Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
κ ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ.
δρυτές . Διευθυντές: Μιxonn A. Δούκας ( 1916-1932),
κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μιxoήλ K . Δούκος ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007 )
ίδιοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης A. Κασμιρλής . Διευθυντής : Μάνος κ . Στεφανάκης
Ap. φύλλou: 4266
Σάμος , Σάββατο 6 Μαρτίου 2021
Ε 100
Χρ. Στεφανάδης:
<Μεγάλο πρόβλημα στην Σάμο
με τους δασικούς χάρτεςν
Η Σάμος του <Βαθύ
Κόκκινουν
οι εμβολιοοpοί κνούνται με ρυμούς εAνος oλλά τα lockoowns με αξοσημείτη ταχύτητα και εντός Aίγων nμερν η Σάμος nέpoσε anό το στάδιο της-Εnτήp 4et tmv σνoprno twν 60οκν καρτν npoκumtε μεγano αντικνκo Μορτοu ες κο την Τρίn 16 Μαpείου , onu ονοκοuσε ουφuοupγoςΠoθεικής Προστοσος καr Δοκείonς κρίσεων, Nίος Χορδαλιάς
npoβλnμα στο Νομό Σάμου. ανέφερε ο βουηευτής Eάμου κ χρ Στεφονόδος ο
mw aνopτηση tων δοοον xnρεν της
evομοpφσεις στους δοκούς κάρτες
Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί
κατά Covid-19
| τκ 18000 θ0 ισnei anό 19:0005:00, εν nεpνούν σε σε onoστοon κοντνή ano την οda
ανοστολή επουργίος 6nες ο βαθμίδες εκnaίδευσης Μετά την ανοκοίνωση έτοκτων νέων μέτρων για την
ου, κομμωτηρiν και κέντρων ασθητκής Eε σο n Aται η Aετουργία των βρεφιν, βρεφονηnαν και δοκπτής των Νοoοκομείων Σάμου -κapος , . Νiοc
| anoooon onό tις 6 το nρu, της ntμπης , 4 Μοpτίου nαδικν στοeμν , ono 0405/2021 στις 06.00 tως Eτεφανής, σε ανακοίνωσή του onμtίωoε Τους ευ .
και υς 05.00 της 16/03/202.
Εuνεχείς ανοκοινσες 0εικν κρουσμότων
ΑΛAαrές στους κδικούς του 15055
| ΑΛAoyές yνov και γο τους κδκούς 2 4 κο 6 με 15 άτομα σε μία ημέρα
σύ νια όnη tην εnpότεια Eιδικότερα , γα τον κδ . Η unopξη opκετν κpουομάτων στηmν εxnoδευτκή νότητο στην μάνη κατ της novδnμioς με μονοδακό
θεραnoντων στρν μος Συνpoζουμε με υnεuθu .
μια κομετρκή onoστοση έως 2 nnoμετpo ono to oMό και στο ΚΥΤ και toν γενκό nn0υομό , φonττo στις rpooboc των noiτν. Το nopήyοpο είνoι ότυ
σημαίνε οτι οι nonitες θο μπορούν να μεταοναθούν ονακονσες θετκν κρουσμάτων έφτοσον έuτοοoν pooωγή στην Μονόδο Εντοτικής θερanεiο , κοτ
| onouonnoτε στα όρα του Δήμου όnou δαμένουν στο εviB το anoγευμα της nέμπτης 4 Μαρτiου , οφού nouόμως δεν μηopei νo anoκλεστεί για το npoocxές
εν 0α υnopι κα, η δυνατόtηtτο μεταίνηonς o δoenav 15 eετικό κpoύοματο onou το 10 εξ ουτν δοστημα .
Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό
Γ. Στάντζος:Εχω συμπαραταχθεί συνειδητν
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
της nρτης δόσης στους 0ουρνους και
Εγκέλαδος με . .
εκπλήξεις
κπτής των Νοοοομείων Σόμου oρίος οpioυ , ολοκnnpθηκoν οι εμβολοομού
ΚWiνος Eτεφσνάς εrκέφτκoν τους στους Φούρνους,Είμοστε στην πρτη | apατορo oικ τmv Τατάρta 5 Mopτιυ, στο κγρο Μοου , συνάντησ τοu Πρu0unoupoύ κ.
στους Θούρνους, -Είμοστε στην nρτη | nραγματοποoηκε tmv Τετήρτα, 5 Μορτου , στο Μέγopo Μoύμου συνάντηση του npuounoupγού κ
στευτικό
κατοίκους της Χρυοομηλός του Δήμου
τοφέροuν , σnμεν cε oνακονυσή
Σάββατο, 6 Μαρτίου
Επανασύνδεση της Σάμου
με τη Θεσσαλονίκη
ήταν γνωστός μέχp oήμερα , nίo βορειάτερο ano το
τα νηoo του Βορείου Αγοίου και ης Κυκλόδες με noίa εης ετορείος Bue Star
γγρισε μέρες 44ξος, με έντονη κίνοσn oε εμmοpικό κο τoupστικό εni6o
μεωσε μντος στην ΕΡΤ, Εμφονίστηκε novτως εni
εξεtn του φανομένου , εne . Σε νέτερες δοoεις
νέα σεoμό και nρόoθεσε ότ τρα όλ novε ono mv
των nerε τuλεuτonv στούμν eno εm ootpn ουμμετεoν εnionς ο umouγος Με . Eninς ουumon tm co yo υς roooές κα
το Bo0ύ μέpι τη θεοοobovin και ono τονόστευσης κα Aούου Νότης Μητοράης κοθς trv nopeίa tου tουpομού ενόψει της ένορξης της
οrn, εν antκnεot tνα μετοοειομό του onoφoύ
oBeouopiου του 2024
Aυτό το Σά9βατο, 6/5, το nρτο δρομο Κστος nono xoς , σνοφερόμενος σmv δόνnon tων
να Σε δηλσεις του ίστο ΑΠΕΙο nanoζάος μίληaε
για ένον σεδόν δδυμο συομό , καθς ήτον σεδόν
μέpι το μέod iouviou , o0 δρομοnoγn | το wnείouο των δοpν εντός tου οουκού τού κο
θεί to Νneoc Xίο npoκειξο γa n%0 ηonoκoτόoτοoη tων κρων tων nonν ΚΥΤ . με
θα συνεοστεί.
1.200 εnβατν οε κεμερνές oυνοήκες ntnoov επίonς να εππαuveεί η κατοοευη κnεu
δυ της ntμπτης
στν ελεγκόμενων κέντρων μκρής cΛnd εnooκος ΚonEoε σο0nen e nonou και έντονες ουξnτnoεκ
νησν με υnonoinon ohoxnnpμένων κοuνκν
και οονομιν σαδίων,
cno 6 Eεπτε μβρίου 2021 ως και 31
nonς toυ δκού κοθεσττος γο το ΦnA στο νηoά
ων δεκαετν Εγ εν μηοp νο εnκonεστό καμα no tα nepentvω είνo tό00 oεio . σε oοu εuoς
στοβεί αnό το noος χος . Αγνωστο
ond8ειες ponθειος npoς το νηc μας ειδκό τρα , nou
εxnoiδεuon το eέμα των ατοoν ouνδέσεων το εeεύa
κα tων σναπυδaν κνήτpων γe το vmoo συτό .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα