Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διυθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
10 Μαρτίου 2021
Κορδάτου του έν Κορίνθω και των σύν αυτο5 μαρτύρων
Σελήνη 27 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 6.44-Δύσις 628
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις καί βορειοανατολικοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 17β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, βροχές καί άνατολικοίάνεμοι Θερμ έος 13β
Αριθμ. φύλ 41904
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΗΝΕΑΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΤΗΣ ΑΙΚΥΡΑΣ ΠΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΤΗΝΔΥΣΗ ΚΑΙΟΙΘΥΣΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝΤΗΣ ΗALKBANΚ
Οι μυστικές έπαφές Τουρκίας-Αίγύπτου
Τουρκίας- Αίγύπτου
στίς ύπόγειες σήραγγες του Σινα
Και τάμηνύματα Ερντογάν
άμερικανοτουρχικν σχέσεων τά έλληνικά θέματα-Όκίνδυνος
στίς ΗΠΑ μέσω Καλίν- Έχτός κορυφής άτζέντας
νά μετατραπούμε σέ Ίφιγένεια
είναι ύπαρκτός. Και έμείς ς χρα άκόμη
δέν έχουμε έπικοινωνήσει μέ τόν Μπάιντεν
στόν όποίον τόσα έπενδύσαμε, ένο ή κοινή
συνεδρίαση Γερουσίας-Βουλής Άντιπρο
σπων μέ όμιλητή τόν Πρωθυπουργό Κυμεγαλσει τόσο πολύ γεωπολιτικς στε
τά θέματα τής άτζέντας που θέτει πρός
τίς ΗΠΑ (Κούρδοι, Ρωσσικοί Πύραυλοι, Οίκονομικές κυρσεις έναντίον της,
Γκιουλέν) δέν περιλαμβάνουν τά έλληνοτουρκικά καί τό Κυπριακό. Καί σέ μιά ένδε - ριάκο Μητσοτάκη και θέμα την άνεξαρτηχόμενη έπικοινωνία Μπάιντεν-Ερντογάν ,
τήν όποία δέν άποκλείουν πλέον οί ΗΠΑ
καί προαναγγέλλουν οί Τουρκοι, τά ζητή- στήν Αίγυπτο την όποία θεωρεί αέγκέφαματα πού μάς καίνε δέν θά είναι στήν κορυ - λο και καρδιά του άραβικού κόσμουν σέ
φήτής άτζέντας δύο ήγετν , πού καλούνται
νά δριοθετήσουν έκ νέου τίς σχέσεις τν
χωρν τους στήν εύρύτερη περιοχή. Άρα
Του Μανλη Κοττάκη
στό κατά την διάρκεια της έπίμαχης δίκης.
Και είς άνταπόδοση έτυχεύποδοχή λαϊκού μιουργήθηκε άπό μία πρόσφατη προκήρυήρωος κατά την έπιστροφή του στήν γείτο-ξη οίκοπέδων άπό την αίγυπτιακή πλευρά
να και προήχθη σέ γενικό διευθυντή του
Λευκωσία σημείωσε δτι ατό θέμα πού δηΑΝ ΚΑΙ τά βασικά σημεία της συνεντεύξεως του έξ άπορρήτων συμβούλου τού
Προέδρου Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν στό
πρακτορείο Bloomberg έχουν ήδη τύχει Χρηματιστηρίου. Μεχμέτ Χακάν Αττίλα ράτεχνικό θέμα πού άφορα την αίγυπτιακάποιας προβολής άπό τόν έλληνικό Τύ πο, έπιλέγωσήμερα νά τά έπαναφέρω στήν
μνήμη για τρείς λόγους. Μετά την δημοσί
ευσή της οί Τοϋρκοι παραίτησαν τόν γενικό διευθυντή του Χρηματιστηρίου της Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Άναστασιάδη και
Κωνσταντινουπόλεως , τέως άναπληρωτή ή έπίσκεψις του Υπουργού "Εξωτερικν
γενικό διευθυντή της τράπεζας HalkBank,
όόποίος άν και δικάστηκε και φυλακίστη- σία . Ό "Ελλην 'Ύπουργός δέν προέβη σέ
κε στις ΗΠΑ κράτησε το στόμα του κλειστήν Άνατολική Μεσόγειο είναι ένα καθα κή πλευρά Ή έλληνική πλευρά τό θεωρε
άπό της δημοσιεύσες της μέχρι σήμε - έπίτη βάσει των άναρτήσεων τής αίγυπτιρα μεσολάβησε ή έπικοινωνία του Πρω - ακής πλευράς ένα θέμα πού έχει κατ' ούσί.
τό όνομά του . Ο δεύτερος λόγος είναι ότι
σία μας, μάλλονύπονομεύεται άπό δρισμένα
κέντρα . Πλέον αύτν , δ διθύραμβος Καλίν
αν έπιλυθεί.>.Υποτίθεται ότι τά οίκόπεδα
άναγνριζαν τό έξωτερικό δριο τής τουρθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν
συνδυασμό μέ την διακήρυξή του , ότι κδέν
έχουμε άλυτα θέματα μέ τά άλλα τέσσερα
κράτη του άραβικού κόσμουν δείχνει ότι
κικής ύφαλοκρηπίδας..
Ότρίτος λόγος είναι δ έξης: Όπως θά
διαπιστσετε άπό την άνάγνωση τν δηδηλσεις σέ αίγυπτιακό έδαφος, ένο στήν λσεων Καλίν, ή Τουρκία θεωρεϊ ότι έχει όκίνδυνος νά καταστεί ή Ελλάς Ίφιγένεια
Νίκου Δένδια στό Κάιρο και στήν ΛευκωΣυνέχεια στήν σελ.4
του Κστα Κόλμερ
ΑΕΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έπίθεσις
κουκουλοφόρων
μέ σιδερόβεργες
σέ άστυνομικό
Οίχονομικό ξεχείλωμα τής Πανδημίας
ΌΆλιάγας διαφήμισε τήν
<Εστίαν σέ όλη την Γαλλία!
Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της Τραπέζης της Έλλάδος για καίτά δοθέντα ς έγγύηση Τραπεζικά χρεόγραφα
τό 2020 έδημοσιεύθη (αίδωσίμως ) τό Σάββατο άνηλθαν κατά 55% στά 99,2 δισ. εύρ . Η νομισμα( 6.2.21 ). Παρουσιάζει τίς έπιπτσεις τής Πανδη- τική κυκλοφορία στά 32,6 δισ. εύρ συνεκρατήθη
μίας του Κινεζοϊου έπί της Ελληνικής οίκονομί-ς ποσοστό αύξησης στό 10% ένφ οί άπολήψεις
ας καί άνυποκρίτως άποκαλύπτει τήν άπίθανη του κέκδοτικου προνομίουν στά 11 διο. εύρ ηύξήδιαστολή του δανεισμού της χρας, πρός άντι-θησαν 29%. Υποδηλοϋται συνεπως έπιβράδυνση
μετπισή της.
Η ΕΛΛΑΔΑ
της κυκλοφοριακής ταχύτητος του χρήματος πέΤόσυνολικό μέγεθος του ίσολογισμού υπερέβη ρυσι λόγω της Πανδημικής ύφέσεως της οίκονομίτό έθνικό προϊόν του περασμένου έτους κατά 80%
στά 305 δισ. εύρ, έκ τν όποίων 183,2 δισ. εύρ Τάξεως) έση με ιθη μεγάλη αύξηση της παροχής
το σύνολο παθητικου" και 122 δισ. εύρ οί αλο- ρευστότητας στήν οίκονομία μέ 53,8 δισ. εύρ κι
γαριασμοί τάξεως έναντι ένός ΑΕΠ πού ύπελογί- άνοδο 210%. Τά όμόλογα του δημοσίου πού έχρησθη πέρυσι στά 169 δισ. εύρ άπό τήν ΕΛΣΤΑT, κα- σιμοποιήθησαν έφθασαν τά 50,7 δισ. εύρ , 17%
τά 8,2% μειωμένο .
ας. Στά έκτός ίσολογισμού μεγέθη ("Λογαριασμοί
ΚΕφυγεν ό Β Τσαρούχης μέ άγκαλιά
τήν άγαπημένη του έφημερίδα
( σελ. 3)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ άπό 6.000 άνθρωποι
συμμετείχαν χθές στήν συγκέντρωση δ
αμαρτυρίας στήν Νέα Σμύρνη, όπου έσημειθησαν σοβαρά έπεισόδια μέ έναν
άστυνομικό βαριά τραυματισμένο. Στήν
πορεία, στήν όποία έδωσαν δυναμικό
κπαρν έκατοντάδες άντιεξουσιαστές ,
αύξημένα .
Τά έτήσια κέρδη της ΤτΕ ήσαν πέρυσι 661 έκατομ. εύρ, μειωμένα 22% άλλά οί μέτοχοι θά πάοι ύποχρεσεις του λογαριασμου ΤΑΡΓΚΕ
άνηλθαν πέρυσι στά 80,3 δισ. εύρ, αύξημένες κα
τά 212% καί οί άντίστοιχες έναντι της Εύρωπαϊκής ρουν πίσω παρακρατηθέντες φόρους είσοδήματος
Κεντρικής Τραπέζης στά 27,3 δισ. εύρ , μεγαλύτε- άναδρομικς άπό τό 2014 καθ ' όσον ή ΤΤΕ έπαυρες κατά 200% έναντι του προηγουμένου έτους σε νά θεωρείται κερδοσκοπική έπιχείρηση. Οί δα2019. Μέ ένα μετοχικό κεφάλαιο της ΤΤΕ που δέν πάνες άντιστοίχως έμειθησαν 44% στά 182 έκαύπερβαίνει τά 659 έκατ. εύρ , μόνον οί αλοιπές τομ. εύρ.
υποχρεσεις σέ εύρ έναντι της γενικής κυβέρνησης άνήλθαν στά 25 δισ. εύρ, έλάχιστα ύστερουσε (9% ) του προηγηθέντος έτους .
Στό παθητικό, τάδάνεια πρός τό Τραπεζικό σύ-άπό τόν φορολογούμενο όταν παρέλθει ή Πανδηστημα ηύξήθησαν κατά 435 % στά 41,2 δισ. εύρ μία που τά προκάλεσε.
Παραγραφή
χρέους:
Ήμοναδική όδός
σωτηρίας μας
Συνέχεια στήν σελ . 3
<Γνωρίζοντας
την Ακαδημία Άθηνν
τό 1821> άπό
Το έρτημα άπ' το ξεχείλωμα του ίσολογισμού
της ΤτΕ πού θυμίζει Μonopoly money, είναι πς όλα
αύτά τά χρέη κι οι υποχρεσεις θά ξεπληρωθουν
της Μαρίας Νεγρεπόντη- Δελιβάνη *
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
ΟΛΟΕΝΑ καί πιό άδιευκρίνιστα έμφανίζονται τά κριτήρια προτεραιότητας στά καθημερινά δελτία είδήσεων , μέ άποτέλεσμα τά κυρίαρχα προβλήματα τής χρας νά ύποβαθμίζονται ή καί να άποσιωπούνται. "Έτσι,
για άρκετό καιρό , τήν πρωτοκαθεδρία στήν πληροφόρηση είχε ή πανδημία, παραχωρντας τήν θέση της,
τίς τελευταϊες ήμέρες, στό σκάνδαλο του Έθνικοϋ Θεάτρου. Τά μεγάλα άδιέξοδα της Ελλάδας, άπό την
έκβαση των όποίων θά κριθεί ή έπιβίωση ή ή έξαφάνιση του"Εθνους , πού
είναι τά έθνικά, ή οίκονομία και τό μεταναστευτικό, περνουν κατά κανόνα
σέ δεύτερη ή και τρίτη μοίρα . Καί πέρα άπό τή σειρά έμφάνισής τους στά
δελτία είδήσεων, ίδιαιτέρως προβληματική είναι και ή έπιλογή του τρόπου
προβολής τους. Αύτός είναι περιγραφικός, συνοπτικός και βραχυχρόνιων
όριζόντων, έτσι που νά άποκλείεται ή
άναζήτηση έξεύρεσης μακροχρόνιων
λύσεων άλλά και ή δυνατότητα άξιοποίησης τυχόν εύνοϊκν συγκυριν .
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Πόλωσις μέχρι τελικής
πτσεως ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ
Απεβίωσε ό έμβληματικός
τοαπεζίτης κ. Γ. Κωστόπουλος
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΣΕ ΗΛΙΚΑ 83 έτν έφυγε άπό την
ζωή ό έμβλη ματικός τραπεζίτης
Γιάννης Κωστόπουλος, του όποίουή πορεία έταυτίσθη μέ την έξέλιξη και τήν διαμόρφωση του συγχρόνου τραπεζικοϋ συστή ματος.
Όραματιστής και καινοτόμος, ήτο
πάντα μπροστά άπό τίς έξελίξεις μέ
. Στό Τέλος τής έβδομάδος άναμένεται νά ύποχωρήσει τό φαινόμενο τής χαμηλής στάθμης Τς
θαλάσσης, που παρατηρείται τις τελευταίες ήμέ
ρες, όχι μόνο στόν έλλαδικό χρο άλλά και σέ
άρκετές παραλιακές περιοχές τής βόρειας Μεσογείου. Όπως λέγουν οί είδικοί, δέν είναι κάτι έξωπραγματικό, περίεργο ή άφύσικο, και δέν σχετίζεται μέ τόν σεισμό όπως ύπέθεσαν όρισμένοι . Τά
αίτια του φαινομένου είναι δύο: τό πρτο είναι
ότι έπικρατεί ένα βαρομετρικό σύστημα μέ πολύ
ύψηλές άτμοσφαιρικές πιέσεις , που σχεδόν καλύπτει όλη τή Μεσόγειο. Το δεύτερο είναι ότι την
περίοδο αύτή είχαμε καί ίδιαίτερα ύψηλές διακμάνσεις τής στάθμης τού νερού λόγω άστρονομικής παλίρροια, που συμβαίνει όταν έχουμε νέο
φεγγάρι ή πανσέληνο .
. Είναι λίγο μεγαλύτερος άπό τήν Γή και ή θερμοκρασία τής έπιφανείας του άγγίζει τους 430
βαθμούς Κελσίου. Εύρωπαϊοι άστρονόμοι άνεκάλυψαν τόν καυτό έξωπλανήτη Gliese 486b, μία
ύπερ-Γή γύρω άπό τό κοντινό άστρο Gliese 486,
έναν έρυθρό νάνο μικρότερο και πιό Ψυχρό άπό
Τόν Ήλιο, σέ άπόσταση μόνο 26,3 έτν φωτός
άπό τόν δικό μας πλανήτη . Ό βραχδης έξωπλανήτης , ό τρίτος πλησιέστερος πού έχει βρεθεί έως τρα, θεωρείται ίδανικός γιά τήν άναζήτηση άτμοσφαίρας σέ αύτόν.
ΟΔΗΜΟΣΙΟΣ βίος έκτροχιάζεται. Η άξιωματική
Αντιπολίτευσις καλεί τούς πολίτες σέ διαδηλσεις κα
τά της πανδημίας μέ συνέπεια τό ξέσπασμα όργής του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Άλέ
ξη Τσίπρα. Βουλευτές τοϋ ΣΥΡΙΖΑ γίνονται αύτόκλητο
προστάτες καταλήψεων στήν Θεσσαλονίκη, Η Ελλάς,
άπέραντο φρενοκομείο και πάλι, όδηγείται στού κακού
την σκάλα . Και μάλιστα τήν ρα πού γίνονται τεκτονικές άλλαγές στόν περίγυρό της!
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ήκουφή γοητεία τν πλατειν στίς μάζες
Παρότι δέν είναι άκόμη γνωστό
ποιό άπό τά τρία άκανθδη αύτά προβλήματα θά μας όδηγήσει στήν καταστροφή, άν βέβαια έξακολουθήσουμε νάτά άτενίζουμε μέ τόν ίδιο στατικό και δουλοπρεπή τρόπο, στό άρθρο
αυτό θά έπικεντρωθ στήν οίκονομία.
Έκτός της είδικότητάς μου, ή έπιλογή μου έχει σχέση καί μέ την έμφάνιση πολυσήμαντης εύκαιρίας , που τό
προσπέρασμά της , μέ τίς παροϋσες
Νά τες πάλι οί πλατείε!
Και μάλιστα μέ την μεεγά- όποίας τό περίπτερο περιλή-μεγάλη πλατεία της ΝΕ
ας Σμύρνης σέ πρτο πλάνο!
με μικροί, τήν πλατεία στής <Μετρόν , που συνεχίζονται ντηρητικν καί τό <Εν Περαιείν (6λεισε πιά) ήταν τό
σημείο συναντήσεως τν σο
σιαλδημοκφατν καί τν με
τριοπαθν άριστερν .
G) Εδ και πολλά χρόνια .
μέναμε τό κορίτσι μας , τήν
πλατεία στήν όποία πίνουμε τον καφέ μας .
Έχουν μία ξεχωριστή
γοητεία , άσκούν έντονη
έπιρροή στίς μάζες. Όλοι ή πλατεία Κοραή στόν Πε έχουμε κάποια δυνατή άνά- ραιά Μικρή, στριμωγμένη ,
μνηση άπό μιά πλατεία Τήν σπανίως καθαρή και τραυπλατεία στήν όποία παίζα- ματισμένη άπό τά έργα το
Έκεί, στίς καφετέριες , Σ
στήν Στάνην και στό Εν
Πειραιεί , έχουμε καταναλσει άπειρους καφέδες καί
έχουμε λύσει όλα τά έλλη- έργασίας μου , μοίραζα τόν
νικά και διεθνή πολιτικά καιί Χρόνο μου καί στά δύο κστέ
άθλητικά θέματα . Ή Στάνην είναι τοι στέκι τν συΉ δική μου πλατεία είναι
Λόγω τής φύσεως τής
κια. Καί είχα πάντα καλή
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 5
10-03-2021