Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
5Μαρτίου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και νοτιοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 20β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία καί νότιοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 18β
Αριθμ. φύλ 41900
"Ετος 144ον
Τιμή 1,5ε
Κόνωνος, Μάρκου όσ του Αθηναίου. Γεωργίου νεομ. του έκ Ραψάνης
Σελήνη 22 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.51-Δύσις 6.23
ΣΚΕΡΤΣΟΣ: ΑΙΡΟΝΤΑΙΟΙΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣΠΑ ΤΙΣΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΤΟΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Ή εύθύνη στά κόμματα γιά τίς διαδηλσεις
ματα για τις
διαοηλωσεις
Ή Κυβέρνησις έπιτρέπει τίς συναθροίσεις καί θέτει Τσίτρα-Κουτσούμπα-Συνδικάτα
πρό τν εύθυνν τους γιά την διάδοση του κορωνοϊού
σοντας ότι τά μέλη τους τηρούν όλα τά άπαραίτητα ύγειονομικά μέτρα!
ΕΝ ΜΕΣΩ τής πιό αυστηρής άπαγορεύσεως κυκλοφορίας πού έχει έπιβληθεί στήν χρα άπό το ξέσπασμα
της πανδημίας, ή Κυβέρνη σις θέτει τά κόμματα τής Άριστεράς πρό τν εύθυνν τους γιά τό φαινόμενο τν καθημερινν διαδηλσεων σέ Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
άλλοτε γιά τόν Κουοντίνα καιάλλοτε γιά τίς μεταρρυθμίσεις στήν Παιδεία . Η άπαγόρευσις τν συναθροί
σεων έχει καταστεί πρακτικς άνέφικτη, έν ή Κυβέρνησις άναγγέλλει ότι δέν πρόκειται νά προχωρήσει
σε άποτροπή τν συγκεντρσεων . Κόμματα τής Άρι
στεράς, κυρίως δέ ό ΣΥΡΙΖΑ και τά στελέχη τής Νεολαίας του, δίδουν δυναμικό κπαρν στίς διαδηλσεις
ύπέρ του τρομοκράτου της 17N) άδιαφορντας πλήρως για τήν δημόσια ύγεία και τό γεγονός ότι τά κρούσματα στήν Άθήνα κυμαίνονται σέ τετραψήφιους άριθμούς . Εξ άλλου όίδιος όΆλέξης Τσίπρας έχει δηλσει
ότι άναλαμβάνει τό ρίσκο τν διαδηλσεων."Ομως και
τάύπόλοιπα κόμματα τής Άριστεράς συμμετέχουν σέ δι
αδηλσεις ένάντια στήν κυβερνητική πολιτική, προτάσΌ όφυπουργός παρά τφ Πρωθυπουργφ Άκης Σκέρτσος δήλωσε ότι δέν πρόκειται νά άποτραπούν οι συναθροίσεις ή άλλες πρωτοβουλίες , γιατί θά έδημιουργείτο
ένα τρομερά διχαστικό κλίμα στήν κοινωνία. Αύτό δέν
πρόκειται νά τό κάνουμε γιατί έμείς ς Κυβέρνηση δέν
διχάζουμε την κοινωνίαν είπε καί τόνισε ότι κσέ αύτή
τήν φάση είδικά πού άπαιτεί ένότητα, άπαιτεί σύμπνοια,
άπαιτείάτομική καί συλλογική εύθύνη άπ' όλους μας δέν
είναι κάτι τέτοιο στήν δική μας στρατηγική. Πρέπει ό
καθένας νά καταλάβει ότι αύτού τοϋ τύπου οί διαδηλσεις σέ αυτή τή φάση κάνουν πάρα πολύ κακό , θέτουν σέ
κίνδυνο τήν ύγεία όλων καί δυστυχς έπιβαρύνουν πάρα
πολύ τό Σύστημα Υγείαςν είπε χαρακτηριστικά ό στενός σύμβουλος του κ . Μητσοτάκη. Πρέπει ό καθένας
νά άναλάβει τίς εύθύνες τουν είναι τό σαφέστατο μήνυμα
Συνέχεια στήν σελ.3
Ακης Σκέρτσος
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Η Δικαιοσύνη
Έλληνικός σοσιαλισμός τέλος
Μητροπολίτης άπέλυσε
άρνητές τού έμβολιασμού
τόν έχβιασμό
Κουφοντίνα
ΤΑ ΝΕΑ δέν είναι καλά. Ή καθυστέρηση στόν έμβο- νείς όμως δέν μας λέει τί σημαίνει για έμας χαλάλιασμό έμποδίζει τήν έπιστροφή της οίκονομίας ρωση. Μόνο κάτι μισόλογα για κόφτες στίς δαπάνες
στήν κανονικότητα. Και όσο άργετ αυτή τόσο πολ - άκούγεται Κάποιοι ύποστηρίζουν ότι ή Γερμανία θά
λαπλασιάζονται οί πιθανότητες νά πέσειν στό μακρινό μέλλον ή Ελλάς στήν άνάγκη της προσφυγής ίσοσκελίσει τόν προϋπολογισμό της και θά άρχίστό Εύρωπαϊκό Νομισματικό Ταμετο, στά άτοκα κεφάλαιά του καί στά μνημόνιά του. Μέ όρατό τόν κίνδυνο όπως λένε αυτοί πού ξέρουν νά άποκτήσουμε ση γιά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως τοϋ 3%
κάποτε <στάτους Βενεζουέλας. Γνωρίζω! Φαίνο-άλλά ύποχρέωση για πρωτογενή έλλείμματα του
νται άπαισιόδοξα και έκτός πραγματικότητας αύτά 3%. Επιείκεια, χαλάρωση και εύελιξία θά τό βαπτίπου σας μεταφέρω . Πρόωρα. Στήν σφαϊρα της φαντασίας καί του άνέφικτου. Άλλά έδ συμβαίνουν συμβεϊ παραπέμπει στήν λήψη οίκονομικν μέτρων.
πράγματα πού καλό είναι νά ξέρουμε γιά νά μήν πέ - Από έλλειμμα 8% (κατάάλλους 15% ), πς φθάνεις
φτουμε άπό τά σύννεφα. Είναι πολλοί πλέον αυτοί στό έλλειμμα 3% , Μόνο μέ θυσίες."Ήδη τό Υπουρπου τά ψιθυρίζουν πλέον ζητντας μάλιστα τρα γετο Οίκονομικν το όποϊο κράτησε όρθιες έπιχειμέ καθυστέρηση νά άγοράσουμε ρωσσικά καί κινε - ρήσεις και νοικοκυριά μέσα στήν κρίση μέ δαπάνες
ζικά έμβόλια για νά έπιτύχουμε γρηγορότερα τήν 30 δισ. εύρ , όλες άπό δάνεια, έβαλε τήν όπισθεν.
άνοσία και τό άνοιγμα της οίκονομίας . Απαξ και δέν Και στίς άναστολές συμβάσεων τίς όποίες συρρι
τό κάναμε αυτό όμως όταν μας προτάθηκε έως καί κννει και στίς έπιστρεπτέεες προκαταβολές . Το
συμπαραγωγή προκειμένου να έπιλέξουμε έμβο - δημόσιο ταμεο δέν άντέχει άλλο σοσιαλισμό.
λια χωρν μελν του ΝΑΤΟ μόνο μέσω ΕύρωπαΤκής"Ενωσης (γεωπολιτική γίνεται και μέ τά φάρμα- είναι ή κφωση της Εύρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεκα, μήν άμφιβάλλετε), τρα πιά είναι μάλλον άργά . ζας στίς προειδοποιήσεις που άπευθύνουν όλες οί
Τι άλλάζει λοιπόν;
ΔΥΟ έργαζομένους του γηροκομείου της
Μητροπόλεως Ήλείας άπέλυσε δ Μητροπολίτης κ.κ. Γερμανός, διότι ήρνήθησαν νά
έμβολιασθουν κατά του κορωνοϊού . Ό 89χρονος Μητροπολίτης, ό όποίος έκανε άπό τούς
πρτους τό έμβόλιο, δέν έδέχθη νά συνεχί
σουν νά έργάζονται οί δύο ύπάλληλοι στό γηροκομείο Παναγία ή Καθολικήν λέγοντας
έπανέλθει στήν παλαιά της πολιτική άμέσως μόλις
ΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Λαμίας δέν έκανε δεκτό τό αίτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα για άναβολή ή διακοπή έκτελέσεως
της ποινής πού του έχει έπιβληθεί και
θά άνοιγε ό δρόμος για έπιστροφή στόν
Κορυδαλλό., Είχε προηγηθεί τό έμφατι κόκόχυν έπί του αίτήματος άπό την προίσταμένη τής Είσαγγελίας Πρωτοδικν
Λαμίας Αγορή Παπακστα . Η είσαγ
γελεύς έπεκαλέσθη δσα περιγράφονται
στήν έπίμαχο διάταξη, ή όποία άναφέρεται σέ κρατούμενο πού πάσχει άπό σοβαρή άσθένεια και όχι σέ κρατούμενο
πού προκαλεί ό ίδιος βλάβη στόν έαυτό
του . Η είσαγγελεύς στήν άγόρευσή της
σει νά ζητά χαλαρή λιτότηταν. Τό όποιον σημαί
νει είς ό,τι μας άφορα όχι έπιστροφή στήν άπαίτησει αυτό. Μόνο που στήν πραγματικότητα άν αύτό
Συνέχεια στήν σελ. 4
Διακόσια χρόνια
πρίν: Μάρτιος 1821.
Τί έγινε τότε;
Συνέχεια στήν σελ. 3
Δεύτερον στοιχείον πού δείχνει τήν έπιδείνωση
Γράφει ό Βύρων Γ Πολύδωρας
ΘΥΜΑΜΑ , μέσω ζσας παράδοσης
προφορικής ίστόρησης, αύθεντικής ,
μόλις τεσσάρων προσπων-άφηγητν των προγόνων μου, σέ εύθεία
γραμμή, γιά νά έξανθρωπίσουμε τον
χρόνο, πς μπήκε Μάρτης τότε. Τέ
τοιες ήμέρες, σάν τρα .
Είχαμε βγει σ ' έκείνα τάχωριά του
Λυκαίου όρους (του γεωγραφικού τόπου στό τρίγωνο Όλυμπίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας ) άπό έναν μάλλον βαρύχειμνα. Σύμφωναμέ τόν άγραφο
καί έθιμικό προγραμματισμό έργασί
ας/ιν τόν Μάρτη μήνα δέν είχαμε βα
ριές δουλειές νά κάνουμε .
χρες τοϋ νότου γιά διαγραφή τν χρεν της παν<Πράσινο φ για τήν
μελέτη άποκαταστάσες
του Ανακτόρου στό Τατόι
Πρτον, άλλάζει ή Εύρπη. Από παντού μεταδί- δημίας. Οι Γερμανοί δέν άκουνε. Η οίκονομία τους
δεται τό χαρμόσυνο μήνυμα, ότι θάσυνεχιστεί ή χα- στάθηκε όρθια μέ άμελητέες άπλειες μέσα στήν
λάρωση του Συμφνου Σταθερότητας το 2022. ΚαΣυνέχεια στήν σελ. 3
π Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Καθυστερήσεις τής ΕΕ καί
για τό έμβόλιο SputnikV
Ένδοξες κυπριακές οίκογένειες
κατά την Επανάσταση του 21
ΠΕΝΝΙΕΣ
του Ελευθ. Γ. Σκιαδά
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
EΝΩ ό Εύρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMΑ)
άνεκοίνωσε τήν έναρξη άξιολογήσεως του ρωσσικού
έμβολίου Sputnik V, ή Κομμισσιόν άντιμετωπίζει έπ κρίσεις για καθυστερήσεις και άναποφασιστικότητα
πού ύπήρξαν τροχοπέδη στήν έγκαιρη άπόκτησή του
και ς έκ τούτου στήν διεύρυνση τν δυνατοτή των
έμβολιασμοϋ και στήν έπιτάχυνσή του . Χθές πάντως
ή άρμοδία εύρωπαϊκή ρυθμιστική άρχή άνεκοίνωσε
Συνέχεια στήν σελ5
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΑΠΟ τίς ραιότερες ίσως σελίδες της νεωτέρας ίστορίας των
Αθηνν, είναι ή διαμόρφωσις τής
κοινωνικής πραγματικότητός της
άπό πληθυσμιακές όμάδες πού
ήλθαν στήν πόλη άπό τά χρόνια
της Επαναστάσεως. Ο δυνατός
μαγνήτης τής ίεράς Ακροπόλεως
.Όλο καί πιό ένεργός καθίσταται ή συμμετοχή
τής συζύγου του Πρίγκηπος Τής Ούαλίας Καρόλου,
Καμίλλα , ή όποία έσχάτως έπελέγη νά μιλήσει για
τήν κατάσταση Τής ύγείας του πεθερού της Πρίγκηπος Φιλίππου. Κατά τήν διάρκεια έπισκέψες
της σέ κέντρο έμβολιασμν στό Λονδίνο, δήλωσε
ότι ή ύγεία του Φιλίππου έχει βελτιωθεί έλαφρ .
Μετά Τήν είσαγωγή του στο νοσοκομείο στίς 16
Φεβρουαρίου, για νά λάβει φροντίδα γιά μιά λοίμωξη, ό Φλιππος μετεφέρθη σέ άλλη μονάδα ύγείας για καρδιολογικές έξετάσεις, έγείροντας φόβους
ότι ή ύγεία του έπιδεινθηκε Πονάει που καί πουν
άνέφερε ή δούκισσα της Κορνουάλλης,: Είχόμεθα
νά πάνε όλα καλάν . ΌΦίλιππος θά έορτάσει τά
100ά γενέθλιά του τόν προσεχή Τούνιο.
Όδηγούσαμε τά ποίμνια των αίγοπροβάτων μας στόν λόγγο για έλεύθερη βόσκηση, όχι στήν ξηρά τροφή του χειμνα , και τά νεογέννητα
άρνοκάτσικά μας νά πρωτομασήσουν
χλωρό χορτάρι και μαλακά βλαστάρια άπό άγριοσπάραγγα καί χαμηλές
κλούζες" , λόχμες πουρναρόθαμνων.
Στά μαντριά τά κλαροδόμητα γίνονταν στά πλακόστρωτά τους έργασίες
καθαρισμοϋ καί ένίσχυση μέ φρέσκες
κλάρες τν κεκλιμένων ήμισφαιρικά
πλευρν τους.Ήταν χαρά Θεου όταν
τά πράματαν- γιδοπρόβατα έπέστρεφαν μέ τοφεγγάρι της πρτης άνοιξης για διανυκτέρευση στά φροντι σμένα τρα μαντριά τους.
Συνέχεια στήν σελ4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τάνέα μέτρα καί οι έξ αύτν έπιπτσεις ..
Σηκθηκα νορίς καί βάλ- νάσού πε κόρίστε! Κι άφού είναι άπαραίτητο. ΦαντάΜέ κοίταξε μέ οίκτο καί
θηκα νά βρ έείνο τό μέτρο , μού τό κράτησε ψηλά , γιά ζεσαι νά πάς στό φαρμακείο κούνησε τό κεφάλι. Βλέ που μαζεύειν και μπαίνει μέ
σα στό μικρό κουτάκι. Συν
βη αύτό πού συμβαίνει όποτενάχνεις να βρείς κάτι συγκεκριμένο και άδυνατείς νά
τό έντοπίσεις, μέχρι νά έμφανιστεί ή γυναίκα σου , νά τό
ξετρυπσει πολύ άπλά και
νά τό δ καλύτερα, ύπέβαλε καί νά βρίσκετα-τό σκασμέ
νο- σέ άπόσταση μεγαλύτε
ρη τν δύο χιλιομέτρων;
πεις πόσο άφελής και άπληροφόρητος είσαι;> μού είε
μέ συγκατάβαση, Βρέ κουΠίσω στά σπίτια τά λιθόκτιστα καί
Ενα θρίλλερ βγαλμένο άπό χολλυγουντιανή ταινία Τρόμου έβίωσε ίατροδικαστής στήν νδία, όταν
τό θύμα ένός Τροχαίου άρχισε νά . κουνέται πάνω στό τραπέζι Τής άνατομίας. Ο παρ' όλίγον
κρός ήταν ένας 27χρονος άπό τήν πόλη Μαχαλινγκαπούρ του κρατιδίου Καρνατάκα Όναρός μετά
τό Τροχαίο άπύχημα μετεφέρθη σέ ίδιωτικό νοσοκομείο, όπου οί γιατροί διεπίστωσαν τόν . θάνατό του. Στό νεκροτομείο ό ίατροδικαστής είδε ξαφνικά τόν νεκρόν νά κουνιέται . . .
τάπολλά τής ξερολιθιάς πετρόχτιστα ,
του χωριου τάπαιδιά βοηθούσαν στίς
δουλειές στόν κήπο όπου καλλιεργούντο τά λαχανοζαρζαβατικά. Καί
στά διαλείμματα έπαιζαν πετροπόλεμο μέ τάπαιδιά άπό τίς άλλες ροϋγες
καί τήν έρτηση: Ti τό θέ
λεις πρωί-πρωί τό μέτρο;...
Δέν θά πρέπει νά μετρήσεις τό δέν έχεις καταλάβει άκόΤής έξήγησα πολύ άπλά
ότι μέ τάνέα κυβερνητικά μέ μέτρομέτρο τήν άπόσταση
τρα για τήν προστασία άπό
τόν κορωνοϊό, ένα μέτρο στό
αύτοκίνητο ή τήν τσέπη,
μέ τήν συνοδεία τού άστυνομικού πού θά περιμένει νά
σού Επιβάλει τό πρόστιμο;
μη ότι ύπάρχει τρόπος νά
πάς όπου θέλεις καί όποτε
4 θέλεις; >...
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 5
05-03-2021