Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

12oC, 14:00

16oC, 20:00

€0.80

11oC - Υγρασία 85%-100% - Άνεμοι: Ν-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:00 - Δύση ηλίου: 18:41

¹ôáí âëÜêáò ï ÃïëéÜè;

Είναι αλήθεια ότι η ελληνική πολιτική για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού επικεντρώθηκε στα απαγορευτικά μέτρα. Χρόνιες και παγιωμένες ιδεοληπτικές αγκυλώσεις δεν επέτρεψαν μια γρήγορη και ριζική ανάταξη του Δημόσιου Συστήματος υγείας, όπως οι ανάγκες και οι καιροί απαιτούν. Τα ραγδαία και μαζικά τεστ άργησαν επίσης ενώ και το εμβολιαστικό πρόγραμμα υπέπεσε μοιραία στη γενικότερη ευρωπαϊκή δυσλειτουργία στις σχέσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και στην αδυναμία να ξεπεραστούν αντικειμενικές όσο και
συστημικές δυσκολίες. 3»

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5313

ΑΝΗΣΥΧΙΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

Íá ðåñÜóïõìå ôïí êÜâï
Áíïßãïõìå óôéò 14 ÌáÀïõ,
äÞëùóå ï Èåï÷Üñçò
áðü ôçí ÉÔB, êé ï èåüò
íá âÜëåé ôï ÷Ýñé ôïõ!

ΑΘΗΝΑ. Ο κ. Θεοχάρης προσδιόρισε ως ημερομηνία για την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου 2021 στην Ελλάδα την 14η Μαΐου. Παράλληλα, αποκάλυψε
το κεντρικό σύνθημα της νέας προωθητικής εκστρατείας για τον Ελληνικό Τουρισμό, το «All you want is Greece» («Το μόνο που θέλεις, είναι η Ελλάδα»). ΣΕΛΙΔΕΣ 4&5»

3215 ôá íÝá
êñïýóìáôá, äÝêá
óôçí ÊÝñêõñá 6»

Ç áíôéðïëßôåõóç
ôá «óÝñíåé»
óôïí Ìá÷åéìÜñç 10»

Ç óçìåñéíÞ åéêüíá ôçò
äéá÷åßñéóçò ôùí áðïññéììÜôùí
óôçí ÊÝñêõñá Χ
Σ
7»

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Το μεσιτικό γραφείο
"ΠΡΟΤΑΣΗ"
Λόγω της ξαφνικής απώλειας της Δήμητρας Αργιανά, θα μείνει κλειστό για
λίγες μέρες και θα επαναλειτουργήσει σύντομα στον
ίδιο χώρο.
6949271495-6942797163
Σπ. Κοντομάρη 12

Áêõñþíåé êáé åðßóçìá ç TUI UK
üëá ôá ðáêÝôá ìÝ÷ñé ôéò 16 ÌáÀïõ

Ο

ΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΑΡΛΗΣ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα