Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
26 Φεβρουαρίου 2021
Πορφυρίου έπισκ, Γάζης Φωτεινής μάρτ. της Σαμαρείτιδος
Σελήνη 16ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.59-Δύσις 6.15
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις καί βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 18β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 17β.
Αριθμ. φύλ. 41894
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ ΠΑΤΕΛΗ Η ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥΛΑΖΑΡΙΔΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟΜΑΞΙΜΟΥ
<Η λέξις κίναιδος είναι προσβλητική !>
χοινότητα τν όμοφυλοφίλων
Μητσοτάκης: ΝΔ τιμα την
Ανταλλαγή πυρν μέ Τσίπρα γιά τά  του Διαδικτύου
Απαντν σέ σχόλια πού ήκούσθησαν στίς τοποθετήσεις τν ποκαλλιτεχνικό χρο, όμως άμέσως
μετά οί τόνοι άνέβηκαν όταν άρχι
σαν νά όμιλούν περί σεξουαλικού
προσανατολισμού . ΟΑλέξης Τσίπρας όμίλησε για την πρόσφατη
άνάρτηση του πρην στενού συνεργάτου του Πρωθυπουργού και
βουλευτού της ΝΔ , Μακάριου Λαζαρίδη, ό όποίος χαρακτήρισε κίναιδο καί παιδεραστή τόν Άρη ΒεΜακάριο Λαζαρίδη νά άνακαλέσει
για τήν άναφορά του περίκίναιδων
καί άνακάλεσε γιατί αυτή ή Κυβέρ- λιτικν άρχηγν , δ Πρωθυπουρνηση τιμά τή ΛΟΑΤΚΙ κοινότητω
άνέφερε. Η Εστίων γνωρίζει ότι
την περασμένη Δευτέρα έπραγμα- οίκονομικούς συμβούλους γιατί
τοποιήθη μυστική συνάντησις στό
Μέγαρο Μαξίμου, όπου ό προϊ
στάμενος του οίκονομικού γρα φείου του Πρωθυπουργού Αλέξανδρος Πατέλης, ό όποίος έχει όμι .
λήσει άνοικτά για τίς σεξουαλικές
προτιμήσεις του , μετέφερε στόν κ .
Μητσοτάκη τήν ένόχληση του ίδι ου άλλά καί του ύφυπουργού Πολιτισμού Νίκου Γιατρομανωλάκη για
την λέξη κίναιδος. Ο κ. Πατέλης
άπήτησε νάύπάρξει έπανόρθωσις
έκ μέρους τοϋ βουλευτοϋ της ΝΔ .
*Κίναιδος: Ύβριστική λέξις. Η
έτυμολογία της είναι άβέβαιη .
Ο Γαληνός παραθέτοντας τόν
Αρχιγένη έγραψε ότι είναι συριακή λέξις. Ο θηλυπρεπής δμοφυλόφιλος πού έχει παθητικό ρόλο
και παρενδυτικές τάσεις.
γός ξεκαθάρισε ότι δέν έπέλεξε στελέχη για ύφυπουργούς και
ΣΕ ΣΦΟΔΡΗ άντιπαράθεση μεταξύτου Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ έξελίχθηκε ή λουχιτη , τόν όποιο είχαν κάδρο
χθεσινή συζήτησις στήν Βουλή για
τήν ποιότητα της Δημοκρατίας και
του δημοσίου διαλόγου, ς έπακόλουθο τν άποκαλύψεων στήν ύπό- δοκίμασε τό περιεχόμενο τής τοθεση Λιγνάδη. Αρχικς οί πολιτι
κοί άρχηγοί έπεκεντρθησαν στίς ρντας την βαρειά , προσβλητική .
είδήσεις περί κακοποιήσεων στόν
άνηκουν στήν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, σημεινοντας ότι ή Κυβέρνησις είναι ή πρτη πού έσπασε ατά
τείχη της σιωτή9. Και άμέσως πέρασε στήν άντεπίθεση καλντας
τόν κ. Τσίπρα νά πράξει τό ίδιο καί
νά άποδοκιμάσει τόν κ. Πολάκη, δ
δποίος έπανειλημμένως έχει καταφερθεί έναντίον τν πολιτικν
άντιπάλων του μέ βαρυτάτους χαρακτηρισμούς . κΑγαπη δάκη τό
Συνέχεια στήν σελ. 3
στά γραφεία τους οι ύπουργοί του
ΣΥΡΙΖΑ.)
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άπεποθετήσεως του βουλευτού, θεωκΖήτησα προσωπικά άπό τόν κ.
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μέ συνταγή Novartis
ό Λιγνάδης:Όλα είναι
σκευωρία του ΣΕΗ
Ό Εμφύλιος δέν τελείωσε
Ήπρτη πολιτική
έξουσία πού έγκατεστάθη
έν Αθήναις,
ΘΑ ΗΘΕΛΑ νά άπευθύνω άπό αυτό έδω τό βήμα νας για νά έπιτύχει τήν μεταγωγή του στόν Κορυέκκληση στόν κύριο Δημήτρη Κουφοντίνα νά διακό- δαλλό πού λαχταρά-σως γιατί έκει περνά ζάχαρη
ψει τήν άπεργία πείνας και δίψας μέ αιτημα τήν με - (τόσο ήρωας ) . Κανονικά λοιπόν , μέ τό που έθεσε την
ταγωγή του στίς φυλακές Κορυδαλλού.Οπως έξε - ύπογραφή του κάτω άπό έγγραφο που διατύπωνε
λίσσονται τά πράγματα, κοντεύεινά νικήσει, άκόμη τό αίτημα τής μεταγωγής πρός τόν δικαστικό συμ
καί άν το αίτημα του στό τέλος άπορριφθεί. Ένφ θά βούλιο της φυλακής του, μέ το πού πήρε τό έγγραέπρεπε νά είχε χάσει και μέ διαφορά.Όχι μόνο για- φό του άριθμό πρωτοκόλλου και μέ τό που τέθηκε
τί άφαίρεσε άδίστακτα άνθρπινες ζωές. Άλλά διότιή άπαίτησή του στηριζόμενη στήν νομοθεσία της Δημοκρατίας, ό κύριος Κουφοντίνας θά έπρεπε
άστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι στήν νά σηκσει εύθαρσως τό χέρι και νά άναγνωρίσει:
πραγματικότητα ή πλέον έπίσημη όμολογία , ότι τήν Όμολογω, έχασα! Δολοφόνησα τόσους για νά άναάναγνωρίζει ς πολίτευμα . Ένω ς μέλος της 17 τρέψω αύτήν τήν δημοκρατία καί τρα έμπράκτως
Νοέμβρη ύποτίθεται ότι άγωνιζόταν για νά τήν άνα- τήν άναγνωρίζω! Συμβιβάζομαι. >. Εάν έκανε αυτήν
τρέψει . Θέλω να θυμίσω ότι αυτήν την άστική κοι - τήν αύτονόητη δήλωση τό παλαιό μέλος της 17 Noνοβουλευτική δημοκρατία και τούς νόμους της τήν έμβρη και προσέφερε σέ άντάλλαγμα γιά τήν μεκατήγγειλε έπανειλημμένως ό κύριος Κουφοντίνας ταγωγή του τήν δημοκρατική μεταμέλεια, ίσως και
μέ τις προκηρύξεις τής όργάνωσης, οι όποϊες τυ- νά μήν χρειαζόταν νά ζητήσει συγγνμη άπό τά θύπθηκαν και έκδόθηκαν σέ βιβλίο άπό τις έκδόσεις ματά του . Η άναγνριση της Ελληνικής ΔημοκραΚάκτος (Χατζόπουλος ) . Θέλω νά θυμίσω ότι ό ίδι- τίας θά έμπεριεϊχε αυτονοήτως καί την συγγνμη
ος ό Κουφοντίνας και τά μέλη της 17Ν δήλωσαν, άν πρός τάθύματα .
θυμάμαι καλά, <πολιτικοί κρατούμενον όταν συνελήφθησαν άπό τόν Χρυσοχοϊδη και άρνήθηκαν νά
άπολογηθουν στόν άνακριτή, μέ το έπιχείρημα , ότι φοντίνα-οι φίλοι του όποίου έφθασαν νά έπικαδέν άναγνριζαν τήν Ελληνική Κοινοβουλευτική
Δημοκρατία και τούς νόμους της. "Ε, λοιπόν τούς για ανήκεστο βλάβη-δέν έγινε άντιληπτή. Η φιλεΨηφισμένους νόμους αυτής της μισητής πρός τόν λευθερη παράταξη άφοσιθηκε στήν άβαθή ίδεοκρατούμενο αύτόν δημοκρατίας έπικαλείται τίς τε λευταϊες έβδομάδες όγενναίος κύριος ΚουφοντίΛΑΒΡΟΣ κατά του Σωματείου Ελλή
νων Ηθοποιν και τν δύο μηνυτν
πού τόν κατηγορούν για βιασμό ήταν
ό σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης κα
τά την χθεσινή άπολογία του στόν άνακριτή . Ο τέως καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου όχι μόνο
άρνείται τίς κατηγορίες είς βάρος του ,
ύποστηρίζοντας ότι ούδέποτε στήν
ζωή του έκδήλωσε έρωτικό-σεξουαλικό ένδιαφέρον για άνήλικα πρόσωπα,
ούδέποτε ήρθε σέ έρωτική-σεξουαλική
έπαφή μέ δποιοδήποτε άνήλικο πρόσωπο, μέ ή χωρίς τή συναίνεσή του ,
του Ελευθερίου Γ. Σκιαδά
έπίτου έγγράφου αυτου ή σφραγίδα της Ελληνικής
Η κατάρα
της ένδοτικότητας
Συνέχεια στήν σελ.4
Γράφει ό Βύρων Ε Πολύδωρας
Πς θά δίδεται
ή προκαταβολή συντάξεως
TΙ νά πρωτοθυμηθεί κανείς, άπό τούς
άτέρμονες κύκλους τής ένδοτικότητας. Τή γενοκτονία τν άδελφν μας
Ποντίων τό 1919 άνευ άντιδράσεως ,
τήν καταστροφή της Σμύρνης μέ τίς
σφαγές τν άμάχων , τούς βιασμούς
καί τόν μαρτυρικό θάνατο του έθνομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης άπό
τόν όχλο των βασιβουζούκων καί των
τσετν τό 1922, τά Σεπτεμβριανά , μέ
τό πογκρόμ των Ελλήνων της Πόλης
τό 1955 πάλι χωρίς άντίδραση, την
είσβολή καί κατοχή στήν Κύπρο τό
1974 , στήν Κύπρο του Τεύκρου, του
Κίμωνα , του Εύαγόρα .
Δυστυχς, ή ίδεολογική ήττα του κυρίου Κουλουνται ς έπιχείρημα τήν άποφυλάκιση Παττακου
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
λογική μάχη του κυρίου Λιγνάδη καί του #metoo. Μέ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Κοντά στήν έξαγορά τής
Έθνικής Ασφαλιστικής τό CVC
οι Ελεύθεροι Πολιορκημένουν
άπό τό Εθνικό Θέατρο
. Υπουργό Μοναξιά διόρισε ή απωνία Αποστολή του ή άντιμετπισις της αύξήσεως Τν
αύτοκτονιν , που έκλιμακθησαν σημαντικά κατά τό δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνο
ου Ετσι ό Πρωθυπουργός Γιοσιχίντε Σούγκα άπε
φάσισε νά διορίσει ύπουργό Μοναξιάς τόν Τετσούσι Σακαμότο, που προηγουμένως είχε άναλάβει ς
ύπουργός Τήν άντιμετπιση Τής υπογεννητικότητος στήν χρα, Τήν περιφερειακή άνάκαμψη καιί
τήν προθηση πολιτικν γιά τήν άντιμετπιση
τής κοινωνικής άπομονσεως
ΣΤΗΝ άπόφαση να προχωρήσει στήν πληση τής
Εθνικής Άσφαλιστικής στό άμερικανικό fiund CVC
Capital φαίνεται ότι καταλήγει ή διοίκησις τής
Εθνικής Τραπέζης. Συμφνως πρός πληροφορίες ,
όλα τά έμπόδια πού ύπήρχαν έχουν πλέον παρακαμ
φθεί και οί διαδικασίες κινούνται πρός αυτήν τήν κατεύθυνση γιά τόν πρόσθετο λόγο , ότι ή DG Comp δέν
άφήνει κανένα περιθριο στήν Εθνική για άλλες
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΕΝΑ άπό τά κορυφαία έργα του έθνικού μας ποιητού
Διονυσίου Σολωμού , οί (Ελεύθεροι Πολιορκημένου ,
άνεβαίνει γιά πρτη φορά σέ δραματοποιημένη μορ
φή άπό τό Εθνικό Θέατρο. Η σύλληψις και ή σκηνοθεσία είναι του Θάνου Παπακωνσταντίνου, ό όποιος
μέ την ίδιαίτερη είκαστική ματιά του δημιουργεί μιά
σκηνική άτμόσφαιρα τελετουργίας θανάτου καί άναστάσεως . Η πρεμιέρα θά πραγματοποιηθεί σέ live
Συνέχεια στήν σελ. 7
Καί πιό μπροστά έπί χούντας τήν
κήρωικήν άπόσυρση τής μεραρχίας
του έλληνικού στρατοϋ άπό τήν Κύπρο, μετά τίς συνομιλίες στόν"Έβρο
(1968).
Καί όταν τό 1973 ή χούντα προχρησε σέ έρευνητικές γεωτρήσεις
στόν Πρινο, νοτιοανατολικά τής Λή μνου, ή Τουρκία παραδόξως τότε δέν
άντέδρασε. Σάν κάτι νά περίμενε. Καί
αυτό που περίμενε ήταν ό Νοέμβριος του 1973 , μέ το Πολυτεχνείο, τήν
πολιτικοποίηση της χούντας καί την
άλλαγή βάρδιας μέ τόν ήμιπαράφρονα Ίωαννίδη νά άναλαμβάνει τά ήνία
καίτόν Ίούλιο νά τολμα τή φοβερή και
άνίερη προβοκάτσια τής καθαίρεσης
του Μακαρίου πού ίσοδυναμούσε μέ
προσκλητήριον είσβολής του Απίλα
. Στήν Έλλάδα ή χούντα του ιωαννίδη καταρρέει πρό των έρειπίων της
είσβολής του Αττίλα . Οι ΗΠΑ καί τό
ΝΑΤΟ παραμένουν άπαθείς πρό του
κουρελιάσματος του Χάρτη του ΟΗΕ
άπό τόν Τουρκο είσβολέα στό άνεξάρτητο κράτος της Δημοκρατίας της
Διέπρεψε στούς κεανούς , άλλά τό βουνό άπεδείχθη μοιραίο γιά αύτόν. Ο κωπηλάτης του κα
γνάκ, ό 74χρονος Πολωνός Άλεξάντερ Ντόμπα, ό
όποιος διέσχισε τρείς φορές τόν Άτλαντικό μόνος
του, άφησε τήν τελευταία του πνοή στό όρος Κ λιμάντζαρο. Πέθανε σάν ταξιδιτης, φτάνοντας
στήν Ψηλότερη κορυφή τής Αφρικής, στό Κιλιμάντζαρο, πραγματοποιντας τό όνειρό τουν έγραΨή οίκογένειά του στό Facebook.
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Καίπάλι περί άνταγωνιστικότητος τν λιμένων
ρας, άπαραίτητη προϋπόθε - ραν .Στήν άπάντηση άναφέρεται ότι ή άνωτέρω διαδικασία είναι γνωστή το σο στόν πράκτορα όσο και
Λάβαμε άπάντηση άπό
την διοίκηση του Λιμένος σέ πλήρη έτοιμότητα βα Έλευσίνας σχετικά μέ τό δη- μού άσφολείας.
μοσίευμά μας τής περασμένης
Παρασκευής περί άνταγων- έργαστν φορτοεκρόρτωσης τό έπί πλέον κόστος και στή στήν πλοιοκτήτρια έταιρεία
στικότητος τν έλληνικν πέραν του ήμερήσιου ραο συνέχεια νά ύποβάλουν στόν ( του πλοίου στό όποίο άναλιμένων . Πληφορούμεθα λοιπόν ότι κό Λιμένας Ελευσίνας
και ή Τέλωνειακή Αρχή πα
ραμένουν καθημερινά διθέ - ρευματικής κίνησης Τής ήμέ - θυμητή άπό πλευράς του ς
σιμοι καθ ,όλο τό 24ωρο καί
ση είναι νά έχει έπέλθει συμφωνία μεταξύ τν ένδιαφε
φ Ρατσιστής και ό Ντάμπο, Τό ίπτάμενο έλεφαντάκι; Παρ ' ότι μόλις τρία χρόνια ένωρίτερα ή τανία έπελέγη ς πολιτιστικά , ίστορικά ή αίσθητ
κά σημαντικήν άπό τόΕθνικό Μητρο Κινηματο
γράφου, συμπεριελήφθη στίς ταινίες που έλογοκρίθησαν. Ό λόγος ήταν μία σκηνή μέ κοράκια Τά
πουλιά μαθαίνουν στόν Ντάμπο πς να πετάει, μέ
Τις φωνές Τους νά άναπαραγάγουν κοινά στερεότυπα γιά τούς μαύρους . Τό έπί κεφαλής κοράκι όνομάζεται Jim Crow, σέμιά άναφοράσέ σειρά νόμων
στίς νότιες ΗΠΑ.
Όμως, γιά τή συνέχιση ρομένων μερν άναφορικά μέ
Λιμένα αίτημα γιά τήν συφερθήκαμε) oί όποίοι έχουν
ου (15:30) καιί γιά όσο χρονικό διάστημα άπαιτείται
πρός έξυπηρέτηση τής έμπο- τής ήμέρας και έως τήν έπινέχιση τν έργασιν έντός πολυετή συνεργασία μέ τόν
Λιμένα Ελευσίνας και έχουν
Συνέχεια στήν σελ 4
Συνέχεια στήν σελ. 5
26-2-2021