Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
9 Μαρτίου 2021
Τν άγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων έν τη λίμνη της Σεβαστείας
Σελήνη 26 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 6.45-Δύσις 6.27.
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί άνατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 17β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και νοτιοανατολικοίάνεμοι Θερμοκρασία έως 13β,
Αριθμ. φύλ 41903
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΟΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΑΡΕΙ ΦΡΑΓΕΛΙΟ ΠΑΤΙΣΕΠΙΘΕΣΕΙΣΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Η Νέα Δημοκρατία δέν
καί δέν θά γίνει έχσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ
είναι καθεστως
Σοσιαλιστικές μέθοδοι έπιβολής τής δημοσίας τάξεως
ΉΕΛ.ΑΣ viοθετείμοντέλα έπιθέσεων κατά πολιτν όμοια μέ τό 1997
νειαρχν τολιτν πού φορούν μασκες και έχουν άποστείλει sms γιά
την έξοδο μέ τά παιδιά τους, όταν
γίνεται έπίκλησις πολιτικν φροΗ ΟΚΤΑΕΤΗΣ περίοδος του
έκσυγχρονισμού στήν χρα μας
είχε μεταξύ άλλων και τά έξής χαρακτηριστικά : Μονοπλιο στήν άνεξίτηλα χαραγμένη στήν μνήμη
ένημέρωση μέ στόχο την συσκότιση τής άληθείας . Μαύρες λίστες
δημοσιογράφων. Συστηματική άξι- π μα τν λάστιχων τν τρακτέρ, έπίοποίηση τν έλεγκτικν μηχανισμν του φορολογικού συστήμα - τικς έκλεγμένη κυβέρνησις τς
τός μας για την λείανση τής σάτι- χωρας συμπεριεφέρετο ένίοτε και
ρας . Και βεβαίως άλόγιστη χρήση
βίας κατά πολιτν άπό άστυνομικά
όργανα . Η δριμύτης μέ την όποία
έπετέθησαν τά ΜΑΤ μέ γκλόμπ λευταίες ήμέρες πς τμήμα τής
Έλληνικής Άστυνομίας συμπερι φέρεται στούς δρόμους μέ τό αυτό
έκσυγχρονιστικό μένος κατά πολιτν, έκθέτοντας πρτον τήν συντριπτική πλειονότητα τν άνδρν νημάτων πολιτν και όταν υiοθεκαι τν γυναικν τής ΕΛ.ΑΣ . καί
δεύτερον τήν προϊσταμένη πολι- χές για νά άποκρυφθεϊ ή άλήθεια,
τική άρχή τους . Τήν κυβέρνηση κάτι είναι πολύ λάθος. Ό έκσυγχροτής ΝΔ. Οπροπηλακισμός οίκογε - νισμός είναι έδ .
νειν και τά πρόστιμα καθς και ό
ξυλοδαρμός τής Νέας Σμύρνης δέν
είναι παρά ή κορυφή του παγόβου- ή ΚΕστίαν χαιρέτισε άπό την πρνου.Ότανή ΕΛ.ΑΣ στρέφεται κατά φιλήσυχων νομοταγν οίκογε
και δακρυγόνα σέ συνταξιούχους
τής τρίτης ήλικίας έξω άπό τό Με γαρο Μαξίμου τό 1997 , έχει μείνει
δλων. Οί έπιθέσεις στούς άγρότες
sC του κάμπου και τό έπικό ξεφούσκωτούνται τρείς διαφορετικές έκδοσης, Ήταν ή έποχή πού ή δημοκραΠρός άποφυγήν παρεξηγήσεων
ς καθεστς, όπως κατηγγέλλετο
άπό την φιλελεύθερη παράταξη.
τη στιγμή τήν άποφασιστικότητα
Μέλύπη διαπιστνουμε τις τεΣυνέχεια στήν σελ. 4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Άνοιγμα Τουρκίας
σέ HΠΑ-Αίγυπτο
Από την έπαση στήν μεταβολή!
Επιστολή του Κστα.
|Ζουράρι στήν Εστίω
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ μέ Αίγυπτο και ΗΠΑ
έπιχειρεί ή Τουρκία, ή όποία στήν προσπάθειά της αυτή ύποβαθμίζει τά άνοικτάζητήματα μέ την Ελλάδα . Στό πνευμα
αυτό έκινήθη δ έκπρόσωπος του Ταγίπ
Έρντογάν 'Ίσμαήλ Καλίν κατά την συνέντευξη πού έδωσε πρός τό πρακτορείο
Bloomberg. Αντιπαρήλθε τά έλληνοτουρκικά , ύποστηρίζοντας ότι στήν άτζέ
ντα τής Τουρκίας πέρα άπό τις συνομιλίες
μέτην Ελλάδα ύπάρχουν μείζονα θέματα .
Κατά βάση συμφων και μέ τίς δύο άναλύσεις .
φέρουσες άναλύσεις συναδέλφων τούς όποίους Πράγματι , όταν ό κόσμος καίγεται, φαινομενικς
έκτιμω βαθύτατα . Συμπτωματικως γράφουν στήν δέν μπορει νά είναι κυρίαρχο θέμα στίς ζωές μας ή
ίδια έφημερίδα, άλλά άνήκουν σέ διαφορετική γε - ένδεχόμενη παραβατική συμπεριφορά ένός σκηνονια. Ο πρτος, φίλος καλός, ύποστήριξε ότι τά θέ-θέτη ή τό αίτημα ένός κατάδικου γιά τό κελίτης έπιματα της έσωτερικής άτζέντας (Κουφοντίνας , Λι - λογής του . Ανχάσουμε κυριαρχία στό Αίγαlο και τήν
γνάδης) παράγουν στήν ούσία άχρείαστο ήλεκτρι - Μεσόγειο-καί έδω οι άλλαγές γίνονται μέ έξαιρεσμό, ένο τά άληθινς μείζονα είναι μπροστά μας: τικως βραδείς ρυθμούς-ή έθνική ζημιά θά είναι μόή Ελλάς κινδυνεύει νά χάσει τήν έπιρροή της στό νμη . Και κάποια στιγμή στό μέλλον τό πρόβλημα θά
Αίγαΐο και την Μεσόγειο-έως καί όνομα στό Αρχι- Φθάσει έξω άπό τήν πόρτα μας . Επειδή συνηθίσαπέλαγος θέλει να άλλάξει ο Έρντογάν για νά μήν με στούς λεονταρισμούς τν άπέναντι σέ σημείο μι του θυμίζει τόν Αίγέα- και βεβαίως ή Ελλάς βρίσκε -θριδατισμού, δέν σημαίνει πς οι φωτοβολίδες του
ται καί πάλι μπροστά σέ τεράστιες οίκονομικές προ- τουρκικού CNΝ, ότι άν θέλουμε φθάνουμε σέ 12μέκλήσεις . Έχουμε τήν τρίτη χειρότερη ύφεση στήν ρες στήν Αθήνα, λέγονται χάριν άστείσμού. Δέ λέ ΔΙΑΒΑΣΑ αύτές τίς μέρες δύο έξαιρετικά ένδια(σελ. 8)
Άνεφέρθη ούσιαστικς στίς σχέσεις
μέ την ΕΕ και την Αίγυπτο στίς όποίες
ήθέλησε νά έπικεντρσει τήν συνέντευξη , λέγοντας: Καταφέραμε νά δημιουργήσουμε ένα έποικοδομητικό μομέντουμ μέ τήν ΕΕ και θέλουμε οί σχέσεις
μας να προχωρήσουν περαιτέρω . Στήν
άτζέντα μας, πέρα άπό τίς διερευνητικές
γονται. Κάποιοι τίς πιστεύουν. Συμφωνω λοιπόν . Το
αυτό ίσχύει και μέ τά μέσα κοινωνικής δικτύωσης τά
Ό δεύτερος, γνωστός άπό τά παλιά, έκανε κά- όποτα συνηθίζω νά παρομοιάζω όμως σάν μιά. κατι έξυπνο: συνέκρινε τήν βοή των μέσων κοινω - τσαρόλα . Βλέπεις τόν άφρό που κοχλάζει στήν έπινικής δικτύωσης (στά όποια είχε ύπερεπενδύσει φάνειά της όταν το νερό βράζει , άλλά δέν ξέρεις
προεκλογικς ή ΝΔ)μέ τά άποτελέσματα τν δη- τί ύπάρχει άπό κάτω. Έν προκειμένφ, νοιθω λοιμοσκοπήσεων και του προέκυψε ή ραιοτάτη λέξη πόν τήν άνάγκη νά προσθέσω στίς ένδιαφέρουσες
αάσυγχρονίαν.Ήτοι ναί μέν διατυπνεται περιστα - άναλύσεις των διακεκριμένων συναδέλφων μου μία
σιακή όργή για κυβερνητικούς χειρισμούς διαφό - ψηφίδα. Είς ό,τι άφορά τίς δημοσκοπήσεις, πράγματι
ρων θεμάτων , άλλά μέχρι ρας αύτό δέν έπηρεά - παφλασμός τής κοινωνίας δέν περνα ποτέ άμέσως
ζει τό έκλογικό σμα οι άλλαγές είναι έξαιρετικς στήν πρόθεση ψήφου. Στούς συσχετισμούς. Περνα
άργές, ή κυριαρχία τής ΝΔ δέν δείχνει νά άπειλείται. όμως σέ δευτερεύοντες δεϊκτες. Στούς άναποφάΗ κόχλοκρατία- τν μέσων κοινωνικής δικτύωσης σιστους στίς τάξεις τν όποίων-βλέπω έσχάτωςΣυνέχεια στήν σελ. 3
Καμμία δέσμευση
για τόν άπεχθή
ό0ο τν Πρεσπν
Εύρπη.
Ποεσπν
Συνέχεια στήν σελ. 5
του Ανδρέα Σταλίδη*
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ τν Σκοπίων άπ συρε νομοσχέδιο, σύμφωνα μέ τό
όποτο ή ψευδς λεγόμενη .Μακεδονική Άκαδημία Έπιστημν καί
Τεχνν θά άλλαζε το όνομά της.
Παραμένει λοιπόν μέ τό ψευδές όνομα. Κατά δήλωσή του, μόνο έκείνοι οί
δημόσιοι όργανισμοί άμεσα σχετιζόμενοι μέ τό κράτος όφείλουν νά φέρουν το όνομα τής Βόρειας Μακεδονίας.Όλοι οί άλλοι, πρόσωπα, σύλ
λογοι, όργανισμοί, μπορούν έλεύθε λέει ό Ζάεφ, νά χρησιμοποιούν τό
οί γειτονιές
άποκτούν νταντάδες
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
δέν παράγει πολιτικές άνατροπές.
ΠΕΝΝΙΕΣ
Στά μέσα Άπριλίου
τό άνοιγμα της έστιάσεως
Ή ΠτΔ άνεκάλυψε
βασιλικά κειμήλια.
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
έπίθετο "μακεδονικός/ή/ό , άλλά και
τό σκέτο<Μακεδονία.
. λύτωσαν άπό βομβαρδισμούς. Γλύτωσαν άπό
άνταρσίς. nύτωσαν άπό άπόπειρες δολοφονίας.
Άκόμη καί άπό ένδο-οικογενειακές δολοπλοκίς, Δέν
γλύτωσαν άπό τόν κορωνοιό. Ο δικτάτωρ Τής Συ
ρίας Μπασσάρ άλ Ασσαντ καί ή σύζιγς του Άσμα
διεγνσθησαν θετικοί Όπως άναφέρει άνακοίνωσι, ό Άσσαντ και ή Πρτη Κυρία Τής χρας κείναι
σέ σταθερή , καλή κατάσταση καί θά συνεχίσουν νά
έργάζονται στή διάρκεια τν δύο- τριν έβδομάδων που θά παραμείνουν σέ καραντίνα στήν κα
τοικία τυς
ΣΕΤΡΙΑ στάδια σχεδιάζει ή Κυβέρνησις τό άνοιγμα
της οίκονομίας μέτην σταδιακή άρση δλων τν περιοριστικν μέτρων και την έπιστροφή στήν κανονικότητα . Τό πρτο βήμα θά πραγματοποιηθεί στίς 22 Μαρτίου μέ την έπανεκκίνηση του λιανεμπορίου , ένφ μία
έβδομάδα άργότερα σχεδιάζεται να άνοίξουν τά σχολεία. Σέ δηλσεις του ό ύπουργός ΑναπτύξεωςΑδωνις
Γεωργιάδης ύπεστήριξε δτι οί πολίτες θά μπορούν νά
Συνέχεια στήν σελ.2
ΤΟ ΧΑΕΝΟ άπό τά τέσσερα ίστορικά κασπ ,
τά όποία κοσμούσαν τούς κήπους τού Άνακτόρου , στό
Τατόι, έντοπίσθηκε στό Προεδρικό Μέγαρο, όπως
ένημέρωσε ή Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου , τήν Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμου Λίνα Μενδνη. Το κασπ θά μεταφερθεί στά έργαστήρια της Διευθύνσεως Συντηρήσεως
Αρχαίων καί Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου
Συνέχεια στήν σελ. 7
Άσφαλς δέν έχει δίκιο, διότι τό
σκέτο Μακεδονίαν και .Μακεδονικός, είναι προφανς παραπλανητικά. Έχει όμως ένα δίκιο, ς πρός τό
ότι ή δέσμευση άπό τή Συμφωνία των
Πρεσπν άφορά στούς έπίσημους φορείς και μόνο. Από αυτό, θά έπρεπε νά
πάρουμε ένα μάθημα στήν Ελλάδα,
που ή πλειονότητα των ΜΜΕ υiοθέτησε άκριτα τόν άπεχθή όρο . Είναι τραγικό νά διαβάζει κανείς άρθρα σέ έφημερίδες καί ήλεκτρονικές σελίδες νά
περιγράφουν ότι "στή Βόρεια Μακεδονία- ό πρωθυπουργός προκαλεί
λέγοντας ότι δέν δεσμεύεται κανένας
πολίτης άπό τή Συμφωνία, Μά ουτε κι
έμείς δεσμευόμαστε . Γ' αυτό καί έπιμένουμε καί θά έπιμένουμε για πάντα,
νά χρησιμοποιουμε αυτό πού χρησιμοποιούσαμε έπί 27 χρόνια, δηλαδή τούς όρους "Σκόπιαν και <Σκοπιανοί . Καμμία δέσμευση ή υποχρέωση,
ούτε νομική, ούτε πολιτική , δέν ύφίσταταιγια τή χρήση του προσβλητικού
Συνέχεια στήν σελ 8
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
.Ο άντίκτυπος τής πανδημίας ένδέχεται νά όδηγήσει στούς Υάμους 10 έκατομμυρίων παιδιν μέ
χρι τό 2030, προειδοποιεί τό Ταμείο τν Ήνωμέ
νων Παιδιν γιά Τήν Παιδική Ήλικία (UNICEF).
Σύμφωνα μέ τόν όργανισμό , άλλα 100 έκατομμύρια κορίτσια θεωρείται πς διατρέχουν ήδη κίν δυνο νά τά παντρέψουν πρίν άπό τό τέλος τής δε
καετίας. Οί γάμοι κοριτσιν κάτω τον 18 έτν θά
είναι συνέπεια πολλν παραγόντων που συνδέονται μέ Τήν κρίση πού προκαλεί ή πανδημία: κυρίως του κλεισίματος σχολείων, Της ραγδαίας έπιδεινσεως τής οίκονομικής συγκυρίας καί τν θανάτων γονιν. Σύμφωνα μέ τήν UNICEF οί μισοί άπό τούς γάμους άνηλίκων έχουν γίνει σέ πέντε
χρες: Τό Μπανγκλαντέ, Τήν Βραζίλία, τήν Αίθιο
πία , Τήν Ίνδία καί Τήν Νιγηρία.
Ή Μέγκαν , ή Όπρα, όχιονάνθρωπος καί τό καρότο
δμως , που ή έν λόγφ φράση σελίδες του παλαιού ήμερολοέχει γίνει τεράστιο θέμα στήν γίου τής μητέρας σου έχουν άνακουφισμένη άπό τήν κδι έποχή τής πολιτικής όρθό - κολλήσειν, μπορείς και νά
τηταφ και ή διαφήμιση στήν φά μερικές ήμέρε . Ζητούμε ή Μέγκαν! Κι έγ τής διάβα
έν λόγφ έκπομπή έχει φθάσει
σέ τεράστια ποσά άνά δευτε
έναν σκουρόχρωμο!, άνέχφαξε,
Έχει φρίξει ή διεθνής κοινό
της άπό τήν φοβερή άποκάλυΨη τής μαντάμ Μέγκαν. Μέ
ρωτούσαν κάποιοι στό παλάι άν τόπαιδί που θά έφερνα
στόν κόσμο θά είχε σκούρο δέρ
μαν είπε ή Μέγκαν στήν έξαιρε- ρόλεπτο!
Τική Όπρα .
Βεβαίως , δέν κατονομάζει
τό πρόσωπο που τής ύπέβαλε τό φοβερό έρτημα . Έλα,
καίωση πού τής προσέφερε
συγγνμη .
σα ένα ραiο, πού είχα τιχαία
μπροστά μου, στήν δθόνη του
Λοιπόν, ή φίλη μου ή θe νη μού τηλεφνησε χαράμα- ύπολογιστή! Δστε βάση .
τα. Τά είδες ; Γι' αύτό "φάγανε" καί Τήν Νταϊάνα ! Δέν άνεΜία παρένθεση, γιά χθές .
Η κηδεία του Βασιλέως Παύλου έγινε στίς 12 Φεβρουαρίου χόταν τό παλάτι νά έχει σχέ
του 1964.Όταν , δμως , οί δύο
ζΟρα 8:00Εφτιοξα χιονάνθρωπο. 8:10Ήρθε ή γετόνισσα
ση ή γυναίκα του Καρόλου μέ
Συνέχεια στήν σελ.4
09-03-2021