Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ s ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
8 Μαρτίου 2021
Θεοφυλάκτου έπισκ. Νικομηδείας. Ερμου άποστόλου
Σελήνη 25 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.47-Δύσις 6.2
ΑΤΚΗ Λίγες νεφσεις με μετρίους άνέμους Θερμοκρασία έως 16β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μέτριοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 14β.
Αριθμ. φύλ. 41902
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΣΤΑΘΜΟΣΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΝΙΚΟΥΔΕΝΔΙΑ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ
Σβήνουν τό Καστελλόριζο
και την Κύπρο
τόν νέο ΕastMed
χστελλ
άπό τον χάρτη μέ
γιά κουνή ΑΟΖ Έλλάδος Κύπρου
του άγωγου! -Έλαχίστηή έτήρεια τοϋ Καστελλορίζου!
ΣΕταφόπλακα στά σχέδια
δδηγετή νέα χάραξις
ΜΕ τήν πλάτη στόν τοίχο εύρίσκε - παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.
ται ή Ελλάς μετά τήν στροφή της Πρόκειται σαφς γιά νέα στρατηέξωτερικής πολιτικής του Καίρου γική του Καΐρου ή όποία ύπαγορεύπού άπεφάσισε αίφνιδίως νά προσεγγίσει τήν Άγκυρα καί να ίκανο ποιήσει πλήρως τίς άπαιτήσεις της.
"Ήτοινά παρακάμψει τήν Κύπρο κατά τήν χάραξη του άγωγού EastMed
στε να άκυρωθεί ή γεωπολιτική τερσει τούς φιλοδόξους άνατροσημασία τής Μεγαλονήσου στήν
άγορά ένέργειας και να προκηρύξει
οίκόπεδα έρευνν νοτίως της Κρήτης πού τέμνουν τά έξωτερικά δρια
της τουρκικής ύφαλοκρηπίδος όπως
αυτά έχουν προσδιορισθεί άπό τό
2. Αποδυνάμωση τής κυπριακής
πτου-Ισραήλ (μέσφ του περάσματος του άγωγού άπό τό έδαφος τής θέσεως στήν πενταμερή διάσκεψη
πρτης) δημιουργεί δυσμενή δεδο μένα για τήν έλληνική έξωτερική σιες ζνες .
πολιτική Ό συνδυασμός των δύο
γεγονότων , της χαράξεως του άγω - πτικής όριοθετήσεως ΑΟΖΕλλάγού άνευ Κύπρου και τής προκηρύ- δος-Κύπρου μέ σημείο συναντή-.
ξεως τν αίγυπτιακν οίκοπέδων ,
πρακτικς σημαίνει:
και στά δικαιματά της για θαλάσεται τόσο άπό τόν διεθνή παράγοντα πού προτρέπει σέ συνεννόηση
μέ την Αγκυρα-στε αυτή νά άπαγκιστρωθεί άπό τόν Πούτιν, όσο καί
άπό τό αίγυπτιακό άγχος νά έξουδε3. Ένταφιασμό τής τυχόν προοσεως τήν θαλασσία περιοχή νοτίως
του Καστελλορίζου , Κατ' ούσίαν τά
πείς του Προέδρου Σίσι, άδελφούς
μουσουλμάνους
1. Εμπρακτη άμφισβήτηση της αίγυπτιακά οίκόπεδα άκυρνουν de
facto τόν νόμο Μανιάτη γιά τά έξωέπηρείας τοϋ Καστελλορίζου τό
Η προοπτική άποκαταστάσεως
τν σχέσεων Αίγύπτου-Τουρκίας
και συσφίγξεως τν σχέσεων Αίγύόποίο είχε μείνει έκτός πεδίου στήν τερικά δρια της έλληνικής ύφαλοΟ Αίγύπτιος Πρόεδρος Άμπντέλ Φατάχ άλ Σίσι καί ό Τούρκος Ταγίπ συμφωνία όριοθετήσεως Έλλάδος κρη πίδος και δείχνουν τί είδους
Συνέχεια στήν σελ.3
- Ερντογάν
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ντροπή! Τά ΜΑΤ
κυνηγούν έλληνικές
οίκογένειες
Έκτός διεθνούς συστήματος ή Ελλάς
Γυναίκα γεννιέσαι
ΡΩΤΗΣΑ προσφάτως έναν κορυφαίο άναλυτή της ναβούς, είτε σέ"βηρες, είτε σέ άξιωματούχους τέχρας μας, πεπειραμένο, μέ άριστη γνση των δι
εθνν τεκταινομένων, που άποδίδει τήν κάποτυ-Πολωνούς , Λιθουανούς- γιατί είναι είτε συνεργάχίαν της Αννας Διαμαντοπούλου νά έκλεγει Γεν- σιμοι είτε εκβιάσιμοι! Δέν είχε και άδικο. Βουλγά
κή Γραμματέας του Ο.Ο.ΣΑ. Τυπικς είχε όλες τίς ρα ή νέα διευθύντρια του Δ.Ν.Τ. Ρουμάνα ή Βελπροϋποθέσεις: κυβερνητική έμπειρία, θητεία Επι - κουλέσκου τής τρόικα . Δάνός ό Τόμσεν. Νορβητρόπου, καλή μαρτυρία άπό τίς άγορές , ένφ είναι γός ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Πορτογάλος
και ή σειρά της Ευρπης να καταλάβει την θέση ό Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ . Ίσπανός και άριμετά άπό τήν μακρά θητεία του Μεξικανου Άνχελ στερός Γενικός
Γούρια. Η άπάντησή του ήταν τέτοια που όδήγη- στούς βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας . Βέλσε σέ εύρύτερα συμπεράσματα . Μήν τό ψάχνεις! γος ό Πρόεδρος του Εύρωπαϊκου Συμβουλίου. ΠοΚαλς έπραξε καί άπεσύρθη ή Άννα! Ή Έλλάς δέν λωνός ο προκάτοχός του. Όληξίαρχος έπανηλθε:
άνηκε ποτέ στόν σκληρό πυρήνα της Δύσης γι ' Γιά θυμήσου! Όποιος ήταν άπείθαρχος διεσύραύτό καί ποτέ δέν έμπιστεύτηκαν σέ "Ελλη να κο- θη μετά τήν άφυπηρέτησή του . Δέν άποκαλύφθηρυφαία θέση! Θυμάσαι τίς διαρροές πς θά γίνει κε ότι ήταν ναζί ό Αύστριακός γενικός γραμματέγενικός γραμματέας του ΟΗΕ ό Κωνσταντίνος Μη - ας του ΟΗΕ Βαλντχάιμ μόλις έληξε ή θητεία του;
τσοτάκης; Θυμάσαι τίς διαρροές πς άναλαμβάνει Νά δείς τί θά άποκαλυφθεϊ για τά παιδικά χρόνια
θέση ό Σημίτης στήν Εύρπη; Προσφάτως τό ίδιο της Μέρκελ άν οί Γερμανοί συνεχίσουν τό φλέρτ
δέσυνέβη μέ τόν Σαμαρα; Τόσα χρόνια παλαιά μέ - μέ τούς Ρσσους .".
λη της Ένωσης, πλήν του χαρτοφυλακίου της μετανάστευσης καί τού περιβάλλοντος, πήραν πο- άξιματα έπιλέγονται κατά βάση σοσιαλδημοκράτέ οί Επίτροποίμας κάτι σημαντικό; Τήν θάλασσα τες που άνήκουν στόν σκληρό πυρήνα του συστήκαι τά ψάρια μας άνέθεταν καί τρα τόν εύρω- ματος. Η Διαμαντοπούλου είχε το ένα , άλλά δέν
παϊκό τρόπο ζωής!.
τής Μαρίας Κορνάρου
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ του άνθρπου άπό
τά δεσμα τοϋ παρελθόντος έφερε στο προσκήνιο το ίδανικό του πλήρως αυτοκα
θοριζόμενου άτόμου. Σήμερα αυτός ό κόσμος που θεωρεί δικά του μόνο όσα διάλεξε
ρητς-δηλαδή τα ύλικά άποκτήματα , την
καριέρα, τά γούστα και τις άπόψεις . .- σύσ
σωμος έορτάζει ένα γεγονος που είναι τυχαίο . Εορτζει την ήμέρα της Γυναίκας.
Άναγνωρίζει έτσι ότι μπορεί απλά να γεννιέσαι γυναίκα, όμως αύτός είναι δ άγνας
σου, και αύτο άρκείγια νά έχει ήθικο βάρος.
ως άνατολικν χωρν -Βούλγαρους, Ρουμάνους,
ΤΑ ΠΡΩΤΑ σοβαρά έπεισόδια στήν
Αθήνα μέ άφορμή τά νέα αύστηρά μέτρα
κατά της πανδημίας έσημειθησαν χθές
στήν Νέα Σμύρνη. Ο έλεγχος άπό άστυνομικούς στό πάρκο της περιοχής , χθές
μετά τό μεσημέρι τήν ρα που δεκάδες
οίκογένειες έκαναν βόλτα, και δ ύπέρμετρος ζήλος πού έδειξαν , είχε ς άποτέ
λεσμα την έξέγερσην κατοίκων της περιοχής. Μετά τό πρτο μέρος των έπει
σοδίων, μέ νεαρούς νά δέχονται άρκετά
κτυπήματα άπό γκλόπ άστυνομικν έν
μέσω έπιπλήξεων και άντιδράσεων άπό
οίκογενειάρχες , ή συνέχεια έδόθη τό
Συνέχεια στήν σελ.4
Γραμματέας του ΝΑΤΟ Σολάνα
Σελ. 8
Η οίκονομία μετά
τόν κορωνοϊό
ΠΕΝΝΙΕΣ
Αυτοί είναι οι κανόνες λοιπόν. Γιά τά διεθνή
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
του Γιργου Κουρή
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
είχε τό άλλο. Ο ληξίαρχος είχε όμως κέφα . Κοίτα
ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ότι πρός τό τέλος
του χρόνου οι έμβολιασμοί θά έχουν
προχωρήσει σημαντικά και ή κοινωνία θα έχει έπαρκή άνοσία, έτοιμη νά
μπεί σέ στάδιο κανονικότητας. Ποιές
<πληγές, μας άφήνει ο Covid-19 καί
πόσος χρόνος και χρήμα άπαιτείται
για νά κλείσουν αυτές;
Ρτησα τόν ληξίαρχο της διπλωματίας τί φταί- πως έργάζεται τό διεθνές σύστημα στήν πατρίδα
ει! Μά είναι άπλό άπάντησε ς είσαγωγή καί μας μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έπειδή
άρχισε: <Τά άξιματα άνατίθενται είτε σέ Σκανδι. Εσείς γνωρίζατε ότι φθηνότερο ζευγάρι άθληΤικν παπουτσιν μάρκας Hogan τιμάται περί τά
250 εύρ ; Έμείς πάντως τό μάθαμε άπό τόν όρυμαγδό σχολίων στά κοινωνικά δίκτυα σχετικά μέ
τήν έμφάνιση Της Προέδρου τής Δημοκρατίας κατά τήν άφιξή της στήν Ρόδο. Όπου άπεβιβάσθη έν
πάση έτπισημότητι άλλά έν πάση άτημελησία γιά
νά βαδίσει στό κόκκινο χαλί, γενομένη δεκτή άπό
άξιωματούχους μέ κοστούμι και στρατιωτικούς μέ
έπίσημη στολή . Σέ αυτου του είδους Τις έμφανίσεις
μάς έχει συνηθίσει ή κ . Πρόεδρος Η νέα προσθήκη
είναι τά άθλητικά παπούτσια, τά όποία κατά τούς
είδήμονες του διαδικτύου είναι Της άνωτέρω μάρκας Μόνη σταθερά παραμένει ή άδιαφορία για τήν
έπισημότη τα τν καθηκόντων της . Ή όποία έχει
καταντήσει προκλητική Καί έξοργιστική.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Πρός νέες παρεμβάσεις
για τά χορωνοχρέην
Όμοιάζουν οί άμαξες
Πομπηίας καί Θράκης
Άν δέν ύπήρχε ή πανδημία του
κορωνοϊου, το ΑΕΠ τής Έλλάδας τό
2020 θά ήταν τούλάχιστον κατά 30 δισ.
εύρ μεγαλύτερο; ένω της Εύρωζνης κατά 1,1 τρισ. εύρ μεγαλύτερο.
Αύτά τά νούμερα έξάγονται άπό τήν
τάση του ΑΕΠ κατά τά τελευταία χρόνια, που άν προεκταθεϊ δείχνει τήν
έκτός άναπτυξιακής τροχιάς ζημιά.
Στήν ούσία κολοσσιαϊα ποσά χάθηκαν
καί είναι άδύνατον νά άνακτηθούν σέ
μιά χρονιά άφου ή οίκονομία καί τό
2021 δέν έμφανίζει δείγματα σημαντικής άνόδου, όσο ό κορωνοϊός έπιμένει να μας τρειν τά είσοδήματα.
Η άρνητική τάση τν προηγούμενων
τριμήνων συνεχίζεται και τό πρτο
τρίμηνο του 2021. Άλλά άπό ό,τι φαίνεται καί το δεύτερο τρίμηνο ή οίκονομική δραστηριότητα θά είναι ύποτονική, έφόσον έκτιμάται ότι τό φθινόπωρο θά πλησιάσουμε ίκανοποιητικά
έπίπεδα άνοσίας . Μέ άλλα λόγια μετά
τόν Ιούνιο μπορουμε νά αίσιοδοξουμε
για τήν άνάκαμψη της οίκονομίας, πού
στόσο δέν μπορεί νά έχει τήν μορφήν όπως άρχικά πολλοί νόμιζαν . Μιά
σταδιακή άνοδο της οίκονομίας τύπου
U είναι έφικτή, ή όποία όμως θά είναι
έμφανής όχι πρίν άπό τό 2022.
ΜΕ ΤΟ ίδιωτικό χρέος νά διογκνεται και την άγοράνάπιέζει άκόμη καί για κούρεμων κορωνοχρέος,
στήν Κυβέρνηση άναζητουν μία λύση για έπί πλέον
παρεμβάσεις για τήν στήριξη νοικοκυριν και έπι
χειρήσεων. Ό πρόεδρος τής Grant Thornton Greece
Νίκος Καραμούζης, μιλντας στήν έκδήλωση της
ΕΣΕΕ ίδιωτικό Χρέος καί Πανδημική Κρίσην, ύπεστήριξε ότι ό ίδιωτικός έπιχειρηματικός τομεύς θά
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΟ 2002 ή άνασκαφή στόν ταφικό τύμβο, ό όποιος εύρ
σκεται κοντά στά χωριά Μικρή Δοξιπάρα , Ζνη και
Χελιδόνα, στό δυτικό τμήμα του βορείου Εβρου, είχε
φέρει στό φς πέντε άμαξες πρίν άπό λίγες ήμέρες ,
σέ μια ρωμαϊκή έπαυλη κοντά στήν Πομπη ία, βρέθηκεμία σχεδόν άτόφια τελετουργική τετράτροχη άμαξα
άπό όρείχαλκο και κασσίτερο, πλούσια διακοσμημένη,
παρόμοια μέ τις άμαξες τής Θράκης. Ο άπερχόμενος
. Hέpαρμογή προειδοποιήσεως κρουσμάτων κο
ρωνοίού (Corona-Warn-App) γιά κινητά τηλέφωνα βρίσκεται πιθανόν μπροστά σέ μιά σημαντική
έξλιξη. Τόόμοσπονδιακό ύπουργείο Ύγείας Τής
Γερμανίας έξετάζει έάν τά άποτελέσματα τν γρήΥορων διαγνωστικν τέστ μπορούν νά ένσωματωθούν στήν έφαρμογή αυτή στό μέλλον , στε
νάχρησιμοποιούνται καίς άποδεικτικό στοιχείο .
Σύμφωνα μέ πληροφορίε, Τό υπουργείο Υγείας
έξετάζει έπί του παρόντος τό κατά πόσον εναι
έφικτή Τεχνικς ή ένσωμάτωσις τν άποτελεσμά
Των τν γρήγορων διανωστικν τίστάντιγόνου
στήν έφαρμογή αυτή , ή όποία νά μπορεί νά χρησιμεύει καί ς άποδεικτικό και ή όποία νά είναι όσο τό
δυνατόν πιό άπλή καί γρήγορη στήν χρήση τηςν.
Συνέχεια στήν σελ. 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Έτίκιλλίβαντος πυροβόλου, έβδόμη Μαρτίου
Σάν χθές , στίς 7 Μαρτίου του 1964, κηδεύθηκε ό Βασιλεύς Παύλος. Είδα μερικές μητέρας μου (όλοι Μανιάτες
άναρτήσεις στά σόσιαλ και θυμήθηκα έκείνες τίς ήμέρες. Ζούσαμε σέ ένα σπίτι στό όποιο
όπατέρας ήταν Βενιζελικός καί
άντιβασιλικός καί ή μητέρα βασιλική (πιό βασιλική δέν γινόταν ) θυγατέρα παλαιού βουλευτού τού Βασιλικού κόμμα- σιλεύς Παυλος έπνεε τά λοι τOς . Οι στενές σχέσεις Τής οίκογένειάς μας ήταν μέ τό σόι τής
τέλευταία της πνοή στό Τζάννειο , τραγουδντας κτού Αη
του ό γιός!
.Ο πρίγκηψ ΦλιππOς έπέστρεψε στό ίδιωτικό
νοσοκομείο του Λονδίνου όπου είχε είσοχθεί στά μέ
σα Φεβρουαρίου, έπειτα άπό τήν έπέμβαση καρδιά
στήν όποία υπεβλήθη σέ ένα κέντρο. Ό πρίγκηψΨ.
που θά έορτάσει τά 100ά γενέθλιά του τόν Τούνιο,
θά παραμείνει έκεί ακάποιs ήμέρες γιά νά συνεχίσει
τήν θεραπεία τουν .
και βασιλόφρονε ) όπότε ό πατέρας αισθανόταν μόνος καίεύγενής ν-ύπέκυπτε συνήθως στήν πλειοψηφία και παρέμενε σιωπηλός, έκτός και άν
του Εθιγαν τόν Βενιζέλο!
σθια, τό στπίτι μας είχε βυθισθε
στό πένθος Έγ, στήν Δευτέ
ρα του Γυμνασίου τότε, άκουγα τό τηλέφωνο νά χτυπά συνεχ, ένφ τό ραδιόφωνο έπαιζε άσταμάτητα. Εμαθα ότι θά
φέρουν τήν είκόνα Τής Παναγ ας άπό τήν Τήνον Ελεγε στό
τηλέρωνο ή θείαΕλλη, ή μεγάλη άδελφή τής μαμάς, ή όποία
(χρόνια άργότερα) άφησε τήν
Η μαμά σταυροκοπιόταν
και έλεγε <Μεγαλόχαρή μου ,
κάνε τό θαύμα σου!, άλλά ό
πατέρας, Ψύχραιμος καί καλά
πληροφορημένος, ς γραμμα
τεύς του Ίατρικού Συλλόγου,
Τότε , λοιπόν , όταν δ ΒαΣυνόχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 2