.Δ

s

Η διασπορά
του Κορωνοϊού

s

• Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου
Óåë. 3

Óåë. 6

Ποδηλατόδρομους
στα Τρίκαλα…Χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας

s

Óåë. 9

Óåë. 7