Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.g
email: [email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενά κη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27737
Χρήστος Παππάς:
Πληροφορίες ότι
είναι σε μοναστήρι
στη Σερβία
Με νέες προδιαγραφές η έκδοση
ηλεκτρονικν τιμολογίων
τιμολόγησης μεταξύ επιχειρήσε ων ,
Το Υπουργείο Οικονομικν, μέσω της
Γενικής Γραμματείας Δημο σιονο μικής Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (AΑΔΕ), καθς και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακν
Συστημάτων
( ΓΓΠΣΔΔ) , προχρησαν στην εναρμόνιση
των ελληνικν κανόνων με τις νέες κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές για α
πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται τόσο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις , όσο και
για την ηλε κτρονική τιμολόγη ση μεταξύ επιχειρήσεων.
Οι νέες προδιαγραφές βασίζονται στις
οδηγίες του οργανισμού OPENPEPPOL
( Pan-Europe an Public Procurement OnLine) , που είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση κοινν προδιαγραφν για τις
Δημόσιες Προμήθειες και την Ηλεκτρονι
κή Τιμολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Για την Ελλάδα , επίση μη Εθνική Αρχή
PΕPPOL είναι η Γενική Γραμματεία Πλη
ροφοριακν Συστημάτων Δημόσιας
Σενάριο ταινίας θυμίζει ο τρόπος διαφυγής του καταδικασμένου υπαρχηγού
της Χρυσής Αυγής , Χρή στου Παππά, ο ο
ποίος είχε εξαφανιστεί λίγο πριν την απόφαση για 13 χρόνια φυλάκισης, καθς
κρίθηκε ένο χος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ο
Χρήστος Παππάς έφυγε από τη χρα και
βρήκε καταφύγιο σε μοναστή ρι της Σερβίας
invoice
Δημόσιας
Διοίκησης
Στην ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ το
έργο για το
ηλεκτρονικό
εισιτήριο
Θεσσαλονίκης
Με νέες προδιαγραφές , σύμφωνα με
τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα εκδίδονται τα ηλεχτρονικά τιμολόγια από τα πληροφοριακά συστήματα προς το Δημόσιο αλλά και
προς επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσαν τα
υπουργεία Οικονομικν και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
Ο νέος τρόπος τιμολόγησης θα επιφέρει
μείωση στη διακίνηση πλαστν παραστατιχν , περιορισμό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση της αποπληρωμής των ηλεκτρονχν τιμολογίων για Δημόσιες Συμβάσεις
και ενιαίες προδιαγραφές ηλεκτρονικής
Στην υπογραφή της σύμβασης για το
έργο <Ψηφιακός Μετασχη ματισμός, Τηλεματική , και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα
Συλλογής Κομίστρου για τον Οργανισμό
Συγκοινωνιακού Εργου Θεσσαλονίκης
( ΟΣΕΘ)> προχρησαν η Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε. και η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΔιοίκησης ΕΔΑ
Τέλος εΠοχής για τη Μέρκελ-Δεν θα είναι
ξανά υποψήφια
ΓΕΙΑΚΗ .
Ανάδοχος του έργου είναι η Κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (70%)
Η καγκελάριος Μέρκελ επιβεβαίωσε ό-.
τι δεν θα είναι ξανά υποψή φια καγκελάQιος. Τέσσερεις κοινοβουλευτικές περίοδοι είναι αρκετές, Θα παραδσω με ήσυ
χη την συνείδηση την ευθύνη σε άλλον.
<Ηταν ο τελευταίος κύκλος σε αυτό το
θέμα. Ο κύκλος έκλεισεν είπε σε συνέντευξή της στην < Frankfurter Allgeme ine
Zeitung , απαντντας στην παρατήρηση
ότι χαι πριν από τις εκλογές του 2017 εί χε προβληματιστεί εάν θα είναι ξανά υποψήφια καγκελάριος.
Οταν ρωτήθηκε αν έχει μετανισει για
την απόφασή της να θέσει τελικά υποψηφιότητα για τέταρτη φορά λόγω της δύσκολης χρονιάς με την πανδημία του κορονοϊού η οποία επακολούθησε, η χριστιανοδημοκράτης (CDU) πολιτικός απάντη σε:
αΟχι. Το να είναι κανείς επί τέσσερις
κοινοβουλευτικές περιόδους καγκελάριος
είναι αρχετό χρονικό διάστημα στις μέρες
μας . Μπορ με ήσυχη τη συνείδηση να παραδσω την ευθύνη σε άλλα χέρια. Μέχρυ
τότε, θα συνεχίσω να ασκ καθημερινά τα
καθήκοντά μου με μεγάλη ευχαρίστησην,.
ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται
σε 30 εκατ. ευρ πλέον ΦΠΑ.
Αντικείμενο του έργου είναι ο πλήρης ψηφιακός εκσυγ
μοσκοπήσεις εδ και ένα χρόνο, η καγκελάριος απάντη σε ότι αόλα εξαρτνται από την εμπιστοσύνη των πολιτν. Μπορείς να την χερδίσεις ή μπορείς να την
χάσεις. Στην πολιτική το ζητούμενο είναι
η υπεύθυνη δράση. Με όλα όσα κάναμε
στην Γερμανία-έστω και
με ατέλειες- έχουμε μέχρι ΤΑ
Στην έρευνα πάμε
καλά , στην
καινοτομία
υστερούμε
Το πρόγραμμα της σεξουαλικής
διαπαιδαγγησης στα σχολεία
από το Σεπτέμβριο
Αυστηροποιούνται οι Ποινές για τα αδικήματα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας
<Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο έ ρευνας, αλλά υστερούμε στο κομμάτι της
μετατροπής της έρευνας σε καινοτομία>
δήλωσε ο υφυπουργός Ερευνας και Τε
χνολογίας , Χρήστος Δήμας, στην ψηφιακή εκδήλωση Greece: Competing for
Global Talenty που διοργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφν .
Οκ. Δήμας τόνισε πως εξετάζεται η πι θανότητα αύξησης των φορο-εκπτσεων
στις δαπάνες έρευνας και επεσήμανε τη
σημαντική συμβολή του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνας Τεχνολογίας και Καινοτο μίας. Ο υφυπουργός έγραψε
στο twitter σχετικά με όσα ΤΛΛΑ
Μια σειρά από σημαντικές πρωτο βουλίες της κυβέρνησης, που στόχο έχουν να
αποτρέψουν φαινόμενα βίας και κακοποίησης , ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Βουλή, κατά
τη διάρκεια της πρωτολογίας του στη
συζήτηση για την ποιότητα της Δημοχρατίας και του Δημοσίου Διαλόγου .
Οι πρωτοβουλίες που ανακοινθη καν
έχουν να κάνουν με την πρόληψη τέτοιων
φαινομένων όσο και την αυστηρότερη τιμωρία τους. Στο πλαίσιο αυτό , λοιπόν ,
αλλάζει ο Ποινικός Κδικας. Αυστηρ ο ποιούνται οι ποινές για τα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Σε ό,τι δε
αφορά τους ανήλικους, η παραγραφή αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος , με νέα ΣΕΛΙΔΑ
www.dimoοprasion.gr
τόνισε.
Οταν ρωτήθηκε εάν η πανδημία φάνηε
χρήσιμη στο Χριστιανοδη μοκρατικό χόμμα
( CDU) , το οποίο βρίσκεται ψηλά στις δη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα