Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 27-Κυριακή 28
Φεβρουαρίου 2021
Προκοπίου του Δεκαπολίτου , Στεφάνου του γηροκόμου
Πανσέληνος 1 Ανατολή ήλίου 7.01- Δύσις 6.16
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία και δυτικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 21β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι, Θερμοκρασία έως 19β
Αριθμ. φύλ .41895
Ετος 144ν
Τιμή 1,5ε
Ή πιό βαθιά χρίση τής έλευθερίας μας
καί ή θανάσιμη άγωνία του πολιτισμού μας
Του άναγνστου της Εστίας)
Δημητρίου Μτάκα
δρμέμφυτων. Ό ψυχικός μας (λέβητας , ο όποϊος άπό τή φύση του καθίσταται εύκολα τυρβδης και έπιζητεί τακτοποίηση και εύρυθμία μέ
τό Κάλλος. Μέ τόν άρμονικό συνπράττει Τά τρία αύτά, βασικά ένερ- δυασμό συναισθημάτων καί Λόγου άναφύεται ή βούληση γιά δράση. Το ήθικό ένέργημα, πού άφορά
στούς συνανθρπους μας. Ή ήθική
Τήν μοναδική άνθρπινη ποιότητα , στάση ζωής. Ή άγαθότητα .
Oι τρείς άναζητήσεις, τής άλήμας . Μέ τή νόηση προσπαθούμε θειας , της ραιότητας και του άγαθού, είναι διαρκείς καί ταυτόχρονες . Η Ψυχή μας νο ε , συναισθάνεται και ένεργεί , ς όλον . Oί
σής μας , όπου είμαστε ύποχρεωμέ - άσύλληπτες σέ όγκο γνσεις και
νοινάζήσουμε, να έπιβισουμε και τεχνολογικές έφαρμογές προείναι μοιραο νά είναι έπισφαλείς για δλα τά θέματα! Στή σημερινή
μαζική κοινωνία μας όλα τά θέματα μας έπηρεάζουν όλους μας. Είναι
πεια νά προκαλουνται ψευδαισθή- όμως άνέφικτο νά έχουμε ξεκάθα ρη θέση γιά τά πολύπλοκα καί τεοι έκτιμήσεις μας και οι έλπίδες ράστια προβλή ματα. Το κακό , τό
μας και προκαλούνται πικρία, φο - άσχημο και τό ψέμα είναι πιο έλκυστικά . Οί άστοχίες έχουν άπείρως
περισσότερες πιθανότητες νά συμοί πεποιθήσεις και τά πιστεύω μας,
πού στηρίζονται σέ αυτά, μέ συνέΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ σκέπτεται, συναισθάνεται καί ύπεύθυνα ένεργεί και
σεις και λάθη. Τότε διαψεύδονται
γήματα , κρυσταλλνουν τίς πεποιθήσεις καί τά πιστεύω του , άρα θε μελινουν την άνθρωπινότητα μας .
βος και τρόμος.
Η πληθρα άνεύθυνων και ένι οτε κακόβουλων πληροφοριν βουν άπό μία έπιτυχία. Εάν δ λόγος
και ή έρπουσα φήμη προκαλούν στηρίζεται σε έλλιπή άλήθεια τότε ύπάρχει τεράστιος κίνδυνος νά
καταστραφεϊ ό,τι ραίο και ήθικό
πού συνιστα τήν είδοποιό διαφορά
μία σύγχυση και μία άρρωστημ
νη κουλτούρα, που έπηρεάζει σε
νά άντιληφθούμε τήν πραγματικότητα . Τήνάλήθεια , τό πιό στέρεο
στοιχείο άναφοράς τής ύπόσταάνεξέλεγκτο βαθμό τήν διαμόρφω - έχει ό άνθρωπος.
ση τής νοοτροπίας μας.Έχουμε τήν
μένοι, άλλά αυτό δέν συνιστά πραγΕματική γνση. Είναι ένα συνονθύ
- λευμα γνωμν μέ κάποια δόση άλήπροπαντός τά πολιτικά , ς όλότη- κό, πού ς άπόλυτες έννοες έχουν θειας άνάμικτη μέ φοβερό και πολτες, είναι πέραν άπό τίς άτομικές πολλές άναγνσεις. Όταν , όμως , ή λές φορές ύπουλο ψέμα. Όλοι
Όπολιτισμός μας διέρχεται θαψευδαίσθηση ότι είμαστε ένημερω- νάσιμη άγωνία. Κάθε πολιτισμός
είναι ς έάν ζωντανός όργανισμός.
Συνήθως γεννιέται σε μιά ύγιή κοινότητα (χωριό, γειτονιά) , άνδρνεται στίς πόλεις και πεθάνει στίς μεγαλουπόλεις , όπου άποτελματνεται
Συνέχεια στήν σελ4
δημιουργικά νά δράσουμε . Βασικό
όπλοστάσιό μας δ νούς, ο Λόγος.
καλούν πολυπλοκότητα, πού δέν
μπορεί να παρακολουθήσει εύκοΜέ τό συναισθάνεσθαι έννοούμε λα ό άνθρπινος έγκέφαλος. Ή
δλη άλήθεια, ς άπόλυτο μέγεθος ,
είναι άσύλληπτη άπό τόν άνθρπι
νο νου. Τά σημερινά στρατηγικά ,
τά οίκονομικά , τά κοινωνικά καί
βαίνει μέ τό Κάλλος και τό Ηθιτή διαχείριση της έσωτερικής μας
ένέργειας Ό χρος τν συναισθημάτων, συγκινή σεων, έπιθυμιν καί
μας νοητικές δυνατότητες, άκόμη άλήθεια, τό κάλλος και τό άγαθό μέ - παρά ταυτα, θαρρούμε, ότι έχουμε
νουν άντικειμενικά άπροσδιόριστα , στέρεες άπόψεις και πεποιθήσεις
και τν πιό είδικν. Το ίδιο συμτου Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πριβέ κελί για τόν
κάριστον Λιγνάδη
Τά ύπόγεια τούνελ τής έξουσίας
Δένδιας: Η Έλλάδα
δέν θά άντιδοά
όποτε τό θέλει ή Τουρκία
ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ Τριπόλεως όδηγήθηκε χθές ό σκηνοθέτης Δημήτρης Λι γνάδης, δ όποίος έκρίθη προσωρινά κρατούμενος μετά άπό μαραθνια κατάθεση
στην άνακρίτρια . Οί φυλακές Τριπόλεως διαθέτουν είδικούς χρους για κατηγορουμένους γιά άδική ματα κατά της γενετησίας άξιοπρεπείας . Ό Λιγνάδης θά
παραμείνει έγκλειστος σε δικό του κελί.
ΑΠΟ ΤΙΣ πρτες ήμέρες πού
άπασχόλησε την δημοσιότητα ή ύπόθεσις Λιγνάδη παρατηρήσαμε και σημεισαμε κάποιες όμοιότητες μέ τήν-έπιτυχημένη έκ του άποτελέσματος-ύπερασπιστική γραμμή
που άκολούθησαν όρισμένοι
πρωταγωνιστές στό σκάνδαλο