Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρικής-Νικά, αος Καραθάνος 1951-1974*Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυμίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)
Αρ. φύλλου 6880-12.310
0,50 ε
Με επιτυχία
ολοκληρθηε
το πρόγραμμα
διανομής σπόρων
από τη Γη του Πελίτι
|Η ΠΑΜ τίμησε την Γιορτή της Γυναίκας
| Συνέντευξη Τύπου του βουλευτή Δράμας
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θ . Ξανθόπουλου
Εάνθη-Δόξα Δράμας 1-0
Βραβεύτηκε η Δραμινή
Ιατρός Μικροβιολόγος Βιοπαθολόγος
Να πιέσουμε όλοι μαζί
στε εντός του 2021
να δημοπρατηθεί
το πρτο τμήμα του δρόμου
Δράμας-Αμφίπολης
Νέα ήττα
για την
Δόξα Δράμας
κα. Δ. Ευαγγέλογλου
Ερτηση . εφαλίδου στη Βουλή
Να διευρυνθεί και
στον Περιφερειακό Τύπο
η επιχορήγηση μεταφορικού κόστους
Υλοποίηση προγράμματος Interreg από το . Παρανεσίου
Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας για κατοίκους απομακρυσμένων
περιοχν του Παρανεστίου
- Καγιάογλου: Είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα που ταιριάζει στο Δήμο μας
Προβληματισμός με την υποβάθμιση των υπηρεσιν των
ΕΛΤΑ προς τον περιφερει ακό Τύπο
ΡΩΤΗΣΗ στη Βουλή
κα προς τους υπουρ-γούς Επικρατείας κ.
Γεραπετρίτη και Ψηφακής
Διακυβέρνησης κ . Περρακάκη , κατέθεσε η βουλευτής Δράμας του ΚΙΝΑΛ κ .
Kεφαλίδου , μαί με την Κονοβουλευπική Ομάδα του
κόμματος, σχετικά με το τημα της επχορήγησης του μεταφορικού
κόστους και στον neρpeρειακό Τύπ .
Στην ερτηση, γνεται αναφορά στο
νόμο 4704/2020, με
τον οποο αναγνωρί ζεται το μεγάλο
πλήγμα που έχουν
υποστεί οι εκδατικές
επιχερήσεις πou εκδιδουν εφημερίδες
και περοδικά πανελλαδεκής κυκλοφορίας και τους δόθηκε η και πλέον καταστημάτων , έχουν υπαβαθ δυνατότητα επιχορήγησης του μεταφο - μίσει σημαντικά την ήδη προβληματική
ρικού κόστους για την διανομή αυτν
των εντύων . Ομως η εξαίρeση των επι - ωση του προγράμματος διανομής αλληχειρήσεων Περφερειακού Τίπου από λογραφίας και
την επιχορήγηση είναι μια πραγματικό - δημιουργήσει αλυσιδωτά προβλήματα
τητα και οι διαβεβαισεις της Κυβέρνη - ως προς την ελεύθερη και έγκαιρη διακ .
σης για τη διευθέτηση του θέματος , νηση αγαθν και υτηρεσιν , μεταξύ
παραμένουν ακκηλήρωτες
Ιδιαίτερος λόγος Υνεται επίσης και με Περιφερειακν εφημερίδων.
το ζήτημα της μείωσης του προσωπικού
των ΕΛΤΑ που η υποβάθμσή του δημι- (ΦΕΚ 56/Α/23-12-2020) και στο άρθρο
ουργεί σημαντικά προβλήματα στην ταχυδρομική εξυπηρέτηση
περοpερειακού Τύπου, καθιστντας έτσι
πολύ δύσκαλη την καθημερινή διανομή εφημερίδες και περοδικά πανελλαδικής
των πιευματικν οριζόντων των
ανθρπων , στην ενίσχυση της κρι τοής τους σκέψης και στην ενεργoποίηση της ελεύθερης έχθεσης
και έχφρασης.
Ωστόσα, πρόσφατες εξελίξεις
στα ΕΛΤΑ, άτως η μείωση 2.300
θέσεων εργασίας , το κλείσιμο 220
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ
Όπως αναφέρεται επ
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ των όρων δημοπράτησης πέρασε σης στους όρους δημοστις 5 Μαρτίου το Δοητικό Συμβούλιο του Νομ πράτησης του έργου το
κού Προσπου του Δήμου Παρανεστίου σχετικά αποίο θα αναλάβει διω
με ένα πρόγραμμα ΙNTERREG Ελλάδας-Βουλγαρίας , τική ατρική υπηρεσία , οι
για ατρική βοήθεια σε κατοίκους της περιοχής
Αναλυτικότερα , πρόκειται για ένα πρόγραμμα INTER αφορά στα παρακάτω είδη κλνικής εξέτασης:
REG, το οποίο υλοποιείται από το Νομικό Πρόσωπο Κο- Εξέταση πνευμόνων με στηθοσκόπιο τηλείατροκής.
νωνής Αλληλεγγύης του Δήμου Παρανεστίου και τον Εξέταση καρδιάς με στηθοσκάτια τηλείατρεκής
τπλο : -Παροχή υπηρεσιν Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Εξέταση κοιακής περίσταλσης με στηθοσκόπιο τηλεξ
Υγείας για απομακρυσμένους κατοέκους του Δήμου Πα - ατρικής .
ρανεστίο .
Το έργο εντάσσεται στη δράση-SMAFT MEDCINESMART ME D- και έχει συνολικό προύπολογισμό 80.000 Μέτρηση καρδιακού ρυθμού μέσω μόντορ ζωτικν λεταχυδρομεή εξυτηρέτηση, με την αραί
εξετάσεις θα γίνονται για 600 άτομα συνολικά και θα
εντύπων , έχουν
άλλων και στη διανομή των ημερήσιων
Μέτρηση της αρτηρακής πίεσης μέσω μόντορ ζωτικν
λεπουργιν.
Συγκεκριμένα , με τον N . 4754/2020
) παράγραφος αναγνωρίζεται το μετου γάλο πλήγμα που έχουν υποστεί α εκδοτκές ετιχειρήσεις που εκδίδουν
τουργιν
, όσα δήλωσε μιλντας χθες στον -Πρω νό Μέτρηση οξυγόνωσης του αίματος μέσω μόντορ ζωτΣύμφωνα
Τίπονο δήμαρχος Παρανεστίου κ . Καγάογλου, το πρό κν ενδείξεων
γραμμα υλοποιείται και στα πλαίσκα αντιμεττισης του Μέτρηση θερμοκρασίας του σματος μέσω μόναορζω ού Co d-19:
-Η προς ανάθεση υπηρεσία έχει ως σκοπό τη βελ Μέτρηση δείκτη μάζας σματος μέσω μόντορ ζωτικν
τίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος πρω λεπουργιν .
ταβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης για
απομακρυσμένους κάτοκους του Δήμου Παρανεστίου Ηλεκτροκαρδιογράφημα. Υπέρηχος καρδιάς
χρησμοποντας τις υπηρεσίες υγεονομικής περίθαλ Στο σύνολο του προύπολογισμού , περλαμβάνονται
ψης τηλείατρικής ως καινοτόμο προσέγγιση . Η τηλε επίσης δαπάνες καυσίμων και ιατρικά αναλσιμα .
ατροή και οι προτενόμενες πρωτοβουλίες εναι ο.
τρόπος για να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του ού Covid - γλου, το πρόγραμμα υλαποείται ήδη, εν με το νέο δια19, ο οποίος με τη σειρά του προκαλεί την άνευ προ γωνισμό θα αναλάβει ιδωτική εταιρεία να υλοποιήσει
ηγουμένου παγκόσμια κρίση υγείας που αποτελεί στη συνέχεια το πρόγραμμα . Όπως επισημαίνει μέσω
πραγματιή πρόκληση για την κοινωνία μας Η naρεχό- του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτ , γίνεται γενιή
μενη υπηρεσία αποσκοπεί, επίσης , στο να ωθήσει τους ενημέρωση προς τους κατοίκους , προκειμένου να ενασθειείς στο να γίνουν κάτι περισσότερο από παθητικοί ταχθούν στο πρόγραμμα αυτό .
αποδόκτες φροντίδας Πρόκεπαι για μια νέα προτερα
ότητα που τρα είναι πο σημαντιή από ποτέ , όπου οι πρόγραμμα , το οποίο είναι απαραίτητο για το Δήμο μας,
τοπικές κονότητες πρέπει να ανατύξρυν μια πιο απο
τελεσματική άμυνα και προληπτική κουλτούρα σε μελ ζουν σε σημεία που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε α λοντικές πανδημίες όπως το COVID-19.
κυκλοφορίας , στις οποίες σημεωτέον
τκν λεπουργιν.
Όπως αναφέρεται στην ερτηση , Θε δόθηκε και η δυνατότητα επχορήγησης
μέλιος λίθος του Δημοκρατικού Πολιτεύ - του μεταφοροκού κόστους για την διαματος είναι ο -Τύπος" ο οποίος στη νομή αυτν των εντύπων . Η εξαίρεση
σημερινή "κονωνία της πληροφορίας , των επιχερήσεων Περιφερει ακού Τύπου
συμβάλλει καθοριστικά στην ενημέρωση από την επιχορήγηση είναι μια πραγματι
της κονής γνμης και στη διαμόρφωση κότητα , α δε διαβεβακσεις της Κυβέρτης συνείδησης των αναγνωστν , στην νησης για τη διευθέτηση του θέματος
έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πο - παραμένουν ανεκπλήρωτες
λιτν , στη διασφάλιση της ελευθεροτυ
πίας , της πολυφωνίας και του μεκή συγκυρία είναι χρέος όλων μας να
πλουραλισμού , στη μετάδοση γνσεων , διαφυλάττουμε και να διασφαλίζουμε την
απόψεων επιχειρημάτων . Δικαίως , ο σoνομία και την Ισαπολιτεία
Τύπος θεωρείπαι η 4η Εξουσία , καθς Επαδή, την περίοδο της πανδημίας μεπέρα από τη πολυσήμαντη συμβολή του ταξύ όλων των άλλων και ο Περιφερει
στον έλεγχο των τρν άλλων εξουσιν : ακός Τύπος έχει δεχθεί καίρια χτυπήματα
Νομοθετική , Εκτελεστική , Δικαστκή, που απείλούν την επιβίωσή του .
συμβάλλει καθοριστικά στην δεύρυνση
τους Εξέταση αυτν με ωτοσκόπα
Όπως σημεινει ο δήμαρχος Παρανεστίου κ . Καγιάο
Επειδή , στη σημερνή, δεινή , οικονο Όπως εξήγησε μάλιστα, eίνα ένα πολύ σημαντικό
καθς έχει πολλούς ανθρπους μεγάλης ηλικίας και
| σελΑη
τρικές υπηρεσίες.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κν: 697 74 22184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα