Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

H ∂¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Π ε µ πτ η 2 5 Φ ε β ρ ο υ α ρ ι ο υ 2 0 2 1

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3787 Åτοσ 18ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

“ÁíáãêáóôéêÞ”
ðáñÜôáóç ôïõ lockdown
-Kõñ. ÌçôóïôÜêçò: Ç áðüôïìç áýîçóç ôùí êñïõóìÜôùí áðïìáêñýíåé ôï Üíïéãìá ôçí 1ç Ìáñôßïõ
ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÓÔÁ
ÊÑÅÏÐÙËÅÉÁ ÊÁÑÅËÁÓ
ÃÉÁ ÔÅÔÁÑÔÇ 24/02
ÊÁÉ ÐÅÌÐÔÇ 25/02/2021

×ïéñéíü øá÷íü.................................... 3,99 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò êüíôñá ÷ïéñéíÝò................ 3,79 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ëáéìïý ÷ïéñéíÝò................. 3,59 € ôï êéëü
Óíßôóåë ÷ïéñéíü................................... 3,99 € ôï êéëü
ØáñïíÝöñé ÷ïéñéíü............................. 4,19 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü...................................... 2,89 € ôï êéëü
ÓðÜëá ÷ïéñéíÞ ìå ëßãï êüêêáëï........... 2,99 € ôï êéëü
Ìðïýôé ÷ïéñéíü ìå ëßãï êüêêáëï......... 3,19 € ôï êéëü
Ìïó÷áñÜêé øá÷íü............................... 7,49 € ôï êéëü
Ìïó÷áñÜêé ìå êüêêáëï....................... 4,99 € ôï êéëü
Ìïó÷áñÜêé óíßôóåë............................. 6,99 € ôï êéëü
Ìïó÷áñÜêé ìðñéæüëåò......................... 6,99 € ôï êéëü
ÖéëÝôï ìïó÷áñÜêé............................... 9,99 € ôï êéëü
Æõãïýñé ìðïýôé Þ ÷åñÜêé..................... 3,99 € ôï êéëü
Áñíß ïëüêëçñï.................................... 5,79 € ôï êéëü
ÊéìÜò ÷ïéñéíüò..................................... 3,79 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò................................ 4,99 € ôï êéëü
ÊéìÜò ìüó÷ïõ øá÷íü............................ 6,99 € ôï êéëü
ÊéìÜò êïôüðïõëï................................. 4,99 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêï ÷ùñéÜôéêï.......................... 3,49 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ìðïýôéá............................. 2,09 € ôï êéëü
Êïôüðïõëá ïëüêëçñá.......................... 1,99 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ðáéäÜêéá............................ 2,09 € ôï êéëü
ÓïõâëÜêéá ÷ïéñéíÜ................... 0,50 ëåðôÜ ôï ôåìÜ÷éï
ÓïõâëÜêéá êïôüðïõëï............. 0,70 ëåðôÜ ôï ôåìÜ÷éï
ËïõêÜíéêï óïõâëÜêé............... 0,40 ëåðôÜ ôï ôåìÜ÷éï
ÓïõâëÜêé ðñüâåéï................... 0,60 ëåðôÜ ôï ôåìÜ÷éï
ÊïêïñåôóÜêéá.................................... 5 åõñþ ôï êéëü
¸íôåñá áñíßóéá................................... 2,99 € ôï êéëü
Óõêþôé ìüó÷ïõ.................................... 3,99 € ôï êéëü
Ãßäá.................................................... 2,99 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ìðïýôé............................... 1,99 € ôï êéëü

1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ÐáñïõóéÜóôçêå
ôï íïìïó÷Ýäéï ôïõ
õð. Äéêáéïóýíçò ãéá ôéò
áëëáãÝò óôï Ïéêïãåíåéáêü
Äßêáéï ðïõ áöïñïýí óôéò
ó÷Ýóåéò ãïíÝùí-ôÝêíùí

Ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ÄçìïôéêÞò Áñ÷Þò ãéá íá êáëýøïõí
ôéò áíÜãêåò ôùí ìáèçôþí

ÕðïëïãéóôÝò ìïéñÜóôçêáí óôá ÃõìíÜóéá
êáé Ëýêåéá ôïõ ÄÞìïõ Êáñäßôóáò

Ó ÅË . 4 , 5

Ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå
ç ÄéáäéêôõáêÞ Çìåñßäá ðïõ óõíäéïñãÜíùóáí
ï ÄÞìïò ÁñãéèÝáò êáé ôï ÐáñÜñôçìá
ÁíôéêáñêéíéêÞò Êáñäßôóáò
Ó ÅË . 6

ÓÅ Ë . 6

ÌÐÏÕÔÉÊ ÊÑÅÁÔÙÍ

ØÁÑÑÇÓ

ÓÅ Ë . 7

1.913 íÝá êñïýóìáôá
ôç ÔåôÜñôç. 8 êñïýóìáôá
óôçí Êáñäßôóá
- 47 óôç ËÜñéóá, 24 óôç Ìáãíçóßá
êáé 1 óôá Ôñßêáëá

Ó ÅË . 5

ÐñïóöïñÜ Ýùò Ôñßôç 2 Ìáñôßïõ
×ïéñéíü øá÷íü - êéìÜò - ðÝôï - ìðñéæüëåò
ðáúäÜêé êáé ëáéìïý.................................... 3,60 €/kg
×ïéñéíü êüôóé ìå ïóôü.............................. 2,80 €/kg
ËïõêÜíéêï ÷ùñéÜôéêï................................ 4,70 €/kg
ØáñïíÝöñé................................................ 6,90 €/kg

Äõíáôüôçôá ôçëåö. ðáñáããåëéþí, äùñåÜí delivery
êáé ðëçñùìÞ ìå P.O.S. óôï óðßôé óáò!
Ôçë. 24410 24557 & 24410 21595

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα