Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)"
Αp φύλλου 6880-12.302
0,50 ε
Δηλσεις του θεματικού ανταπεριφερειάρχη
ΑΜΘ Αγροτικής Οικονομίας στον n.T.
Από τον ΜΕΑΣ HΦΑΙΣΤΟΣ.
Σιδηροδρομικν Δράμας
Συντήρηση βαγονιν
από τον Πρτο Παγκόσμιο
Πόλεμο για το Μουσείο
Τρένων της Δράμας
| Μακρόπουλος: Προγραμματίζουμε εγκαί| νια του Μου σείου Τέλος Οκτωβρίου 2021
Ανακαινίστη κε
Στις 3-4 και 5 Μαρτίου
στο 10 Δημοτικό Σχολείο Δράμας
και λειτουργεί
Τι συζητήθηε
στην τηλεδιά σκεψη με
τον υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Το 60 Πανελλήνιο
Φεστιβάλ κατά
της Σχολικής Βίας
ξανά η βιβλι οθήκη
της Αδριανής
Χορηγός επικοινωνίας ο Π.Τ
Ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο για απολογι σμό 2020 της ΔΙΑΑΜΑΘ
Παρέμβαση των ΕΒE Δράμας
και Καβάλας για ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω Covid-19
Από τα γραφεία του ΕΦ ΚΑ-ΟΑΕΕ η βεβαίωση οφειλής
Έρχονται οι πράσινες γωνιές
της ανακύκλωσης στη Δράμα
- Τέσσερις ακόμα γωνιές σε Ξηροπότα μο-Χωριστή-Καλλίφυτο-Καλό Αγρό
- Δηλσεις του αντιδημάρχου Καθαριότητας στον αΠ.Τ.
Του Θανάση Πολυμένη
-ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ απο
λογισμό της ΔΙΑΑκαι
1 ενημέρωση προς το
1 σμα , προχρησε το
βράδυ της Τετάρτης στο
Δημοτκό
Δράμας, ο αντιδήμαρχος
Καθαρτητας Δράμας κ .
1 Χρήστος Κυριακίδης.
Οκ Κυριακίδης , ενημ1ρωσε το σμα για το
απολογισμό του 2020 για
1 τη ΔΙΑΑΜΑΘ, αλλά και.
για τον προγραμματισμό
1nου υπάρχει για το 2021 ,
εν δεν υπήρχε θέμα
λήψης αποφάσεων σχετιά .
Μλντας χθες στον
Πρωινό Τύπο- ο κ . Κυρακίδης και αναφερόμε.
νος στο Βέμα αυτό.
σημείωσε ότι "κατά το
2020, συνεχίστηκε κανο
1 νικά η λεπουργία της μη
χανικής διαλογής των
Ι απορρμμάτων , του πρ 1 σνου κάδου, με μόνη δια1 φοροποίηση όι το
υπόλειμμα πoυ
απ ' αυτή τη διαδικασία.
1 μέχρι τον Ιανουάριο του
2020 τα πηγαίναμε προς ταφή στο ΧΥΤΑ των Σερρν, Γα το λόγο αυτό , υπήρξε θέμα για εισήγηση και λήψη
εν από τον Φεβρουάρο 2020, ξεκνήσαμε να πηγαίνουμε στο ΧΥΤΑ Καβάλας , Αυτό σημαίνει ότι κερδίσαμε
σε απόσταση και μικρότερο κόστος.
Όπως είτε ο κ . Κυριακίδς , με το θέμα της ανακύ- κονομική Επιτροπή
1 κλωσης είχαμε την αναστολή της λειτουργίας του εργοστασίου διαλογής ανακυκλσμων υλικν (ΚΔΑΥ) και Κυριακίδης , πρόκεπαιγια ένα πολύ καλό έργο . Υπάρχει
1 έτσι μεταφέραμε τα ανακυκλσμα υλικά στην Ξάνθη .
Από τον Σεπτέμβριο ξεκνησε μερικς τη λεπουργία του Τρίτσης , για τη δημουργία 10 πράσινων γωνν στο
το εργοστάσιο με τη διαλογή του μπλε κάδου με κτρνο Δημο μας, Πρόκεπαι για μεγάλα κοντέινερ , τα oπoία θα
καπάκι για χαρτί-χαρτόνι Εκείο Δήμος μας κάνει κα - έχουν ξεχωριστά ρεύματα για τη διαλογή ανακυκλσινοικά τη δαλογή με τα υλικά να πηγαίνουν στο ΚΔΑΥ μων υλικν . Χωριστά το χαρτί , το πλαστικό , το γυαλί
Δράμας . Στο ίδιο εργοστάσιο πηγαίνει το χαρί-χαρ - αλουμίνιο , λάδια και άλλα συνολικά έξι ρεύματα . Όλα
τόνι καιο Δήμος Δοξάτου , ο Δήμος Παρανεστίου και κάποες φορές φέρνει και Δήμος Καβάλας .
Ο κκ Κυριακίδης αναφέρθηκε στον προγραμματισμό ποια πλατφόρμα και θα γίνει κάποα ανταπόδοση προς
Συμβούλιο
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
ΝΗΜΕΡΩΣΗ σχετικά με το πρό -βαρό ζήτημα , που δημιουργούσε αδ γραμμα ενίσχυσης επιχερήσεων καιολόγητη ταλαπωρία σε μεγάλο
-για αντιμετπιση των συνεπειν αρθμό επιχερήσεων και επαγγελματν ,
οι οποίο είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπολητήριο Δράμας . Σύμφωνα μ αυτό, τα ρούσαν να λάβουν το συγκεκρμένο διΕπιμελητήρια Δράμας και Καβάλας , προ - καιολογητικό , λόγω της μεταβατικής
, παρεμβάσεις στον ΕΦΚΑ- περιόδου και της μη ολοκληρωμένης λε
Περιφέρεας ΑΜΘ με καφέ κάδους και πε ρισυλλογή[σ.σ. βλέπε σχετικό δημοσίευμα στον
-Πρωνό Τύπο για τον καφέ κάδο και τη
διαλογή των οργανικν υλικν στις 16 Φε
βρουαρίου 2021.]
Οι γωνιές της ανακύκλωσης
Σύντομα θα έχουμε εξελίξεις επίσης.
όσον αφορά το ζήτημα με τις γωνιές της
ανακύκλωσης στο Δήμο Δράμας . Πρόκεπαι
για ένα πολύ ενδιαφέρον ήτημα , το οποίο
μόλις έχει αρχίσει να υλοποιείται από το
Δήμο Δράμας με ις πρτες διαδικασίες .
της πανδημας Covid-19, κάνει το Επιμεχρησαν
OΑΕΕ και στο Υπουργείο Εργασίας και τουργίας του eEKA
Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει σταλεί εγκύσε
Εξσου σημαντικό από την παρέμβαση
κλιος του ΕΦΚΑ-ΟΑEΕ , η οποία διευκρι - των Επιμελητηρίων μας , που έγινε και
προς την Εδική Υπηρεσία Διαχείρισης
δικαιολογητικό της βεβαίωσης οφελής ΕΠ της Περιφέρειας AM-Θ, στην ΕΦΕθα μπορούν να το λαμβάνουν από τα το - ΠΑΕ και την ΔΕΣΜΟΣ ΑΜ-Θ όι σύμπικά γραφεία του ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ με αi - φωνα με τον νόμο 461 1/2019 άρθρο 23 ,
τηση που μπορεί να υποβληθεί, με χρήση δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση
ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαί
Με τον τρόπο αυτό , λύνεται ένα σο - ωσης οφελής από τον δικαιούχο , ο
οποίος εγκρίθηκε να λάβει ενίσχυση μ κρότερη ή ίση των 3.000,00E ευρ. Εnσημαίνουμε επομένως την άμεση
ανάγκη τροπατοίησης του οδηγού του
προγράμματος -Ενίσχυση επιχειρήσεων
για την αντμετπιση των συνεπεκν της
πανδημίας COVID-19, και τους καλούμε
και τρα δημόσια , να πράξουν γρήγορα
τις αναγκαίες τροποποήσεις και να μην
ταλαπτωρούν χλιάδες επιχειρήσεις .
Τα Επμελητήρια για ακόμη μια φορά ,
αναδεικνύουν τον ρόλο τους , στήρίξης
της επιχεφηματικότητας , δίνοντας λύνζει ότι όσες επιχειρήσεις αιτούνται το
enTΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emat.
απόφασης περί συγκρότησης εππροπής διερεύνησης
τμν για την προμήθεα εξοπλισμού στο Δήμο Δράμας
στο πλαίσιο υλοτοίησης της σχετικής πράξης στην ΟΣΤΗΡΙ?ΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΙΟΡΑ
Όπως μας εξηγεί ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ.
σχετινή χρηματοδότηση μέσω του προγράμματοςΑντ.
αυτά τα συστήματα θα έχουν ανταοδοτικό χαρακτήρα .
Θα υπάρχει ένα σύστημα το σποίο θα συνδέεται με κάσεις , σε αστοφες που δημιουργούν προ - της ΔΙΑΑΜΑΘ για όλο το Νομό Δράμας εναι μια με βλήματα και καθυστερήσεις,
το δημότη που ανακυκλνει Προς το παρόν ακόμα δεν
λέτη που έχει ολοκληρωθεί και ετοιμάζεται προς δημο- έχουμε οροθετήσει πς ακρβς θα λεπουργήσει αυτό .
πράτηση , για την προμήθεια του καφέ κάδου και την Είμαστε στην αρχή .
1 κατασκευή ενός μεγάλου εργοστασίου κομποστοποί1 ησης ουσιαστικά των οργανκν υλικν . Ο σχεδιασμός στο Δήμο Δράμας "θα αναπυχθούν δέκα τέτοια συστή1 εναι να κατασκευαστεί .
πάνω από το ΣΜΑ Δράμας στην περοχή της Σίψας και
Ι να ξεκινήσει η προμήθεια προς όλους τους Δήμους της λίφυτο και στον Καλό Αγρό.
ενίσχυση των επιχειρήσεων μας.
Τα Επιμελητήρια έχουν γνση και εμ πειρία , και πρέπει να ερωτνται και να
διαβουλεύονται μα4 τους , οι Φορείς ,
που εκπονούν δράσες για την επιχειρη
ματικότητα και ειδικά χρηματοδοτήσεις
Παραμένοντας σ' αυτό ο κ . Κυρακίδης ετισημαίνει ότι
ΠΡΩΝΟΣ
4 ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ματα , εκτων οποίων έξιθα τστοθετηθούν στην Πόλη και
τα τέσσερα στον Ξηροπόταμο, στη Χωριστή, στην ΚαλΕλπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα