Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέμπτη
Οικονομική
Μαρτίου
(Κδιμερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Δακηρύξευν- Δημοηραστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ. 7306
Τιμή: 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
ΟΑΕΔ : 2.197
νέεs θέσειs
Συνταξιούχοι:
Ποιοι " κλείδωσαν" αναδρομικά
έωs 3.400 ευρ από επικουρικές και
έωs 800 ευρ από κομμένα δρα
εργασίαs
δημιουργήθηκαν τον
Οεβρουάριο
Αναδρομικά έως και
3.400 ευρ από τις αντισυνταγματικές μει
σεις που είχαν στις
επικουρικές συντάξεις στροφές Δρων τόσο
και έως 800 ευρ από
κομμένα Δρα θα λάβουν 400.000 συνταξιρικν συντάξεων για
11 μήνες, όπως έγινε
με τις κύριες συντά ξεις, αλλά και με επι .
Συνολικά 2.197 νέες ούχοι Σύμφωνα με την
θέσεις εργασίας δημι .
ουργήθηκαν τον Φε
βρουάριο του 2021
μέσω των νέων και
βελτιωμένων
γραμμάτων απασχόλησης , του ΟΑΕΔ,
σημεινοντας
ξηση κατά σχεδόν
συνέχεια στην 11
εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος.
αφορά όσους έχουν
κατάθέσει
διεκδικήσεων πριν από
την πληρωμή των αναδρομικν στις κύριες
αυ- συντάξεις .
στις κύριες όσο κι
στις επικουρικές συν
τάξεις .
Τα δικαστήρια δεν
μπορούν να παρεκκλίνουν από τις αποφά .
σεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ)
που είπε το 2015 ότι οι
μεισεις των Νόμων
4051 και 4093 είναι αντισυνταγματικές
κύριες και επικουρικές
αγωγές
προτησε την πληρωμή
τους μόνον για τις κύριες συντάξεις , και
έμειναν εκτός οι επικουρικές και τα Δρ .
Ο1400.000 συνταξιούχοι με αγωγές θα τα
πάρουν έστω και με
καθυστέρηση, όμως το
ζητούμενο της νέας
απόφασης που θα βγά
λει το ΣτΕ γύρω στο
Πάσχα κατόπν νέας
προσφυγής είναι αν τα
δικαιούνται και όσοι
δεν άσκησαν αγωγές
και δεν μπόρεσαν να
προσφύγουν στα δικα στήρια επειδή τους
απαγορεύθηκε μετά
την πληρωμή των ανα δρομικν στις κύριες
συντάξεις .
Οι συνταξιούχοι που
πρέπει να πάρουν ανα δρομικά από μεισεις
επικουρικν είναι περί.
που 450.000 , εν για
τα Δρα δικαιούχοι
συνέχεια στην 10
Οι 18χρονοι
Που πρέπει
φέτ0s να
υποβάλουν
φορολογική έχουν εκδοθεί ο συν.
δήλωση
Πολλές από αυτές τις
ομαδικές αγωγές ( των συντάξεις , εν το 2020
50 περίπου συνταξιούχων η κάθε μία ) εκδι.
κάστηκαν μετά τον
Οκτβριο του 2020,
εν οι περισσότερες
θα εκδικαστούν από το
2021 ως και το 2024.
Στις αποφάσεις που
προσδιόρισε το διά
στημα επιστροφής των
παράνομα επιβληθεισν αυτν μεισεων
στο εντεκάμηνο από 11
Ιουνίου 2015 ως 12
Μαΐου 2016. Από αυτά
τα αναδρομικά επ στροφής των ακυρωθεισν μεισεων η
κυβέρνηση
ταξιούχοι δικαινονται
με αναδρομικά επικουνομοθέ Σταθερή
απασχόληση,
παγωμένοιν μισθοί
στη διάρκεια
του 2020
Φορολογική δήλωση ,
ξεχωριστή από τους
γονείς τους, θα πρέπει
να υποβάλλουν οι νέοι
που έχουν να δηλ .
oποιοδήποτε
πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα εντός
του 2020.
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2