Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Μαρτίου
(Κδιμερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύζυν- Δημοηραστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7307
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00ε
Χωρίs δημοσιονομικούs
κανόνες και το 2022
Αμετάβλπτο
το επιτόκιο νέων
καταθέσεων
τον Ιανουάριο
- Πολλέs οι Παγίδες με ελλείμματα και χρέοs
Αμετάβλητο παρέμεινε το μέσο σταθμι σμένο επιτό κιο του
συνόλου των νέων
καταθέσεων , εν το
αντίστοιχο επιτόκιο
των νέων δανείων αυξήθηκε τον Ιανουάριο
του 2021, όπως rροκύπτει από σχετικά
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας . Παράλληλα.
εισημαίνεται ότι , το
συνέχεια στην 11
Χωρίς δη μοσιονομι - μιν και η όποια από κούς κανόνες και το
2022 για την Ευρω - σταδιακά .
παϊκή Ένωση, όπς
αποφάσισε
03.03.2021 η Κομισιόν.
Η απόφαση της Κομι σιόν εν ολίγοις ήταν
αναμενόμενη, δεδομένου ότι η συνέχιση της Κανόνες θα υπάρχουν ,
πανδημίας δεν επτρέ.
πει σε κανέναν , ούτε
καν να σκε φτεί ότι σε
λίγους μήνες από
τρα όλα θα είναι
ομαλά και η μόνη
σκέψη , η. του Έλληνα
υπουργού Οικονομισυρσή τους θα έρθει
Βέβαια σε καμία περί.
στις ππωση η έλλειψη δημο σιονομικν κανόνων
θα σημαίνει ότι η κάθ
χρα μπορεί να πράττει κατά το δοκούν.
αλλά αυτοί θα είναι πιο
χαλαροί και θα ανακο νωθούν την προσεχή
Μάιο.
Σε όλα αυτά υπάρχει
ένα καλό και ένα κακό .
Το ένα είναι ότι δίνει
μία ανάσα στην ελλη.
νική οικονομία , αφού χρέος.
δεν θα χρειαστεί να
μην ξεφύγουν τα ελλείμματα και επιβαρύνουν δυσβάσταχτα το
ΑΠΟζημίωση |κν Χρήστου Σταί .
ενοικίων:
Απορρίφθηκαν
οι 2 στιs 10
μαίνει παράλληλα ότι
με βάση τις προτάσεις
της Επιτροπής δεν θα
υπάρξει πρόωρη απόσυρση των μέτρων ενί.
σχυσης νοικοκυριν
επιχειρήσεων
καθς η δημοσιονομική ευελιξία θα επεελληνικής κυβέρνησης κταθεί και το 2022.
Παράλληλα τονίζει
συνέχεια στην 10
Από ελληνικής πλευράς ο υπου ργός ΟικοΧρήστος
κούρα θα είναι πως θα
μπορέσει να επιτύχει προσγειωθεί ανμαλα
πρωτογενές πλεόνα.
σμα 3,5 % επί του ΑΕΠ.
Αυτό σημαίνει ότι παραμένουν σε ισχύ τα
μέτρα στήριξης των
πληττόμενων οικονοαπό την 1η Ιανουαρίου
του 2022. Από την
άλλη όμως χρες σαν
την Ελλάδα θα πρέπει
να είναι ιδιαίτερα rpo σεκτικές έτσι στε να
νομικν
Σταϊκούρας εξέφρασε
την ικανοποίηση της
ατήσειs ιδιοκτητν
για την προσέγγιση
της Κομισιόν. Επση.
ακνήτων
ΑΠΟΖημισειs,
ενισχύσειS και
Παρατηρήθηκαν
πολλά λάθη στις αιτή
σεις , αλλά και αρκετά
προβλήματα στο ηλεκτρονικό σύστημα
Δεκάδες χλιάδες
ιδιοκτήτες ακινήτων
δεν θα λάβουν την
κρατική αποζημίωση
συνέχεια στην 2
επιδόματα
Τι δεν θα φορολογηθεί φέτοs
Σελίδα 9