Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
1 Μαρτίου 2021
Εύδοκίας όσιομ . Μαρκέλλου και Αντωνίνης μαρτ
Σελήνη 18ήμερων 7.00 ΙΔύσις 6.19
ΑΤΤΙΚΗ ραιές νεφσεις και βόρειοιάνεμοι Θερμοκρασία έως 16β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθριος καιρός καί βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 13β.
Αριθμ. φύλ , 41896
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΜΕΤΩΠΚΗ ΜΗΣΟΤΑΚΗΓΣΠΡΑ-ΚΛΙΜΑ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣΜΕ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ 350 ΕΠΠΘΕΣΕΣ
Έκβιάζει άποφυλάκισή του
για την
όχι γιά την μεταγωγή του!
Πύτοκρύπτεται πίσω άπό τήν άπεργία πείνης του καταδικασμένου γιά τρομοκρατία Δημήτρη Κουφοντίνα
Η ΕΣΠΑ άνέδειξε τό θέμα ποινής του κατ' οίκον μέ ήλεπρό καιρού! Μέ βάση τόν νέο
ποινικό κδικα δ όποίος έψη φίσθη έπί ΣΥΡΙΖΑ τή άποχη
τής ΝΔ δίδεται στόν Δημή- ρία άνεστάτωσε την Κυβέρτρη Κουφοντίνα ή δυνατόνά ζητήσει την άποφυλάτοποιήσεις για τά δικαιματά ρα πού ή ποινή τους φτάνει στό
του , όχι μέ στόχο την μεταγωγή του άλλά γιά νά δημιουργήσει εύνοϊκό κοινωνικό κλίμα
για την άποφυλάκισή του .
Αποκαλυπτικό των προθέσε - μο μέσα στίς τοπικές φυλακές.
ν του είναι πρόσφατο κείμε - Μπροστά σέ αύτό τόμέλλον ή
νο του δικηγόρου Γιάννη Ραχειτη , ό όποίος ύπεστήριξε δυστυχς) δρόμος .
τά έξής:
κτρονική έπιτήρηση (άρθρα
105B, 110Α του νέου ποινικού κδικος). Η πληροφοτέλος) πνιγμένη στήν άπόλυτη σιωπή καί στέρηση. Αύτός
είναι ό "πολιτισμένος" τρόπος
έκτέλεσης. "Ένα Γκουαντανάνηση ή όποία άνεζήτησε τρό
της πους στε νά έκτίσει στήν φυ
κισή του μετά 17 χρόνια έκτί - λακή τό ύπόλοιπο τής ποινής
σεως ποινής στις φυλακές του
Κορυδαλλου. Σύμφωνα μέ τίς πού διέρρευσε στόν Τύπο
οίκείες διατάξεις, ο καταδικασμένος σε 25 χρόνια φυλακή τικη έφημερίδα. Ή άποκάλγιά ένδεκα δολοφονίες , τρομοκράτης Κουφοντίνας, μπορεί να ζητήσει νά έκτίσει τά
τελευταία όκτ χρόνια της άπεργία πείνης καί τίς κινηάπεργία πείνης ήταν ό μόνος
του ο τρομοκράτης , γεγονός
Η σύγκρουση δέν είναι
όμως, Αστόχως. Σέ σαββατιάτικη έφημερίδα. Η άποκάλυΨις τν κυβερνητικν σχεδιασμν έθορύβησε τόν τρομοκράτη. Οργάνωσε έτσι την
Ο Κουφοντίνας άπό τό για μιά μεταγωγή άπό τό Δοκελί του μέτρησε σωστά τις
άλλαγές . Δηλαδή την έπικείμενη έξόντωσή του (όπως και Κουφοντίνα δέν είναι γιά
τν ύπολοίπων) μέ μια άόρι άνθρωπιστικούς λόγους . Δέν
στης διάρκειας κράτηση (τμοκό στήν Άθήνα. .
>Ο άγνας για τή ζωή τοϋ
Ό Δημήτρης Κουφοντίνας
Η Τό πατρικό του Πρωθυπουργού στά Χανιά
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Οί ΗΠΑάπειλουν
τον Ερντογάν
μέχρεωκοπία
Παρητήθη γιατί δέν
συμφωνούσε μέ τήν γραμμή
Χαστουκίζοντας τό πληκτρολόγιο
Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ τράπεζα μέ την
όποία συνδέεται ή οίκογένεια Έρντογάν, ή Halkbank, μπορεί να έξελιχθεϊ
σέ κταφόπλακαν για τήν τουρκική οίκονομία , άφού έκατοντάδες χιλιάδες μικροί και μεγάλοι καταθέτες θά χάσουν
τις οίκονομίες τους . Αύτό τό χαρακτηριστικό σχόλιο περιλαμβάνεται στό έκτε
νές ρεπορτάζ του γερμανικού περιοδι
κού Der Spiegel ύπό τόν τίτλο (Η Bad
Bank του Ερντογάνν γιά την ύπόθεση,
ή όποία διερευνάται πλέον άπό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.
το ΠΡΩΤΟ πράγμα πού θυμάμαι ότι εύχήθηκα το κλείσθησαν μέ δικτατορικό τρόπο άπό τά κοινωνικά
2001 όταν σοκαρισμένος είδα σέ ζωντανή μετάδο-δίκτυα μετά τά πρόσφατα γεγονότα στό Καπιτλιο,
ση τά άεροπλάνα των τζιχαντιστων νά ακαρφνο- Αλλά καί είς βάρος έπνυμων Δημοκρατικν . Μέλος
νται- πάνω στούς δίδυμους πύργους , ήταν απρός τής οίκογένειας Κέννεντυ άπεκλείσθη προσφάτως
Θεού νά μήν γίνουμε ποτέ σάν και αύτούς-! Η έπί - άπό τις πλατφόρμες μέ άφορμή τά σχόλιά του έναθεση στήν έλευθερία έπρεπε νά άπαντηθεί μέ περισσότερη έλευθερία . Δυστυχς τά πράγματα δέν νταγμα τοϋ facebook και του twitter τό όποϊο υποτίθε έξελίχθηκαν έτσι . Παρά τίς εύχές. Η έπίθεση άπα ντήθηκε μέ άσφάλεια . Καί προοπτικά σε βάθος είκο-Χρηστν του δέν μποροϋσε νά άνεχθεϊ οχόλια ένασαετίας μέ συρρίκνωση έλευθεριν . Η ύπερδύνα-ντίον των πολυεθνικν . Τόν καθαίρεσε. Στήν πραγ μη άναδιοργάνωσε όλες τίς πρεσβείες της στόν κό - ματικότητα, άπό το 2001 και έντευθεν , στήν Δύση,
σμο καί σύμφωνα μέ τίς άποκαλύψεις τν Σνόουντεν ζουμε σέ μιά νέα ίστορική έποχή: τήν άναίρεση τής
καίΆσσανζ άρχισε νά παρακολουθεί τίς τηλεφωνικές έπικοινωνίες και τήν ήλεκτρονική άλληλογραφία πολιτν.
ντίον των έμβολίων . Εθεωρήθη άρνητής καί τό Σύται ότι άντλεϊ νομιμοποίηση άπό τήν κοινότητα των
(σελ. 3
Δύσεως ς συστήματος άξιν .
Τό 1989 δένήταν τό τέλος της ίστορίας , άλλά μία
νέα άρχή της . Στήν πρτη φάση της νέας έποχής ,
τό σύστημα αίσθανόμενο μιά άπειλή άπροσδιόριστη
Ή οίκονομία
σέ άρνητικούς
ρυθμούς
άποταμίευσης
Τό γερμανικό περιοδικό έμπλέκει ,
έκτός άπό τόν Τούρκο Πρόεδρο και τόν
άπελή για τήν άσφάλειά της, έπειτα όμως έκατουμυ- αποφασισε : Δυτικέ άνθρωπε, θά σέ άκούω καίθά σε
ρίων πολιτν μέ άλλοθιτό άν κατά τίς συνδιαλεξεις πει Δυτικέ άνθρωπε, όχι μόνο θά σέ άκούω και θά
τους ή τίς γραπτές έπαφές τους χρησιμοποιοϋσαν
κάποιες λέξεις κλειδιά. Μετά τήν νίκη Τράμπή όποία
βασίστηκε στά λεγόμενα social media και στήν κατά τούς Δημοκρατικούς διείσδυση των Ρσσων σέ
αυτά, είς τρόπον στε νά διαμορφνεται ή έκλογικήσυμπεριφορά έκατομμυρίων πολιτν μέσω άλγο - δητοποιείται άπό προχθές , όταν το facebook άποφάρίθμων , οί ΗΠΑ άρχισαν νά συρρικννουν τήν έλευθερία και στούς χρους αύτούς . Όχι μόνο είς βά- λιτων οι όποτοι καλοϋσαν τήν Πολιτεία νά σεβαστετ
ρος του Τράμπ καί των όπαδν του οί όποιοι άπεάπειλή για την άσφάλειά της, έπειτα όμως εκατομμυ- παρακολουθ . Τρα στήν νέα φάση έρχεται νά σου
Συνέχεια στήν σελ.5
σέ παρακολουθω άλλά νά ξέρεις καί κάτι άκόμη. Θά
σου άφαιρ καί τόν λόγο. Θά σοϋ περιορίζωκαί τό δικαίωμα έκφρασης. Είδυνατόν καίτου συνέρχεσθαι .
Εύπατρίδης μέ έργα
καί πράξε
Στήν πατρίδα μας αυτό άρχισε έπισήμως νά συνειτου Γιργου Κουρή
σισε να άπαγορεύσει τίς άναρτήσεις άριστερν ποΌστρατηγός Φλρος για τόν Τάκοβο Τσούνη
Λεπτομέρειες στήν σελ. 4
ΚΑΠΟΤΕ μαθαίναμε στά σχολεία ότι ή
άποταμίευση είναι άρετή γιατί άν δέν
ύπάρχει άποταμιευμένο κεφάλαιο δέν
είναι δυνατό νά γίνουν έπενδύσεις καί
1| νά διευρυνθεϊ ή ύποδομή καί ή παραΠ yωγικότητα της οίκονομίας. Ίδιαίτερα
για τή χρα μας , τά τελευταία χρόνια
είναι άπαραίτητο να ύπάρξει άμε σα ,
συνεχής καί έντονη έπενδυτική δραστηριότητα σέ όλους τούς τομείς γιατί δέν υπάρχει άλλος τρόπος νά δημιουργηθεί άνάπτυξη, θέσεις έργασίες καί είσοδήματα. Οδημόσιος όμως
καί ό ίδιωτικός τομέας δυστυχς λει
τουργούν μέ δανεικά χρήματα, γε γονός πού δημιουργεϊ άπαισιοδοξία
για μελλοντικά καλύτερες ήμέρες .
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
<Οχν δικηγόρων
σέ τηλεδίκες
Επανεξετάζονται
τά μέτρα στηρίξεως
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΕΝΤΟΝΩΣ ήνωχλημένοι είναι οί δικηγορικοί σύλλο
γοι τής χρας άπό τήν παρέλασην δικηγόρων σέ τηλεοπτικές έκτομπές προκειμένου να τοποθετηθούν έπί
τής ύποθέσεως Λιγνάδη . Τηλεοπτικές δίκες και ίδίως μέ τή συμμετοχή δικηγόρων, δέν είναι νοητές έπισημαίνουν οί δικηγορικοί σύλλογοι, στηλιτεύοντας τίς
άντιδεοντολογικές συμπεριφορές δικηγόρων . Προα
ναγγέλλουν τροποποίηση του Δικηγορικού Κδικος ,
Συνέχεια στήν σελ.4
ΟΙΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ δημοσιονομικοί πόροικαι ή παράτασις τν περιοριστικν μέτρων άναγκάζουν τό οίκονομ κό έπιτελείο νά εύελπισθεί ότι ή άγορά θά άνοίξει στις 16
Μαρτίουκαινά άναπροσαρμόσει την πολιτική για τά μέτρα
τής έξόδου άπό την πανδημία . Επανεξετάζεται τό εύρος
δρισμένων μέτρων, όπως είναι ή έπιδότησις για κάλυψη
τν παγίων δαπανν τν έπιχειρήσεων, ή μείωσις τής προκαταβολής φόρου άλλά και τό πρόγραμμα Συν-Εργασία .
Λεπτομέρειες στήν σελ .2
. Παρ ' ότι ό πρίγκηψ Χάρρυ και ή σύζυγός του
Μέγκαν έχουν άποσυρθεϊ άπό τάβασιλικά καθήκοντά τους, ή βασίλισσα Ελισάβετ δέν παρέλειψε
να κάνει χριστουγεννιάτικο δρο στόν υίό τους
καί δισέγγονό της Άρτσι. Το άπεκάλυψε ό ίδιος ό
Χάρρυ σέ συνέντευξη τρός τόν Τζαίημς Κόρντεν
στήν έκπομπή του The Late Late Show with
James Corden . Επε συγκεκριμένα: cΗ γιαγιά
μου μάς ρτησε τί θά ήθελε ό Αρτσι για τά Χριστούγεννα και ή Μέγκ είπε μια βαφλιέρα . Μάς
έστειλε μιά βαφλιέρα γιά τόν Αρτσι. Στό πρω νό, λοιπόν, ή Μέγκ φτιάχνει ένα όμορφο όργανικό μίγμα. Τό βάζει στήν βαφλιέρα, Τό γυρίζει
άπό έδ , τό γυρίζει άπό έκει . Καί ό Άρτσι τό λατρεύει . Και πλέον τρω βάφλες γιά πρωινόν . Ό
36χρονος δούξ του Καίημπριτζ ζεϊ πλέον σέ ένα
άρχοντικό στήν Καλιφόρνια.
Τό Δημόσιο δανείζεται συνεχς
προκειμένου νά βοηθήσει μία οίκονομία σέ ύφεση καίνά άντεπεξέλθει στά
πιεστικά προβλήματα ύγείας και πρόνοιας . Παράλληλα δανείζεται στε
να άντεπεξέλθει στίς άνάγκες των
συγχρηματοδοτούμενων έργων πού
προσφέρονται μέσω των προγραμ μάτων της ΕΕ.Εχει όμως ένα στήριγμα, ότι διαχρονικά μέσω της φορολογίας θά ξεπληρσει τά δανεικά. Από
τήν πλευρά τους όμως τά νοικοκυριά
χωρίς κανένα στήριγμα είναι άναγκασμένα νά ξύνουν τόν πάτο του βαρελιου προκειμένου νά άντεπεξέλθουν
στίς άναγκαϊες δαπάνες έπιβίωσης,
ένω παράλληλα έχουν χάσει πρό πολ
λου τήν ίκανότητα νά άποταμιεύσουν
χρήματα. Το άποτέλεσμα είναι ότι μεταξύ των χωρν της ΕΕ ή Ελλάδα
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Πουήταν τόσα χρόνια οίεύαίσθητοι κδικαιωματιστές
Ο Άξαρλιάν έχασε τή πλευρη άπλειοω μιάς άποΔέν μέ ένδιαφέρει τί λέ θητή τής μάνας μου Γιάννη
ειό Νόμος ούτε τί ζητάει ό Πολυχρονόπουλου, καί τόν ζωή του , μόλις τήν άρχιζε , τυχημένης βολής Γιά νά πάειδ Κουφοντίνας <μέ τή δίκια
τουν διακοπές!
. Μέ μαμούν άσθενοφόρο κυκλοφορούσε 39χρονος, ό όποϊος συνελήφθη στόν Κορινό Πιερίας.
Όπως διεπιστθη, είχε έκμισθσει τό όχημα άπό
έταιρεία ένοικιάσεων στήν Αττικ , τοποθετντας
σ' αύτό αυτοκόλλητο μέ την ένδειξη Ασθενοφόρον
καί τρείς φάρους στήν όροφή Το βανάκι εύρίσκετο
στόν αύτοκινητόδρομο τής ΠΑΘΕ όταν κίνησε τήν
ύποψία τν άστυνομικν . Σ στάση πού έκανε σέ
σταθμό έξυπηρετήσεως αύτοκινητιστν ήκολούθησε ό Ελεγχος καί ή σύλληψις του όδηγού.
Κουφοντίνος. Aς τά βρούν oί φίλο Κωστή Περατικό , ένον έπειδή ό Κουφοντίνας π άνθρωπο που δέν είχε πει ράξει ούτε μυρμήγκ .
εζόταν άπό τήν δικιά του)
γιά νά πάνε διακοπές και ή
έπιχείρηση (δολοφονίας του
άρμόδιοι αύτά.
Ημουν μάρτυς κατηγορίας στήν δίκη τής 17Ν έπειδή σκότωσε δύο κοντινούς τήν φριχτή παρέα, που σκό- Παλαιοκρασά) δέν μπορούσε
μου άνθρπους . Τον θάνο
Αξαρλιάν, γιό τής άδελφής καί μετά Τήγανε διακοπές ή
του καλού μου φίλου και μαΟ Κωστής Περατικός ,
ένος εύγενής άνθρωπος, φλόμουσος και ήρεμος , είχε τήν
άτυχία νά είναι γυιός του
σπουδαίου έπιχειρηματία
Είδα άπό κοντά έκείνη
νά άναβληθεί .
τωνε όποιον αδέν τής έκανε
Γιά νά καταλαβαίνουμε : ό Άξαρλιάν ήταν κπαράέπαιζε τά μπαγλαμαδάκια!
Συνέχεια στήν σελ . 4
01-03-2021