Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 640-Αρ. φύλλου 17.964 . Τιμή 0,60 .Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 3, Τηλ. Κέντρο 26510 25.677,3.791-Fax 26510 30.350 http:/www.proinosiogos.gr emalinio Qproinosiogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η ελεύθερη Γνμη...
. Η διαμόρφωση γνμης πρέπει να είναι προϊόν ελεύθερης
αποφασης Καιι είναιη εεύθερη απόφαση που καθοτά μια
γνμη αξιοσέβαστη . Για τον σκοπό αυτό απαιτείται αντλογος
και έλλογη-πείθαρχημένη κριτική .
Αν μεταφερθούμε στα θέματα της θρησκείας , αξία μπορεί
να έχει μόνο εκείνη η θρησκευτική πίστη που υοθετήθηκε ελεύθερα Μια τέτοια παραδοχή οδηγεί στο να σεβόμαστε κάθε ε λικρινή πίστη και μα στον σεβασμό του μεμονωμένου ατόμου ρία της σκέψης . Χρειαζόμαστε άλλους
και της γνμης του . L Καντ. να σεβόμαστε κάθε άνθρωπο και
Της πεποιθήσεις Του .
Πς όμως θα διαμορφωθεί η ελεύθερη απόφαση.
της ελεύθερης σκέψης του ατάμου . Η προύπόθεση αυτή σημανει ότι χωρίς πολιτική ελευθερία , η ελεύθερία της σκέψης Είνι
αδύνατη .
Ι επιθυμία της ελευθερίας είναι κατι πρωτόγονο . Ομως
στο πολιτικό πεδίο η ελευθερία καθίσταται πρόβλημα , γιατί η
απεριόριστη ελευθερία κάθε ατόμου γνετα, εξαιτίας της συμ
βίωσης των ανθρπων , αδύνατη , Ο λόγος είνει προφανής , αν
έχω το ελεύθερο να κάνω ό , Τ έλω, Τότε έχω το ελεύθερο να
σφετεριστ και την ελευθερία των άλλων .
οι Καντ πρότεινε να περιορζεταη ελευθερία του ατόμου
από το κράτος Τόσο , όσο το έπιβάλλει η ανθρπινη - 11η σελ.
> Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτανης Πανεπ. Ιωαννίνων
Χωωρίς ελεύθερη ανταλληή σκέψε ων δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ελευθεγyα να δοκιμαστούν οι σκέψεις μες για
να ανακαλψουμε ότι εναι βάσιμες , Αλ.
λωστε , η κριτική συζήηση είναι η βάση
Σχεδιάζουν να υπογράψουν χρησιδάνειο παραχρησης με τον Δήμο
Eνχθες στμειθηκε πανελλα δικό αρνητικόρεκόρέτους β,215) .
Τα Αγαθοεργά... αρίζουν για 19 χρόνια Ανεξέλεγκτες μικρές εστίες παράγουν
τις Σχολικές Περιουσίες των Ιωαννίνων!
συνεχς κρούσματα στα Γιάννενα
Ο ΑΤιπότατηη χαρακτηρίζα πην απόφαση ο Προεδρος του Συλλάγου Αποφοίτων Ζωσυμαίας
Αθ. Λάλλας περγράφοντας σε άρθρο του τις συνέπειες που θα έχει αυτή για τη Σχολή
Αυξάνεται ο αριθμός τους και εκτός του αστικού ιστού . 22 νέες
. Τελειωμό δεν έχουν τα .
πάθη Των Σχολικν Περιουσιν
της πόλης των Ιωαννίνων ο ο
ποίες προέρχονται από ΚληροδοΤήματα με σημαντικοτερη τη λε.
νουνη Μερίδα Ζωσιμαίας Σχολής , που το Ελληνικό Δημόσιο
εκμεταλλεύεται επί δεκαετίες χω
ρίς να δίνει κανένα απολύτως ντάλλαγμα
διαγνσεις χθες (Θεσπρωτία 17, Άρτα 7, Πρέβεζα 5)
. Ψυχρολουσία επιφύλαξε
στην Ελληνική κοινωνίαη χθεσινή
ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα
κρούσματα κορωνοίου! Ανακοινθηκαν συνολικά 3.215 επίδοση
που είναι η χειρότερη για Το2021
και η τρίτη χειρότερη από την .
