Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

7oC, 14:00

15oC, 20:00

10oC - Υγρασία 60%-100% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:57 - Δύση ηλίου: 18:43

€0.80

ÔóÜìéêï

Μια και πρόκειται για το σημείωμα της σύνταξης, αυτό που συχνά αποκαλείται και κύριο άρθρο, μεταφέρεται ο
χθεσινός προβληματισμός της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση. Η επίσημη θεώρηση δεν ξεφεύγει από τα καθιερωμένα, αναβλύζει μια εσάνς ακριβών αρωμάτων πάνω σε πλισέ φουστανέλες και τη φούντα στο φέσι, έναν διαχρονικό συμβολισμό των σχέσεων με τους επάρατους γείτονες. Κάτι σαν σχολική γιορτή
στο πιο ακαδημαϊκό της, πάντως με αναμασήματα περί των αρετών της φυλής, τον ηρωισμό και την ακεραιότητα των προγόνων.
Σε αντίθεση βεβαίως με τους άλλοτε μπουνταλάδες και άλλοτε βαρβάρους γείτονες, τους άλλωστε αλλόθρησκους, και γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο, χαμένους από χέρι. 3»

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5315

ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ôï «ãéïöýñé» óôï ÊáöÝ Ãõáëß

• Óå ôñï÷éÜ ôÝëïõò
ç ìáñßíá ôçò ÓðçëéÜò
• Ôé áðïìÝíåé íá ãßíåé
ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνει, το έργο του τουριστικού καταφυγίου στη Σπηλιά, που
είχε μείνει στάσιμο για πολλά χρόνια.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι
9,5 εκ € με χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων. Σύμφωνα με
την προκήρυξη το έργο είναι παραδοτέο, 18 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.
ΣΕΛΙΔΑ

10»

Óå Ýîé ×þñåò
áíáóôÝëëåôáé ç ÷ñÞóç
óõãêåêñéìÝíçò
ðáñôßäáò ôïõ åìâïëßïõ
AstraZeneca 6»

Ο Κερκυραίος υπουργός Εξωτερικών, Ν. Δένδιας (χθες) στον Αγιο Γεώργιο των Ελλήνων στη Βενετία

Ðåëþíç: ×ùñßò
ìáèçôéêÝò ðáñåëÜóåéò
öÝôïò ç 25ç Ìáñôßïõ »
3

ÓõãêÝíôñùóç åéäþí ðñþôçò
áíÜãêçò ãéá ôïõò
óåéóìïðáèåßò ôçò Åëáóóüíáò »

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Το μεσιτικό γραφείο
"ΠΡΟΤΑΣΗ"
Λόγω της ξαφνικής απώλειας της Δήμητρας Αργιανά, θα μείνει κλειστό για
λίγες μέρες και θα επαναλειτουργήσει σύντομα στον
ίδιο χώρο.
6949271495-6942797163
Σπ. Κοντομάρη 12

Êé Üëëï ðåñéóôáôéêü ôçëåöùíéêÞò
åîáðÜôçóçò ìå ëåßá 6.500 åõñþ! 11»

4



Τελευταία νέα από την εφημερίδα