Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Οικονομική
ΙΦεβρουαρίου
(Κιδημερινή οικονομική ειδική ερμρίδ Διακηρύβευν-Δημοηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7302
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Δάνεια:
Δρο οι τόκοι
του α' τριμήνου
tns χρονιάs
σε μικρές
επιχειρήσειs
Προκαταβολή
σύνταξns
-Οι δικαιούχοι και τα Ποσά Που θα λάβουν
- Τα SOS για τis αιτήσειs
Η αντίστροφη μέτρηση για την ενεργοποίηση
διαδικασίας χορήγη- θα αρχίσει να καταβάλ
σης προ καταβολής
σύνταξης
καθς το υπουργείο
Εργασίας προωθεί τη
δημοσίευση της Κοι νής Υπουργικής Απόφασης
καθορίζει τους δι καιούχους, αλλά και το
πλαίσιο που αυτή θα
χορηγείται
'Το μέτρο έρχεται να
δσει "ανάσα - σε χ λιάδες ασφαλισμένους
που περιμένουν για
μήνες σπου να εκδοθεί η προσωρινή τους
σύνταξη και δεν λαμβάνουν ούτε σεντ
από τα τα μεία όπως συμπληρνοντας ΑΦΜ
επισημαίνεται
enikonomia.gr. Η πολυτης πόθητη προκαταβολή
Δρο- τους τόκους των δανείων
τους, κάνει το κράτος
σε ενήμερους επχειρηματίες: Η σχετική
απόφαση υπεγράφη
από τον υφυπουργό
Ανάπτυξης
άρχισε
λεται σε δύο μήνες
από τρα σε περίrου
170.000
ασφαλισμέ νους που βρίσκονται
στην ουρά για να λάΓιάννη
Τσακίρη
και έτσι
βουν τη σύνταξή τους .
Στην πρτη γραμμή
αάναψε
φως - για 3μηνη επι
δότηση των τόκων
συνέχεια στην 11
πράσινο
των δικαιούχων είναι
περίπου 70.000 ασφα
λισμένοι που περιμέnou
να λάβουν
σύνταξη εδ και πολ λούς μήνες.
ΕΛΣΤΑΤ:
και ΑΜΚΑ και η χορή γηση του ποσού πιστοrοιείται με την έκδοση λαμβάνει
βεβαίωσης χόρήγησης
μέσω του πληροφορια κού συστήματος του eΕΦΚΑ Η αίτηση επέχει
θέση υπεύθυνης δή .
λωσης για την συνδρομή όλων των προυποθέσεων και περιτα εξής
Οριακή
μείωση
στιs ενάρξειs
επκειρήσεων
το 2020
Οι ασφαλισμένοι θα
υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλε κτρονική σελίδα go.gr
στοιχεία:
a. τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης
συνταξιοδότησης .
β. ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και
συνέχεια στην 10
. πιθανότατα θα ανοί .
ξει στις 10 Μαρτίου Παράταση
έωs τIs 30 Ιουνίου
Στατιστικά στοιχεία
για τη δημογραφία
επχειρήσεων
στην Ελλάδα κατά τα
έτη 2019-2020 και ειδι .
κότερα για τις ενάρξεις και τις λήξεις
λειτουργίας των επι.
χειρήσεων ανακοί
συνέχεια στην 2
για την υποβολή
δηλσεων φόρου
κληρονομιν, δωρεν
και γονικν παροχν
Σελίδα 9