Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

10oC, 14:00

18oC, 20:00

12oC - Υγρασία 61%-100% - Άνεμοι: Α-Β 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:18 - Δύση ηλίου: 18:28

€0.80

«ÊÜôù ôá ÷Ýñéá»

Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της επένδυσης στο γήπεδο όπου άλλοτε το Club Med φέρει την υπογραφή του Π. Λαφαζάνη και της Κουντουρά ενώ η μετατροπή της παραχώρησης από χρήση (σ.σ. έστω και 100 ετών) σε κυριότητα, του Ερημίτη, έγινε επί Πιτσιόρλα. Μπορεί η περιφερειακή αρχή Γαλιατσάτου να τον είχε κηρύξει ανεπιθύμητο πρόσωπο αλλά τελικά αυτή η εναντίωση μαζί και της δημοτικής αρχής Νικολούζου, σε τίποτα δεν εμπόδισε τα πράγματα να προχωρήσουν έτσι όπως προχώρησαν. Και οι δυο περιπτώσεις αφορούν σε νέες τουριστικές επενδύσεις. Η αντίθεση εκτός των άλλων και ξένων ιδιοκτητών της περιοχής του Ερημίτη αλλά και του τοπικού αυτοδιοικητικού συμβουλίου στην περίπτωση της Κ. Κορακιάνας, συμπυκνώνεται σε μια διαπίστωση. 3»

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5305

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΤΟΥΡ ΟΠΕΡΕΪΤΟΡ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΖΟΝ

Áðü ìÝóá Éïõíßïõ êáé âëÝðïõìå

Åìâïëéáóìüò åõöïñßáò
áðü Áããëßá, í’ áíïßîïõí
ïé ðùëÞóåéò

ÐñïôïìÞ ôçò ÑÝíáò ó÷åäéÜæåé ï óýëëïãïò ôïõ Áíåìïìýëïõ

ΛΟΝΔΙΝΟ. Οι κρατήσεις εμφανίζονται από 20 Ιουνίου και μετά. Τα αεροπλάνα θα μείνουν
στο έδαφος όλον τον Μάιο. Η
Ελλάδα αποπειράται την σύναψη
διμερούς συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο για τη μετακίνηση
των εμβολιασμένων. Γερμανία
και Γαλλία είναι επιφυλακτικές
να υιοθετήσουν το vaccination
booklet δίκην διαβατηρίου.
ΣΕΛΙΔΕΣ

5&6»

ÅðôÜ íÝá
êñïýóìáôá óôçí
ÊÝñêõñá êáé 13
óôç ËåõêÜäá,
ôçí ÐÝìðôç 6»

Με την οργανωτική πρωτοβουλία του Συλλόγου μας και με την οικονομική κάλυψη του κόστους αυτής της προσπάθειας από την εθελοντική προσφορά των συμπατριωτών μας, αλλά και από κάθε άλλο παράγοντα που θα εκτιμήσει
και θα συμμετάσχει σ’ αυτήν. 11»

ÄñÜóåéò ôçò ÂïõëÞò ãéá
ôçí ÅðÝôåéï 200 ×ñüíùí
áðü ôçí ÅðáíÜóôáóç
ôïõ 1821, óôçí ÊÝñêõñá

4»

Ç ðëåéïøçößá êáëåß
óå óõíÝëåõóç ôïõ
áíôéðñïóþðïõò ôïõ
Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ »

ÐñïëçðôéêÞ
êáñáíôßíá óôçí
Éôáëßá åíüøåé
ôïõ ÐÜó÷á ôùí
Êáèïëéêþí 6»

ÐïëëÝò ïé ïìÜäåò…
øß÷ïõëá ïé 100.000 ôçò ÐÉÍ 13»

4



Τελευταία νέα από την εφημερίδα