Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νίκ, ας Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήτρια-Εκδότρια Στανμίδου Ι. Στυλιανή
ΑΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974Αρ. φύλλου 6880-12.300
0,50 ε
κ. Νευροκόπι και Προσοτσάνη
επισκέφθηκε η βουλευτής Δράμας
Δόξα Δράμας-Εργοτέλης 1-0
Με κορυφαίο
τον Στεφανά κο
η Δόξα πήρε
σπουδαίο τρίποντο!
Αποζημισεις ύψους
|Κεφαλίδου: Πρέπει να
σκεφτούμε τρόπους
η Δράμα α βγει
από την αφάνεια
στο Νομό Δράμας
απο τον ΕΛΓΑ
για το φυτικό
και ζωικό κεφάλαιο
Όταν η οδήγη ση
στα χιόνια
κοστίζει ακριβά...
Του Γιργου Φλτσόγλου
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Επιχειρησια κό Πρόγραμ μα του Ν.Π. Δ. Δράμος
Με χρηματοδότηση από το CLLD LEADEAR Δράμας
Δερματίδης: Στόχος μας
η δημιουργία νέου βρεφικού
Τμήματος στη Δράμα
Προκηρύσσεται το έργο
της ενεργεια κής αναβάθμισης
του Γυμνασίου Παρανεστίου
Έγκριση της αποδοχής χρηματοδότη σης 200.000 ευρ για δρόμους
Μειοψήφησαν δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης
Του Θανόση Πολυμένη
ΠΚΡΙΘΗΚΕ κατά πλοψη, ία το νέο Επιχειρησακό
. Πρόγραμμα του Νομικού
Προσπου του Δήμου Δράμας
2019-2023 , μετά από διαδ κτυακή συνεδρία ση που έγνε
δια περιφοράς με αποστολή
ηλεκτρονού ταχυδρομείου
Το θέμα αφορά την πλήρη αναφορά σε απακλειστική χρήση βρεφικού σταθτου Νομικού Προσπου του Δήμου Δρά - μού με προϋπολογισμό 75.000 ευρ.
μας ( ΝΠΔΔ) και αφορά στον σχεδιασμό Αυτός θα είναι ο πρτος αποκλειστικά
της τπραετίας τουλάχιστον από εδ και βρεφκός σταθμός .
πέρα . Να υπενθυμίσουμε ότ , στη διαχεί - Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στέλνετε
ριση του ΝΠΔΔ ανήκουν οι Βρεφικοί , Νη- στο Δήμο Δράμας , ο οπαίος στη συνέ
πιακοί και Παιδικοί Στα θμοί του Δήμου χεια το εντάσσει στο συνολικό ΕπιgeιρηΔράμας , το ένα ΚΔΑΠ το Καλού Αγρού σακό Πρόγραμμα του Δήμου.
και τα ΚΑΠΗ και το ΚΗΦΗ του Δήμου Αυτή την ρα , στη δύναμη του ΝΠΔΔ
Δράμας .
Μολντας στον -Πρωινό Τύπο ο πρό - των οποίων έξι στην πόλη της Δράμας
εδρος του ΝΠΔΔ κ Δερματίδης, σημεί - μαή με ένα Βρεφονηπιακό , και οι Παιδι
ωσε ότι επί της ουσίας έχουν κοί Σταθμοί Καλού Αγρού , Ξηραποτάμου
καταγραφεί οι ανάγκες του Νομικού και ο Β' Βρεφονητιακός Χωριστής. ΕπίΠροσπου, οι οποίες όπως έχουν δια σης ένα ΚΑΠΗ στην πόλη της Δράμας και Βελτισεις δρόμων
μορφωθεί σήμερα , είναι κυρίως η δημι - από ένα στην Χωριστή και στον Ξηροπόουργία βρεφκν τμημάτων που θέλουμε ταμο, το ΚΗΦΗ στην περιοχή της ανάνα κάνουμε για το 2021, η δημουργία πλασης και το κέντρο Φροντίδας
του τρίτου τμήματος στο ΚΗΦΗ και αν Οκογένειας (ΚΕΦΟ. Επίσης, ένα ΚΔΑΠ
αργότερα χρειαστεί μπορεί να γίνει και στον Καλό Αγρό και ο Συμβουλευτικό
ένα τέταρτο τμήμα . Και ακόμα , στο νέο Σταθμός Αναιας
Ετιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνεται και δημουργία του νέου Παιδεκού μίας του κορωνοίού , σήμερα λεπουρ
Σταθμού στην περιοχή της ανάπλασης γούν όλα τα βρεφικά τμήμα και οι
επί της οδού Χελμού.
Όπως επισημαίνει ο κ Δερματίδης λειστό παραμένει αό τις 7 Ναεμβρίου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα