Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

7oC, 14:00

19oC, 20:00

€0.80

12oC - Υγρασία 66%-100% - Άνεμοι: Δ-Β 0-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:17 - Δύση ηλίου: 18:29

Ç ðïëõðëïêüôçôá ôçò áãêáëéÜò

Ένα κεντρικό, αν όχι χαρακτηριστικό, ζήτημα της νεωτερικότητας είναι η αύξηση της πολυπλοκότητας της ζωής. Κάθε ενέργειά μας που εκ του φυσικού της ήταν κάποτε απλή σήμερα απαιτεί όλο και περισσότερες προκαταρκτικές ενέργειες (που τις ονομάζουμε και διαδικασίες). Θα μπορούσε όμως
η ζωή να παραμείνει όπως οι νεωτερικοί την ξέρουμε χωρίς την πολυπλοκότητά της; Σήμερα, κάποιοι τομείς της ανθρώπινης εφαρμοσμένης
γνώσης σχηματίζουν θριαμβευτικές κορυφώσεις, όπως η ιατρική, η υπολογιστική ή η αεροδιαστημική, κάποιοι άλλοι όχι. Θα μπορούσε να απαλειφθεί η πολυπλοκότητα, έστω σε κάποιους τομείς; Το βασικό ερώτημα εδώ είναι αν και κατά πόσον η κάθε κορυφή προϋποθέτει μια βάση που «υπερπαράγει», άρα δουλεύει όλο και περισσότερο. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5306

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ & ΛΕΥΚΑΔΑ ΣΤΙΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ Η ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Ìáò «æþóáíå» ôá «êüêêéíá»

Ôï ìáñôýñéï ôçò
óôáãüíáò èÝëåé äýíáìç
êáé õðïìïíÞ...

ÁíáâïëÞ ôçò áðüöáóçò ãéá ôá åìâüëéá ùò äéáâáôÞñéï

ΑΘΗΝΑ. Το υψηλό επιδημιολογικό φορτίο που εντοπίζεται σε
κάποιες περιοχές της χώρας οδήγησε στην απόφαση να ληφθούν
αυστηρότερα μέτρα. Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας
ανακοίνωσε ποιες νέες περιοχές
μπαίνουν σε καθεστώς lockdown
ΣΕΛΙΔΑ

ÅðôÜ íÝá
êñïýóìáôá óôçí
ÊÝñêõñá êáé 17
óôç Èåóðñùôßá,
ôçí ÐáñáóêåõÞ

5»

ΤΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Ãéáôß áêõñþèçêáí
ñáíôåâïý ãéá
åìâïëéáóìü, ôçí
ÐáñáóêåõÞ, óôï
Ê.Õ. Áã. ÌÜñêïõ »
5

«ÆåìáôÜíå»
ïé ôéìÝò
óôï îåíïäï÷åßï
êáñáíôßíáò
ôïõ ×ßèñïïõ 6»

& ΥΓΕΙΑ

Äßìçíç ðáñÜôáóç
åðéäüìáôïò áíåñãßáò
óôïí åðéóéôéóìü-ôïõñéóìü
Áíáêáßíéóç ôçò ÌïíÜäáò
ôïõ Ôå÷íçôïý Íåöñïý »

Ôï Üíïéãìá ôçò êñïõáæéÝñáò
óõæÞôçóáí Õð. Ôïõñéóìïý
êáé åêðñüóùðïé ôïõ êëÜäïõ 4»

9

4»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα