Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρτής -Νικάλ αος Καραθάνις 1951-1974*Ιδωκτήτρια -Εκόότ ρια Σταυμίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Περίοδος Β ' (1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12.308
0,50 ε
κ. Καραμανλής:
Εντός του 2021
οι εργασίες
στον κάθετο άξονα
Δράμα-Αμφίπολη
Διαδικτυακή
συνάντηση για
την πρόοδο
του έργου ΒAA επί
της 19ης Μαΐου
8 ΜαρτίουΔόξα Δράμας
Παγκόσμια Ημέρα
-Συγγνμη
στον κόσμο μας.
της Γυναίκας
Γράφει η κα. Αλίη Τοιαμούρα
Διευρύνονται οι παρεμβάσεις πρόληψης στα Κέντρα του ΟΚΑΝΑ στην ΑΜΘ
1 Μιλάνε στον n.Τ.v ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επισιτιστν Δράμας
Ενισχύεται με επιστημονικό
προσωπικό το Κέντρο
Πρόληψης Δράσην στη Δράμα
Η θα κρατηθούμε υπερχρεωμένοι
με μαγαζιά ή θα κλείσουμε και
θα είμαστε πάλι χρεωμένοι .>
Επί ξύλου κρεμάμενοι οι επισιτιστές περιμένουν τις κυβερνητικές αποφά σεις
Προετοιμάζεται για μηνύσεις αποζημίωσης η Ομοσπονδία (ΠΟΕΣΕ)
ΚΕΝΤΡΑ Πρόληψης με τα
ατοία συνεργάζετα , ενισχύει
ετην πρόσληψη ου προσυ πικού , ο ΟΚΑΝΑ, στην περιοχή της
Αν. Μακεδοίας και Θράκης .
Πρόκεπαι γα ένα πρόγραμμα υπηρεσιν πρόληψης , στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020, και αφορά τα Κέν.
τρα Πρόληψης Δράμας, Έβρου , Κα
βάλας, Ξάνθης και Ροδόπης , το
οπαίο έχει ήδη ξεκνήσει από 3 Μαρ
ίου 2021.
Στόχος του έργου είναι να ενοχύσει , αφενός τη δράση των Κέντρων
Πρόληψης της Περιφέρειας Ανατολ κής Μακεδονίας και Θράκης με την δια τη χρήση και στους κνδύνους από
πρόσληψη νέου προσωπικού , προκεμέ
νου να δευρυνθούν οι υπάρχουσες δρά - του προβλήματος , επδκοντας την προ σεις σε οολοένα και περισσότερους αγωγή της γενικότερης ψυχοκονωικής
ωφελούμενους , αφετέρου να συμβάλλε υγείας των νέων μέσω μας αμγούς ε
στην καλύτερη αντμετπιση του εξυπη - παιδευτικής διαδικασίας βασισμένης σε
ρετούμενου πληθυσμού και των αναγκν σύγχρονες μεθόδους ενεργητικής μάθητου στο εύρος της Περιφέρειας
Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Κατά Στο πλαίσιο αυτό , τα κέντρα Πρόλητων Ναρκωτικν (ΟΚΑΝΑ) , ενδυναμνε ψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
τα Κέντρα Πρόληψης Δράμας , Έβρου , ης Ψυχοκονωνικής Υγείας, εφαρμόζουν
Καβάλας , Ξάνθης και Ροδότης, εντάσ αυτά τα προγράμματα , εν ταυτόχρονα
σοντας στο δυναμικό τους εππρόσθετο επιδικουν την ευαισθητοποηση φο
επιστημονκό προσωπικό . Με την πρόσ - ρέων και πολπν της τοπικής κονωνίας .
ληψη εξειδικευμένου ετιστημονικού προ - με σκοπό την ενεργοποίησή τους και τη
σωπικού ,
ανθρωπιστικν και κονωνικν επιστημν ψης των εξαρτήσεων .
(Κανωνολόγων , Ψυχολόγου, Κονωνικν
Λειτουργν ) , εππυγχάνεται η αύξηση με τη δράση και τις υτηρεσίες που παρe
και δεύρυση των παρεμβάσεων πρόλη- χονται στα Κέντρα Πρόληψης, μπορεί να
ψης στην κονωνία των εν λόγω περιο - λάβει κάποιος κάνοντας χρήση των ακόχων.
Για τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτ κν , τα προγράμματα πρόληψης διαπνέ - Δεύθυνση: Θεμιστοκλέους 2, 66100,
οντα από μια φλοσοφία ευρύτερης Δράμα. Τηλ.: 25210 30053,-Fax: 25210
προσέγγσης της πρόλημης της χρήσης 5354-Emait drasidramagmaicom ναρκωτικν . Αυτή δεν εσιάζεται στην
Η ΔΡΑΣΗ
αυτή . Επικεντρνεται κυρίως στις ατίες
Τ0 ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.
Τα κλειδιό της εστίασης
και μήνυση
Οκ. Χατζηπαντελής , επισημα
νει ακόμα ότι , τα κλειδιά της
εστίασης που είχαν συγκεντρω θεί από καταστήματα σε όλη την
Ελλάδα , θα παραδοθούν τελικά
στο Μέγαρο Μαξίμου
Μαρτίου .
Να θυίσουμε
βρουαρίου εε πραγματοποιηθεί
Του Θανάση Πολυμένη
Ε ΔΥΣΚΟΛΗ θάση συνε
Χίζουν να βρίσκονται οι
6επαγελματίες του κλάδου των επισιτστν και τίποτα
δεν φαίνεται να μετριάζει την
1 κατάσταση. Ακάμα και το υπo
τιθέμενο άνοιγμα στα μέσα
Απρλίου όπως ακούγεται , δεν
φαίνεται ότι θα μπορέσει να
αποκαταστήσει την μεγάλη
1 ζημά που έχουν υποστείταβέρνες, εστιατόρια και άλλοι εκδήλωση διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα , ότου επαγ χροι επισιτισμού και διασκέδασης .
Μιλντας στον -Πρωνό Τύπο , ο πρόεδρος του Σω - καταστημάτων τους στην κυβέρνηση, Όπως ανακοίνωσε
ματείου Ζυθεστιατόρων Ν. Δράμας κ . Γργος Χατζη - μάλιστα προχθές η ΠΟΕΣΕ , τα κλειδιά θα παραδοθούν
παντελής , επισημαίνει ότι προς το παρόν τίποτα δεν τελικά στο τέλος του μήνα στο Μέγαρο Μαξίμου.
φαίνεται να αλλάζει και ότι οι επιστιστές έχουν θέσει Οπως τέλος επισημανει ο κ . Χατζηαντελής , η
ορισμένα αιτήματα προς την κυβέρνηση , για τα οποία ΠΟΕΣΕ σκέφτεται και εξετάζει όλες τις παραμέτρους
δεν έχουν πάρει ακόμα απαντήσεις.
Όπως ο ίδιος μας λέει , η Πανελλήνια Ομοσπονδία βέρνηση. Στόχος είναι να καταφέρει να Πήρει αποημΕστιατορικν και Συναφν Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΒ , σες για τους μήνες που τα επισιτιστικά καταστήματα
έχει θέσει ορισμένα ατήματα για την επανεκκηση του παραμένουν κλειστά όλο αυτό το διάστημα . Όπως εξηκλάδου , τα οποία είναι: 1.Πρόγραμμα χρηματοδότησης γεί μάλιστα , παρόμοιες κνήσες έχουν γίνει από Ομο1 γα την επανεκίνηση ( κεφάλαο κίνησης ) . 2Επιδότηση σπονδίες και σε άλλες ευρωπαϊκές χρες όπως στην
εργασίας και όχι ανεργίας με την επιδότηση του 100% Ολλανδία.
από το χρο
των συμμετοχή τους στον αγνα της πρόλη
Περισσότερες πληροφορίες , σχετικά
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
Ατό σριστερό α κκ. Βoγενός και Χστζηταντελής
στις 10 Φελουθων στοgείων επικονωνας :
Κέντρο Πρόληψης Ν . Δράμας -Δράση
γελματίες επισιτιστές είχαν παραδσει τα κλειδιά των
Web sihe: wwwdrasidramas.blogspot.gr
Στις 16 Μαρτίου ξεκινά τη λειτουργία του
το εμβολιαστικό κέντρο στο Κ. Νευροκοπίου
να προσφύγει στη Δικαιοσύνη με μηνύσεις προς την κυΝΑ ακόμα , το πέμπτο εμβολιαστικό Υγείας Παρανεστίου .
κέντρο θα αποκτήσει ο Νομός
-Δράμας από την επόμενη Τρίτη 16 ριοχή του Δήμου κ . Νευροκοπίου , θα
Μαρτίου 2021. Το νέο εμβολιαστικό κέν - εξυπηρετήσει σημαντικά τους κατοίκους των ασφαλστικν εισφορν για eμηνο μετά την επανεκ - Βαγενός: Πολύ μεγάλο το πλήγμα
τρο θα αρχίσει να λεπουργεί εκελνη την της περιοχής του λεκανοπεδίου , καθς
ημέρα στο Κέντρο Υείας Κ . Νευροκο - μέχρι σήμερα αναγκάζονται να κατεβαίπίου .
Αυτή την ρα στη Δράμα , τα εμβολια - νης , είτε στο Νοσοκομείο Δράμας Και αν
στικά κέντρα moυ λειτουργούν στο Νομό , μάλιστα σκεφτούμε ότι πρόκειται κυρίως νηση . 5.Επιδότηση ενοικίων , παράταση εμπορικν πολλές οι δεσμεύσες γ' αυτά που μας δνουν . Είναι
είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας , για ηλικιωμένους ανθρπους, αυτό σηστο Κέντρο Υγείας Προσοτοάνης , στο μαίνει ότι αρκετοί θα αποφύγουν τη με Κέντρο Υγείας Δράμας και στο Κέντρο γάλη ταλαπτωρία.
Το νέο εμβολιαστικό κέντρο στην πεκίνηση . 3.Κούρεμα των οφελν που γεννήθηκαν μέσα
1 στην κρίση και ρύθμση 120 δόσεων . 4 Απαλλαγή από τπρόεδρος του Σωματείου Ζυθεστιατόρων Ν. Δράμας
Δημοτικά Τέλη και φόρους κατά τη διάρκεια των iock
. down και μείωση αυτν για 6μηνο μετά την επανεκκ υπάρχει πολύ μεγάλο πλήγμα στον κλάδο μας και είναι
Δηλσες στον-Πρωινό Τύπο. έκανε επίσης και ο αν νουν είτε στο Κέντρο Υγείας Προσοτσά. Σωτήρης Βαγενάς , ο οπαίος σημενει αρχικά ότι
| μισθσεων και απαγόρευση εξσεων . 6.Εταξη του αβέβαιο αν και πως θα παραμείνουμε όλες οι επιχειρή Κλάδου σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ 7 Μείωση του συντελεστή σεις αναικτές .
ΦΠΑ στο 6%.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ .
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕΝN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/Μίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα