Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέμπτη
Οικονομική
Μαρτίου
(Κιδημερινή οικονομική ειδική ερμρίδ Διακηρύβευν-Δημοηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7312
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τιμή: 1.006
Εξοικονομ.
Δυνατότητα
Ανατροπές
στον νέο
κύκλο
για νέες δηλσεIs COVID
σε ιδιοκτήτεs ακινήτων
Τη δυνατότητα σε χι .
λιάδες ιδιοκτήτες ακι .
νήτων , που δεν έχουν
λάβει αποζημίωση για
τα "κουρεμένα- ενοί.
κια από τον περασμένο
Μάρτιο (μέσω συμη
ρωσαν ότι τροποποί
ησαν τον ΚΑΔ ( από
δευτερεύοντα
πρτο) με αποτέλεσμα
να τους ακουρέψουν.
τα ενοίκια μεταγενέ
στερα . Οι, ιδιοκτήτες
Ανατροπές έρχονται
στον νέο κύκλο Εξοικονομ -Αυτονομ ,
καθς υιοθετείται μια
τελείως διαφορετική
φιλοσοφία στις επδοφισμού ) μέχρι και σή- ακινήτων θα έχουν τη
μερα, να υποβάλουν
νέα δήλωση COνID
δυνατότητα να υποβά .
λουν αρχικές ή διορ.
τήσεις για "μαστορέ - δρομολογεί η κυβέρ- θωτικές
δηλσεις.
Ειδικότερα:
ματα στο σπίτι: Η
λογική του όποιος
πρόλαβε ην κρατική ενίσχυση είδε
εγκαταλείτεται
από τους επόμενους
συνέχεια στην 11
νηση σε συνεργασία
με την ΑΑΔΕ . Επίσης,
χιλιάδες
ακινήτων , οι οπoίoι δεν
έχουν λάβει αποζημίωση και μήνυμα από
την εφορία που να
τους εξηγεί τον λόγο
για τον οποίο κόπηκαν ,
θα μπορέσουν να υποβάλουν εκ νέου δήλωση.
. Για υοβολή αρχιΟΤΑΧΜΕAVEN
ιδιοκτήτες κν δηλσεων COVID
από ιδιοκτήτες ακινήτων πoυ:
COVID που απορρίφθηκαν κυρίως διότι:
- Οι ενοικιαστές τους
δεν τους είχαν γνω στοποιήσει ότι είχαν
παραχωρήσει τη χρήση
και εκμετάλλευση του
εκπνεύσει , ή έχασαν ακινήτου τους σε τρί .
τους , συμβατικά ή και
τηση από τα επόμενα
αδιαφο( της κύριας και φοιτη, ρντας για το ότι η
τικής κατοικίας ) δηλ , προθεσμία υπο βολής
θηκαν αναδρομικά από δηλσεων COVID από
τους ιδιοκτήτες αυ τους είχε εν τω μεταξύ
-Οι ενοικιαστές τους
μισθματα ,
e-ΕΟΚA: 45 νέεs
nλεκτρονικές
υπηρεσίεs για
ασφαλισμένουs
τους εργοδότες τους
ως τελούντες σε ανα
στολή και τους ενημ ρωσαν με πολύμηνη
καθυστέρηση ότι δικαιούνται μείωση του
Σημεινεται ότι πολ| λοί ιδιοκτήτες ακινήτων δεν κατάφεραν να
υποβάλουν τη σχετική
και επιχειρήσειs δήλωση , καθς εκ των
υστέρων τους ενημέ τις προθεσμίες από έλλειψη ενημέρωσης, ε .
δικά κατά την πρτη
μισθματος, την οποία περίοδο μεισεων .
τους επέβαλαν αναγ καστικά με παρακρά- Ανέγραψαν λανθα.
σμένα ή με μικρή από .
. Για υποβολή διορ- κλιση το ποσό του
συνέχεια στην 10
θωτικν δηλσεων
Σχέδιο
Σε λειτουργία τέθηκε η ανανεωμένη
ιστοσελίδα του eΕΦΚΑ, όπως αναφέρει
σε ανακοίνωσή του ο
Φορέας .
Η ιστοσελίδα έχει
κύρια χαρακτηριστικά
την ανάδειξη των ηλεκτρονικν υπηρεσιν
συνέχεια στην 2
για αυτόματη
απαλλαγή από
τα δημοτικά τέλη
Σελίδα 9