Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νίκ, ας Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήτρια-Εκδότρια Στανμίδου Ι. Στυλιανή
ΑΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος ' ( 1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.309
0,50 ε
Πετάνε τους καφέδες
Δεβρίκης:
Η ανακατα σκευή
του γηπέδου
της Δόξας
θα βοηθή σει
και τη Δρά μα..
Προχωρούν
Χρονογράφημα
Κυνηγντας
την κανονικότητα
με γρήγορο ρυθμό
τους στο δασάκι
τα έργα ιδιωτν στο
Κορυλόβου . .
LEADER Ν. Δράμας
Δεν μας φτάνει η πανδημία
έχουμε και τους ανεύθυνους!
Του κ. Ιωάννη Δείρμενζόγλου
Τεράστιες οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά
καταστήματα στη Δράμα
Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος
Σταθερά αυξημένες
οι τραπεζικές καταθέσεις
των Δραμι
Στα 985 εκ . ευρ τον Ιούνιο και στο 1,6 δισ. ευρ το Δεκέμβριο
του 2020
Στα 505 εκατ. ευρ οι καταθέσεις ταμιευτηρίου το Δεκέμβριο
του 2020 με σταθερή αύξηση
Αχ. Τσακμά κης: Διάφορες εταιρείες έχουν εκτοξεύσεις τις τιμές για δημιουργία ιστοσελίδας
Π. Καρυπίδης: Καταχρεωμένοι όλοι οι έμποροι ..
Του Θανόση Πολυμένη
ΚΡΩΣ ενδιαφέροντα
ης Βλάδος με
τα νέα στατιστικά στοιχεία
που έδωσε στη δημοσιοτητα, για τις καταθέσεις
των πολιτν της χρας το
τελευταίο χρονικό διάστημα σε τραπείκές καταθέσεις.
Όπως ανα φέρεται μέσα
από επίσημα σταιστικά
σταχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος, α συνολικές καταθέσεις σε όλη τη χρα, στις 31 Δεκεμ- των Δραμινν ανέρχονται σε 287.1 37, με
βρίου 2020 ανέρχονταν σε 163,22
δισεκατομμύρια ευρ , αυξημένες κατά τούς τους λογαριασμούς είχαμε:
περίπου 14% σε σχέση με ένα χρόνο Οψεως-151 εκατ. ευρ (54742 λογ)
πρ . Όλατα σταχεία του ρεπορτάζ , αντ- Ταμευτηρίου-453 εκατ. ευρ 224.976
λήθηκαν από την πρόσφατη αναφορά λογ.)
της Τράπεζας της Ελλάδος .
Στο Νομό Δράμας
Παρόμοια στοιχεία είχε δημοσιεύσει Δεκέμβριος 2020
επίσης ο-Πρωνός Τύπος, τον Φεβρουά
ριο του 2020, με τα στοχεία του 2019 λογαρασμοί ανέρχονται σε 288.323 με
που επίσης είχαν δοθεί στη δημοσιότητα συνολικό ποσό 1.065 εκατ. ευρ (1 δ .
από την Τράπεζα της Ελλάδος
Σύμφωνα με εκείνα τα στοχεία , οι
ενεργοί λογαρασμοί στο Νομό Δράμας Οψεως-206 εκατ. ευρ (56189 λογ.)
τον Ιούνιο 2019 ανέρχονται στους Ταμευτηρίου-505 εκατ. ευρ 225.340
285.785 με συνολικό ποσό καταθέσεων
936 εκατ. ευρ . Αντίστοχα , το Δεκέμ - Προθεσμίας-353 εκατ. ευρ (6.794
βριο του 2020, έχουμε συνολικά 288 323 λογ. )
λογαριασμούς με συνολικό ποσό καταθέσεων τα 1.065 εκατ. eup, δηλαδή, 1δι- διάρκεα των προηγούμενων ετν
σεκατομμύριο και 65 εκατ . eup, ποσό έχουμε μα σταθερή αύξηση κυρίως
σημαντικά αυξημένο .
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι παρα
πάνω λογαριασμοί αναλύονται σε λογα - ρασμούς όψεως . Αντίθετα , αν και μέχρι
ριασμούς Οψεως , Ταμιευτηρίου και ης αρχές του 2019 είχαμε μια σταθερή
Προθεσμίας Χαρακτηριστικό είναι ότια αύξηση στους λογαρασμούς προθελογαριασμα Προθε σμίας μεινονται σμίας, στα τέλη του 2019 και καθ όλη τη
σταθερά το τελευταίο διάστημα, εν ση- δάρκεια του 2020 παρατηρείται μια σταμαντική αύξηση παρουσιάζουν οι λογα - θερή μείωση σε όλη την περιοχή της Πε ριασμοί Ταμιευτηρίου και οι Οψεως α ρpέρειας Αν . Μακεδονίας-Θράκης
λογαριασμοί Ταμευτηρίου σε πολλές ne - Στο Νομό Καβάλας
ραττσεις αφορούν ακόμα κα το 70% ne
pάτου τόσο σε λογαριασμούς όσο και σε τέλος του 2020 είχαμε 434.802 λογαριαοκονομικά μεγέθη καταθέσεων .
Ιούνιος 2020
Όσον αφορά το Ναμό Δράμας , τον lού - παρακάτω:
νο του 2020, καταθετικοί λογαρασμοί
0ΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
συνολικό ποσό 985 εκατ . ευρ . Από αυπεδα. Αν όμως παραμείνουν
υψηλά, μάλλον θα χαθεί και
το φετνό Πάσχα . Χάσαμε το
2020 και οι περισσότερες επχειρήσεις θέλουν
σουν μέσα στο 2021. Θα είναι
Του Θανόση Πολυμένη
-ΕΡΑΣΤΙΕΣ δυσκολίες πep
νάει ο εμπορικός κόσμος
της Δράμας , με την κατά σταση που επικρατεί αυτή την
ρα στην αγορά Γα ένα διάστημα , αφού τα καταστήματα παρέμαναν κλειστά από δύσκολο όμως όπως πηγαίνει Μακάρι να μπορέσουμε
τις αρχές Nοεμβρίου , άνοιξαν δειλά τον ίανουάρο και
προσπάθησαν να ρεφρουν την χασούρα άτως λένε .