ΡΕΠ ΡΤΑz
ΡΕΠΟ ΡΤΑΖ
Σαν να μην έφτανε η απλεια Εσόδων που έχει υπάρξε μέχρι σήμεpa από τα Αγαθοεργα Καταστήματα
της Μητρόπολης βρίσκεται σε εξέλε
ξη μία νέα κεπιχείρησην που στοΧεύει ουσιαστικά στο να παραχωρήσουν στον Δήμο Ιωσννmν εντελς
δωρεάν και για μία εκοσατία πεp
που τα κίρια των Κληροδοτημάτων σω του σποίου σεδιάζετα να επ
Η δωρεάν παραχρηση της ακήνητης
περιουσίας της Μερίδας Ζωσιμαίας
Σχολής στον Δήμο Ιωανντν κατα .
στρατηγεί τη βούληση του διαθέτη, Τοναρξη της πανδημίας , καθς .
χουν προηγηθεί τα 3.316 κρούσματα της 12η Νοεμβρίου και τα 3.227
της 19ης Νοεμβρίου Παράλληλα
με Τη μεγάλη σύξηση των κρου
σμάτων , συξάνεται καιη πίεση στα
Όπως διαπιστνεται από τους ελέχχους του ΕΟΔΥ, σης πολλές
μικρές εστίες, οφελετaι ο μεγάλος αρθμός κpουσμάτων στα
Γιάνενα το τελευταίο διάστημα..
-------------------------- -------------------------.
os Σχούής Αθονόσιος Δάλας, το Εο σχεδιασμός της ΔΕΔΑ Προβλέπει...
πρόγραμμα Αντνης Τρίτσης. μεΑπό το 2022 εργασίες για δίκτυο
φυσικού αερίου στην Ήπειρο!
νθα διοχετεύεται με βυτιοφόρα
Την αφορμή
νοσοκομεία της Αmικής που είναι
και ο μεγαλύτερος απονοκέφαλος ,
Κυβέρννησης και Επιστημόνων.
δίνει .
, όπως καταγέλλα ο r
του Συλλόγου Αποφαίτων Ζωσιμα
κά κτίρια!
Η Εφοροεπιτροπεία 4η σελ.
βς σε μια περίοδο που είχαν αρχ
Μόλις
παραλάβει το σήμα πιστοποίησης..
4.200 συνδέσεις
μα της αγοράς από τη μεθεπόμενη
Δευτέρα και την επ Και πάλι στόχος βανδάλων
η παιδική χαρά του Κουραμπά!
. Σε ένα χρόνο
περίπου από σήμε
ρα , rov Φεβρουάριο
Του 2022 , αναμένεται
να ξεκηνήσουν οι εpγασίες κατασκευής
δικτύου που θα δια νέμει φυσικό σtριο
σε νοικοκυριά και ε.
πιχειρήσεις της Η.
: πείρου. Ο σχεδι σμός δεν περιλαμ: βάνει φυσικά η διέλευση αγωγού, αλλά Το σέpιο θα διοχετεύ -11η σελ.
ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ Π.Λ.ν
Αντί να πει συγγνμη και να παραιτηθεί
προχελείο Συντονστής Αποκεντραμένης
ΥΕπιτακτική ανάγκη για μεγαλύτερη αστυνόμευση
. Μπροστά σε
νέα περιστατικά
βανδαλισμν βρί
σκεται η πόλη Των
Ιωαννίνων , καθς
άγνωστοι έβαλαν
στόχο την παιδική
χαρά Του Κουρα. Χρειάστηκε να καταθέσουν ερτηση στη
Βουλή βουλευτές του κ.
ΝΑΛ για τα έργα και nς
ημέρες τουν στην Αποκε
ντρωμένη Διοίκηση Ηπεν
ρου.Δυτικής Μακε δονίας, όσον αφορά τα φωΤοβολταϊκά και Τς ανανε
σιμες πηγές ενέργειας ,
στε ο Συντονιστής Βασί
λης Μιχελάκης , να δεήσει
να εκδσει ανακοίνωση.
Αν και κρακό έγγραφο , την πλοφορεί ως κστροφή από Τις ανανεσι μες πηγές ενέργειας σε πηγές "μισαλλοδοξίας, , επιχειρντας να εμφανίσει Τον tαυτό Του θύμα. άδικης κριικής! Η απάντηση του -11ησελ
Ται στο δίκτυο οδικς , μέσω βυποφόρων (LNG.
ντας καταστροφές
στα περισσότερα
παιχνίδια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Δεν είναι η πρτη φορά που κάποιο ξεσπούν σε δημόστους χ pοuς , αδιαφορντας για Το γεγονός
ότι τα σπασμένα θα πληρσουν
πό τον ΕΕΣ Ιωσνίνων για τους
. Στη σελίδα 2
Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ EA 7
πολίτες Οι ζμές σε πάρκα αναψυχής , Τα οποία τόσο
-11η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΠ.Λ.s
Προβληματική η διανομή μέσω ΕΛΤΑ
Διαπιστσεις
Σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ ιάννινα
Μέτρα στήριξης και για
τον περιφερειακό Τύπο
Επιστροφή στις προπονήσεις ια
το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίτολης
Πρωτογενής παραγωγή
με λαμπόγυαλα;
νοι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ ζητούν την ετιχορήνηση του
. Καίριο ρόλο εξακολουθεί
να παίζει στις μέρες μας ο περι φερειακός Τύπος Της χρας πα pέχοντας στους αναγνστες
Του έγκαιρη ενημέρωση μέσω
Του ρεπορτάζ και της αρθρογραφίας που φιλοξενεί Παρόλα αυτά αντιμετωπίζει και σοβαρά
προβλήματα, που εν μέσω κρί
σης έχουν ενταθεί
Ενα από αυτά , Το οποίο όσο
πάει γίνεται και χειρόερο , είναι η
διανομή των φύλλων των ημερή-θέλουν να κλείσουν με θετικό αποτέλεσμα την κανονική περίοδο
> Του ΜΑΞΙΜΟΥΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
. Με ένα Τριήμερο ρεπό επιβραβεύτηκαν ο, ποδοσφαιριστές Του ΠΑΣ ηάνννa
από τον Αργύρη Γιαννίκη για το σερί Των
επιχημένων αποτελεσμάτων και σήμερα
το μεσημέρι επιστρέφουν στις προπονή.
σεις προκειμένου να ξεκινήσει η προετο.
μασία για την κυριακάτικη (1403 , 7:00 μ.μ.).
αναμέτρηση με Τον Αστέρα Τρίπολης για
την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανοσιων τοπκν εφημερίδων μέσω : νικής δάρκειας του πρωταθλήματος
Χωρίς Κάστρο στην Τρίπολη ο Γιανν-11η σελ : Τες , στις 16 Μαρrioυ η κλήρω - -11η σελ
. Χρόνια τρα μιλούμε για αναδιάρθρωση του
πρωτογενούς τομέα και θυμάμαι τη μόνιμη απορία
Των ανθρπων της υπαίθρου , που έκρυβε αγανάκτηση γιατί τα προϊόνταα τους δεν είχαν τιμή : "Τ να
βάλουμε λαμπόγυαλα ". Ποιος θα το φαντάζονπαν
ότι θα φτάναμε στο σημείο σε γη υψηλής παραγω γικότητας να φυτεύουμε φωτοβολταϊκά και μάλιστα σε μια χρο
ελλειμματική σε πολλά αγροτικά προϊόντα!
Η πανδημία του κορωνοϊού , εκτός όλων των υπολοίπων συνεπειν , κτύπησε ανελέητα τον πιο δυναμικό κλάδο της ελληνικής ο κονομίας , Τον τουρισμό . Η δεκαετής οικονομική κρίση θα είε
οσφαλς ακόμη δυσμενέστερες συνέπειες αν ο τουρ- -η σελ
ΠA, ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Των ΕΛΤΑ όπου παρατηρούνται
πλέον μεγάλες καθυ-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα