Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής - Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* Ιδιοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στιλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟY 2021
Περίοδος ' (1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12304
0,50 ε
Συνεδρίασε το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής
Κερδίζει τη μάχην
για τη διαφάνεια
στις δημοσιεύσεις
ο επαρχιακός Τύπος
Η παρέμβαση του προέδρου της ΕΗ ΕΕ
για τον επαρχιακό Τύπου στη Βουλή
Επιστροφή
στα γήπεδα
Συγκρότηση
διαπαραταξιακής
επιτροπής στο Δήμο
Δράμας για ανόθευτη
και απλή αναλογική
Δράμας για το CLLD LEADER
2 εκατ. ευρ για έργα
δημόσιου χαρακτήρα
για έργα ιδιωτικού
ενδιαφέροντος
για την ομάδα
του Πανδραμαϊκού
ο προπονητής της ομάδας
Μπ. Καζεπίδης μιλάει στον n.Τo
Μετεωρολογικό σταθμό και
ΥΠΟΙΚ -Έτσι κατανέμονται τα 27 δισ . ευρ που δαπανήθηκαν λόγω ης πανδημίας
σύστημα προειδοποίησης πλημμυρν Τα ποσά προς επιχειρήσεις της Δράμας
προμηθεύεται ο Δήμος Νευροκοπίου
Στο πλαίσιο της σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος
με το ΔΙΠΑΕ
από Επιστρεπτέες Προ καταβολές
και Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού
Του Θανάση Πολυμένη
-Α ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ φα νόμενα στην περοχή
του Nομού Δράμας
είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην περιοχή της
υπαίθρου . Τα προβλήματα
είναι συχνά , κάθε φορά nou
υπάρχουν έντονα καιρικά
φαινόμενα Πολλές φορές
βλέπουμε ότι ο κάμπος του
λεκανοπεδίου Κ . Νευροκοπίου πλημμυρίζει συχν , με
αποτέλεσμα να έχουν κινδυνεύσει σε μεγάλο βαθμό
οι καλλιέργειες της πατάτας , εν τελευταία απειλήθηκαν ακόμα και οικισμοί
και κατουάς.
Τελευταίο παράδειγμα, α
φεινές πλημμύρες σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου , όπου κινδύνευσαν εκ νέου έγκριση της εκτέλε σης της προμήθειας
καλλιέργεες, αλλά ακόμα και σπίτα σε δύο μετεωρολογικν σταθμν ( τηλεμε.
ορισμένους οασμούς, εν σε κάποες τρικοί, και ενός συστήματος προειδοποίπεραπσεις ένλεισαν ακόμα και δρόμοι ησης πλημμύρας Το σύναλο της αξίας
Στο πλαίσο αυτό , όπως είχαμε δημοσι- έχει προϋπολογισμό 16960 ευρ χωρίς
εύσει και στις 2 Φεβρουαρίου 2021, ο
Δήμος Κ. Νευροκοπίου και το Τμήμα Δα - απευθείας ανάθεσης
σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Δράμας του Δεθνούς Πανεπιστημίου Ελ κός σταθμός έχει καθαρό κόστος 5.930
λάδας (ΔΙΠΑΒ, έχουν υπογράψει σχετική ευρ , εν ο σταθμός μέτρησης στάθμης
σύμβαση για μα υδρολογική μελέτη στην των υδάτων , κοστίζει 5.100 ευρ και τα
περοχ .
Επιστημονκός υπεύθυνος του έργου έσοδα του Δήμου Κ . Νευροκοπίου .
είναι ο Δρ . Γργος Ζαtμης , επίκουρος
καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και χθες, ο δήμαρχος Κ . Νευροκοπίου κ . ΚΦυσικού Περιβάλλοντος , αναπληρωτής ρακίδης εξήγησε ότι η πομήθεια των
δευθυντής στη Εδρα Unesco Con-EEct ανωτέρω γίαται στο πλαίσιο της υδροΌπως εχετοΜσει τότε στον "nΤ.οκ λογικής μελέτης που διενεργεί το Τμήμα
Ζaiμης , πρόκειται για μια "προκαταρ - Δασαλογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
κτυκή μελέτη, να να δούμε τους υδάτ - Δράμας του ΔΙΠΑΕ και ο κ . Ζaϊμης, και
νους πόρους της περιοής Νευροκοπίου . τόνισε ότι τόσο α δύο μετεωρολογικοί
Επίσης θέλουμε να δούμε το ήτημα των σταθμοί όσο και το σύστημα προειδοποί.
πλημμυρν και άλλων παρόμουων φανο - ησης πλη μμύρας , θα τοποθετηθούν σε
μένων . Δεν θα γίνουν αντλημμυρικά σημεία nou θα υποδείξρυν οι επιστήμοέργα, αλλά θεωρούμε ότι είναι μια ση - νες , ούτως στε και να μετράμε το u
μαντική μελέτη, η οπαία θα μας δσει νερό πέφτει . Επίσης , θα μπορούμε να
σημαντικές πληροφορέες σχετικά με
τους υδάτινους πόρους της περιοχής και ται σε ένα σημείο που θέλουμε , αλλά και
με βάση αυτή τη μελέτη, μπορούν να γνουν μελέτες και δράσεις για τη σωστή υπολογιστή στο Δήμα, σε περίπτωση που
διαχείριση των υδάτων.
Σύστημα προειδοποίησης πλημμυρν ενδιαφέρειν.
Στο πλαίσο της μελέτης αυτής , ο
Στα 38,9 εκατ. ευρ τα ποσά από τις επιστρεπτέες προκατα βολές σε επιχειρήσεις της Δράμας-3,74 εκατ. ευρ σε επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στη
Δ.Ο.Υ. Δράμας από την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού
Δήμος Κ. Νευροκοπίου , αποφάσισε την
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΟΥ Π.Τ.
τΤΑ 27 δισεκατομμύρια ευρ ανέρχεται το ποσό
που έχει δαπανήσει το Υπ. Οκονομικν από τον οφειλν όσων πλήρωσαν εμπρόθεσμα .
Μάρτι 2020, όταν ξεκίνησε στη χρα μας η περ πέτεια της πανδημίας του κορωνοίού , προκεμένου να
1 στηρίξει νοικοκυριά και επχειρήσεις.
Ένα χρόνο μετά , το ΥΠ.ΟιK έκανε απολογισμό για το νολικά 4.255 επιχειρήσεις και έλαβαν συναλικά
1 πού πήγαν άλα αυτά τα χρήματα και τα έδωσε στη δη-33910.268,07 ευρ.
1 μοσιότητα την .
λυτικά στοχεία των δαπα νν που αφορούν σε μέτρα πήραν 4.311 289,46 ευρ.
1 από την Επιστρεπέα Προκαταβολή έως την αποζημίωση ειδικού σκοπού κα. Τα 27 διο. ευρ υπολογίζον- πήραν 6.144.512,87 ευρ.
1 ται για τα μέτρα που ελήφθησαν από τον περασμένο Στον τρίτο κύκλο εντάχθηκαν 525 επιχειρήσεις και
Μάρτιο έως και τον Φεβρουάριο του 2021.
Όσον αφορά την Επιστρεπτέα Προκαταβολή , υπολογίζεται ότι οι ωφελούμενα είναι 54 591, εν ι εργαζό - πήραν 13.954.088,73 ευρ.
μενοι που έλαβαν αποζημισεις είναι συνολικά Τέλος, στον πέμπτο κύκλο εντάχθηκαν 2.916 επιχειρή1.727.577 άτομα . Συνολικά έλαβαν το ποσό των σεις και πήραν 7.625.036,64 ευρ.
1 2.903.700.887 ευρ.
Στις Αποζημσεις Ειδικού Σκοπού σε εργαζόμενους,
1 των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε προσωρνή χειρήσεις (ανά Δ.Ο.Υ.) στις επιχερήσεις που εντά σσον
1 αναστολή, έχουν εκταμευθεί περίπου 3 διο. ευρ σε ται στη ΔΟ.Υ. Δράμας:
1.727.577 δικαιούχους, λαμβάνοντας υπόψη τις πρό - Στον πρτο κύκλο 3.782 ΑΦΜ , έλαβαν 3.025.000
ναες για τους εποχκά απασχολούμενους, Τις εδές κα 1 τηγορέες εργαζομένων και τους επιστήμονες , εν Στον δεύτερο κύκλο 1.645 ΑΦΜ , έλαβαν 702.696
επππλέον 1,5 διο . ευρ είναι το κόστος πλήρους κάλυ- ευρ.
Ι ψης των ασφαλιστικν εσφορν του .
Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογσμό των εργοδοτικν ασφαλιστικν εσφορν των υπαλλήλων των εποχικν επιχειρήσεων και των ξενοδοχείων δωδεκάμηνης που εντάσσονται στη ΔΟ.Υ. Δράμας 3749.374 ευρ
1 λειτουργίας , με κόστος 270 εκατ. ευρ.
Το συνολικό ύψος των οpειλν των οπαίων έχει ανα - Εγγυοδοτικά Προγράμματα , δόθηκαν συναλικά
1 σταλεί η πληρωμή έως σήμερα υπολογίζεται σε 1,5 δσ.
ευρ, εν σε επιπλέον 250 εκατ. ευρ υπαλογζονται οι ρια 820 χιλιάδες και 823 ευρ ) σε 31235 επχειρήσεις.
εκπτσεις ΦΠΑ και φορολογικν και ασφαλιστικν
Τα στο ιχεία για το Νομό Δράμας
Όσον αφορά την Επιστρεπτέα Προκαταβολή , στο
Νομό Δράμας εντάχθηκαν μέχρι και το 5ο κύκλο της, συτον ΦΠΑ και γίνεται με τη διαδικασία της
Αναλυτικότερα , ο κάθε μετεωρολογ 2 Μαρτίου Πρόκεται για τα ανα
κύκλο εντάχθηκαν 290 επιχερήσεις και
Στο δεύτερο κύκλο εντάχθηκαν 491 επιχeρήσεις και.
ποσά αυτά θα καλυφθούν από τακτικά
πήραν 6.876290,37 ευρ.
Στον τέταρτο κύκλο εντάχθηκαν 3.405 επιχαρήσεις και
Σε δηλσεις του στον -Πρωνό Τύπο
Σύναλο 4258 επχειρήσεις πήραν 38.912.268 ευρ.
Όσον αφορά την Αποζημίωση Εδικού Σκοπού για επευρ.
Στον τρίτο κύκλο 41 ΑΦΜ , έλαβαν 15.108 ευρ .
Στον τέταρτο κύκλο 16 ΑΦΜ, έλαβαν 5.970 ευρ .
Συνολικό ποσό και στους 4 κύκλους σε επιχeιρήσεις
δούμε τον όγκο του νερού που θα έρχε να προειδοποιεί σε έναν ηλεκτρονικό
Όσον αφορά τα Εργαλεία Ρευστότητας ΤΕΙΧ 11 και
αυξάνονται τα ύδατα το σημείο που μας
7.270.821.823 ευρ (7 δσεκαταμμύρια 270 εκατομμύ
σελ4η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη |
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κν: 6977422 184
Ηπείρου & . Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράριο
Καθημερνές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα