Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής - Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* Ιδιοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στιλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος ' 1974)
Αρ. φύλλου 6880-12.311
0,50 ε
Εικόνες ηρων του 1821
στον τοίχο
της ΔΕΚΠΟΤΑ
ΟΠΕΚΑ: Υπεγράφη η σύμβαση
για τα Σχολικά Γεύματο
Ανακαινίστηκε
πλήρως
το Περιφερειακό
Ιατρείο Καλλιθέας στο
Δήμο Προσοτσάνης
Εν αναμονή
των σχολικν
γευμάτων
και στη Δράμα
Διευρυμένη συνάντη ση
την επόμενη
εβδομάδα με δήμαρχο,
αντιπεριφερειάρχη
και Διοικητικό Συμβούλιο
στη γέφυρα Ζνκε
Δηλσεις του ζωγρά φου Κ. Ζαμπίδη και
της υπεύθυνης Του Κέντρου Νεότητας
κας Παροοίδου στον nT.
του Γ. Σ της ΔΟΞΑΣ
Συζήτηση στο Δ Σ για τη δωρεά που αφορά στο Κολυμβητήριο
Μέχρι τέλος Μαρτίου αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ:
Το συνολικό έργο του
Κολυμβητη ρίου Δράμας
Κατά πλειοψηφία η λύση
και εκκαθάριση της ΔΕΚΠΟΤΑ
από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Όχι Ψήφισαν Καλλινικίδης, Ευθυμιάδης και Καλαϊδό πουλος
Θα υπάρξουν και άλλες δωρεές στη συνέχεια για τον
περιβάλλοντα χρο του Κολυμβητηρίου
τους Δήμους . Και μάλιστα πρόναιες πολύ
Του Θανόση Πολυμένη
θέμα της δωρεός της μελέτης για σοβαρές , που ακυρνουν αυτή καθ' αυτή
το Κολυμβητήριο Δράμας ήρθε στη την σύμβαση η οπαία έχει ίνει Στις διασυνεδρίαση του Δημοτικού Συμ τάξεις α οποίες δέπουν τς δωρεές , έλει βουλίου Δράμας, το οποίο πραγματαποι - παν από την εισήγηση ουσιαστικά
ήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Όπως πράγματα , που υποχρενουν πλέον την
είναι γνωστό και έχει κατ' επανάληψη δη - τροποποίηση των όρων της σύμβασης
μοσιεύσει οΠρωνός Τύπος, , η επαιρεία
Raycap προσφέρει ως δωρεά τη μελέτη προδιαγραφές που θα όριζε η Επτροπή
για την καθαίρεση των κερκάδων και του
φέροντος οργανισμού του κττρου .
καθς τη μελέτη της ανακατασκευής άλλοι επικεφαλής των παρατάξεων . Ο κ.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΟΥ Π.Τ.
Του Θανόση Πολυμένη
το ΠΟΛΥ στουδαίο θέμα για τη λύση και εκαθάριση
της δημοτικής επιχείρησης της ΔΕΚΠΟΤΑ, συζητήθηκε φασίσει τη μεταφορά του προσωπικού από τη ΔΕΚ
1 ως πρτο έκτακτο θέμα , στην τακτική συνεδρίαση του ΠΟTΑ στο Δήμο Δράμας σε προσωπαπαγείς θέσεις, τη
Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας,
Στη συζήτηση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης το παίκή Ένωση προγράμματος του ΚΔΑΠΗΜΕΑ Νομικό
1 βράδυ της Τετάρτης 10 Μαρτίου , το Δημοτικό Συμβού- Πρόσωπο , αλλά και την συμφερότερη προσφορά για
γνμη του δημάρχου σ' αυτή την τελική απόφαση .
Ο κ. Τάσσου , σημείωσε ότι το σμα έπρεπε να απ και αυτά είχαν να κάνουν με τις τεχνικές
που συγκροτείται από το Δήμον .
Για το ίδιο θέμα αναφέρθηκαν και οι
μεταφορά του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕυρωΤσιαμπούσης σημείωσε ότι θα έπρεπε να λιο Δράμας , πήρε μια ιστοροκή απόφαση , για το λείσμο την εκκαθάριση από τους ορκωτούς λογιστές .
Πριν από μεροκές ημέρες , με τη διαδι - έχουν πλήρη γνση οι επικεφαλής που
κασία του κατεπείγοντος, η Οικονομική ψήφσαν στην Οικονομική Εππροπή και
Επιτροπή του Δήμου Δράμας πέρα σε είπε όι δεν μπορεί να γνεται παλιτική εκ
ομόφωνα την σύμβαση του Δήμου Δρά - μετάλλευση με αυτά τα ζητήματα .
μας με την εταιρεία aycap για το ζή τηματης δωρεάς
Προχθές , η δημοτική παράταξη nό - τικής αρχή - καιότι υπάρχει ήτημα για εδρος της επιχείρησης κ . Καλλινικίδης και επικεφαλής
λη + Ζωή με δελτίο Τύπου που έδωσε το παος αποφασίζει τ θα γνει στο Κοστη δημοσιότητα, ανέφερε ότι η ύμ- λυμβητήριο. Όπως είτε , τόσα χρόνα πέ βαση αυτή έγινε αρκετά πρόχειρα και σ'
αυτή δεν γίνεται ξεκάθαρη και πλήρη σήμερα θα μπορούσε να είχε τελεισει
αναφορά στη σχετική νομοθεσία Επιση αυτό , εν τέλος μλησε για ανυπαρξία
μαίνοντας μ αυτό , ότι, μπορεί να υπάρ - αθλητικν υποδομν στη Δράμα.
ξει πρόβλημα στην όλη διαδιασία και
ίσως έτσι δημιουργηθούν δάφορα θέ - στικοπάθεια και ότ κη εμπλοκή των επιματα ακόμα και στη δωρήτρα εταιρεία.
Το θέμα έθεσε στην προ ημερησίας δυσχεραίνει κάπαια έργο- και σημείωσε οψηφία του Δηματικού Συμβουλίου από τις αντπολιτεύ - λιξη , η οποία έρχεται μετά από παλλά βάσανα και πράγ
&άταξης συζήτηση , ο κ. Χαρακίδης, ση- ότι δεν μπαρεί να υπάρχει επιβολή για το
μεκνοντας ότι είναι αδιανόητο αυτό πθα γίει στο Κολυμβητήρια
που έγιε . Παρασύρθηκε η Οικονομική
Επιτροπή να ψηφίσει μια σύμβαση του έργο αυτό θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει Ι ΠΟΤΑ και όπως είπε : Ως εκτούτου ως μοναδική λύση στη συνέχεια , οπωσ δήποτε θα δερωτάται για την σκο
δωρητή με το δωροδόχο, η οποία δεν από τον Μάιο ακόμα , εν ζήτησε να
είχε νομική βάση . Δεν είχε τις πρόνοιες υπάρξει μια ημερομηνία για το έργο, ένα Ι θάρση της επιχείρησης. Ξεκαθάρισε επίσης ότι σύμ- επόμενη φοράν.
του νόμου mou αφορά ις δωρεές πφος χρονοδιάγραμμα .
1 μας επιςeίρησης, η οποία έτσι ή αλλις και από όπαα Π όλη + Ζωήν
πλευρά κι αν το δεο καθένας , δημούργησε και έγραψε Εκμέρους της παράταξης-Πόλη + Ζωή, την εσήγηση
1 ιστορία στη Δράμα . Με αρνητικά και θετικά σημεία , η
ΔΕΚΠΟΤΑ οδηγήθηκε σε λύση , με μια απόφαση που να επισυναφθεί και η απαπούμενη απιολόγηση ια το
1 πάρθηκε κατά πλειοψηpί .
Το κλείσιμο της ΔΕΚΠΟΤΑ καταψήφισε ο νν πρό - όλους μια σχετική πρόταση .
έκανε ο κ . Μλεκάνης , ο οποίος σημείωσε ότι θα πρέπει
Οκ Ηλιάπουλος με τη σειρά του , είπε
ότι ήταν-άστοχη η διαδικασία της δημοκλείσιμο της επιχείρησης και άτως είτε, έστειλε προς
Ο ίδιος σημείωσε ότι έχει εξαντληθεί πλέον η συζή
τηση του θέματος και τα ερωτηματικά που μένει να
απαντηθούν είναι πλέον ελάχιστα , εν συμφνησε με
τη μεταφορά του ΚΔΑΠ.ΜΕΑ στο Νομικό Πρόσωπο . Το
1 κεφαλής της παράτα ξης-Προαπτική για τη Δράμα- κ. νσε όμως εδ, ότι , το ΝΠΔ.Λ πρέπει να ενισχυθεί με
προσωπικό, γιατί η ανάπυξή του πλέον είναι αρκετά με
γαλύτερη και σίγουρα το προσωπικό nοu υπάρχεα αυτή
τη στιγμή σ αυτό, όσον αφορά την γραμματεκακή υποΟκ. Μήτρου είπε ότι ουpαρχεί μια μυ - αν κ. Τάσσου, αναpερόμενος σε ένα σύντομο ιστο - στήρξη, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις δραστηριότη
της παράταξης -Δράμα Πρωταγωνίστρια , καθς και ο
1 δεύτερος δημοτικός σύμβουλος της παράπαξής του κ.
Ευθυμάδης. Επίσης, την πρόταση καταψήφισε και ο εnρασαν τόσα χρήματα από το Δήμο, που
Καλαίδόπουλος .
Την αρχκή εισήγηση από τη δημστική αρχή έκανε ο
1 αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Δουητικν Υπη1 ρικό, επισημαίνοντας ότι κατά την ψήφιση του τες που πλέον του ανατίθενται.
χειρηματιν όχι μόνο δεν βοηθάει , αλλά προύπολογσμού του 2021 προέχυψε μετά από την πλει - Κατέληξε μάλιστα ότι πρόκεπαι γα μα θετική εξέΙ σεις , ότι ο προϋπολογισμός ο οποίος ψηφίστηκε δεν ματι όταν κάποια στηγμή ο ιστορκός του μέλλοντος θα
εξασφαλίζει την απατούμε νη χρηματοδότηση για την βλέπει τις δύο γνμες του δημάρχου από τη μαχρονιά
1 ομαλή όπως ξραμε μέχρι σήμερα, λεπουργία της ΔΕΚ- στην άλλη, με την αρνητική αρχικά έκφραση και θετική
ο Καλαίδόπουλος τέλος, είπε ότι το
Ι η ατοία θα μπορούσε να τεθεί, ήταν η λύση και η εκκα-πιμότητα που εξυπηρετήθηκε την προηγούμενη ή την
φωνα με το νόμο 4674/2020 υπάρχει και η σύμφωνη
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π..
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕΝN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νΜίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν. 697 74 22 184
Ηπείρου &. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές 10:0013:00 και 18:00-20:00 [εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα