Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 03.03.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7557
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Ανοίγει η πλατφόρμα εγγραφν στα νηπιαγογεία για το σχολικό έτος 2021-22
Νωρίτερα από κά θε άλλη χρονιά
Βορείου Ελλάδος
Συρρίκνωση παραγωγής Ανατιμήσεις με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2008
Νέος Πονοκέφαλος
ΟΤΟΕ με τον
Τα δεδομένα της τελευταίας έρευνας PH υπέδεξαν ορακή επιδείνωση της υείας του ελληνικού μετα
Ποητικού τομέα κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, Η παραγυγή και οι νέες παραγελέες εξακολούθη
σαν να μεινοντα, ως αποτελεσμα της εξασθενημένης ζήτησης από Την Πλευρά των Πείατν και τον
Περιοριστικν μέτρων Που επιβλήθηκαν λόγω της επδημίας του κορωνοίού ( ovid19), εό ο ρυθμοί
συρρίκνωσης επταχύνθηκαν,. Εν το μεταξύ , οι διαταραχές στην αλυσιδα εφοδιασμού ήταν εμφανείς,
καθός η αποδοση τον Προμηθευτόν επιδεινόθηκε σημαντικά, Κατά συνέπεια, η επιβάρυνση κόστους
αυξήθηκε σημαντικά και με το ταχύτερο ρυθμό Που έχει καταγραφεί από τον Οκτόβριο του 2000.
οι εαιρείες κτάφεραν να μετακ
υλίουν μέρος της αύξησης των τιμν
εισρον, καθς ο Τμές χρέωσης
αυξηθηκην με ον τοχυτερο ρυθιό
Που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο
του 2008.
Ο υρος Δείκτης Υπευθύναν Προμηθ.
ειν της ΙHS Markit για τον τομέα
μεταποίησης
(Purchasing Mauagers' Index- PT)
εναι ένας σύνθετος δείκτης της απo
δοσης της μεταποητικής οικονομίας
Στον κλάδο του e-Commerce εισέρχεται η Entersoft
Η Entersoft γνωστοποίησε ότι στις 01
Μαρτίου 2021 υπεγράφη, σε υλοποίηση
της σχετικής έγκρισης του Δ.Σ. της εταιρείας της 26/02/202 1, Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας Εταιρικν Μεριδίων, δυνάμει
του οποίου η Entersoft αγόρασε το σύνο- κής οδός Ανδρέα Παπανδρέου 27, με
λο των εταιρικν μεριδίων (100%) της αριθμό ΓΕΜΗ: 009248401000 και Α.Φ.Μ.
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την
επωνυμία

και Το διακριτικό τίΤλο  ητας των μελν
αnό 41 δικαστικούς
ανα17Ν Συμβούλιο της λειτουργοί υποΕΔΕ να απέχει γραμμίζουν ότι η
τέτοιες ΕΔΕ υπερβαίνει
ουν της
ότι <οι εκπρόσω- υποχρέωση αυτή
Ποι της Ενωσης δεν τηρήθηκε .
και σημ
Created by Universal Document Converter