Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
4 Μαρτίου 2021
Τσικνοπέμπτη. Γερασίμου όσ. του έν Ιορδάνη
Σελήνη 21 ήμερων 1Ανατολή ήλίου 6.53,-Δύσις 6.22
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι , Θερμοκρασία έως 18 β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και νότιοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 17β.
Αριθμ. φύλ. 41899
ΤΕτος 144ν
Τιμή 1,5ε
ΣΥΡΙΖΑ: ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗΤΟΥ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝΤΗΝΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝΤΗΝΘΡΗΣΚΕΙΑ
Ό προτεστάντης Τσαχκαλτος
προσβάλλει τους ίερείς τής Ορθοδοξίας!
Ρεσιτάλέμπάθειας κατά
Χρενει στήν Εκκλησία
τουκλήρου δι' άσήμαντον άφορμήν
την διακοπή τν σχολικν γευμάτων
ΔΕΝΜΠΟΡΕΙ!Εκεί στόν ΣΥΡΙΖΑ κάτι πρέπει νά συμβαίνει . Το
κλίμα τής Κουμουνδούρου, ό άέρας, ή στέρησις τής έξουσίας, κάτι πάντως συμβαίνει , έπιδρά στά στελέχη της άξιωματικής άντιτολίτευσης καί τά θεί στήν διατύπωση θέσεων μέ τίς όποιες διαφωνει ή συντριπτική πλειονότης του έλληνικού λαού. Μετά τόν βου
λευτή Θεόδωρο Δρίτσα, ό όποίος άποκάλυψε ότι ή Άριστερά δέν
τρομοκρατείται άπό τήν δράση της 17 Νοέμβρη, γιατί αυτή κτυπούσε κατά προτίμηση την δεξιά παράταξη , σειρά λαμβάνει τοραό κοινοβουλευτικός έκπρόσωπος και πρην ύπουργός μνημονίων Εύκλείδης Τσακαλτος. Μέ μιά άδιανόητη άνάρτησή του ,
έπιτίθεται στήν ύπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και στούς ίερείς, έπειδή τάχα άπασχολούνται μέ τό να φωτογραφίζονται μεταξύ τους, άφήνοντας άνεπίλυτο τό μείζον πρόβλημα τής σιτίσεως
τν μαθητν μέ 185000 σχολικά γεύματα. Το πρόβλημα πού θίγει
δ κύριος Τσακαλτος , είναι πράγματι ύπαρκτό διεκόπη ή παροχή τν σχολικν γευμάτων Μέ μιά διαφορά: ότι τό χρηματοδοτούμενο αυτό άπό εύρωπαϊκούς πόρους πρόγραμμα άνήκει κυρίως
στήν άρμοδιότητα του Υπουργείου Έργασίας και όχι του Υπουργείου Παιδείας . Και ότι , έπίσης , οί ίερείς δέν έχουν καμία σχέση
μέ τό πρόγραμμα αύτό . Ούτε βεβαίως τό παρεμπόδισαν. Πς θά
μπορούσαν άλλωστε; Καί όμως!Ό προτεστάντης Εύκλείδης Τσα
καλτος προέβη στά κοινωνικά δίκτυα στήν έξής άθλια άνάρτηση
ΚΜένουν παιδιά χωρίς σχολικά γεύματα καί όλόγος, σύμφωνα
μέ τό Υπουργείο Παιδείας , είναι ότι δέν έχει άκόμα ύπογραφεί ή
νέα σύμβαση γιά την έκτέλεση του έργουν. Καί προσθέτει δ πρην ύπουργός Οίκονομικν της Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, μέ στόχο
tappopς
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έπανέρχεται
ή αύστηρή
άπαγόρευσις
μετακινήσεων
Καί μέ τηνπρεσβεία
καί μέ τόν Κουφοντίνα δέν γίνεται!
ΜΕΤΑ άπό άρκετές έβδομάδες
lockdown, ή χρα κέπιστρέφεν άπό σή
μερα στόν περυσινό Μάρτιο. Τά σκληρά μέτρα τού 2020 έπαναλαμβάνονται ,
άλλά σήμερα τά κρούσματα και οί νεκροί
είναι πλέον χιλιάδες ένσυγκρίσει μέ την
άνοιξη του 2020 και ή κόπωσις τν πά
κουων Ελλήνων είναι παραπάνω άπό
έμφανής. Σχεδόν όλη ή Ελλάς έντάσσεται στήν κατηγορία βαθύ κόκκινον με
τά τά 2.702 νέα κρούσματα καιί τά νοσοκομεία νά δίδουν μάχη για νά καλύψουν
τις άνάγκες όχι μόνο έκείνων πού νοσούν
άπό τόν ίό άλλά και άπό άλλες άσθένειες.ΟύπουργόςΥγείας καί όύφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας περιέγραψαν μέ
ΟΤΑΝ έγραφα προχθές ότι ό Εμφύλιος δέν τελεί - όμως , μέσα τους έξακολουθούν νά πιστεύουν πς
ωσε είλικρινς, δέν άνέμενα τόσο γρήγορη δικαί- δ,τι συνέβη έκείνον τόν Ίούλιο της Μεταπολίτευωση μέσω του βουλευτή Θεόδωρου Δρίτσα. Ή πα τρίς του χρωστά ύπηρεσία. Γιατί άποκάλυψε μετά νέχεια της δικτατορίας, όχι έγκαθίδρυση της δημοπάσης έπισημότητος πς σκέπτεται άκόμη και σή- κρατίας, γ' αύτό καί πρέπει νά συνεχιστει ή "Ενοπλη
μεραή Άριστερά για τήν 17 Νοέμβρη. Πς στέκεται Δράση. Η όποία καθαγιάστηκε, βεβαίως, έπί δεκαεάπέναντι στό τρομοκρατικό φαινόμενο. Στήν ούσία τίες μέ τίς ματωμένες προκηρύξεις πού δημοσιεύοτήν θαυμάζουν. Τήν θεωροϋν δικό τους κομμάτι.
Όταν ή βία έρχεται άπό τά (άκρα) άριστερά , για τόν συκοφαντντας τά θύματα πρός δόξαν της ίδιότυΣΥΡΙΖΑ είναι μαμή της ίστορίας.Όταν ή βία έρχε- πης βαλκανικής μας έλευθεροτυπίας.
ται άπό τά (άκρα) δεξιά, είναι ναζί και πρέπει νά πάει φυλακή.Όταν τό αίμα χύνεται άπό την δεξιά παράταξη, δέν τρομοκρατείται κανείς . Άλλά όταν τό οπιστίας στόν δολοφόνο καί όχι στόν δολοφονη μέ αίμα χύνεται άπό τήν άριστερά, κινδυνεύει ή δημοκρατία . Όταν δικάζεται ή (άκρα) δεξιά , συγκέ - κουλοφόρος βία-δρσα στό σκότος-θεωρείται
ντρωση στό Έφετείο. Όταν δικάζεται ή 17 Νοέμ- άκόμη και σήμερα άγία και προοδευτική . Έν ή βία
βρη, χειροκροτήματα για τίς μολότωφ σέ ύπουρ- των άμετανοήτων έξτρεμιστν άκροδεξιν πού
γεία. Είναι λυπηρό!
σης , άποτέλεσε άλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ>, συΤό Βυζάντιο ξανασυστήνεται
μέσα άπό ένα είχονογραφημένο
μυθιστόρημα
νταν στόν τύπο τους τήν έπομένη τον δολοφονιν ,
(σελ. 7)
Έλευθεροτυπίας, ή όποία έδιδε προβάδισμα άξ νο. Κάπως έτσι φθάσαμε έως έδ. Η άριστερή κουΉ ΙσλαμοΆριστερά
καί ή Δύση
Συνέχεια στήν σελ.3
δρούσαν στό φς της ήμέρας (γι' αυτό καί δέν πήρε
τριάντα χρόνια γιά νά συλληφθούν άλλά ένα!), άπο
Άλλά σχεδόν πενήντα χρόνια μετά την Μεταπο-τελεϊ κίνδυνο γιά τό πολίτευμα. Κάπως έτσι φθάσα
λίτευση, οί άνθρωποι συμπεριφέρονται σχιζοειδς . με έως έδω . Τό χρμα τοϋ αίματος νά έχει σημαΑπό την μία έφάρμοσαν τά πλέον άντιλαϊκά μνη-σία για τήν στάση μας άπέναντι στά πράγματα.Άλλο
μόνια, διεύρυναν τήν άποικιοκρατία (σε ξένους τα πράγμα νά δολοφονείται ό Μπακογιάννης, ό Αξαρκλειδιά του ύπερταμείου και του ΤΧΣ) και παρέδω- λιάν, Ο Μομφεράτος, ό Άθανασιάδης, τά παιδιά της
σαν τά τελευταία άποθέματα κυριαρχίας στίς ΗΠΑ Μαρφίν , οί Χρυσαυγίτες στό Νέο 'Ήράκλειο καί άλλο
άνευ άντιστάσεων, χωρίς νά τρομοκρατουνται ότι
θά τούς κτυπήσει κάποια 17 Νοέμβρη. Από τήν άλλη
του Α. Π. Δημόπουλου *
< Χορός Ρίχτερ στήν Θεσσαλία
ζημίες στήν Έλασσόνα
ΠΡΙΝ λίγες μέρες καί σέ συνέχεια παλαιότερων ταυτόσημων δηλσεων
του Γάλλου ύπουργου Παιδείας JeanMichel Blanquer, ότι o ίσλαμο-άριστερισμός ρημάζει τήν άκαδημαϊκή
κοινότητα, ή ύπουργός Άντατης
Έκπαίδευσης καί"Ερευνας Fredέπque
Vidal, στά πλαίσια της συζήτησης του
πολυσυζητη μένου νομοσχεδίου της
κυβέρνησης Macron για τόν έλεεγχο
του <ίσλαμο-αύτονο μισμοϋ έντός
της γαλλικής κοινωνίας, δήλωσε , γενικεύοντας, ότι ο ίσλαμο-άριστερισμός κατατρει τήν κοινωνίας μας
στό σύνολό της , μέ άποτέλεσμα νά
προκληθεϊ θύελλα. Φυσικά, άνάλογος
προβληματισμός για την κουλτούρα
όλοκληρωτικής σκέψης, ή όποία άναπτύσσεται τόσο στό διαδίκτυο και
στά κοινωνικά μέσα όπως και στά πανεπιστήμια (δηλαδή τόν θεσμό που
θά όφειλε, περισσότερο άπό κάθε
άλλον , να ύπηρετεί τήν άνοιχτή δυτική κοινωνία και τίς άξίες της , και φυσικά καί τήν έλευθερία της σκέψης),
ύπάρχει καί στίς Η.Π.Α. και στήν Βρετανία, όπου ότιδήποτε δέν είναι άρεστό στήν άριστερή πολιτική όρθότητα
και στούς πολιτικούς και κοινωνικούς
ύπηρέτες της, άντιμετωπίζει πλέον
όχι μόνο έσωπανεπιστημιακή άλλά και
μηντιακή λογοκρισία.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Κομμισσιόν:
Πρός δημοσιονομική
εύελιξία καί τό 2022
Βαφτίζεται
<νοσηλευόμενος γιά να
μεταχθεί στόν Κορυδαλλό
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Σ τέσσερα χρόνια ξεκινά ή κατασκευή του
πρτου διαστημικού ξενοδοχείου , που θά τεθίϊ
σέ Τροχιά γύρω άπό τήν Γή . Η έταιρεία Orbital
Assembly Corporation (OAC, που τό άναπτυσσει , ύπολογίζει νά είναι έτοιμο μέχρι τό 2027.Ένα
άνάλογο project είχε όραματισθεί τό 2018 καί μία
άλλη έταιρεία , ή Orion Span , άλλά ή ίδέα τής
ΟAC είναι διαφορετική , άφού ό σταθμός Voyager
Cass που σχεδιάζει , θά μπορεί νά φιλοξενήσει 400
άτομα Ο διαστημικός αύτός σταθμός θά είναι ένας
Τεράστιος περιστρεφόμενος κύκλος, πού θά παράγει
έπίπεδα βαρφύτητος παρόμοια μέ έκείνα στήν έπιφά
νεια Της Σελήνης . Τό διαστημικό ξενοδοχείο θά προσφέρει παροχές που παφαπέμπουν σέ κρουαζιερόπλοιο, έν θά διαθέτει και άκάτος προσαρμοσμέ
νες στό έξωτερικό περίβλημα του δακτυλίου, όρισμένες έκ τν όποίων θά μπορούσαν νά πωληθούν
στήν NASΑ ή τήν Εύρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) γιά διαστημικές έρευνες
ΠΑΡΑΘΥΡΟ γιά ένεργοποίηση τής γενικής ρήτρας
διαφυγής καί το 2022 άφησε ή Εύρωπαϊκή Επιτροτή, δίδοντας μιά άνάσα άνακουφίσεως στό οίκονομικό
έπιτελείο, στε νά σχεδιάσει την πολιτική του έπομένου διαστήματος και νά έπεκταθεί , γιά όσο χρειαστεί
ήστήριξις νοικοκυριν και έπιχειρήσεων . Η τελική
ΣΤΟΝ Είσαγγελέα Πρωτοδικν Λαμίας προσέφυγαν οί δικηγόροι του Δημήτρη Κουφοντίνα , Ιωάννα
Κούρτοβικ και Θέμης Σοφός, ζητντας να άναβλη θεϊ ή έκτισις τής ποινής του, προκειμένου νά σωθεί ή
ζωή του καί να μήν υποστεί άνήκεστο βλάβη ή ύγεία
του . Το αίτημά τους έδράζεται στίς προβλέψεις του
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ.4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τίποτε δέν έγινε τιχαϊα όλα αύτά τάχρόνια
Άπό τά κόμματα τής ψενά τους είναι χρήσιμην.
Τό μόνο κόμμα τής άντιπολιτεύσεως που συνεχάρη Αριστεράς δέν άκούστηκε ό Ό ίκoς Κωνσταντόπουλος
τήν κυβέρνηση Σημίτη, τόν παραμικρός ψίθυρος .
Μιχ. Χρυσοχοίδη και τίς δ ωκτικές άρχέ, τό καλοκαίρι ακουφάν. Ή Άλέκα Παπαρή- ύπη ρεσιν, ένό Μαντου 2002, όταν συλλαμβανότον ή δολοφονική 17Ν και
μόνος άσύλληπτος παρέμενε Μπού , ήταν βέβαιη ότι ή ξεμπερδεύουν μέ τή 17Ν ένόάκόμα ό Κουφοντίνας, ήταν όργάνωση <έξαρθρθηκε ψει άλλωστε και τν Όλυ
ή Νέα Δημοκρατία!
νας, όπου παίζονται μεγάλα
συμφέρονταν .
Καί δέν μιλάμε μόνο για δύσκολα
ζητήματα σκέψης, όπου κάποιοι έπι θυμούν, μέ τήν έπίκληση ένός άποκαταστατικοϋ δικαιωματισμοϋ (ό
όποιος έννει εύκαιριακά τήν φεμινιστική , ΛΟATKI και μαύρη χειραφέτηση ) , να ξαναγράψουν τήν δυτική ίστορία άλλά καί νά έπαναπροσδιορίσουν
έξέφραζε άνησυχίς γιά τήν
. Είναι μακάβριο, άλλά δύο άνδρες έζήτησαν άπό
γείτονα νά τους δανείσει ένα πριόνι, προκειμένου
νά διαμελίσουν και νά έξαφανίσουν τό πτμα ένός
άστέγου, Τόν όποίο είχαν μόλις δολοφονήσει. Συνέβη στήν πόλη Τούρ ντύ Πέν τής νοτιοανατολικής Γαλλίας . Οι δολοφόνοι δέν άπεκάλυψαν βε
βαίως γιατί ήθελαν τό πριόνι, ό γείτονας όμως
άντελήφθη ότι κάπι δέν τηγαίνει καλά και κάλεσε
την Αστυνομία.
Διαβάσαμε έπίσης ότι
άπό τήν έπόμενη ήμέρα
κάρχισε τό γνωστό τροπάριο τής "άνησυχίας γιάτά
δικαιματα τν συλληφθέ
ντων , οί όποιοι "έπρεπε νά
έχουν μια δίκαιη δίκη", λές
Άκούστηκαν κάποια έμπλοκή ξένων μυστικν
γα, έπικαλούμενη μιά άνυ - λης Γλέζος άνέφερε ότι κκά
παρκτη δήλωση του πατρός ποιοι άποφάσισαν τρα νά
άπό ξένα κέντρα όταν έπαμπιακν Αγνων τής ΆθήΣυνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 3
04-03-2021