Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
11 Μαρτίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις βροχές και δυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία εως 14β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις , βροχές και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 11β.
Αριθμ φύλ .41905
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Σωφρονίου πατρ . Ιεροσολύμων
Σελήνη 28 ήμερν ! Ανατολή ηλίου 6.42-Δύσις 6.28
ΤΙΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΡΥΦΑΙΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ
Σχέδιο άποσταθεροποιήσεως μέ κωδικό
<Εβρος 2 βλέπει ή Κυβέρνησις
ονησις
Ατμόσφαιρα πολσεως καί έντάσεως διακρίνει ή άντυτολίτευσις μέ τελικό
προορισμό τις πρόωρες έκλογές
δέσουν τάγεγονότα της Νέας Σμύρνης μέ τά Δεκεμβριανά του 2008.
ΟΛΟ τό θεωρούμενο βαρύ πυροβο - σμένων τήν έχει ό ΣΥΡΙΖΑ μέ τις
λικό της έπικοινωνίας τής Κυβερ- προσκλήσεις μίσους και έχθροπάνήσεως ένεφανίσθη χθές τό πρωί θειας πού άπηύθυνε ή νεολαία του
σέ ίδιωτικούς και τηλεοπτικούς γιά την συγκέντρωση τής Δευτέρας
σταθμούς, προκειμένου νά ύποστη - στήν Νέα Σμύρνη . Καί μέ τά τρικάρίξει την κεντρική γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου και νά δημιουργή σει τόπλαίσιο της άντιπαραθέσεως
μεταξύ Πρωθυπουργού και άρχη- Τό ρεπερτόριο ήταν κατά βάσιν τό
γού άξιωματικής Άντιπολιτεύσεως ίδιο, ή φρασεολογία μόνον είχε πα την Παρασκευή . Οί πασοκογενείς
Ύπουργοί Γιργος Γεραπετρίτης,
Άκης Σκέρτσος και Αριστοτελία τό Μέγαρο Μαξίμου όμως στήν ΛεΠελνη ίσχυρίστηκαν μετά πάθους ωφόρο Κατεχάκη ύπήρχε προβλησέ όλες τίς δημόσιες παρεμβάσεις ματισμός. Το ρεπερτόριο δέν είχε
άξιωματούχοι τής πολιτικής ήγεσίας του συγκεκριμένου Υπουργείου
μέτά όποτα συνομίλησε ή Εστίων Όχι γιά νά θυμίσουν την κάμυντική
άλλά και άλλοι θεσμικοί παράγο- στάσην τής Άστυνομίας άλλά γιά νά
ντες ύψηλά στήν κυβερνητική ίε ραρχία ένεφανίζοντο χθές έντονα
προβληματισμένοι για τό γεγονός ροποιήσεως έν έξελίξει . Σύμφωνα
δτι ή Ελληνική Αστυνομία έπεσε μέ κορυφαία κυβερνητικά στελέστήν-κατ'αύτά - παγίδα. Είχαμε
άπό πολλές μέρες τήν πληροφορία 2> χωρίς νά παραπέμπει άπαραιτήότι θά προκληθούμε γιά νά κτυπήσουμε και να δημιουργηθείαναταραχήν έσχολίαζαν σέ έμπιστευτι - ραπέμπει. Γεγονός είναι ότι ή άπόκές συνομιλίες τους, ένφ για πρτη
φορά-τό έπραξε και Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στήν βρουάριο του 2020 άπετυπθη σέ
δήλωσή του- έπεχείρησαν νά συνύπαινιχθούν δτι όπως τότε έτσι και
τρα εύρίσκεται σχέδιο άποσταθε κια πού έπεσαν για τόν Κουφοντίνα , τήν σύζυγο του Πρωθυπουρ γού καί την Χούντα Μητσοτάκην.
χη τό σχέδιο φέρει κωδικό (Εβρος
ραλλαγές .
Όλίγα χιλιόμετρα πιό πάνω άπό
τως στούς γείτονες . Και χωρίς νά διευκρινίζεται έπίσης σέ ποιούς πα πειρα είσβολής 80.000 παρανόμων
μεταναστν στόν "Έβρο τόν Φετους
ότι την εύθύνη γιά την έπιχεί - τήν λέξη ΣΥΡΙΖΑ άλλά τήν λέξη
ρηση δημιουργίας νεοαγανακτικάποσταθεροποίησην. Κορυφαίοι
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ποιοί τούς κάνουν νοματαίους
τής έπιθέσεως
στήν Ν. Σμύρνη
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: Πρτα όρισμένες είσαγωγικές παρα - μα για νά έγκαταλείπεται στό γκλόμπ ένός άφιονιτηρήσεις:
Ίστορικός
τόμος για την
Επανάσταση.
του 1821άπό
τις έχδόσεις
σμένου άστυνομικού ή στίς σιδηρόβεργες τετρακοσίων έπικίνδυνων άναρχικν.
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ της Αστυνομίας εύρίσκονται δύο έκτν βασικν πρωταγωνιστν
της δολοφονικής έπιθέσεως είς βάρος
άστυνομικοϋ της όμάδος ΔΡΑΣΗ στήν
Νέα Σμύρνη. Πρόκειται για έναν νεαρό
Τρακινό, κάτοικο τν δυτικν προαστίων ,
γνωστό μέτό παρατσούκλι<Ινδιάνος9, δ
δποίος είναι αύτός πού έρριξε τόν άτυχο
άστυνομικό άπό τό μηχανάκι, και έναν
22χρονο πού είναι γνωστός χούλιγκαν.
Ό έντοπισμός του Ιρακινού κατέστη δυ
νατός , μετά την σύλληψη του 22χρονου.
Πολλοί άπό τούς συλληφθέντες άνήκουν σέ όμάδες χούλιγκαν ή στόν άντιεξουσιαστικό χρο . Οί συλληφθέντες
Έγκλωβίσαμε τόν δημόσιο βίο καί στριμξαμε
τήν χρα στά στενά όρια μιας μικρής πλατείας , την
ρα που οί Τουρκοι έγκαινιάζουν το νέο πυρηνικό τά παιδιά τους τήν Κυριακή δέν είναι ενεοαγανακτι
έργοστάσιο στό Άκουγιού μαζί μέ τούς Ρσσους και σμένου. Φιλήσυχοι πολίτες είναι οί όποιοι μετά άπό
άπειλουν έμας τούς "Έλληνες ότι αδέν θά είμαστε έξι μήνες κλεισούρας καί lockdown θέλησαν νά πάάσφαλείς όσο δέν κάνουμε μία δίκαιη συμφωνία μα- ρουν όλίγον άέρα. Δικαιούνται σεβασμού. Όχι κυζτους". Καί ότι θά μας άπαντήσουν στό μέτωπο. νηγητο .
Τήν ρα πού ή Ελλάς χρειάζεται άπελπισμένα κοινωνική σταθερότηταή πολιτική της ταξη παραγει έπιτήρησης της έφαρμογής τν περιοριστικν με άστάθεια . Εύγε.
Οι οίκογενειάρχες πού βγήκαν στίς πλατεΐες μέ
Ή Έλληνική Άστυνομία , μετά άπό ένα χρόνο
(σελ. 7)
τρων, έχει φθάσει στά όριά της. Άντί νά κυνηγα τό
Έπιστρέψαμε στό προδικτατορικό μίσος Δεξιάς κοινό έγκλημα, έντέλλεται νά κυνηγα τούς πολίτες
- Αριστεράς, το όποτο είχε άποδεδειγμένως όλέ-και στήν ούσία έχει μετατραπει σέ μηχανισμό έπιθριες ίστορικές συνέπειες για τόν τόπο . Η σχεδόν βολής έξοντωτικν προστίμων . Δέν είναι αυτή ή
δεκαετής παρουσία του ΣΥΡΙΖΑέναλλάξ στήν θέ- άποστολή της.
ση τής πρτης καί της δεύτερης πολιτικής δύνα μης της χρας έχει άπελευθερσει τά δαιμόνια του
χθές . Καί γιατί ή ίδια ή Άριστερά παράγει έντάσεις στην ΝΔ στίς έκλογές του 2019 , στόν ΣΥΡΙΖΑ χαμέ εύθύνη της (Δρίτσας) καί γιατί ή Δεξιά άξιοποιει μηλότερο άπό το έθνικό του ποσοστό (29% ), ένο
τίς εύκαιρίες πολσεως προκειμένου νά άσφαλίσει η έξωκοινοβουλευτική Αριστερά (AΝΤΑΡΣΥΑ) δέν
τά συντηρητικά ντα της (Κουφοντίνας ).
Ήχειριστική
κουλτούρα
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έδωσε ποσοστό 43%
του Α. Π Δημόπουλου *
ΑΠΟΤΕΛΕΙ σίγουρα σημείο τν καιρν
ότι τήν ρα πού ο κόσμος παλεύει μέ
τήν χειρότερη κρίση δημόσιας ύγείας του τελευταίου αίνα , μέ άνυπολόγιστες άκόμα συνέπειες για τήν
μετέπειτα οίκονομική και κοινωνική
ζωή, ό διεθνής Τύπος άλλά και τά κοινωνικά μέσα βρήκαν άφθονο χρο
γιά τήν σαπουνόπερα των σχέσεων
του Πρίγκιπα Harry καί της Αμερικανίδας (και μεικτής καταγωγής) συζύγου του Megan Markle μέ τήν Βασιλική
οίκογένεια της Βρετανίας μέ άφορμή
τήν πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή τους στήν άποκαλούμενη Βασίλισσα των Μίντια τν Η.Π.Α., Oprah
Winfrey. Καί σέ αυτή τήν συνέντευξη μεταξύ των πλέον προνομιούχων
των άνθρπων (έρωτσης-έρωτωμένων ) , οί δύο βασικές είδήσεις πού
προέκυψαν και έγιναν έν συνεχεία
παγκόσμιοι τίτλοι ήταν ότι ή ζωή της
Megan στό παλάτι ήταν τόσο περιοριστική και έπίπονη, στε αύτή νά
θέλεινά αύτοκτονήσειν και ς δείγμα
άκριβως της κατάστασης αύτής ή (τότε) δυστυχής κατά τά λεγόμενά της
Δούκισσα του Sussex είσέφερε καί
τήν πληροφορία, ότι ακάποιοι έντός
τής οίκογένειας άνησυχούσανν για
τόχρμα του άναμενόμενου πρτου
παιδιου της-άραγε απόσο σκούρον
θά ήταν ; Άντι-ρατσισμός και φεμινισμός πακέτο δηλαδή , ό παράδεισος
της σύγχρονης πολιτικής όρθότητας!
έπιασε ούτε τό 1% (0,88 % ) . Η Νέα Σμύρνη δέν είναι
άριστερή περιοχή.
ΠΕΝΝΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Στίς Δημοκρατίες τήν εύθύνη για τήν έγγύηση
της τάξης, της κοινωνικής είρήνης καί της πολιτικής
όμαλότητας τήν έχουν πρωτίστως οί έκλεγμένες
κυβερνήσεις και δευτερευόντως οί άντιπολιτεύ- οχή, ή όποία δέν παράγει μπαχαλάκη δες , έγινε
σεις. Η σταθερότητα είναι πολύ σοβαρό διακύβευΚαί τρα τά έρωτήματα: Μπορεί νά μας έξηγήσει κανείς πς σέ μια κεντροδεξιά φιλήσυχη περι
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Ένα νέο όπλο στήν μάχη κατά τής πανδημίας
του κορωνοίού έπεστράτευσε ή 1παλία. Πρόκειται
γιά ένα τραίνο που φέρει Τόν κατάλληλο Ιατρικό
έξοπλισμό και διαθέτει μονάδα έντατικής θεραπείaς Τό τραίνο-νοσοκομείο μέτις δύο μηχανές καί τά
όκτ βαγόνια, καθ ' ένα άπ' τάόποια είναι έπανδρωμένο μ ' έναν γιατρό και τέσσερεις νοσηλευτέςέγκαινιάσθηκε παφουσία του ύπουργού Υγείας Ρo
μπέρτο Σπεράντσα , στόν κεντρικό σιδηροδρομικό
σταθμό Termmini Της Ρμης.
16 Μαρτίου οί διερευνητικές
έν μέσω άπειλν
Ποσοστό στήν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
άγοράζει ή Μ. Λάτση
. Ερευνητές στις ΗΠΑ άξιοποιούν κέξπναν ήχεία
μέ τεχνητή νοημοσύνη γιά τήν έξάποστάσεως παρακολούθηση τν παλμν Τής καρδιάς ένός άνθρπου χωρίς καμμία φυσική έπαφή ίατρικού όργάνου .
Τό σύστημα έκπέμπει μέσα στό δωμάτιο συνεχείς
ΤΗΝ ήμέρα πού 'Ερντογάν και Πούτιν έπραγματοποί
ησαν τά κτηλεγκαίνια του πυρηνικού σταθμού στό
Άκουγιού στήν Άττάλεια, τά τουρκικά ΜΜΕ άρχικς
και έν συνεχεία τό έλληνικό ΥΠΕE μετέδωσαν ότι δ
νέος κύκλος διερευνητικν έπαφν μέ τήν Ελλάδα
θά διεξαχθε τήν προσεχή Τρίτη (15-16 Μαρτίου) . Η
τουρκική Κυβέρνησις καθυστέρησε άρκετά νά άπαντήσει στό αίτημα της Ελλάδος και προχρησε σέ
ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ συζητήσεις έμφανίζεται ότι εύρίσκεται ή
Μαριάννα Λάτση μέ τήν όλλανδι κή Reggeborgh Invest, προκειμένου νά άγοράσει σημαντικό ποσοστό στήν κατασκευαστική έταιρεία
ΓΕΚ Τέρνα. Το ποσοστό της Reggeborgh στήν ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ ύπενθυμίζεται ότι άνέρχεται σέ 30,2% και έως
πινο αυτ, και-άνάλογα μέ τόν τρόπο πού οί ήχοι
αυτοί άνακλνται πίσω στά ήχεία- μπορεί νά άνιχνεύσει πιθανά προβλήματα καρδιακής άρρυθμίας
Ή άνιχνευσις γίνεται μέ τήν βοήθεια δύο άλγορίeμων που βοηθούν τό σύστημα νά διακρίνει τους κα
νονικούς άπό τους άκανόνιστους παλμούς , μέ βά
ση κυρίως τήν κίνηση του στήθους κατά τήν άναπνοή καί τις άντίστοιχες δονήσεις στό δέρμα όταν
ή καρδιά χτυπα
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτη Καπράνου
Αύτή τήν φορά δέν θά ύπάρχει δικαιολογία
. Θυμάσθε τόν γιγαντιαίο Βούδα τής κοιλάδας
του Μπαμιάν στό Αφγανιστάν; Μνημείο Τής παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς μέχρι τό 2001.
Τότε που ήλθαν οί Ταλιμπάν και τόν άνετίναξαν
διότι ή παρουσία του . προσέβαλλε τόν Άλλάχ.
Τέτοια γλυπτά δέν ξανακατασκευάζονται . Μέ την
βοήθεια Τής τχνολογίας όμως μπορούμε νά έχουμε ύποκατάστατα Μέ μιάν όλογραφική προβολή
στούς βράχους του Μπαμιάν ό Βούδας κάπεκα
τεστάθην στήν θέση του , κατά τήν έπέτειο τν
20 έτν άπό τήν έγκληματική άνατναξη . Χίλιά
δες Αφγανν συνεκντρθησαν για τήν έκδήλωση
Άξιοι τής μοίρας μας!
Ένας λαός πού ξεχνα γρή- τιμά τόν άττιβισμό άπό την μιά θανατηφόρα νόσο , ή τεύθυνση πρός τήν ίδια πογορα , ένας λαός που παρα- λογική, ένας λαός πού λιμπίδίδεται χωρίς άντίσταση σέ ζεται τά καλύτερα, άλλά δν
όποιον του πεί τά καλύτερα θέλει νά κοπιάσει γιά νά τά
Ψέματα, ένας λαός μέ τάσεις άποκτήσει, που καταδικάαύτοκτονίας, ένας λαός πού
δέν θέλει νά άκούει τήν λέ ξη αύριο, τρέφεται μέ τό χθέ ζεύεται καί χορεύει στίς πλακαι διαλύει τό σήμερα! Ένας τείsς , τήν ίδια ρα που Y
λαός άνριμος , που προμίζουν τά νοσοκομεία άπό τρα; Επανάληψη και καόποία-άποδεδειγμένα- με
ρεία; Μέ ποιά λογική , μέ
ποιό στόχο , άλήθεια , πολιτικοί άρχηγοί καλούν τούς
σμού! Γιά καθίστε καλά! ΤΙ πολίτες σέ συγκεντρσεις
καί πορείε ; Ποιός, γιατί καί
Καί μπορεί ή κ . Winfrey νά διευκρίνισε έκ των ύστέρων ότι αύτοί οί
ακάποιοι πού άνησυχουσαν γιά τό
χρμα του παιδιού δέν ήτανή Βασίλισσα Έλισσάβετκαι ο σύζυγός
της Πρίγκιπας Φίλιππος, άλλά στήν
ταδίδεται πολύ πιό εύκολα ύπό συνθήκες συνωστιζει την βία , έκτός άν προέρ- θέλουμε; Δέν μάς έγινε μάχεται άπό τόν ίδιο και μαθημα έκείνη ή φρικτή περί- μέποιό σκοπό έπενδύει στήν
οδος τν έμπρησμν και καταστροφή;
τν δολοφονιν; Τί ζητάμε
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
11-03-2021