Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τρίτη
Οικονομική
Μαρτίου
(Κδιμερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Δακηρύξευν- Δημοηραστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7310
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.006
Αναδρομικά
3Οόμν Εξοικονομ-Αυτονομ:
80.000 κτίρια θα ενταχθούν
στο πρόγραμμα μέσα στο 2021
Στιs 10 Μαρτίου
οι πληρωμές
Στο 1 δισ. ευρ ανέρχεται ο προϋπολογι σμός
Με προϋπολογισμό 1 εντός του 2021 θα
δισ. ευρ και στόχο
την ενεργειακή ανα.
βάθμιση 80.000 κτιρίων θα προκηρυχθεί
στο τρίτο τρίμηνο του
2021 το νέο πρό μογής του προγράμμα.
τος "Εξοικονομ-Αυ τονομ" το 2020,
Ξεκίνησε η πληρωμή
για τα αναδρομικά
κληρονόμων . Αναλυτικά τα χρήματα που
θα πάρουν οι δικαιούχοι Στις 10 Μαρτίου η
καταβολή τους - Ανα
λυτικά τι καταβάλλε - γραμμα "Εξοικονομται από
ΟΑΕΔ και υπουργείο
Εργασίας, έως τις 12
Μαρτίου.
Η πληρωμή για τα
αναδρομικά κληρονό
ουνέχεια στην 11
υλοποιηθεί το νέο αν τίστοιχο πρόγραμμα ,
συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρ , το
οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του
ΕΣΠΑ της νέας προΑυτονομ , εν θα γραμματικής περιόδου
ακολουθήσει στο τέ .
ταρτο τρίμηνο του
έτους η εφαρμογή του
προγράμματος Ηλέ .
κτραν για την ενεργει.
κτιρίων του Δημοσίου.
Αυτό προκύπτει από
τον ετήσιο προγραμματισμό του υπουρe- ΕΦΚΑ,
( 2021-2027 ) και από
Ταμείο Ανάκαμαναφέρεται
στον προγραμματισμό
του ΥΠEN . "Στόχος
προγράμματος
είναι να υποστηρίξει
εργασίες και παρεμβά
σεις ενεργειακής αναβάθμισης σε 80.000
Ποια ζευγάρια Υείου Περιβάλλοντος κτίρια και κτιριακές
ψης .
βάλλει στην επίτευξη
του στόχου του ΕΣΕΚ
για βελτίωση το έτος
2030 ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 38% , δού των κτιρίων της
στε η τελική κατανάλωση ενέργειας να
είναι μικρότερη από
αυτήν του 2007.
Ο αντίστοιχος ΕυρωΓια τα κτίρια του Δημοσίου προβλέπεται η
αναβάθμιση του 3%
του συνολικού εμβααναβάθμιση
κεντρικής δημόσιας δι.
οίκησης (περίπου 5.400
τ.μ.) στην οποία θα
υπάρχει δυνατότητα
συμμετοχής και των
εταιρειν ενεργειακν
( ESCOS).
Μιλντας πρόσφατα
Εφορία :
μονάδες εντός του
και Ενέργειας για το
2021 που τεριλαμβάνει 2021. Η πραγματοποί.
πρέπει
να κάνουν
σχεδιαζόμενες ηση
υπουρ παρεμβάσεων παϊκός Στόχος για ο
δράσεις
γείου για την τρέ .
χουσα χρονιά.
Σε συνέχεια εφαρενεργειακής αναβάθμισης στο κτιριακό
απόθεμα της χρας σε
ετήσια βάση θα συμ
2030 αφορά βελτίωση
της ενεργειακής απoδοτικότητας κατά του λάχιστον 32,5%.
υπηρεσιν
υποχρεωτικά
ξεχωριστή
δήλωση
συνέχεια στην 10
Ποιοι
απαλλάσσονται
Υποχρεωτικό είναι
για κάποια ζευγάρια
να υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση στην εφορία.
Φέτος αφού μόλις
35.500 φορολογούμε.
νοι σε σύνολο 9 εκατομμυρίων επέλεξαν
συνέχεια στην 2
από την εισφορά
αλληλεγγύns
και το 2022
Σελίδα 9