Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Μαρτίου
(Κκδημερνή οικονομική ειδική ερημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηροσιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7313
Τιμή: 1.00e
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Περισσότερες
υπηρεσίεs
διαθέσιμεs στο
myOAEDlive
Καττατos
των ψηφαν ρατεβού γα
μισθόςs
τον μήνα Μέρτο
- Πότε αναμένεται η αύξησή του-Τέλos Μαρτίου αρχίζει η διαβούλευση
Μετά την επιτυχή
μένη πιλοτική λειτουργία της νέας
πλατφόρμας ψηφιακν
myOAEDIiνe nou ξεκινησε στις αρχές Δεκεμβρίου,
σήμερα προστίθενται
και ενεργοποιούνται στις 31 Μαρτίου η Εnνέες υmηρεσίες με
συνέχεια στην 11
Λίγες μόλις ημέρες ρομίσθιο στα 29,04
έμειναν για να αρχίσουν οι διαδικασίες
αναμόρφωσης του κα
ττατου , μισθού , μια
διαδικασία που λόγω
της πανδημίας έχει
μείνει αρκετά πίσω.
Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr,
ευρ , εν η νέα αναπροσαρμογή του είχε
πάρει παράταση για
τέσσερις μήνες λόγω
της πανδημίας του
Covid-19
Η νέα αύξηση rou
αναμένεται το καλοκαίρι "αγγίζει" τόσο τα
ημερομίσθία
ραντεβού
τροή Συντονισμού ιδιωτικό τομέα όσο και
της διαβούλευσης θα
αποστείλει στα εμπλεκόμενα μέρη rό σκληση προκειμένου
να κάτσουν στο . τρα.
τους ανθρπους nou
έχουν ενταχθεί σε
προγράμματα
ΟΑΕΔ, εν άμεσα επηρεάζεται και μια σειρά
επιδομάτων , το ύψος
των οποίων συνδέεται
άμεσα με τον κατ .
τατο μισθό.
Ο "χορός" της δια
βούλευσης θα ξεκινή
σει από την τριμελή πρόσκληση προς εξε
e- λιανικό:
Νέ0s οδηγός του διαλόγου .
για τη δράση 2019 ο καττατος μιδημιουργίαs
e-shop
Επιτροπή Διαβούλευδικευμένους επιστημονικούς
κούς κι
φορείς , μεταξύ των
οποίων , η Τράπεζα της
Ελλάδος, η Εθνική
Στατιστική ΥΤηρεσία,ο
( Πρόεδρος
ερευνητι.
λοιπούς
Ο.ΜΕΔ., εκπρόσωπος
υπουργού Οικονομικν και εκτρόσωπος
του υπουργού Εργασίας ) , η οποία θα πρέ.
πεινα στείλει έγγραφη Οργανισμός Απασχό
Τον Φεβρουάριο του
σθός έχει οριστεί στα
650 ευρ ( καταργή
θηκε ο υποκαττατος )
και το καττατο ημε συνέχεια στην 10
-ΔροΈναν νέο οδηγό για
τον τρόπο nou θα πρ πει να υποβάλουν οι
ενδιαφερόμενοι αί
στην Ελλάδα
με αντάλλαγμα μεταρρυθμίσειs
σε φορολογία , ασφάλιση
και εργασία
τηση για τη συμμετοχή τους στη δράση
ΕΠΑVΕΚ e λια.
νικό"εξέδωσε
υπουργείο Ανάπτυξης
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9