Οι εκτσες του Φεβρουα ρίου παρατάθηκαν μέχρι Τσακμάκης: Δυσκολίες με το διαδίκτυο
τέλος Μαρτίου , παρ ' όλα αυτά τα πράγματα είναι Πολύ
δύσκολα. Όπως λέει μιλντας στον-Πρωινό Τίπο ο μέλος του ΔΣ του Εμπορκού Συλλόγου Δράμας κ.
1 αντιπpάεδρος του Εμπορκού Συλλόγου Δράμας κ . Πα - Αχυλλέας Τσακμάκης. Όπως μας λέε, όλο το προηγου
ναγιτης Καρυπίδης , ο Μάρτιος είναι δύσκολος μήνας μενο διάστημα υπήρχε μα κατανάλωση αν και υποτοκαι δεν έχει καθάλου κνηση- και τονίζει ότι, χάθηκαν νική . Το πρόβλημα παραμένει μεγάλο . Πολλοί
οι εκπτσεις του Νοεμβρίου, χάθηκαν τα Χριστούγεννα συνάδελφα έχουν κοπεί και από τις επιστρεπτέες προκαι η Πρωτοχρονιά και σήμερα ο κόσμος δεν βγαίνει να καταβολές και αντιμετωπίζουw σοβαρά προβλήματα .
ψωνίσει.
Αυτή την ρα τα καταστήματα λειτουργούν με τηλεφωνικό ραντεβού για αγορές μέσα στο κατάστημα και όλους μας . Πατί πλέον το χονδρεμπόριο και το λιανεμόπως μας λέει ο κ . Καρυπίδης , είvαι δύσκολα και θέλει πόρο είναι αλληλένδετα. Δεν ξέρουμε σε ι κατάσταση
πολύ αγνα. Όλες οι επχειρήσεις και με όσους μλάω , θα είναι τα καταστήματα στην επόμενη σεζόν . Θα είναι
! όσοιμπορούν και κρατιούνται καιπαραμένουν ανοικτοί μια άλλη μέρα πολύ διαφορετιή . Θα βλέπει ο κόσμος
είναι όλοι με δανεισμό και τονίζει με έμφαση ότι την καταστήματα με πολύ λίγα εμπορεύματα! μεγαλύτερη ζημά έχει υποστεί ο χρος της εστίασηςΕρωτμενος για το πς κνήθηκε η αγορά όλο το προ - νει ότι νηθήκαμε γενικά καλά αν και υποτονικά, ειδιά
ηγούμενο διάστημα, ο κ Καρuπίδης τονίζει ότι χάσαμε τα απογεύματα όμως αυτή την περίοδο, δεν κυκλοφορεί
τα Χριστούγεννα και γενκά χάθηκαν πολλά έσοδα. Τον άνθρωπος στην αγορά της πόλης-.
tανουάριο που είχαμε αναίξει πήγαμε παλύ καλά Είχαμε
καλή κίηση. Αλλά είχαμε ήδη χαμένους μήνες Μέσα δελφος σε άλα τα είδη, δεν μπορεί να κάνει ένα μακρο
στο 2020, δε νομίζω ότι υπήρχει επιχείρηση που να είνι πρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό. Κοτάει
ανοδεή. Το 2020 είναι όλο πτωτικό . Δουλέψαμε καλά το καθημερινό, το ι θα φέρει η μέρα και αυτό είναι ό,τι
τον Ιανουάρια , λίγο το Φεβρουάριο τρα όμως . . τρμε χειρότερο για ένα κατάστημα Να μην μπορείς να κάνεις
χοντρές σφαλιάρες- λέει χαρακτηριστικά
Όπως λέει , υπάρχει μα ελπίδα να μας ανοίξουν για χουν, οι υποχρεσεις τρέχουν και δεν ξέρεις πς θα αντο Πάσχα , αρκεί τα κρούσματα να εναι σε χαμηλά επ, ταπεξέλθεις
Οκ. Τσακμάκης
Οκ. Καρυπίδης
να ξεχρε.
Προθεσμίας-381 εκατ. ευρ (7.419
λογ )
Το Δεκέμβριο του 2020 α καταθετικοί
ι ρεφάρουμε μέχρι τέλος καλακαιρού αλλά είναι κάτι
πολύ δύσκολο .
Δηλσεις στον "Πρωνό Τύπο- έκανε επίσης και το
65 εκατ. ευρ) . Από αυτούς τους λογαρασμούς είχαμε:
λογ.)
Το χαρακτηριστκό είναι ότι, κατά τη
Ταυτόχρονα βέβαια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και οι χονδρέμποροί μας και αυτό βέβαια αγγίζει
στους λογαριασμούς ταμευτηρίου ,
όπως και μικρότερη αύξηση στους λογαΕρωτμενος για τις ημέρες των εκπτσεων , επισημα.
Ο διος σημεκνει ότι αuτή την ρα , κανένας συνάΑντίσταχα , στο Νοό Καβάλας στο
σμούς με συνολικές καταθέσεις 1.514
εκατ. ευρ , οι οποίοι αναλύονται όπως
ένα μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό. Τα έξοδα τρ
σελ 4η |
Ελπίδα Σημαιοφορίδου -Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22184
Ηπείρου & 1 Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα