Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

6oC, 14:00

16oC, 20:00

9oC - Υγρασία 52%-100% - Άνεμοι: ΒΑ-Α 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:11 - Δύση ηλίου: 18:34

€0.80

Ό, τι δημόσιο οφείλει να είναι αποτελεσματικότερο από το ιδιωτικό. Όχι μόνον για να τεκμηριώνεται έτσι η
ÁðüäåéîÝ ôï συχνή
απαίτηση για την καλύτερη και δικαιότερη διαχείριση των πραγμάτων. Κυρίως διότι το αίτημα και η εφαρμογή του συνιστούν διαφορετικό υπόδειγμα σχέσεων με πρόσωπα και πράγματα. Η αξίωση αυτή δέον όπως συνοδεύεται απ’ ολόκληρο το πακέτο της διαχείρισης και της συμπεριφοράς όλων. Κι έτσι στο ιδιωτικό απομένει η λειτουργία κατ’ εξαίρεση και σε
κάποιες ιδιότυπες περιπτώσεις χάριν ίσως μιας σπάνιας απαίτησης ειδίκευσης και πάντως ειδικών συνθηκών. Είναι όμως έτσι; 3»

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5308

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΛΟΘΕΛΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΘΕΝΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ

Ôï æåúìðÝêéêï ôçò Åõäïêßáò

Kerkyra Lines:
«Ãíùñßæáìå
üôé èá äå÷èïýìå
ðüëåìï»

Äéáìáñôõñßá ôùí Åîùôåñéêþí Öñïõñþí ôçò ÖõëáêÞò

ΟΘΩΝΟΙ. Με καθυστέρηση
κάποιων ωρών ξεκίνησε το δρομολόγιο της επιστροφής από Οθωνούς το νέο πλοίο της γραμμής
των Διαποντίων Νήσων «Ευδοκία». Χθες ήταν η επίσημη «πρώτη» του νέου πλοίου προς τα Διαπόντια Νησιά, ενώ οι κάτοικοι
το υποδέχθηκαν θερμά.
ΣΕΛΙΔΑ

2353 ôá íÝá
êñïýóìáôá
÷èåò, äõï (2)
óôçí ÊÝñêõñá 6»
¼ëïé æçôïýí
íá áðïóõñèïýí
ïé äáóéêïß ÷Üñôåò,
áëëÜ ìðá! 6&9»

3»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Απεργούν για δεύτερη μέρα οι Εξωτερικοί Φρουροί των Καταστημάτων Κράτησης. Στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που έχει κηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία, οι φρουροί συγκεντρώθηκαν έξω από τις Φυλακές
Κέρκυρας διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 4»

ÍÝá Ýêäïóç: Äéïíýóéïò
Óïëùìüò - ¢ðáíôá ôá
ÉôáëéêÜ, óå ìåôÜöñáóç
Ãéþñãïõ ÊåíôñùôÞ »
11

Ç Åöïñåßá Áñ÷áéïôÞôùí
äåí ðÞñå ÷áìðÜñé üôé
êáôÝóôñåøáí ôï åíåôéêü
ìïíïðÜôé óôïí Åñçìßôç; »

ÏèùìáíéêÞ óçìáßá êáé Ïõóáêüö
óôçí ÊÝñêõñá• O Xñ. ÊïñöéÜôçò 7»

12



Τελευταία νέα από την εφημερίδα