Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

9oC, 14:00

17oC, 20:00

11oC - Υγρασία 58%-100% - Άνεμοι: ΒΑ-ΒΔ 0-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:062 - Δύση ηλίου: 18:40

€0.80

Ç (ÍÝá) Óìýñíç, ìÜíá, êáßãåôáé

Τα συστήματα εξουσίας δεν φαντάζονται πόσο η ανελαστικότητά τους
τροφοδοτεί το αντίθετο, υπονομεύοντας την υπόστασή τους. Γι’ αυτό άλλωστε τότε στα νιάτα μας, ήταν αδύνατον να εξηγήσουν και να προβάλλουν στο μέλλον, πως οι νέοι που έπεσαν στο συντριβάνι
της Ομόνοιας πανηγυρίζοντας την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Ουέμπλεϊ, δυο χρόνια μετά εξακοντίστηκαν στα ύψη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο κυματισμός της ζωής είναι βαριά μαθηματικά για τους τεχνικούς της λοβοτομημένης καθημερινότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ιστορικά γεγονότα μπορεί να επαναλαμβάνονται με κάποιες διορθώσεις ίσως, ώστε να μεταβάλουν έτσι και δια της συνετής πλέον επαναλήψεως, το τελικό αποτέλεσμα. 3»

Τρίτη 9 Μαρτίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5312

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ÁíôéäñÜóåéò óôçí áóôõíïìéêÞ âßá
«¸÷ù ùò ðïëßôçò
ôï äéêáßùìá íá
îÝñù ôé ãßíåôáé»

Ç ÊÝñêõñá åßíáé ãÝíïõò èçëõêïý

ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΤΟΥΣΙΚΟΣ

Ù

ς κάτοικος του νησιού
ζητώ από τον Αστυνομικό Διευθυντή της
Κέρκυρας να απαντήσει δημόσια στα παρακάτω ερωτήματα, θεωρώντας
δικαίωμά μου να γνωρίζω το ιδεολογικό πλαίσιο και το πολιτικό
σκεπτικό με το οποίο ασκεί κάποια από τα καθήκοντά του.
ΣΕΛΙΔΑ

Ôñßá íÝá êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá, 21
óôá ÃéÜííåíá 6»

8»

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, η Δήμαρχος τίμησε χθες τις πνευμονολόγους Αγγελική Πανδή και Ελευθερία Χαίνη του Τμήματος Λοιμωδών Covid-19 του Νοσοκομείου καθώς και την Σοφία Νικολούζου νοσηλεύτρια
στο τμήμα Covid -19 του ιδρύματος. Επίσης, βραβείο απένειμε στην πρόεδρο του Τμήματος Κέρκυρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Μαρία Δημουλάπου το παρέλαβε για λογαριασμό όλων των γυναικών εθελοντριών.

Ðåëþíç: Áðü Áðñßëéï
ôï óôáäéáêü Üíïéãìá
ôçò åóôßáóçò 4»

Äéáìáñôõñßá ïäçãþí
ôïõñéóôéêþí ëåùöïñåßùí
& äéáäÞëùóç åñãáæïìÝíùí 5»

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ

Το μεσιτικό γραφείο
"ΠΡΟΤΑΣΗ"
Λόγω της ξαφνικής απώλειας της Δήμητρας Αργιανά, θα μείνει κλειστό για
λίγες μέρες και θα επαναλειτουργήσει σύντομα στον
ίδιο χώρο.
6949271495-6942797163
Σπ. Κοντομάρη 12

ÍÝï óýóôçìá ÌáãíçôéêÞò
Ôïìïãñáößáò óôçí ÃåíéêÞ ÊëéíéêÞ
ÊÝñêõñáò 5»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα