Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

7oC, 14:00

17oC, 20:00

9oC - Υγρασία 60%-100% - Άνεμοι: Α-Δ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:09 - Δύση ηλίου: 18:35

€0.80

Ðñïóùðåßá

Η νέα κλιμάκωση των απαγορεύσεων ήλθε ως απάντηση στην κλιμάκωση των αριθμών covid-19. Και ως επιβεβαίωση
της μέχρι σήμερα αποτυχίας των μέτρων που προηγήθηκαν. Και ως εξαγγελία και ως εφαρμογή. Το παράδειγμα της
Κέρκυρας χαρακτηριστικό. Η ένταση των τεστ αλλά κυρίως των εμβολιασμών δεν υπήρξε. Η πρόταση του Ιατρικού συλλόγου απορρίφθηκε
σιωπηρά. Ποτέ δεν έγινε γνωστό το γιατί. Αναλόγως σιωπηρά κουκουλώθηκε και η υπόθεση των χαριστικών εμβολιασμών εκτός σειράς. Εκτός των ρεπορτάζ, ποτέ, καμιά ανακοίνωση δεν έγινε για τις διαστάσεις τις παραβίασης των κανόνων. Η υπόθεση αξιοποιήθηκε στο πεδίο
της κομματικής αντιπαράθεσης, μαζί με άλλες τέτοιες περιπτώσεις, αλλά ανακοίνωση για την κερκυραϊκή εκδοχή της δεν έγινε. 3»

Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5309

ΝΕΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Âáèý êüêêéíï, ó÷åäüí ìáýñï

Ôá íÝá ìÝôñá
ìå ÷éëéïìåôñéêü
üñéï óôá øþíéá
ΑΘΗΝΑ. Χιλιομετρικό όριο
στην κινητικότητα για ψώνια αλλά και για τη μετάβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Συγκεκριμένα όσον αφορά στο SMS ισχύουν οι εξής διαφοροποιήσεις
σε όλη την Ελλάδα ανεξαρτήτως
επιδημιολογικού κινδύνου
ΣΕΛΙΔΑ

ÐÝíôå íÝá
êñïýóìáôá
ôçí ÔåôÜñôç
óôçí ÊÝñêõñá 6»
Óôï ééêï öïñôßï
ôùí ëõìÜôùí
áðïôõðþíåôáé
ç Ýîáñóç 6»

5»

¼ðùò êáé íÜ÷åé
óáò ðåñéìÝíïõìå
ôï êáëïêáßñé!

Συνεχίζεται με κάθε πρόσφορο τρόπο το «μασάζ» μέσω των τουρ οπερέιτορ της Αγγλίας ώστε να ζεσταθούν οι καλοκαιρινές κρατήσεις για την Ελλάδα. Έτσι μετά τον σκεπτικισμό που έβγαλε ο επικεφαλής Δημόσιας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου με τις δηλώσεις του τη Δευτέρα, ο Έλληνας υπουργός τουρισμού έκανε ρελάνς! ΣΕΛΙΔΑ 4»

ÐáñáôçñçôÞñéï Covid:
ÁõîçôéêÞ ôÜóç,
óå ïñéáêÜ åëåã÷üìåíá
åðßðåäá ï éüò »

Ìáèçìáôéêüò äéáãùíéóìüò
ãéá ìáèçôÝò Äçìïôéêïý &
Ãõìíáóßïõ »

7

Óôçí Ðïëùíßá ç Êáñýäç
ãéá ôçí õðÝñâáóç 15»

3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα