Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
: ΠΡΩΤΝΟΕ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βριτής-Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974 *Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)
Ap. φύλλου 6830-12.301
0,50 ε
Επιστολή του 1.Σ. στον κ. Μητσοτάκη
Ένα βήμα πριν το
Όλα έτομα για το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Στίβου
Άλλη μια επιτυχία της Ασφάλειας Δράμος
Συνάντηση με
τον πρωθυπουργό
ζητάει ο Ιατρικός
Σύλλογος Δράμας
Εξιχνιάσθηκε υπόθεση
ληστείας σε βάρος
ηλικιωμένης
σε οικισμό
της Δράμας
Εθνικό Τυπογραφείο
Στην αποστολή
της Εθνικής
Ομάδας ο Κστας
Δουβαλίδης
οι προσλήψεις για Τς
φυλακές Νικηφόρου
Η προ ημερήσιας διάταξη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Συζητήθηκε χθες στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας
Η εκκαθάριση του παλαιού
Φεστιβάλ που τραβάει
σε μάκρος. . .
Χωρίς κερκίδες η ανακατασκευή
του Δημοτικού Κολυμβητη ρίου Δράμας;
Αποδοχή δωρεάς από το Δήμο για μελέτη του Κολυμβητηρίου από την ετα.
ρεία RAYCAP
Καμιά αναφορά στον τελικό τρόπο κατασκευή της στέγης: θα είναι θόλος ή
κάπι άλλο;
Ετοιμάζεται δέσμευση ποσού για μελέτη για τα νέα νεκροταφεία
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΟ ΒΡΑΔΥ της Τετάρτης 24 Φε.
| βρουαρίου,πραγματοποήθηκε
μέσω τηλεδιάσκεψης η συνεσύρθηκε. Έκτοτε πέρασαν 2-3 χρόνια.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον γενεκό γραμματέα του Δήμου Δράμας κ .
Δαλακάκη, αντίδοκοι του Δήμου Δράμας, Ι
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δρά - παλαιάτερα , είκαν φτάσει στο σημείο να
μας Κατά τη διάρκεα της συζήτησης ζητήσουν τη δέσμευση τωνλογαρασμν
στα προ ημερησίας διάταξης θέματα , του Δήμου στε να μπορέσουν να εξοΤου Θανόση Πολυμένη
ΤΗΝ Οκονομεή Επιτροτή του Δμου Δράμας, συ - ηση της παρούσας δωρεάς αποτελεί το πτο σημανζητήθηκε χθες ως έκτακτο θέμα , η αποδοχή δω-peάς και έγκρισης σεδίου της σύμβασης για την μας για την ανακατασκευή και επακαλεπουρία του Δη1 ετέλεση του έργου : Καθαίρεση υφιστάμενης παλαιάς μοτικού Κολυμβητηρίου της Δράμας , ενός μοναδκού
πέγης, κερκίδων
υπήρξε ενημέρωση για ενδιαφέροντα ζή- φληθούν οι οφειλές.
ισχύουσα νομοθεσία . Έχουμε αντιληφθεί ότι η υλοποί
τήματα. Ανάμεσα σ' απά, το ζήτημα του Όπως ενημέρωσε ο κ Δαλακάκη ,
παλαιού Φεστιβάλ για τη μεταφορά του <υπήρξε έγγραφη επικονωνία του Δήμου
με τους εκκαθαριστές στο τέλος του
2020 για να έρθει το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο .α ίδοιπροσκλήθηκαν να έρτκό βήμα και αναγκαία προϋπόθεση στην προσπάθεά
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και τα νέα νεκροταφεία στην
περιοχή Χωριστής-Μοροχωρίου .
Εκκαθάριση naλaιoύ Φεστιβάλ
Αρχικά , ο γενός γραμματέ ας του θουν στο σμα είτε να δεχτούν ερωτή - 1 σκευης νeας στέγης και κτιρίου αποδuτηρων για το Δ- που προσφέρει άθληση και αγωγή σε μεγάλο αριθμό
ποδυτηρία
και μελέτη κατα
εξαιρετικά δημοφλα
τήτων
μοτικό καλυμβητήρο Δράμας .
Το θέμα αποκάλυψε το βράδυ της Τετάρτης στο Δηνέων της πόλης, όπως κατ' επανάληψη μας έχει αναφ
ρειο Κολυμβητικός Ομλος Δράμας
θα πpέπεί να σημεισουμε εδ, ότι η εταιρεία Rayeap
Δήμου Δράμας κ . Δαλακάκης , ενημέ - σες και να δσουν απαντήσες, παρ , όλα
ρωσε το σμα για το ζήτημα της εκοκαθά - αυτά αρνήθηκαν να το κάνουν. .
ρισης του λεγόμενου παλαιού Φεστιβάλ
την παλιά Κονωφελή Επιχείρηση ΦεσηΌπως είτε μάλιστα ο γεν. γραμματέας μοτυκό Συμβούλιο ο αντιδήμαρχος Τεχνικν έργων
του δήμου , ενδειτικά αναφέρονται
βάλ ΤαΜν Μικρού Μήκους Δράμας (σ.σ. οι εκκαθαριστές) σε ποσά τα οπαία
τείνουν προς παραγραφή, χωρίς να αναοδηγήθηκε σε λύση και εκκαθάριση πρω φέρουν το χρόνο έκδοσης τιμαλογίων
από μερκά χρόνια , εν με το κλείσιμό στε να μπορεί να γνωρίζε κάποιος το
της έμειναν ορισμένες οpeιλές σε επαy - πέρας της πενταετίας , εν εδ και ένα
γελματίες της Δράμας Οι άνθρωπα μήνα δεν έχουν απαντήσει σε έγγραφ
Δήμου Δράμας κ . Καψημόλης, έπειτα από ερτηση δη- είναι ο μεγάλος χορηγός του Κολυμβητικού Ομλου
| μοτικού συμβούλου που ζήτησε σχετική ενημέρωση για Δράμας .
1 την πορεία των έργων στο Κολυμβητήριο . Παρ ' όλα
ά δεν π
Σε άλλο σημείο , αναφέρεται ότι η παροχή της δω ρεάς θα ολοκληρωθά το αργότερο εντός έξι μηνν από
την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος του
Όπως είναι γνωστό , η επιχείρηση αυτή
1 αυτ ροχρησε σε καμιά λεπτομέρεια.
Σύμφωνα λοππόν με το έκτακτο θέμα στην χθεσνή συi νεδρίαση της Οκονομκής Εππροπής και σύμφωνα με δωρητή- και ότιο χρόνος αυτός συστά το καθαρό ανπληροφορές του-Πρωινού Τύπου, για το θέμα αυτό, η τιsίμενο επλήρωσης των υποχρεσεων της μελετητ
αποδοχή και η έγκριση της δωρεάς από την εταιρεία κής ομάδας και δεν συμπερλαμβάει τους
1 RAYCAPέγινε ομόφωνα δεκτή.
Μάλιστα , η πρόταση δωρεάς για τις υπηρεσίες και τη του παραδοτέου , τη γνωμοδότηση των απαιτούμενων
Ι μελέτη της RAYCAP έγνε από την ίδια την ετιρεία με οργάνων επ' αυτού, τη λήψη απαιτούμενων εγκρίσεων,
1 σχετικό έγγραφό της στα μέσα lανουαρίου 2021, επιση-τις απαιτούμενες δημοστεύσεις και την έκδοση της
μαίνοντας ότι" με γνμονα την αγάτη και την ανιδιοτελή άδειας δόμησης.
1 προσφορά προς τον τόπο μας , επιθυμούμε να χρηματο δοτήσουμε το αντικείμενο του θέματος- και συνεχζον- ανέρχεται κατά τμήμα μη συμπερλαμβανομένου του
1 τας τονίζουν : -Στο πλαίσιο αυτό προτθέμεθα να ΦΠΑ: 1.Καθαίρεση υφιστάμενης παλαιάς στέγης , κερκ
Ι καλύψουμε ως δωρεά προς το Δήμο το σύναλο των δα- δων και αποδυτηρίων: 300.000 ευρ και 2. Μελέτη κα
1 πανν για την ολοκλήρωση του σχετικού αντικεμένου, τασκευής νέας στέγης και κτιρίου αποδυτηρίων : 155.000
την υλοποίηση του ατοίου θα αναθέσουμε σε έμπειρους ευρ . Συναλικός προϋπολογισμός του αντικεμένου της
1 και αξιάτιστους προμηθευτές αγαθν-napoχους υπη
ρεσιν χωρίς οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα προς εμάς ΦΠΑ
1 από την πλευρά του Δήμου, άτως ορίζεται στην
αυτοί , στη συνέχεια , διεκδίκησαν τις που τους έχουμε αποστείλεν.
οφελές τους δικαστικά και δικαιθηκαν Σύμφωνα με την δια ενημέρωση, κάποιοι από τους επαγελματίες της πόλης Ι
ζουν Τpος το Δήμο Δράμας να εξοφλήσα μας , έχουν καταθέσει αναφορές στο Υπ.
Εσωτεροκν , με τις οποίες ζητούν τις
Για να εξpφληθούν όμως αυτές α οφα - ενέργειες του Δήμου και του Δημοτικού
απαιτούμενους χρόνους για την έγκριση και Παραλαβή
με δεκαστκές αποφάσεις , οι οποίες ορ τις υποχpeσεις του παλιού Φστβάλ
λές , θα πρέπει ο Δήμος Δράμας και το Συμβουλίου
Ο προϋπολογισμός του αντικειμένου της δωρεάς
Δημοτικό Συμβούλιο, να ψηφίσει την έγ- Τέλος, ο κ . Δαλακάκης είε ότι θα στείκριση και αποδοχή της ενκαθάρισης από λει την τελική έθεση εοκαθάρισης στους
τους εκκαθαριστές , κάτ που μέχρι σή- δημοτικούς συμβούλους, θα δσει 15
μέρες να τη διαβάσουν όλοι και πθανόΣτην προηγούμενη δημοτική αρχή τατα θα οριστεί διαπαραταξιακή επιΜαμσάκου το θέμα είχε έρθει εσπευ - τροπή και στη συνέχεια θα συζητηθεί στο
μερα δεν έχει γίνει
δωρεάς: 455.00 ευρ μη συμπεριλαμβανομένου του
σμένα να ψηφιστεί από το σμα , παρ ' Δημοτικό Συμβούλιο.
όλα αυτά δεν έγινε κατορθωτό και αποσελΑη
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ .
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕΝN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/Μίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα