Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 ,
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡ1Σ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΩΣ 1876
Τρίτη
2 Μαρτίου 2021
Ησυχίου μάρτ Θεοδότου έπισκ. Κυρηνείας Κύπρου
Σελήνη 19ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.55-Δύσις 6.20
ΑΓΤΙΚΗ Νεφσεις καιβορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 13β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφόσεις και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 13β
Αριθμ. φύλ. 41897
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ"Η ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΟΙΔΡΥΜΑΤΙΣΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΛΕΚΤΩΝ ΜΕΛΩΝΤΟΥ:
ΕΛΙΑΜΕΠ: Η Τουρκία έχει
δίκαια έπιχειρήματαν!
θεμιτούς στόχους καί
Σημαία στόν τουρχικό Τύπο οί δηλσεις τού καθηγητοϋ καίμέλους του Ίδούματος Παναγιτη Τωακεμίδη
Νέο κρούσμα μετά τις δηλσεις Βερέμη περί είσβολής στό Καστελλόριζον
Dς φόρουμ δημόσιου διαλόγου , γκεκριμένως ή προσκειμένη στόν
τό ΕΛΙΑΜΕΠ φιλοξενεί ένα εύρος Πρόεδρο Έρντογάν έφημερίς κΓεάπόψεων. Αποδέχεται πλήρως την νή Σαφάκν προέβαλε στήν πρτη
κριτική, άκόμα και στά άκραϊα δριά σελίδα της δηλσεις τοϋ όμοτίτης άκόμα καί τήν κακόβουλη . Δέν
θά άνεχτεί όμως πλέον τήσυστηματική κατασυκοφάντηση καί διασποράψευδν είδήσεων πού έπιδικει ξεσπάθωνε τρόπον τινά ύπέρ τν
νά πλήξει τήν καλή φήμη του Ιδρύ- δικαίων της Τουρκίας και έξέματος, άμφισβητντας την ακε- φραζε τήν άντίθεσή του στίς περιραιότητα καί τόν πατριωτισμό το φερειακές συμμαχίες τής ΕλλάΊδρύματος καί των στελεχν του δ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ μερικές έβδομάδες ,
στις 6 Φεβρουαρίου 2021, τό ΕΛΙΑ-βουλοι του ΕΛΙΑΜΕΠ όχι όλοι,
ΜΕΠ ήθέλησε νά άπαντήσει στίς ύποστηρίζουν σήμερα ότι όμόνος
έπιθέσεις πού δέχεται κατά καιρούς δρόμος έπίλυσης τν διαφορν μέ
άπό κάκραίους κύκλους για θέσεις
πού διατυπνουν ένίοτε έπίλεκτα
Αρκετοί έρευνη τές καί σύμτην Τουρκία είναι ο διάλογος, σίγουρα όχι όμως μέ τό πιστόλι στόν
κρόταφο, στή βάση του διεθνούς δικαίου, και στό βάθος ή Χάγη. Αύτή
μου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνν και μέλους του ΕΛΙΑΜΕΠ, Τάκη Ιωακειμίδη, ό όποίος
μέλη του , κυρίως όμότιμοι καθηγητές Πανεπιστημίου και τέως διπλω μάτες , Εξέδωσε λοιπόν μία όργίλη τυχαίνει νά είναι και ή έπίσημη
άνακοίνωση πού ύπέγραφε δ Διευθυντής του καί ταλαιό στέλεχος της ματικής άντιπολίτευσης και τούλά
ΟΝΝΕΔ έπί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, καθηγητής Γεργιος Πα
γουλάτος , γιά νά μας ένημερσει
μεταξύ άλλων γιά τά έξηής:
άποψη τής κυβέρνησης , τής άξιω
χιστον δύο άκόμα κοινοβουλευτικν κομμάτων. Κανείς βέβαια δέν
τρέφει αυταπάτες για τό καθεστς
Έρντογάν.
δος στην Μεσόγειο. Οί δηλσεις
Προχθές, 28 Φεβρουαρίου αυτές έχουν ς έξης:
2021, ο τουρκικός Τύπος και συ*ΌΤάκης Ίωακειμίδης
ΕΌθάνος Bερέμης
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Σχίσμα
στούς δικαστές
για την <17 Νοέμβρην
Ίδιωτικοποίηση μέ κοινωνικό όφελος
Παραιτείται
ό Στάθης Λιβαθινός άπό την
Δραματική Σχολή τού Εθνικού
ΕΝΤΟΝΗ είναι ή δυσφορία τον λειτουργν τής Δικαιοσύνης για τηνάπόφαση του Δ.Σ. τής Ενσεως Δικαστν
και Είσαγγελέων νά σταθεί στό πλευρό
του Δημήτρη Κουφοντίνα. Δεκάδες είναι
οι άντατοι δικαστικοίπού καταδικάζουν
τήν άνακοίνωση της Ενσεως , έν ήδη
δάντιεισαγγελεύς Ισίδωρος Ντογιάκος
έχει ύποβάλει την παραίτησή του άπό
μέλος τής Ένσεως . Χθές 41 δικαστι κοί λειτουργοί άπό τόν βαθμό του Αρεοπαγίτου έως του πρωτοδίκου, διεμαρτυρήθησαν έντόνως , τονίζοντες δτι ή ΕΔΕ
έφθασε στό σημείο να προβεί σέ ύποδεί ξεις πρός τήν πολιτεία, κάτι πού είναι έξω
άπό τούς σκοπούς της. Καλούν τό Δ.Σ.
Ο διάλογος άφορουσε βεβαίως τήν πολύπαθη παραχρη
ση των δεκατεσσάρων άεροδρομίων της χρας στήν γερμανική
έταιρεία, ή όποία τά άνακαίνισε
καίτά άναμόρφωσε σέ χρόνο ρεκόρ. Λιγότερο άπό έτος. Μπορεϊ
ή πανδημία νά έρριξε στά τάρταρα το ύος των έσόδων πού θά
έβδομάδα . Μου τήν έμπιστεύτηκε ό πρωτος έντυ- άνέμενε ή έταιρεία μέ βάση τήν κίνηση τν άεροπωσιασμένος άπό τό νέο terminal του άεροδρομίου δρομίων αύτων (καί νά τίθεται σήμερα ζήτημα άνακαι σας τήν μεταφέρω: Τήν παραχρηση των άε-βολής έκκλήρωσης τν συμβατικν ύποχρεσε
ροδρομίων στούς ίδιτες έσεις δέν την ψηφίσατε ν της ς πρός τό καταβαλλόμενο τίμημα των 10
κύριε Βουλευτά κατ' άπαίτησιν της τρόικα; Εσεις έκατομμυρίων εύρ-μέ έπίκληση λόγων άνωτέδέν τήν έντάξατε στά μνημόνια; Θυμάμαι καλά. ρας βίας), ωστόσο ο έκσυγχρονισμός δέν άνεβλήη. ροχωρησε . Το παλαιό άχούρι γίνεται εύρωΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ διεξήχθη μεταξύ
ψηφοφόρου της Αριστεράς και
Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Boρείου Έλλάδος κατά την άναχρησή τους άπό τό άεροδρόμιο <Μακεδονία γιά τήν πρω νή πτήση της Αegeanμέ προορισμό τήν Άθήνα τήν περασμένη
(σελ. 7)
Μία άνωφελής
διάσκεψη
Αμήχανος ό Βουλευτής και ένω προχωρουσε προς παϊκό άεροδρόμιο όπως μας μετέφερε έντυπωσι
τήν έξοδο 8 του νέου μοντέρνου terminal που καασμένος όάναγνστης μας που ταξίδεψε προσφάτασκεύασε ή Fraport στό δεύτερο μεγαλύτερο άε- τως άπό τό Μακεδονίαν καί χάθηκε στίς άχανείς
ροδρόμιο της χρας, κοντοστάθηκε και άπάντησε νέες αίθουσες και στίς 29 θύρες άναχωρήσεων
αναί έπί τν ήμερν μας άρχισε αύτό . Τούνιο του πού ,άντικατέστησαν τίς παλαιές 12 που ήταν και
2018 έγινε ή τελετή θεμελίωσης! . Βλέπεις, σύ-στριμωγμένες, ή μία δίπλα στήν άλλη. Ο ένθουσιντροφε, πού καί ο καπιταλισμός έχει τά καλά του ; ασμός πς έπιτέλους κάτι γίνεται, κάτι κινείται καί
Πρέπει νά βάζουμε καί έμεις καμμιά φορά νερό πς ξεφεύγουμε άπό τήν λογική της ψωροκσταιστό κρασί μας και νά μήν είμαστε κολλημένοι, Ψ - νας, θέτει έπί τάπητος ένα μελαγχολικό έρτημα.
θυρισε χιουμοριστικά μέ θάρρος στόν Βουλευτή οσα χρόνια πήρε στήν κάποτε άριστερόστροφη
του ο Ψηφοφόρος τήν στιγμή πού περνουσαν τόν συντηρητική κοινωνία μας για νά ριμάσει και να
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ.3
του Κστα Κόλμερ
Η ΠΕΝΤΑΜΕΡΗΣ, άτυπος διάσκεψη
γιά τό Κυπριακό προσδιορίσθη για τίς
27-29 Απριλίου έ. ., στήν Γενεύη, μέ
πρόσκληση του γεν . γραμματέως των
Ήνωμένων Εθνν Άντνιο Γκουτέρρες καί συμμετοχή τν τριν έγγυητρινν δυνάμεων της Βρεταννίας, Τουρκίας και Ελλάδος, παρουσία της κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας καί έκπροσπου
της Τουρκοκυπριακής κοινότητος
και ως παρατηρητοϋ> της Ευρωπαικής Ενσεως. Σκοπός της διάσκε| ψης άν ύπάρχει ακοινό έδαφος για
1 διαπραγματεύσεις τν δύο μερν
πρός διαρκή έπίλυσην του Κυπριακου προβλήματος.
Κατ' άρχήν , νά διερωτάται πς ή
5μερής έγινε 6μερής μέ τήν συμμετοχή έκπροσπου του Κομμισαριάτου
των Βρυξελλν πού ύποστηρίζει μο νίμως τά Τουρκικά συμφέροντα; Η δι πλωματική δύναμις στίς συζητήσεις θά
είναι 4 πρός δύο της Ελληνικής καί Κυπριακής άντιπροσωπίας, έν τήν <μπαγκέταν του κουαρτέτου θά διευθύνειή Βρεταννία που έχει δσει ήδη νότες κακοφωνίας μέ τίς προτάσεις περί
χαλαρής όμοσπονδίας, Δηλαδή άπ
ό,τι προκύπτει μιάς συνομοσπονδί ας δύο κυριάρχων κρατν, όπου ή κεντρική κυβέρνηση θά έχει διακοσμη
τικό χαρακτήρα. Η Τουρκική είσβολή καί κατοχή θά νομιμοποιηθή και τό
άνύπαρκτο Τουρκοκυπριακό κρατίδιο
θά έξισωθή πολιτικς μέ την Κυπριακή Δημοκρατα, χρα μέλος τν HΕ
καί της Εύρωπαϊκής Ένσεως.
ΠΕΝΝΗΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
έλεγχο και κατευθύνονταν στό λεωφορείο.
Αναγκαστική προσγείωση στό άεροδρόμιο Τής
πρωτεύουσας του Σουδάν, Χαρτούμ, ύποχρεθηκε
νά κάνει ένα έπιβατικό άεροσκάφος, μετά τήν είσβολή όργισμένης γάτας στό πιλοτήριο. Ήπτήσς του
άεροσκάφους της σουδανικής άεροπορικής έταιρείας
Tarco μέ προορισμό τήν Ντόχα του Κατάρ ήταν
σέ έξέλιξη, όταν ό άπρόσμενος λα ρεπιβάτης προ κάλεσε Τό άνευ προηγουμένου έπεισόδιο . Τό αίλουροειδές έπιτέθηκε στούς δύο πιλότου . Ό κιβερνήτης πήρε τήν άπόφαση νά κάνει στροφή καί νά γυρίσει στήν πρωτεύουσα του Σουδάν.
. Η ούδέτερη ζνη άνάμεσα στήν Βόρειο και Τήν
Νότιο Κορέα θεωρείται μία άπό τις πλέον αύστηρά
φρουρούμενες περιοχές τού πλανήτου. Είναι όμως;
Άποκαλύπτεται πς τίς τελευταίες ήμέρες τήν παρεβίασε ένας Βορειοκορεάτης φυγάς . Δέν φθάνει ότι
κολύμπησε μέχρι τόν νότο, άλλά κικλοφορούσε έπί
μία ρα μέ μαγι καί βατραχοπέδιλα γύρω άπό
τά αύστηρς φρουρούμενα σύνορα. Συνελήφθη μόνον άφου τό έρριξε στόν ύπνο! Ο φυγας , ήλικίας
περί τά 20, βγήκε στήν άνατολική άκτή Τής χρoς βόρεια της πόλεως Γκοσεόνγκ. Έγκατέλειψε τό
μεγαλύτερο μέρος του ξοπλισμού του, πρίν μπεϊ
στήν Νότιο Κορέα μέσω μιάς σήραγγας άποστρογ
γίσεως κάτω άπό τό συρματόπλεγμα Τήν ύπαρξη
Τής όποίας άγνοούσε ό στρατός!
Φ Αύστηρά άπαγορευμένες είναι οί κοκκορομαχες.
Γίνονται όμως παράνομα . Καί είναι έπικίνδυνες, όχι
μόνον για τούς μονομάχους άλλά και για τους
ίδιοκτήτες του Το διεπίστωσε βρίσκοντας τραγικό τέλος ό ίδιοκτήτης ένός κόκκορα στήν "νδία. Ό
κόκκορας έπεχείρησε νάτό σκάσει, ό ίδιοκτήτης του
προσπάθησε να τόν σταματήσει , άλλά τό πτην ,
στό πόδι του όποίου είχαν προσαρμοσθεί λεπίδε,
του προεκάλεσε σοβαρά Τραύματα στήν βουβωνική χρα, μέ άποτέλεσμα νά πεθάνει άπό άκατάσχετη αίμορραγία
Όλλανδικό ψήφισμα γιά
τούς Ελληνες του Πόντου
Ένοχος γιά διαφθορά
ό Νικολά Σαρκοζύ
ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ στήριξη τν έλληνικν θέσεων
παρείχε τό όλλανδικό Κοινοβούλιο, τό όποίο σέ πρόσφατο ψήφισμά του γιά τήν Γενοκτονία τν Άρμενίων άπό τούς Τούρκους άναφέρεται και σε θύματα
Έλλήνων τού Πόντου . Είχε προηγηθεϊ παρέμβασις
της Ελλάδος διότι άρχικς τό έν λόγφ νήφισμα άνεφέρετο μόνο στούς Αρμενίους. Αξίζει δέ νά τονισθεί
ότι τό έν λόγο ψήφισμα υίοθετήθηκε μέ συντριπτική
Συνέχεια στήν σελ.4
ΕΝΟΧΟΣ έκρίθη γιά διαφθορά ό πρην Πρόεδρος
τής Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζύ , στόν
όποιο έπεβλήθη ποινή φυλακίσεως τριν έτν , έκ
τν όποίων δύο μέ άναστολή. Το οίκονομικό δικαστήριο είχε άρχικά προτείνει ποινή φυλακίσεως τεσσά
ρων έτν, έκ τν όποίων δύο μέ άναστολή , έκτιμντας πς ή είκόνα του Προέδρου τής Γαλλίας άμαυρ
θηκε άπό τήν ύπόθεση αυτή. Η ίδια ποινή έπεβλήθη
Συνέχεια στήν σελ . 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Δέν θά γινεί ή πατρίδα μας κάκατοίκητο σπίτι
ε τόν κόσμο είναι κυρίαρχος βάλλει κανείς ; Πάμε Τιό κάκαί πανταχού παρν . ΒαΚΣβήνοντας ένα κομμά- Ένα άρθρο πεντακάθαρο και
π άπό τόπαρελθόν , σβήνει
κανείς κι ένα άντίστοιχο κομ
μάτι άπ' τό μέλλον , καί είναι άλλων και τά άκόλουθα:
θλιβερή ή ζωή πού μοιάζει
σάν άκατοίκητο σπίτι.. .
τω: Μεγάλος άριθμός πα
περιλαμβάνονταν μεταξύ σικοί δροι άπό τό λεξίλόγιό νεπιστημιακν είναι στρατευμένος στήν προσπάθεια
ίδεολογικής άπονομιμοποίησης έννοιν όπως πατρίδα, Εθνος, θρησκευτική συνείδηση, ίστορική ή γλωσσική
συνέχεια , έθνικά σύμβολα ή
άκρως άληθινό , στό όποιο
της : τό αύτόνομο άτομο , δ
άνθρωπος χωρίς φύλο, ό πο
Στήν χρα μας ή έπικράτηση τής λεγόμενης λίτης του κόσμου χωρίς οίκοΜέ αύτά τά λόγια του "προοδευτικής" , "Εκσυγ- γένεια ή Εθνική τουτότητα, δ
Σεφέρη έλεισε ένα άρθρο του
δ έξαίρετος ζωγράφος και
λόγιος Σωτήρης Σόρογκας . Ο
χρονιστικής" ίδεολογίας άνθρωπος χωρίς θρησκεία ή
είναι σχεδόν όλοκληρωτική . θεό , χωρίς δεσμούς μέ πνευΌ τρόπος της νά έρμηνεύ-ματικς παραδόσειρ. ΑμφιΟύσιαστικς ή διαπραγμάτευ-)T.
ση στήν Γενεύη θά διεξαχθή μεταξύ
Τουρκίας και Κυπριακής κυβερνήσεως
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
02-03-2021
PHOTO: EUROKINISSI/ΓΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