Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
3 Μαρτίου 2021
ΑΤΤΙΚ Καλοκαιρία και βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 15β.
Αριθμ. φύλ. 41898
ΤΕτος 144ον
Τιμή 1,50ε
Εύτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου των μαρτ. Θεοδρήτου ίερομ.
Σελήνη 20ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.54-Δύσις 6.21
Κίνημα Δικαστν
Έπανάστασις Είσαγγελέων
175 μέλη τής Ένσεως Δικαστν καί Είσαγγελέων κατά Σεβαστίδη για τό χείμενο ύπέρ του Κουφοντίνα
Ή παραίτησις του κ. Ντογιάκου κστίς πρόσφατες άρχαιρεσίες σάς
προεκάλεσε τσουνάμι άντιδράσε-παρείχαμε έντολή νά μας έκπροων έκ μέρους τν συναδέλφων του ,
πούζητουν άπό τόν κ. Σε βαστίδη νά
άνακολέσει τήν προσβλητική άνακοίνωση . Χθές, άλλοι 129 δικαστές ύπηρετούμε, μέ τίς ένέργειές σαφ.
και είσαγγελείς, άπό τόν βαθμό Όπως καί δ κ. Ντογιάκος και οί δε του Άρεοπαγίτου έως του Είρηνο-κάδες άλλοι δικαστικοί, καλοϋν
δίκου, κέπαναστάτησανν έναντίον
τής Ενσες τους, έπισημαίνοντας
ότι παραβιάζει κατάφωρα τίς άρχές μέ άνάκληση του Δελτίου Τύπου .
της ΕΔΕ και έκφεύγει του καταστατικού σκοπου της . Η γεμάτη αίχμές
άνακοίνωσίς τους (κβασική καί θεμελιδης άρχή της"Ενωσης είναι ή τεφερθησαν έναντίον της ΕΔΕ, έπιδημοκρατική της λειτουργία καθς
και ή άδέσμευτη άπό κάθε πολιτική έπιρροή λειτουργία της) ) , έχει
και χαρακτήρα διαμαρτυρίας, διότι
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ έχει προκλη-γου Ισίδωρος Ντογιάκος, δικαστιθεί στούς κόλπους της Ενσεως κός πού χαίρει έκτιμήσεως μεταξύ
Δικαστν και Είσαγγελέων μετά τν συναδέλφων του και έχει χειτην προκλητική άνακοίνωση του
Δ.Σ. της Ενσεως γιά τόν Δημήτρη Κουφοντίνα. Μεγάλη μερίς δικαστν έχουν ύπογράψει, είτε όμα- ρήσει τήν διοίκηση τής ΕΔΕ, ότι
σωπείτε, στε να ένδυναμνεται
τό Κύρος τής Δικαιοσύνης καί όχι
νά προσβάλλεται ό θεσμός , πού
ρισθεί πολύκροτες δίκες. Έτόλμησε δέ να ύποβάλει τήν παραίτησή
του άπό τήν Ένωση και νά κατηγοπού καταδικάζουν έντονα την ίπε-μετην κινησή της παρέπεμψε στήν
δικαστές καί είσαγγελείς οί όποιοι
έπεσαν θύματα τρομοκρατικν έπιθέσεων . Όκ. Ντογιάκος, δ όποίος
έχει πέσει και ο ίδιος θύμα τρομοκρατικής έπιθέσεως, δέν έκρυψε τήν έντονη ένόχλησή του καί
έμμέσως κατηγόρησε τά μέλη του
Δ.Σ ότι δέν ένήργησαν μέ ίδιαίτετόν κ. Σεβαστίδη να άποκαταστήσει ατό τρωθέν Κύρος της"Ενωσης
που καταδικάζουν έντονα την ύπε- λήθη τής Ιστορίας τούς έπιφανείς
ράσπιση τν αίτημάτων του τρομοκράτου άπό τόν πρόεδρο της ΕΛΕ
Χριστόφορο Σεβαστίδη, ό όποίος
έχει καταστεί πλέον κόκκινο πανω γιά τούς έκπροσπους τής Δικαιοσύνης.
Χθές έξ άλλου , άλλοι πέντε
έκπρόσωποι της Δικαιοσύνης, κα
σημαίνοντες άρχικς δτι δικαστές
της περιφερείας δέχονται πρωτοφανείς έπιθέσεις άναφορικά μέ τίς
Τήν πρτη κίνηση κατά του
Δ.Σ. της Ένσεως τήν έκανε ό
άντιεισαγγελεύς του Άρείου ΠάwΌ Τσίδωρος Ντογιάκος
Ό Χριστόφορ0ς Σεβαστίδης
Συνέχεια στήν σελ. 3
ρη σπουδή καί περίσκεψη.
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Διακήρυξις 23
προσωπικοτήτων
για την Κύπρο
Πρωτεύουσες σέ άναστάτωση
Αποστάσεις ΕΛΙΑΜΕΠ
άπό τόν καθηγητή
Ίωαχειμίδη
με λίγο νοτιότερα πρός τήν Κύπρο μας , θά πρέπει
ή γείτων είσέρχεται σέ περίοδο έλεγχόμενης άπο- νά έχουμε ύπ' όψιν μας ότι οι Βουλευτικές έκλογές της άνοίξεως, πρόκριμα γιά τις Προεδρικές του
τα ότι θά πιεστεί άπό τίς ΗΠΑ μέσω της τράπεζας 2023, είναι μπροστά . Και έκει ύπάρχει άνοικτή συHalkbank καί όργαννει τίς άμυνές του . Η έναρξη ζήτηση για ύποθέσεις διαφθοράς στίς όποιες πατης δίκης για τήν τράπεζα αυτή μέσφ της όποίας ρενέβη έως και ό ίδιος ό Αρχιεπίσκοπος μέ δημόσια
φέρεται ότι παρεκάμφθησαν οι κυρσεις κατά του αύτο κριτική του δήλωση. Στήν έδρα μας τρα είσάΊράν φαίνεται νά συσπειρνει κατ' άρχάς τήν οίκο- γονται καί νέες παράμετροι στήν πολιτική έξίσωση.
γένεια του Τούρκου Προέδρου. Ό κύριος Έρντογάν Αίφνης. Δίπλα στήν πανδημία, στήν οίκονομία, στό
ύπερασπίσθηκε μέ σθένος τήν προηγούμενη έβδο- μεταναστευτικό καί στά έλληνοτουρκικά προστίθε ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ κοιτ πάντα τόν χάρτη. Απέναντί μας
σταθεροποίησης. Ο Ερντογάν έχει λάβει μηνύμα" ΌΆντνης
Κουνάδης
Φραγκούλης
ΕΙΚΟΣΙΤΡΕΙΣ προσωπικότητες, μεταξύτν όποίων πρν ύπουργοί, άκαδημαϊ.
κοί, τρέσβεις έτ. , άντατοι στρατιωτικοί
έ.ά, καθηγητές Πανεπιστημίων, συγγραφείς και διανοούμενοι, μέ μακρά ένασχόληση μέ τό Κυπριακό, συνεπέγραψαν Δ ακήρυξη μέ άφορμή τίς τελευταϊες έξελίξεις στό Κυπριακό .
νται πλέον δύο άνοικτές έκκρεμότητες: ή δικαστι μάδα τόν άποπεμφθέντα Υπουργό Οίκονομικν και
ΌΓργος Παγουλάτος
( σελ. 8)
γαμπρό του Αλ Μπαϊράκ και έστειλε μήνυμα πρός κη έξέλιξη της υπόθεσης Λιγνάδη μέ τίς όποιες προτήν Ούάσιγκτων μήνάσχολείστε μαζί μας , δένέχει εκτάσεις της έντός του πολιτικού συστήματος και
βεβαίως ή τρομοκρατία . Ή κυβέρνηση Μητσοτάκη
ψωμίγια έσας έδ, δέν θά μας βγάλετε απο τον στο- είναι ή πρτη μετά τό τέλος των μνημονίων που έχει
Στίς πόσες
παραβιάσεις
άκυρνεται
ή Συμφωνία>
τν Πρεσπν;
χομας Έννοντας ότι δέν ύπάρχουν σκάνδαλα .
άπέναντί της τόν δρόμο. Στήν άρχή δειλά, μετά πιό
Η άπάντηση τν ΗΠΑ ήρθε άμέσως μέσω δημο- άποφασιστικά-είδικς μετά τόν νόμο περί άπαγόσιεύματος του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, ρευσης τν πορειν- και τρα μέ τίς διαδηλσεις
τό όποιο ύπο στήριξε ότι ένδέχεται νά ύποβληθουν καί τίς έπιθέσεις ύπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα .
τέτοιες κυρσεις στήν έπίμαχη τουρκική τράπεζα Καί έδ μέ τίς ίδιαιτερότητες που ύπάρχουν φαίστε είναι λίαν πιθανόν νά καταρρεύσει καί νά χά- νεται ότι έχουμε είσέλθει σέ τροχιά έλεγχόμενης
σουν τά λεφτά οι καταθέτες της. Καί μαζί νά δεχθεί άστάθειας . 400 έπιθέσεις σέ όλη την Έλλάδα ύπέρ
της μεταγωγής του Κουφοντίνα για κάποιον πού
Συνέχεια στήν σελ.4
Τό βόλι πού έστειλε στόν τάφο
την Μπουμπουλίνα
καί ή συγγένεια
μέ τούς Κολοκοτρωναίους
τεράστιο πλήγμα ή τουρκική οίκονομία. "Όλα τά παραπάνω έπιβεβαινουν πλήρως όλα όσα γράψαμε δέν είναι μυημένος, είναι έκπληξη . Καί άς μήν έχει
προσφάτως. Ότι ό Τοϋρκος Πρόεδρος φοβάται ένα κανείς τήν αυταπάτη, ότι άν γίνει δεκτό τό αίτημα
πραξικόπημα χωρίς τάνκ και προσθέτουν ένα νέο Τής μεταγωγής θά σταματήσει το πανηγύρι . Είματου Θεοφάνη Μαλκίδη*
δεδομένο στήν έξίσωση: τήν δημιουργία κλίματος
πολιτικής άστάθειας στήν Τουρκία. Έάν κοιτάξουστε μόνον στήν άρχή. Οι φόβοι της ΕΛ.ΑΣ., όπως
Συνέχεια στήν σελ. 3
Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ είδηση , ότι ή ναυαρχί
δα της προπαγάνδας των Σκοπίων, ή
άποκαλούμενη <Μακεδονική Άκαδημία Επιστημν , συνεχίζει και όπως
καί πολλά άλλα κρατικά και μή ίδρύματα, θεσμοί, ένσεις κ.λπ. νά χρησι
μοποιούν τόν όρο Μακεδονίαν και
Μακεδονικόν, προκάλεσε καί μία
πολύ ένδιαφέρουσα παραδοχή. Σύμφωνα μέ άνακοίνωση του 'Υπουργείου Δικαιοσύνης τν Σκοπίων, <κανέ να άπολύτως πρόβλημα δέν ύπάρχει
μέ τήν χρήση των όρων άπό έταιρείες
και ένσεις που δέν σχετίζονται μέ τό
κράτος..
Του Ελευθερίου ΓΣκιαδα
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Στίς άγορές ή Alpha Bank
ΠΕΝΝΙΕΣ
βανδάλισαν
τό Μουσείο.
Γουλανδοή
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ βγήκε ή Alpha Bank γιά τήν έκδοση Tier 2Ομολόγου, μία έβδομάδα μετά τήν άνακοίνωση τής συμφωνίας γιά τό project Galaxy. Η έκδοσις, ύψους περί τά 500 έκατ. εύρ, θά ένισχύσει περαιτέρω τά κεφάλαια της Τραπέζης άλλά και θά διαφοροποιήσει την σύνθεσή τους, όπως είναι ο κανν σε
όλες τις μεγάλες εύρωπαϊκές τράπεζες , βελτινοντας
την κεφαλαιακή άπόδοση γιά τούς μετόχους της. Τήν
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Πόσοι γνωρίζουν ότι ό Ούίνστων Τσρτσιλλ
έκτός άπό πολιτικός καί συγγραφεύς ήταν καί ζω
γράφος; Καί όμως έχει φιλοτεχνήσει περί τους 500
πίνακες , ή άξία τν όποίων τά τελευταϊα χρόνια
παρουσιάζει σταθερή άνοδο. Ο πίνακάς του, κΠύρYς του Τεμένους Κουτούμπια , πού άπεικονίζει ένα
τοπίο στό Μαρόκο έσπασε όλα τά ρεκόρ στήν δημοπρασία του οίκου Christies στό Λονδίνο, άφου
δάννυμος άγοραστής -Βέλγος, όπως άναφέρεταδιέθεσε σχεδόν 9,6 έκατ εύρ για νά τόν άποκτήσε . Πρόκειτα γιά τόν μοναδικό πίνοκα πού έφιλοτέ
χνησε ό Τσρτολλ διαρκούντος του B Παγκοσμίου
Πολέμου. Ό διος άγοραστής άπέκτησε καί τά άλλα
τρία έργα του έκλιπόντος Βρεταννου Πρωθυπουρ
γου, πού βγήκαν Τήν ίδια μέρα σέ δημοπρασία, π ριλαμβανομένης της Σκηνής στό Μαρακές (τό φιλοΤέχνησε γύρω στό 1935) και του Προαυλίου του
Καθεδρικού του Αγίου Παύλουν (γύρω στό 1927) .
Ο Ζάεφ παρενέβη λέγοντας ότι τηρούνται όσα προβλέπει τό Σύνταγμα
άλλά και ή Συμφωνίαν τν Πρεσπν,
ότι τό κράτος, οί έπίσημοι θεσμοί
και όλοι οί δημόσιοι όργανισμοί πρέ
πει νά έφαρμόσουν την Συμφωνία
τν Πρεσπν και νά σεβασθουν τό
Σύνταγμα της Δημοκρατίας της "Βόρειας Μακεδονίας ">, άλλά νομικά πρόσωπα, πολιτικές ένσεις πού
δέν χρηματοδοτουνται άπό τό κράτος, μπορουν νά χρησιμοποιήσουν μέ
άσφάλειατόν όρο "Μακεδονία"w!
στην σε/.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Πέχουμε πάθει καί πς μεταλλαχθήκαμε έτσι;
Επειτα, έρχόταν ή ρα
του έθελοντισμού . Ποιά παΚι όλα αύπά, γιά νά στοΗ άνεύρεση τν φοινίκων ήταν όλόκληρο σαφάρι. λίσουμε Τις πόρτες του σχοΚάθε φορά πού πλησίαζεή 25η Μαρτίου, άρχιζε ή
προετοιμασία για τήν μεγά- Επρεπε νά φθάσουμε τά άπέ
λη γιορτή . Κατ' άρχάς έπρε
πε νά στολίσουμε τό σχο- οχή Άγίου Ίωάννου Ρέντη έορτασμός τής έπετείου τής
λείο . Και ό στολισμός ήταν
κλαδιά άπό φοίνικες, τά
όποία τοποθετούσαμε δεξιά
καί άριστερά σέ όλες τις πόρτες του σχολείου μας .
λείου! Γιά ποιό λόγο; Μά, διά , δηλαδή , θά έμεναν στό
πολύ άπλά , γιά νά έχει ό σχολείο και μετά τό σχόλασμα, γιά νά βοηθήσουν στόν
στολισμό . Φυσικά , μέναμε
δλοι! Κορίτσια και άγόρια.
Η χρήση όμως του όρου Μακε δονία συνεχίζει να ύφίσταται άπό τά
Σκόπια παρόλες τίς ύπεκφυγές καί τίς
άστείες καί άστήρικτες διπλωματικά
καί πολιτικά δικαιολογίες και πρός
έπίρρωση-ένδεικτικά και μόνο-άναφέρουμε τά έξης:
ραντα Περιβόλια, στήν περι .ΟΤζόζεφ Ντήν, ήλικίας 8 έτν άπό τήν Καλιφόρ
να, είναι ό νετερος έπαγγελματίας δοκιμαστήςω,
ήλεκτρονικν παιγνιδιν. Ήδη ύπέγραψε σχετικό συμβόλαιο γιά 33.000 δολλάρια. Ο ίδιος παίζει φανατικά Τέτοια παιγνίδια άπό ήλικίας 4 έτν
καί πλέον θά παράσχει τήν έμπειρία του σε έταιρείς προκειμένου νά προσαρμόζουν τά νέα παιγνδια τους στίς άπαιτήσεις του άγοραστικού κοινού.
και νά έντοπίσουμε τις φοι - Έπαναστάσεως του 1821
νικιέ . Άν ήταν χαμηλά τά
δένδρα, δέν ύπήρχε κίνδυνος .
Μερικές φορές, όμως, σκαρφα
λνομε στούς κορμούς!
τό χρμα πού του άρμάζε .
Και ή παράδοση άπαιτούσε
κλαδιά άπό φοίνικες . Κι έμείς
έπρεπε νά τά βρούμε!
Καί έβγαιναν άπό τά
ντουλάπια τά πορτραϊτα
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
03-03-2021