Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
κ ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές : Μιxann A. Δούκας ( 1916-1932),
Κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μκoήλ K . Δούκος (1970-1997 . Κστας Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Aρ. φύληου: 4265
Σάμος, Σάββατο 27 Φεβρουσρίου 2021
Ε 100
Σαμιακό lockdown
Ανησυχία για τα συνεχόμενα κρούσματα Covid
Εμειναν στον . δρόμο
οι Παραγωγοί της λαϊκής αγοράς Σάμου
τον naτείa του Αγίου Enuρίδωνα nou toυς φnoξενοuσε εδ κα τpος δεκο
Την έντονn αvηoua κοι αγυνα της τonκής κοινωνίος κο ειδική των νονέων έχουν npoκoλέσει τα κρούσματα κορωνοίού σε σχολικές μονόδες tης δευτεροβάομη.
napayuyoί ατέδροον μέου του νομ ος εκnoδευonς του νησou εν n ευpύτερο δοonορo σε αρκετές περοκές της τάμου -6εtvouv, τον δρέμο ενός τonκο oκοoom nou 00 δυσκonέφεr nεpoοότερο
εν οντηροοωnεia tους εnotφτ
τον δήμορoο ατούμενο να βρεθεί
npooopvoς κρoς στέγοoης τους Το
κρος noης σγορός ο napayuοί να
της Σάμου . Την npotoοon κατοφήφιοε
Eν ond toν Δημο npotoonκε κοι με όι η ύoη ουτη 03 κατέστρεφε οο .
στον εtεpo κρo στό0μευonς να ξεκνmoouν οι δοδοοoες yo tηv
hίες nutρες α naρoγuyoί κierxnv ορoettnoη ruotκού κροu για τη
νο αnoρnoouν εντός δημέρου με δημουργα στεγοομένης αγορός nou
στον κοθέναν npόστμο 2000 ευρo , ο.
. Η συνέεια στη σελ.9
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σάμου:
Ιδιαίτερη ανησυχία για την εξέλιξη
της Πανδημίας στο νησί μας
nonnouς γονείς τόoο Δημοτικν και Moyωγείων Aομβάν τη απόφoon κnειoμστος τμπμάτων τοξης , έneοoν η r Τάξη του Γυμνοσίου Μaραθοκόμηou κα
Ανοφορά συς npόoφοτες εξεΛες γιo Env ε4annon Enς nονδημος στο νmo ο00 κυρίς των Γupoοίν - εέν να κρατούν tο τoεων ή oλόκληpης της αολής μονόδος , Με βoη 0ς και το τμήμα B2 tου δου στοΜείu to r3 μημo
| κό δοστημα εν κonοο τούν και το κnείομο των κηρiομο , ano υς 20 0βeουooiοu tωκ ος 5 Μορτίου .
| ακοδον μονόδων και τηhεκnaίδευoη μέχρς ότου του Μουρoγενείου . ΕΠΑΜ Εάμου στο onoio ετο.
της ΓΛυκε ίου στην onoia εντοnίστnov 2 θετκό κουη tοu EΟΔY, στο Νooομείο Σάμου και στο
ολόκληρυν σκολικν μονόδων
Σύμφωνο με το npoβηεreμεν οντιμετnonς κρου .
ικουη του E0SY , στο Νοoοομεiο Σάμου κα στο
κpουοματα Στη ουνέo tnv nέμπτη 25/2 οφoύ κέντρο γείος κορpopoου εν κοι οωτικά μιροp .
| nou εvmμερνει γιο τw unoφα κρουομάτων και σκολn μονδα με anoφοon της διευθύντpος της rapio tests στο οκοrενειοκή nεppoον αλAd κα
στιομός των ttAtuτουν nμερν notομου nοpακεnοu εί την εtέhη tnς wκomων ουμnorν μας εω onό uαuάτων kgτnν Euv noρonovω n ευθύντo novu οo 2 deς ν ntpπτη 15 κοι tmv neco στο cna ου oorht τpιa . nou noptμt
δν κοοό δεν unapt ΑΠΟκατάσταση μετά τον σεισμό
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
pου εaμε tnorμtνtι τις κερκόπορτες νovuμένο aεtδιo αντμετonς και η
onno κo τmw ονnoto twν τpωv οutονonτη tmφηon μετpων nνοστοοίος 2,16 στην Ανατολική & 2,09 εκατ. ευρω στη Δυτική Σαμο
nou εiov Anφeεί γα την θuράoon της κo onoφurrς oυνωσυομού κας και
ουκεκρμένα Μn ουνταγογρότορ 0m nonει να wαιο ehsm 0 445 εκατ. εup pooooοντα εο κονόύλια nou p0 κστεμpυνούν στοκ Αuου Em Iu
Στη <μάχην η Σάμος
0000υς όηως σεpoδρόμο ο Δ tς nβtρnenς w σuην nεpέρα Βορείou Αγοίοu γιo tον οντμετon uv συνgηεν ano rov EEΛευταίo κοτοστροφΟ
δεμκό κύμο στη xάρο μος εν στοδοκή
ούδon
ουnmuμένων ooeενν Τmv δα στημή , συνεοuν
Συμμετοχή του Δήμου Ανατολικής Σάμου
στην πρωτη Virtual Διεθνή Τουριστική
Έκθεση GREEK PANORAMA
μεταλσμένα στεΛέn nou έντο ζoνται στη πρα
αvοκο0nκov 1.794 νte κpoύοματα ( 11 να tο νmo
μοs , της Covia 19 και 39 βάνατο οσθενν hoγω της
Έxθεon GREEK PANΟRAMA Www greekpanom com, με την unoστήριξο του |
φανεί δυστυκς τους npomoύμενους
κpουσμάτων στον ηpoo και στον Aυτική Τομέα των
Αθrνν όnou nλtoν καταγρόφονται nepοοότερα αno
30 κρούοματα ανο 100.000 nhneupoύ nμεpnoiως
τεhouv σοό κανονικν εκttoeuν, με
ΔΗΜΟΣ στην Greck Panorma onou
Internet αnό το στούτο της ετοpείος
POOΙMΑTAS sA με τη κονοναpo τη Εδικότερα, στην Ανατο λική tομο 00 διστε0εί 2,16
Τonnia κo τmv Enβετia μέοω των γρoο - εot εuρ tως κoι τον lovoυdρo του 2025, εκ των
φεuv του ΕOT στις noponoνu xpες | onouv ο 700.000 ευρ μόνο γο τη διαεipιon μεία Eoneίa δημόοες Υnnρεoiς, Δημαρείο κAn.
oόδους των nonεων και των κονατήτων καθς
και ο κτpο ρouΜν Aεπουργν onu Νο0οKο.
Την pa nou Λoyω της navonμίος oες κο με τορστκό γροφεία tων ετουμόρροnων κοpίων. Στη Δυτκή Ιομο έxn
δεομευθεί κονδύ 2,09 εκστ . ευρ γα το ίδο δ
θετικό στο βρετανικό στέλεxος στη χρα μαος σε 34
Eντογατής στς εχδησες μυπές μδ .εφτηon nou κατέeεοαν στη Βουλή Βουλευτές του
να δημοοoγpopoς του οuron nοu όστημο , εκ tuν onoων 750.000 ευρ ειικο νο ta
χpoνο , Yνοντα δφο0ες npoonoρεες είνο κg βοοκός κρηyoς εnκowvoς | ετομέρρono κτρια Η Πεpφέρεα Βοpείου Αγoίου νετα πιοκ οοοστικά μέτοα στήσιξης καθς το
της έxθεoης ο 5 Eυpunoiές χ , θα i tmv tnoμενη δετα το nooo twν 200.000 oνατα nou toν 600εί δεν φινουν γo uς κο.
ευφ το ουγκεxpμένα στeoεα έδuοε ο unoupγος oεκ και τκ enouapuνοες tuν uκν . n
να καλυφθεί tστω ένα κομμάτυ του κε
γκάντο και το onoio το τελευτοίο διάστημα έει pρeei
στο μικροοκόno των επιστημόνων. Το υγκεrριμένο
nεpστστικ είνo εγριο και npotρχετοι ono τον κε .
ντρκό Τομο A0mvov Είνoι npoφονς όυ διονύουμ
κν ίvrtu εκotoεων Eε μίο ono au .
. nppouοdετo ο 12ν oρη μt0α ουτερκν ε μάκη: Booδn onανtντeς eε e .
μόνο στον δήμο Δυτικής Σύμου το επovδυνο κοι
την nnεupό του ο υnoυργός Εοωτερκν κ . Μόκης
Η 40 ουτν tων εκοtosv εvα κτρονού nεpοδικού Metas tu https : ετομορρor κτίοματο ενα 361 b0 γ τον Μμο.
/i5suu com/nortn-events/docs/Dlu.
το onoio έt 40.000 ουνδρομπτές
θεonioε σύστημα noυετούς και ετήoου στρατη
δόστημα εκτός των όουν δραματικν οuμβαίνουν
σε οες nεpoές της χρος φανετα, ntov, nuc
μηοίε στη μάνη κατά των δυνάμεων του κορωνοίού
noοunpoounκου για όλους τους φορείς του
se vο εδυνομνουν υndpouoες ογpοφικoύ website Trοvel Doiy Nows 00 δnεται με οpo npotεpoomος , στους κύpους
όλους, αnέναντι στον αέρατο dpό.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα