Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Μαρτίου
(Κιδημερινή οικονομική ειδική εςμρίδ Διακηρύβευν-Δημοηρασιν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7308
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Έρχονται
επιπλέον
Πτωχευτικόs Νόμos
εισφορές για
μισθωτούs με
"μπλοκάκια"
Τα τρία βήματα για την εξυγίανση
των επιχειρήσεων
10 Βήμα . Κατάρτιση
έκθεσης από εμπειρογνμονα και Σχεδίου
Συμφωνίας Αναδιάρ
θρωσης Οφειλν
Η συγκεκριμένη έκ
θεση θα πρέπει να πε ριέχει, μεταξύ άλλων,
το προφίλ του οφε
λέτη , την υφιστάμενη
οικονομική κατάσταση
της επχείρησης, τις
οφειλές του οφειλέτη
ανά κατηγορία πστωτή , την επσκότηση
επιχειρηματικού σχε.
δίου, την οικονομική
ανάλυση βιωσιμότη.
τας , τη διενέργεια
Την έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης επι
χειρήσεων
αντιμετωπίζουν πφοβλήματα υπερχρέωσης
σύμφωνα με τον νόμο
Επιπλέον ασφαλιστι.
κές εισφορές θα κλη- Ρύθμιση Οφειλν κι
θούν να πληρσουν
μέσα στο επόμενο δί- ρίας -(ν. 4738/2020)
μηνο roλλοί ελεύθεροι επαγγελματίες με
παράλληλη μισθωτή
απασχόληση αλλά και
μισθωτοί που παράλληλα
κάποια
τητα με Δελτίο Παρο-στηριότητα (δηλαδή ,
χής Υπηρεσιν (το
συνέχεια στην 11
Παροχή 2ης Ευκαιανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικν . Με
την εν λόγω διαδικασία, οι επιχειρήσεις.
καθς και τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν
επιχειρηματική
διατηρούσαν
δραστηριό
δραελεύθεροι επαγγελματίες- επιτη δευματίες) ,
έχουν τη δυνατότητα , ελέγχων-εξακριβακολουθντας συγκε.
κριμένα βήματα , να
ρυθμίσουν τις οφειλές
τους και να συνεχί.
σουν την επχειρηματική δραστηριότητά προτεινόμενης συμ
τους . Ειδικότερα, τα
βήματα που προβλέπονται στη διαδικασία
είναι τα εξής:
δικό Μητρο Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρ.
θρωσης Οφειλν τής
Είδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους του Υπουργείου
(www.keyd.gov.gr
www.gov.gr) , από το
οποίο οι ενδιαφερόμε - μική εμπειρία
νοι οφειλέτες μπορούν
να επιλέξουν εμπειρογνμονα
Υπενθυμίζεται ότι από
τις 15.2.2021 έχει τεθεί
σε λειτουργία το εν
λόγω Μητρο , στο
οποίο μπορούν να εγγράφονται φυσικά και
νομικά πρόσωπα που
σεων , τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης
των οφειλν της επ
χείρησης και τις βασικές
Οικονομικν
κατέχουν εξειδικευτου μηνός
η πρόωρn
αποπληρωμή
μέρουs
των δανείων
του ΔΝ
μένη χρηματοοικονοαρχές
φωνίας εξυγίαν σης .
Όλοι οι εγκεκριμένοι
εμπειρογνμονες έναρξη της διαδικαείναι διαθέσιμοι στο ει , σίας της εξυγίανσης.
αναδιαρθρσεις οφει λν , συμπεριλαμβανομένων
οικονομολόγων, λογι
για την
συνέχεια στην 10
ΟΑΕΔ: Ξεκινούν
Για τα τέλη Μαρτίου
δρομολογείται η πρό
ωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων του
Διεθνούς Νομισματι.
κού Ταμείου από ο ελληνικό Δημόσιο , μετά
το πράσινο φως που
έδωσε χθες ο Ευρω
συνέχεια στην 2
οι αιτήσειs για τονέο
Πρόγραμμα απόκτησns
επαγγελματικής
εμπειρίαs στο Ψηφιακό;
μάρκετινγκ για 5.000
ανέργουs έωs 29 ετν
Σελίδα 9